Zakończone Projekty

„AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego”

Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

Oferta projektu:

1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
 • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.
Efekty projektu:

min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

Lider:

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax: (25) 787 37 40
e-mail: drohiczyn@caritas.pl

Partner/Biuro Partnera:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

„SZKOLENIA, STAŻ I PRACĘ MASZ - 2 edycja``

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

Oferta projektu:

1) Poradnictwo zawodowe:

 • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

3) Szkolenia zawodowe:

 • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
 • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
 • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
 • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

Kryteria pierwszeństwa:

 • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
 • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
 • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
email: projekt@szkoleniaistaz.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

„Język i komputery - DOLNOŚLĄSKIE STERY!”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

Oferta projektu:

1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
 • osoby w wieku 50+,
 • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby bezrobotne +15 pkt,
 • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

Efekty projektu:

min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Partner/Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
www.szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

„Młode perspektywy- wsparcie osób młodych z terenu powiatów bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca XII 2017 r. grupy 50 osób (min. 28K) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Oferta projektu:

1) Grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów,

2) Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG (zakończony egzaminem państwowym),
 • Pracownik biurowy z modułem rachunkowość i księgowość (zaświadczenie MEN),
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK (zadanie zlecone) zakończone egzaminem,

4) Pośrednictwo pracy – 5 h na każdego uczestnika projektu,

5) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu (28 K, 22 M) odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie utworzonych zostanie 5 grup 10 osobowych. Zrealizowanych zostanie 640 h szkoleń, 80 h poradnictwa zawodowego, 40 h grupowego i 125 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 300 h indywidualnego i 80 h grupowego poradnictwa zawodowego oraz 200 m-cy staży zawodowych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 50 osób (min. 28 kobiet i max. 22 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: bielski, wysokomazowiecki, hajnowski i siemiatycki w rozumieniu przepisów KC biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z def. PO WER),
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

ETAP I- Wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej, która posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

ETAP II- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się w pobliżu miejsca zamieszkania Kandydatów.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat bielski lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat wysokomazowiecki),
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby (K i M) nieposiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż rok +8pkt.
 • osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +5pkt.
 • osoby (K i M) z niepełnosprawnością +4pkt.
 • kobieta +2pkt.
 • osoba (K i M) stanu wolnego +1pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Efekty projektu:

min. 24 osoby (8 kobiet, 16 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 8 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 2 osoby długotrwale bezrobotne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 2 osoby niepełnosprawne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 10 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt@mlode-perspektywy.pl

Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85-876-71-91

Wartość dofinansowania z UE: 595 232,77 zł

„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”

Projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem młodszym poprzez objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz rozwijającymi postawę przedsiębiorczą – 96 uczniów (52Dz, 44Ch) oraz poprzez objęcie 25 nauczycieli (23K, 2M) szkoleniami/kursami w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie do końca VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. LOGOPEDIA – INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA UCZNIA MŁODSZEGO:

 • Terapia logopedyczna.

2. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 • Indywidualna terapia integracji sensorycznej dla 10 uczniów.

3. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH” KLASY IV-VI:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI.

4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLASY IV-VI (BEZ UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH”):

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (klasy IV-VI).

5. GIMNASTYKA KOREKCYJNA – ZAJĘCIA DLA UCZNIA MŁODSZEGO (KLASA I SP):

 • Gimnastyka korekcyjna dla klasy I Szkoły Podstawowej.

6. BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY:

 • Przedsiębiorczość – zajęcia dla 100% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.

7. NAUCZYCIEL – WSPARCIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej,
 • Warsztaty dla nauczycieli: „Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawczy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”,
 • Warsztaty psychologiczne dla nauczycieli.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 121 osób, w tym 96 uczniów (52 dziewczynki, 44 chłopców) oraz 25 nauczycieli (22 kobiety, 3 mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Maksymalnie 76 uczniów stanowić będą uczniowie/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI (w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami) tzw. uczniowie słabsi. Minimum 20 uczniów stanowić będą uczniowie klasy I (uczniowie młodsi).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go koordynatorowi szkolnemu osobiście lub do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 • uczeń Szkoły Podstawowej nr 26 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczeń z niepełnosprawnością),
 • uczeń młodszy.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczeń z niepełnosprawnością (+10 pkt.),
 • uczeń cudzoziemski, którego rodzina stara się o kartę stałego pobytu w Polsce (+10 pkt.),
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń młodszy, którego rodzice są w słabej sytuacji materialnej (+8 pkt.).

