Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Zakończone Projekty

logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej przez 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. powiat białostocki (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiat moniecki (gmina Jasionówka, Knyszyn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. mentoring, szkolenia zawodowe, staże) w ramach PAL do 31.03.2023 r.

Opis projektu:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Diagnoza wstępna – stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu:
  • stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji,
 3. Ścieżka społeczna – wsparcie społeczne:
  • warsztaty kreatywnego myślenia,
  • wsparcie psychologiczne oraz trening umiejętności społecznych,
 4. Ścieżka społeczna – wsparcie zdrowotno-społeczne:
  • indywidualna terapia manualna i plastykoterapia,
  • wsparcie dietetyka,
 5. Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze społecznym:
  • mentoring – opieka nad uczestnikami projektu,
  • coaching indywidualny,
 6. Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze zawodowym:
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
 7. Ścieżka społeczno-zawodowa – staże zawodowe
  • 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia uczących się lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. na terenie powiatu białostockiego (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiatu monieckiego (gmina Jasionówka, Knyszyn), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu
o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja potrwa do końca listopada 2022 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wykonawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • e-mail na adres: aktywnaintegracja@openeducation.pl
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru:
– I etap: do IX 2022 r.
– II etap: do XI 2022 r.

e-mail projektu: aktywnaintegracja@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba powyżej 18 roku życia ucząca się lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. w powiecie białostockim (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny), w powiecie monieckim (gmina Jasionówka, Knyszyn),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba bezrobotna poniżej 29 roku życia,
 • osoba powyżej 60 roku życia,
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski,
 • osoba zamieszkująca obszar Gminy Supraśl.

Okres realizacji

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2022 r. – 31.03.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 6 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 2 osoby

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: aktywnaintegracja@openeducation.pl

Partnerzy:

 1. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku
  Jagienki 4, 15-480 Białystok
  tel. 85 667 12 82
  e-mail: biuro@activego.pl
 2. Fundacja Cukrzyca a Zdrowie
  Dolna 2A
  15-521 Zaścianki
  e-mail: cukrzycaazdrowie-fundacja@wp.pl

Wartość dofinansowania z UE: 262 862,21 zł

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające potrzebę wsparcia

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające wielokrotne wykluczenie

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

8. Oświadczenie o POPŻ

9. Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej

Oświadczenie o niekorzystaniu z 9.1

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Uczestnictwa

Ewaluacja innowacji społecznej “Organizer przyszłości”

Projekt „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Cel główny projektu:

Przygotowanie kadry 3795 osób (3170 kobiet, 625 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca XII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Oferta projektu:

 1. Zadanie 1 – Szkolenia województwo warmińsko-mazurskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 582 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, minimum 37 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.
 1. Zadanie 2 – Szkolenia województwo mazowieckie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 1894 osób z województwa mazowieckiego, minimum 128 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę
 1. Zadanie 3 – Szkolenia województwo łódzkie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 890 osób z województwa łódzkiego, minimum 61 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.
 1. Zadanie 4 – Szkolenia województwo podlaskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 429 osób z województwa podlaskiego, minimum 30 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.

Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. Grupę docelową stanowi minimum 3795 osób.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie.

Będzie prowadzona w trybie ciągłym od 2 do 19 miesiąca trwania projektu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 • Etap 1: Zgłoszenie Uczestnika/czki poprzez wypełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej: kompetencjedladoradcow.pl, www.kompetencjedladoradcow.eu wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. oświadczenie potwierdzone przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej, gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków. Projektodawca dopuszcza także możliwość złożenia Formularza rekrutacyjnego papierowo w siedzibie Biura projektu bądź Oddziału Biura bądź korespondencyjnie.
 • Etap 2: Weryfikacja zgłoszenia, ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia – telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia po dokonaniu wstępnej weryfikacji.
 • Etap 3: Potwierdzenie przyjęcia – oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Etap 4: Potwierdzenie/ustalenie terminów działań w projekcie.
 • Etap 5: Stworzenie listy Uczestników Projektu, ewentualnie listy rezerwowej
  w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

 Termin naboru:

Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od 04.2022 r. do 12.2023 r.

e-mail projektu: kontakt@kompetencjedlanauczycieli.pl

strona internetowa projektu:

www.kompetencjedlanauczycieli.pl

www.kompetencjedladoradcow.eu

 

Kryteria formalne:

 • wykonywanie obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych i/lub liceach ogólnokształcących i/lub technikach i/lub branżowych szkołach I stopnia.
 • wykonywanie ww. obowiązków na terenie makroregionu nr 2 (tj. na terenie: woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego).

