Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/bon na cyfryzację z dnia 21 marca 2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania  usługi programistycznej dotyczącej opracowania platformy e-learningowej ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego, związanej z planowanym do realizacji przez naszą firmę Open Education Group Sp. z o.o. przedsięwzięciem dotyczącym zwiększenia stopnia cyfryzacji naszej firmy. 

Przedmiot zapytania podzielony jest na 2 części szczegółowo opisane w załączonym zapytaniu ofertowym. Każda część zapytania ofertowego stanowi odrębne zamówienie, jednakże w związku z tym, że poszczególne usługi są ze sobą powiązane i mogą być zrealizowane przez jeden podmiot w zbliżonym okresie czasowym, wszystkie części są objęte jednym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może złożyć ofertę i może mu zostać udzielone zamówienie na 1 lub 2 części. Każda część podlega odrębnej ocenie.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji do pobrania pod linkami poniżej:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego

 

 Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu do dnia 29.03.2024r. do godz. 10.00.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu grantowego „Bon na cyfryzację”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, I. Badania i innowacje, 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Aktualizacja z dnia 29.03.2024

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIE OFERTOWEGO NR 1/2024/bon na cyfryzację

Zamawiający firma  Open Education Group Sp. z o.o.  informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

W zakresie 1 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 28.03.2024 r. złożona mailowo w dn. 28.03.2024 r. o godz. 15:06

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

W zakresie 2 części zamówienia:

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 28.03.2024 r. złożona mailowo w dn. 28.03.2024 r. o godz. 15:06

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

Protokół z wyboru ofert

 

Skip to content