Kryteria formalne:

 • tj. nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku

Kryteria pierwszeństwa:

 • nauczyciele języka polskiego lub języka angielskiego w klasie IV-VI (+15 pkt.),
 • staż pracy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku powyżej 5 lat: +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

1. 25 nauczycieli objętych wsparciem w programie, w tym 23 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu;
2. 96 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, w tym 90 uczniów uzyska kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

Programy zajęć:

Program gimnastyki korekcyjnej

Program terapii logopedycznej

Programy udostępnione na bazie wolnej licencji CREATIVE COMMONS (z uwzględnieniem 4 warunków licencji CC – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach, bez utworów zależnych).

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: sp26@openeducation.pl
www.openeducation.pl

„Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej − szkoła kreatywna i kompetentna”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY

 • Zajęcia z matematyki dla uczniów z problemami w nauce w klasach I-III w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia matematyczne dla uczniów z problemami w nauce klas IV-VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych klas IV-VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów w klasach I-III w SP Turośń Kościelna (30 godzin).

2. KSZTAŁTUJEMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Zajęcia teatralne w języku angielskim (60 godzin),
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty i wsparcie indywidualne (24 godziny),
 • Origami – trening ręki i kreatywności (60 godzin).

3. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Klub młodego przyrodnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej (35 godzin zajęć w szkole + 35 godzin wycieczek).

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową (140 godzin),
 • Zajęcia muzyczne (60 godzin),
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (60 godzin).

5. KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ – ZAJĘCIA DLA 100% UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

 • Kształtujemy kreatywność uczniów (72 godziny).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie SP w Turośni Kościelnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 83 uczniów
(45 dziewczynek, 38 chłopców). 100% uczniów zamieszkuje na terenie wiejskim.
W tej grupie jest 5 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób (8 dziewczynek, 4 chłopców) z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością ruchową.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Dorocie Poślada w terminie do 30.09.2017 r.

Kryteria formalne:

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki;

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt;
 • uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt;
 • uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.09.2017 r. 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 83 uczniów.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt-turosnkoscielna@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 134 648,67 zł

„Inwestujemy w ludzi! Zachodniopomorski na start”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania RPZP.08.10.00, Priorytetu 10iii.

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie kompetencji językowych (angielski, niemiecki) oraz komputerowych przez minimum 137 os. (79K, 58M) z terenu województwa zachodniopomorskiego (Specjalna Strefa Włączenia) w okresie do końca XII 2017 r.

Oferta projektu:

1. Język angielski drogą do sukcesu zawodowego

W zajęciach językowych udział weźmie 6 grup, a każda zrealizuje po 180h. Szkolenia prowadzone będą maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym. Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC English A2.

2. Język niemiecki – okno na świat w woj. zachodniopomorskim

W zajęciach z języka niemieckiego udział weźmie 5 grup, każda zrealizuje 180h. Szkolenia prowadzone maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym.Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC Deutsch A2.

3. Szkolenia z ICT dla osób niepełnosprawnych ze względu na wzrok

Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

4. Egzamin certyfikacyjny ICT – Itpass

Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

Szkolenia ICT organizowane są wyłącznie dla osób z niepełno sprawnościami ze względu na wzrok.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby fizyczne w wieku 18 lat i więcej, łącznie 148 osób (85 kobiet, 63 mężczyzn) zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształcenia kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Grupę docelową zgodnie z art. 25KC stanowić będą osoby z terenu woj. zachodniopomorskiego (100% osób z terenu SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA). Uczestnicy podzieleni będą według 2 grup:
– o niskich kwalifikacjach (maksymalnie 65%),
– w wieku 50+ (minimalnie 35%).
16 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok (symbol O4-0).