Kryteria premiujące:

 • osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego powyżej 5 lat w danej placówce edukacyjnej: + 10 pkt.
 • osoba wykonująca pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach (SOR): + 8 pkt.
 • osoba z niepełnosprawnościami: + 5 pkt
 • kobieta: + 5 pkt.

Kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc, ewentualnie

w przypadku znacznie większego zainteresowania Projektem.

Okres realizacji:

 Projekt realizowany w okresie: 01.03.2022 r. do  31.12.2023 r.

Efekt projektu:

 • Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 50%.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu: 3795.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@kompetencjedlanauczycieli.pl

Partnerzy:

 1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź
  tel. 42 678 33 78
  e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl
 1. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9
  00-697 Warszawa
  tel. 12 633 08 53
  e-mail: nfdk.kr@nfdk.pl
 1. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A
  19-300 Ełk
  tel. 87 621 10 71
  e-mail: modn@modn.elk.pl

Wartość projektu: 5 230 164,35 zł

Wartość dofinansowania z UE: 5 230 164,35 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych z zakresu projektowania uniwersalnego przez minimum 121 pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez udział w szkoleniach (stacjonarnych/wyjazdowych), wizytach studyjnych w okresie do końca II 2023r.

Oferta projektu:

Projekt będzie obejmował:

– Szkolenia w obszarze projektowania uniwersalnego – skierowane do 134 pracowników dydaktycznych. Zakłada się przeprowadzenie trzech form szkoleniowych, tj.: 3-dniowe szkolenie wyjazdowe (Kraków), 1-dniowe szkolenie stacjonarne w Białymstoku oraz 3-dniowe szkolenie specjalistyczne w Wilnie.

– Wydanie monografii wieloautorskiej.

– Wizyty studyjne dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku (wybranych przedstawicieli Wydziałów i Instytutów UwB, biorących udział  szkoleniach)  do Irlandii oraz Norwegii.

– Platforma internetowa – planuje się utworzenie w ramach projektu specjalnej platformy internetowej, która będzie wspierała pracowników dydaktycznych we wdrażaniu idei projektowania uniwersalnego na poszczególnych Wydziałach i  w  Instytutach Uniwersytetu w Białymstoku.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 134 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczycieli akademickich w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na Uczelni, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego i wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia.

Jednostki Uniwersytetu w Białymstoku, które wyraziły zainteresowanie udziałem w Projekcie:

– Wydział nauk o Edukacji;

– Wydział Biologii;

– Wydział Ekonomii i Finansów;

– Wydział Chemii;

– Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– Wydział Prawa;

– Instytut Socjologii;

– Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku;

– Instytut Studiów Kulturowych;

– Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie;

– Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie dla pracowników dydaktycznych będzie miała charakter zamknięty i będzie prowadzona w okresie listopad – grudzień 2021 r.

Termin naboru:

Listopad 2021 r. – grudzień 2021 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.10.2021 r. – 28.02.2023 r.

Kryteria formalne:

– kadra dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na uczelni;
– zobowiązanie pracownika dydaktycznego do wykorzystania w trakcie realizacji projektu zdobytych kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Kryteria premiujące:

– osoba pracująca w jednostce Uniwersytetu w Białymstoku, która wyraziła chęć udziału w projekcie na etapie diagnozy + 15pkt.;
– osoba nieuczestnicząca w innych projektach z zakresu projektowania uniwersalnego +10pkt.

Główne rezultaty:

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparcie EFS w zakresie procesu kształcenia: 134
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 121

Wartość dofinansowania z UE: 1 000 527,51 zł

Lider projektu:
Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Biuro projektu:
Wydział Nauk o Edukacji
Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Partner projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: e.wojtkowska@openeducation.pl

Harmonogram realizacji szkolenia w Krakowie – pdf 

Harmonogram realizacji wizyty studyjnej w Norwegii – pdf

Harmonogram realizacji wizyty studyjnej w Dublinie – pdf

Projekt „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja.

Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Czartajewie tj. podniesienie kompetencji kluczowych wśród m.in. 126 uczniów (58K, 68M) poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach edukacyjnych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym, podniesienie kompetencji przez 14 nauczycieli (12K, 2M) oraz doposażenie sal lekcyjnych: w narzędzia do nauczania przyrody i geografii metodą eksperymentu oraz sprzęt TIK w Sali informatycznej – w okresie do końca VI 2023 r.

