Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Dostępny Samorząd – Doradztwo

“Dostępny samorząd – granty” – doradztwo

Podstawowe informacje

Doradztwo z zakresu dostępności ma charakter obowiązkowy dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach przedsięwzięć grantowych (zarówno małych – do 100 tys. złotych oraz dużych – do 250 tys. złotych).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność to dostępność architektoniczna, cyfrowa lub informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Zgodnie z ustawą minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Zakres doradztwa

Doradztwo dotyczy obszaru dostępności/projektowania uniwersalnego i wdrażania ewentualnych zmian w JST, które zostały zaplanowane w ramach przedsięwzięcia grantowego. Doradztwo każdorazowo prowadzone jest przez wysokiej klasy specjalistę/eksperta z zakresu dostępności. Doradztwo dotyczy bieżących potrzeb JST w zakresie realizacji i wdrażania przedsięwzięcia grantowego, w tym:

 • w zakresie opracowania opisu przedmiotu zamówienia,
 • konsultacje w zakresie specyfikacji zakupywanego sprzętu/wyposażenia,
 • doradztwo związane ze wdrażaniem rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w danej JST osób ze szczególnymi potrzebami,
 • uczestnictwo w odbiorach prac/robót budowlanych/dostaw sprzętów.

Forma doradztwa

Dostosowana do potrzeb jednostki samorządu terytorialnego:

 • spotkania stacjonarne
 • spotkania zdalne
 • praca „zza biurka”
 • konsultacje e-mailowe

Ilość godzin doradztwa może być ustalana indywidualnie z każdą Jednostką Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem że szacunkowa liczba godzin przewidziana w ramach doradztwa oscyluje w graniach maksymalnie 20 godzin zegarowych.

Dlaczego my?

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z zakresu dostępności, a także we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Realizowaliśmy projekt z zakresu dostępności pt. „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem było podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Wszystkie cele zostały osiągnięte.

Zrealizowaliśmy projekty dotyczące dostępności i wdrażania zasad projektowania uniwersalnego we współpracy ze szkołami wyższymi w tym m.in. Uniwersytetem w Białymstoku oraz SGH w Warszawie. 

W ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” świadczyliśmy usługę doradczą podczas przygotowywania oraz pisania wniosków grantowych. Na 22 stworzone przez naszą firmę wnioski 19 z nich otrzymało grant na realizację przedsięwzięcia (3 podmioty nie udzieliły w wymaganym czasie odpowiedzi na wezwanie PFRON przez co zostały odrzucone).

Co oferujemy?

 • specjalistyczne doradztwo z najlepszymi ekspertami w obszarze dostępności i projektowania uniwersalnego
 • sprawną realizację działań zaplanowanych w przedsięwzięciu grantowym
 • bieżący kontakt i wsparcie na etapie wdrażania projektu grantowego w Państwa jednostkach
 • udział i wsparcie podczas odbiorów prac i realizowanych usług.

Skontaktuj się z nami!

Monika Czudzinowicz
Młodszy Specjalista w Dziale Funduszy i Rozwoju
tel. 696088554
e-mail:
m.czudzinowicz@openeducation.pl

Mariusz Pruszyński
Dyrektor Działu Funduszy i Rozwoju
tel. 698054552
e-mail: m.pruszynski@openeducation.pl

Skip to content