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie realizowana w kilku etapach:
Etap 1: złożenie ankiety rekrutacyjnej w biurze projektu w formie korespondencyjnej, osobiście, mailowo bądź faxem.
Etap 2: przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowej oraz znajomości z zakresu ICT uczestników projeku – test będzie przeprowadzony w kilku wariantach, tak aby jego formę dostosować do poziomu zdrowotnego, sytuacji zawodowej, wieku, miejsca zamieszkania uczestników. Testy przeprowadzone zostaną: w formie badania on-line, pisemnie, telefonicznie (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
Etap 3: ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie zgodnie z art.25 KC na terenie województwa zachodniopomorskiego (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, oświadczenia/zaświadczenia itd.),
 • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej (ISCED3-oświadczenie, wgląd do dokumentu, osoby 50+ – weryfikacja po nr PESEL), w przypadku osób z niepełnosprawnościami – wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności/oświadczenia.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby bezrobotne – 15pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Drawno, Krzęcin – 20 pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Recz, Bierzwnik – 10 pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Pełczyce, Choszczno – 5 pkt.,
 • zamieszkiwanie na terenie wiejskim -20 pkt. (weryfikacja dowód osobisty lub zaświadczenie),
 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne dotknięte DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słaba sytuacja materialna) – 10 pkt. (wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z GOPS/MOPS, oświadczenie UP),
 • osoby zatrudnione w branżach rolniczych, leśnictwo, łowiectwo, handel, budownictwo (zaświadczenie o zatrudnieniu, porównanie PKD firmy) – 10 pkt.

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

Efekty projektu:

min. 137 dorosłych osób (79 kobiet, 58 mężczyzn) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 119 osób (69 kobiet, 50 mężczyzn) powyżej 25 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) powyżej 50 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
min. 89 osób (51 kobiet, 38 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych,
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, pok. 12,
70-111 Szczecin
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt@zachodniopomorskienastart.pl
www.ZachodniopomorskieNaStart.pl

Wartość dofinansowania z UE: 370 122,25 zł

Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń językowych:

„AKTYWNI ZAANGAŻOWANI – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą``

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:
OSI PRIORYTETOWEJ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA DZIAŁANIA 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Cel główny projektu:

Nabycie przez minimum 50 osób (39K, 11M) kompetencji zawodowych związanych z pracą z osobami młodymi (w wieku 13-25 lat, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym), które przełożą się na lepsze i bardziej efektywne funkcjonowanie polskich instytucji odpowiadających obszarowi wsparcia poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej (wizyty studyjne, szkolenia, job shadowing) w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii w okresie do końca XI 2017 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 55 osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie na terenie województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie pracownicy, którzy bezpośrednio pracują z ww. osobami i posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej, a także przekażą swoim współpracownikom wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą – zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu.

Rekrutacja:

Odbędzie się w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. w dwóch formach:

1. maksymalnie 60% w charakterze zamkniętym – skierowana do pracowników Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.
2. minimum 40% w charakterze otwartym – w zakresie pozostałych uczestników projektu.

Kryteria formalne:

 • uczestnik projektu jest zatrudniony (od min. 2 lat) na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie umowy zlecenia
  z instytucjami (państwowe/samorządowe jednostki budżetowe) zajmującymi się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym na terenie woj. podlaskiego – wymagane oświadczenie od uczestnika projektu z podaniem miejsca pracy (w tym danych adresowych w celu zweryfikowania kwalifikowalności do woj. podlaskiego, okresu zatrudnienia, formy zatrudnienia – także w przypadku PWK OHP oraz ZS nr 16);
 • uczestnik projektu bezpośrednio pracuje z osobami młodymi (13-25 lat) wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – oświadczenie jak wyżej;
 • uczestnik projektu posiada zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – weryfikacja: przedstawienie oryginału zgody i rekomendacji od pracodawcy (z zastrzeżeniem, że pracodawca musi spełniać wymogi określone dla grupy docelowej tj. instytucja zajmująca się pracą socjalizacyjną, wychowawczą, terapeutyczną).

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby posiadające doświadczenie powyżej 6 lat w pracy w instytucjach określonych w kryteriach formalnych +10 pkt.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub karty nauczyciela
  +5 pkt.
 • osoby z podstawowym poziomem kompetencji w języku angielskim+5 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

Efekty projektu:

min. 50 osób (39 kobiet , 11 mężczyzn) nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu;
min. 40 osób nabędzie kompetencje do porozumiewania się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym poprzez uczestnictwo w przygotowaniu językowym.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 281 766,88 zł

„Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 osób (min. 26 kobiet i max. 34 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca IX 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

Oferta projektu:

1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe.

2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

3) Szkolenia zawodowe:

 • Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu www.aktywna-integracja.pl.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.
 • osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) powyżej 50 roku życia +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ I POBIERZ

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Efekty projektu:

min. 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyskają pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu uzyskają kwalifikacje oraz pracę.

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
www.aktywna-integracja.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 774 282,85 zł

Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

„Szkoła Podstawowa w Tołczach szansą na lepszy start!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy wśród 80 uczniów (44Ch,36Dz) Szkoły Podstawowej w Tołczach poprzez udział m.in. w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie do końca VII 2017 r.

Oferta projektu:

1. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – INICJATYWNOŚĆ/KREATYWNOŚĆ/PRACA W ZESPOLE

a) Zakątek wyobraźni – zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz kreatywność (40 godzin).
b) Tęczowe inspiracje – zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, pracę w grupie, kreatywność (120 godzin).
c) Kim będę? Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godzin warsztatów grupowych + 44 godziny indywidualnego wsparcia).
d) Terapia przez ruch i muzykę – zajęcia rozwijające kreatywność i pracę w grupie (80 godzin).
e) Atelier Twórcy – zajęcia rozwijające inicjatywność oraz pracę zespołową (120 godzin).

2. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – KOMPETENCJE KLUCZOWE (matematyka, język obcy)

a) English is cool, English is fun, English is for everyone! – dla klasy IV (40 godzin).
b) English tradiotions and customs – dla klasy V (80 godzin).
c) English – successful communication – dla klasy VI (40 godzin).
d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II (80 godzin).
e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV (40 godzin).
f) Kuźnia talentów – koło matematyczne dla klas V-VI (40 godzin).

3. KLUCZ TO WYKSZTAŁCENI NAUCZYCIELE

Szkolenia interaktywne dla nauczycieli:
a) Efektywna komunikacja w szkole.
b) Sztuka motywowania uczniów.
c) Kreatywny nauczyciel

4. KLUCZ DO PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH TO NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT W DOBRZE WYPOSAŻONEJ SZKOLE

a) Matematyczna kraina (80 godzin).
b) Laboratorium przyrodnicze (80 godzin).

5. KLUCZ DO NAUKI TO TIK I PROGRAMOWANIE

a) CYBERPRZEMOC – warsztaty dla nauczycieli.
b) MÓJ PRZYJACIEL ROBOT! (80 godzin).

6. KLUCZ TO INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

a) Studia podyplomowe dla nauczycieli:
– Oligofrenopedagogika.
– Pedagogika M.Montessori.
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
b) Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym matematycznie (32 godziny).
c) Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabosłyszącego (2 osoby x 80 godzin).
d) Zajęcia z uczniem wymagającym dostosowania wymagań do jego indywidualnych możliwości (40 godzin).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 118 osób (K i M) w tym: 80 dzieci (44 Chłopców i 36 Dziewczynek) z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Tołczach –100% uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych projektem: 2chłopców z niedosłuchem. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 kobiet – nauczycielek w Szkole Podstawowej w Tołczach (pracujących na pełny etat).

Rekrutacja:

Odbędzie się w okresie 02.11.2016 r. – 14.11.2016 r.

Kryteria formalne:

 • uczeń lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tołczach.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczniowie z rodzin o niskich dochodach – kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego: +10 pkt.
 • uczniowie niepełnosprawni, objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną: +10 pkt.
 • uczniowie z problemami w nauce: +5 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2016 r. – 31.07.2017 r.

Efekty projektu:

Szkoła uzyska doposażenie pracowni przedmiotowej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
min. 65 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
min. 8 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
www.OpenEducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 181 893, 46 zł

„Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu XIX, Działania 9.6, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i ICT wśród 108 uczestników i uczestniczek Projektu (81 kobiet i 27 mężczyzn) zamieszkałych na terenie GMINY WOŁOMIN, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych (certyfikaty TOEIC BRIDGE oraz ECDL BASE) w ramach projektu „Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-14-175/14.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – 6 grup szkoleniowych: 3 moduły/grupa, na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE – 72 uczestników i uczestniczek projektu (54K, 18M) przystąpi do egzaminu TOEIC BRIDGE po zakończonych szkoleniach z języka angielskiego.

3) Szkolenia z ICT – 3 grupy szkoleniowe.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL BASE – 36 uczestników i uczestniczek projektu przystąpi do egzaminu ECDL BASE po zakończonych szkoleniach z ICT.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1080 h szkolenia z języka angielskiego, 288 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 108 Uczestników Projektu zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego (81 kobiet i 27 mężczyzn).

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy/oświadczeniem o niepełnosprawności, osobiście lub poprzez przesłanie pocztą na adres biura projektu lub e-mailem na kontakt@projektwolomin.pl lub faksem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania z podstrony internetowej projektu www.projektwolomin.pl.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2014 r. – 31.07.2015 r.

„Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań oraz adaptacja Dobrych Praktyk Unii Europejskiej w zakresie wspierania firm w kryzysie.

Innowację stanowią dwa modele Outplacementu na poziomie pracownika i pracodawcy, składające się z 3 kroków (produktów finalnych – PF): diagnozy i oceny dostępnych zasobów, budowania strategii rozwoju (zmiany) w oparciu o dostępne zasoby oraz szkoleń wspierających zmianę.

W projekcie zespół specjalistów ds. zarządzania, doradców biznesowych, doradców personalnych, doradców zawodowych z udziałem pracowników oraz lokalnych pracodawców wypracuje i przetestuje ogólnodostępne narzędzia outaplacementu dla przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz pracowników zagrożonych utratą pracy.

Oferta projektu:

1) Dla firm oferujemy:

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia umożliwiające samoocenę i diagnozę kompetencji firmy, a w efekcie skuteczną modernizację.

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia zarządzania kompetencjami firmy w obliczu zmiany, a w efekcie skuteczne działania strategiczne.

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia edukacyjne w modelu wewnętrznego uczenia się i drzewa kompetencji, a w efekcie dalszy rozwój.

2) Na poziomie pracownika:

 • PF_1: Drzewo Kompetencji – program do diagnozy i oceny kompetencji firmy opracowany w formie komputerowej i zdalnej na potrzeby rekrutacji wewnętrznej – przesuwanie pracowników na nowe stanowiska pracy związane ze zmianą usługi lub produktu.
 • IPF_2: Program do budowania strategii – program komputerowy do przeprowadzenia SWOT usług i produktów z zastosowaniem wyników Drzewa Kompetencji oraz projektowania szkoleń wewnętrznych w formie Intermentoringu.
 • IPF_3: Program szkoleń wewnętrznych – model szkoleniowy dla firmy oparty na autorskiej metodzie Colina Rosa zaadoptowany do organizacji uczącej się umożliwi tanie i dostępne dla firm doskonalenie kadr z zastosowaniem e-Edukacji.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się w oparciu o firmy zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku w 14 cechach i powiatach oraz klientów instytucjonalnych Open Education Group Sp. z o. o.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany do szerokiej grupy docelowej: zarówno w aspekcie odbiorców jak i użytkowników każdorazowo z obszaru woj. podlaskiego (osoby fizyczne zamieszkują wg przepisów KC, podmioty z siedzibą, jednostkę organizacyjną)

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2012 r. – 30.06.2015 r.

„SZKOLENIA, STAŻ - I PRACĘ MASZ!- aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności zawodowej do końca V 2015r. 60 uczestniczek i uczestników w wieku 50+ (35 K, 25 M) z powiatów hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego i bielskiego w ramach projektu ,,SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ!- aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego” realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-20-419/13.

Oferta projektu:

1) Wsparcie psychologiczne i prozdrowotne:

 • Warsztaty grupowe.

 • Indywidualne spotkania z psychologiem – coachem.

 • Spotkania z dietetykiem – specjalistą od żywienia.

2) Wsparcie doradcze:

 • Poradnictwo grupowe „MOJE PREDYSPOZYCJE” – warsztaty z doradcą zawodowym.

 • Poradnictwo indywidualne „MOJE DOŚWIADCZENIA” – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

 • Poradnictwo indywidualne „RYNEK PRACY XXI W.” – omówione zostaną tendencje rynku pracy w zakresie nowych miejsc pracy z naciskiem na rozwój usług.

 • Poradnictwo indywidualne „IDĘ DO PRACY” – konsultacje z doradcą obejmujące stworzenie Indywidualnego Planu Działania uczestniczki/a projektu.

3) Szkolenia ogólne i specjalistyczne:

 • Szkolenia językowe – realizowane w formie warsztatowej, mającej na celu przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w stopniu podstawowym.

 • Szkolenia ogólne: Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości.

 • Szkolenia specjalistyczne – 60 osób uczestniczyć będzie w szkoleniach: „Pracownik obsługi biurowej”, „Pomoc kuchenna”, „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

4) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 390 h doradztwa (w tym 360 h – poradnictwo indywidualne), 320 h szkoleń ogólnych, 240 h szkoleń językowych, 600 h szkoleń specjalistycznych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 50+ niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: hajnowski, białostocki, siemiatycki, bielski.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika/uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej: osobiste lub za pośrednictwem poczty lub członka zespołu pracowników ds. rekrutacji do: Biura Projektu bądź siedziby Partnerów Projektu.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2014 r. – 31.05.2015 r.

„PRACA - GOTOWI - START! - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Aktywizacja zawodowa 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia poprzez doradztwo, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Oferta projektu:

1) Doradztwo zawodowe.

2) Szkolenia zawodowe z modułem językowym:

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
 • Pracownik biurowy z obsługą programów kadr-płac.
 • Grafik komputerowy.
 • Pracownik biura rachunkowego.
 • Spawacz metodą.
 • Przedstawiciel handlowy.
 • Prawo jazdy kat. C.
 • Technolog robót wykończeniowych.
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

Szkolenia realizowane są w 2 modułach: podstawowym – szkolenie zawodowe oraz uzupełniającym – szkolenie językowe.

3) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 3-miesięczny płatny staż zawodowy w zawodach, w których dana osoba nabyła kompetencje podczas szkolenia.

4) Pośrednictwo pracy – 100 osób uczestniczyć będzie w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą personalnym.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, 1171 h zajęć moduł podstawowy – szkolenia zawodowe i 480 h zajęć modułu uzupełniającego – szkolenie językowe, 400 h pośrednictwa pracy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w Biurze Projektu oraz w siedzibach Partnerów Projektu na zasadzie otwartego naboru. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem, faksem i osobiście. Doradcy zawodowi zaangażowani w proces rekrutacji dokonają analizy predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do predyspozycji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

„Zobaczyć przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL – 09.06.02-28-036/13-00.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpią wszyscy uczestnicy projektu na poziomie A2.

3) Szkolenie ICT.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników/czek projektu.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (min. 90% osoby niedowidzące i słabo widzące, max.10% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości j. angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika i uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej do Biura Projektu.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.03.2015 r.

„Otwieramy szansę``- certyfikowane szkolenia językowe i ICT dla osób z dysfunkcją wzroku”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-32-056/12-00.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu na poziomie A2.

3) Szkolenie ICT.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 480 h szkolenia z j. angielskiego, 480 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (max. 75% osoby niedowidzące i słabo widzące, min. 25% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości języka angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.

„FABRYKA TALENTÓW – FABRYKĄ NOWYCH KWALIFIKACJI”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Cel główny projektu:

Nabycie nowych i aktualizacja istniejących kwalifikacji ogólnych oraz komputerowych i językowych wśród kadry zarządzającej i pracowników Fabryka Talentów J. Maciejewicz.

Oferta projektu:

1) Certyfikowane szkolenia sprzedażowe:

 • E-COMMERCE – 9 uczestników (5K, 4M), 1 grupa,  w tym szkolenie z przedstawicielami E-Biznes Menedżer Sp. z o. o.
 • E-LOGISTYKA (w tym wykorzystanie e-narzędzi) – 9 uczestników (5K, 4M), w tym kurs e-learningowy, kurs zakończony egzaminem i certyfikatem.
 • NLP – 1 grupa (5K, 4M), zakończone egzaminem zewnętrznym.
 • SKUTECZNY HANDLOWIEC – techniki sprzedaży – 6 uczestników (4K, 2M), dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym.

2) Certyfikowane szkolenia komputerowe – 1 grupa (2M, 3K), zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL START.

3) Certyfikowane szkolenia językowe – 1 grupa, 9 osób (5K, 4M), 1 moduł: A2/B1, 2 moduł: B1:

 • Zewnętrzny egzamin certyfikujący TOEIC BRIDGE – 9 osób (5k, 4M).

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy i pracownice firmy Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz, w tym 4K i 5M.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez wypełnienie ankiety aktualizacyjnej przez pracownika/pracownicę firmy Fabryka Talentów J. Maciejewicz i przekazanie jej: osobiście lub za pomocą poczty (e-mail, faks) do Biura Projektu.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.05.2014 r. – 30.11.2014 r.

„Nowy Plan – Nowy Zawód 3 – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.0801.02-20-050/12.

Cel główny projektu:

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia dla 86 osób (w tym 40K).

Oferta projektu:

1) Kurs opiekun/ka dziecięca + j. angielski:

 • Kurs opiekun/ka dziecięca (kod zawodu: 325905) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

2) Kurs bukieciarz + j. angielski:

 • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

3) Kurs pracownika biurowego + j. angielski:

 • Kurs pracownika biurowego (kod zawodu: 411090) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

4) Kurs kierowcy zawodowego + język angielski:

 • Kurs kierowcy zawodowego – kategoria C + kurs na przewóz rzeczy (KZ: 833203).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

5) Kurs kierowcy komunikacji zbiorowej + język angielski:

 • Kurs prawa jazdy kat. D + kurs na przewóz osób) (KZ: 833101) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 3 grupy.
 • Indywidualne Plany Działań – specjalistyczne doradztwo zawodowe.

Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1544 h szkoleń zawodowych, 480 h szkoleń językowych i 344 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa – 86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46M) ubezpieczonych w KRUS, posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rekrutacja:

86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46 mężczyzn) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r.

„NOWY PLAN – NOWY ZAWÓD 2 – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa w kierunku kluczowych zawodów i zielonych miejsc pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.08.01.02-20-036/11.

Cel główny projektu:

Reorientacja zawodowa do końca 2012 roku 72 osób (38M, 34K) wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu woj. podlaskiego.

Oferta projektu:

1) Szkolenia „ZIELONE MIEJSCA PRACY”- transport + język angielski – 24 osoby:

 • Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 grupa (kod zawodu: 432103).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

2)Szkolenia z zakresu GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ + język angielski – 12 osób:

 • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

3) Szkolenia z zakresu OBSŁUGI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ + język angielski – 36 osób:

 • Kurs Pracownika Biurowego – 2 grupy (kod zawodu: 411090).
 • Kurs Obsługi Sekretariatu – 1 grupa (kod zawodu: 412001).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

4) INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ  – 72 osoby:

 • Warsztaty Rynku Pracy – dla 72osób, łącznie 6 warsztatów.
 • Wybór zawodu – indywidualne wsparcie trenera zawodu doradcę zawodowego dla 72 osób.
 • Wejście na rynek pracy i elastyczne formy pracy – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla 72 osób.

Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1732 h szkoleń zawodowych, 360 h szkoleń językowych, 288 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Grupa docelowa:

72 rolników i domowników (w tym co najmniej 34 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

Rekrutacja:

Podstawowa rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 2 do 10 m-ca realizacji projektu i realizowana będzie we współpracy z Urzędami Gmin i NGO. Dokumenty dostarczać można będzie osobiście do biura projektu, przesyłać pocztą, faxem (85 869 11 70) bądź e-mailem (nowyplan2@openeducation.pl). Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów osoba zostanie zarejestrowana na Liście Rekrutacyjnej. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą wpisywane wg kolejności zgłoszeń oraz wielkości posiadanego gospodarstwa (priorytetowo do 20 ha) do wyczerpania planowanego limitu osób. Osoby które nie zakwalifikowały się na Listę Uczestnictwa będą wpisane na LISTĘ REZERWOWĄ również wg kolejności zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

„PASZPORT DO ROZWOJU – szkolenia językowe dla pracowników instytucji publicznych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie do końca 2010 roku 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

Oferta projektu:

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę usług świadczonych na rzecz turystów zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej: Szkolenia tradycyjne „Turysta” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Turysta” realizowane w okresie wakacyjnym.

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę związanych z rynkiem pracy z usługami na rzecz pracodawców i pracowników zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Szkolenia tradycyjne „Pracodawca i pracownik” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Pracodawca i pracownik” realizowane w okresie wakacyjnym.

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę obsługi inwestora zagranicznego dla 14 pracowników i 14 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Konwersatoria tradycyjne „Inwestor” dedykowane dla kadry kierowniczej prowadzone będą innowacyjną techniką „open conversation” – zdalna nauka języka obcego poprzez ogólnodostępne, opensourcowe komunikatory typu np. Skype, GG, TLEN oraz za pomocą programu Netviwier, umożliwiające prowadzenie rozmowy, moderowane przez doświadczonych lektorów języka obcego. Na potrzeby działania każdy uczestnik otrzyma zestaw słuchawek z mikrofonem plus kamerę internetową. Konwersatoria odbywać się będą w formie indywidualnej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestnika i w dogodnych terminach. Szkolenie e-learningowe „Inwestor” realizowane w okresie wakacyjnym mają wspomagać konwersatoria poprzez oddanie do dyspozycji każdego uczestnika dodatkowego narzędzia kontaktu z językiem, szczególnie do pracy nad gramatyką.

Grupa docelowa:

168 osób, w tym 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

„NOWY PLAN - NOWY ZAWÓD – szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest reorientacja zawodowa do końca 2010 roku 185 osób wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu województwa podlaskiego.

Oferta projektu:

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 • Specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego w 10-osobowych grupach.

 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu – organizacja szkoleń (50 osób):

  1. Prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy (300 godzin).

  2. Prawo jazdy kat. C + E (45 godzin).

  3. Prawo jazdy D + przewóz osób (340 godzin).

 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu handlu i gospodarki magazynowej (75 osób):

  1. Nowoczesny sprzedawca (32 godziny) wraz z modułem do wyboru (32 godziny) dla 45 osób: obsługa kasy i drukarki fiskalnej, telemarketer, przedstawiciel handlowy.

  2. Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych (100 godzin) dla 30 osób.

 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej (60 osób):

  1. Kurs pracownika biurowego (64 godziny) dla 30 osób.

  2. Kurs obsługi sekretariatu (64 godziny) dla 30 osób.

 • Indywidualne plany działań (185 osób) – specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób planujących odejście z rolnictwa realizowane w dwóch formach:

  1. Warsztaty rynku pracy (8 godzin) dla 185 osób.

  2. Poradnictwo indywidualne IPD (2 godziny) dla 185 osób.

Grupa docelowa:

185 osób, w tym 85 mężczyzn i 100 kobiet – ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gminie wiejskiej, miej-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Wielkość tekstu