Grupa docelowa:

 1. 140 uczniów Szkoły Podstawowej w Czartajewie (Gmina Siemiatycze)
 2. 14 (12K, 2M) nauczycieli, którzy zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów/uczennic oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Koordynatora szkolnego.

Termin naboru:

I tura – wrzesień 2021 r.
II tura – wrzesień 2022 r.

E-mail projektu: budujemykompetencje@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie ze SPE +15 pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie z PPP/opinia pedagoga szkolnego/zestawienie ocen w szkole/ opinia wychowawcy;
 • Uczniowie dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10pkt (ze względu na miejsce zamieszkania, słabą sytuację rodzinną – dochód na osobę jak w przypadku zasiłku rodzinnego w 2019 r., bezrobocie jednego lub obu rodziców lub inny problem społeczny określony w ustawie o pomocy społecznej),
  • Weryfikacja: zaświadczenie z GOPS/OPS, oświadczenie.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele ze stażem w SP w Czartajewie powyżej 5 lat +5pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 14 (12K,2M);
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby]: 126 (58K,68M);
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.): 1;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.): 1.

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompetencjewczartajewie@openeducation.pl

Partner projektu:

Gmina Siemiatycze
Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie
Szkolna 4
17-300 Czartajew
spczartajew@list.pl

Wartość dofinansowania z UE: 817 007,58 zł

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Nauczyciel

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt „Szansa w integracji III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ.

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Priorytet: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) jak również zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 70 osób fizycznych (37K, 33M) z Hajnówki, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych działań reintegracji społeczno-zawodowej do 31.12.2023 r.

Grupa docelowa:

70 osób fizycznych (37K, 33M), które ukończyły 18 lat i zamieszkują wyłącznie w Hajnówce w województwie podlaskim, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (zgodnie z art. 7 ust. o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.), w tym:

70 osób (37K, 33M) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym korzystające z PO PŻ oraz bezrobotne zarejesrtowane w PUP lub niezarejestrowane w PUP lub ubogie pracujące.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans Kobiet i Mężczyzn na podstawie Regulaminu i Formularza Rekrutacyjnego pod nadzorem Kierownika projektu.

Termin naboru: 01.09.2021 do zakończenia naboru (70 osób).

E-mail: fundacja@onw.org.pl

Kryteria kwalifikujące:

 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • uzyskanie minimalnej dopuszczającej do projektu ilości punktów z Karty oceny motywacji i potrzeb, określonej w Regulaminie rekrutacji.

Kryteria premiujące:

 • osoby korzystające z PO PŻ (+5pkt)
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki (+5pkt)
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+1pkt)
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (+1pkt).

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 31.12.2023 r.

Lider projektu/Biuro projektu:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Ciepła 40/15
15-472 Białystok
e-mail: fundacja@onw.org.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
e-mail: open@openeducation.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 492 195,59 zł

Projekt „Horyzont zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca grudnia 2023 roku.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy
 • Opieka nad Uczestnikami metodą mentoringu
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) powyżej 18 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja  będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona z największą intensywnością w I-III m-cu realizacji projektu, potrwa do X 2023 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

– spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji

– e-mailem na adres : horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

– dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy

– przesłanie dokumentów Rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru: IX 2021 r. – X 2023 r.

E-mail projektu: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba pow. 18 r.ż. ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
 • osoba/rodzina doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby z wykształceniem do ISCED 3
 • kobiety
 • osoby zamieszkujący tereny wiejskie
 • osoby w wieku 18-30 lat

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2021 r. – 31.12.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu projektu – 20 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

Partner:

Spółdzielnia Socjalna Active Go
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 985 775,94 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin:
Regulamin uczestnictwa – niekatualny
Regulamin uczestnictwa (aktualizacja: 23.04.2022) – nieaktualny
Regulamin uczestnictwa (aktualizacja: 29.05.2023 r.) – aktualny

Projekt „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 98 uczniów (67M, 31K) i 4 nauczycieli (2M, 2K) ZSCKR w Janowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 10 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końce XI 2023.

Grupa docelowa:

 1. ZSCKR w Janowie-Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 2. 130 ucz. ZSCKR w Janowie (45K, 85M).
 3. 4 N ZSCKR (2M, 2K) zatrudnionych w placówce ZSCKR.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Janowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

Termin naboru:

I tura – wrzesień 2021 r.

II tura – wrzesień 2022 r. (w przypadku konieczności, np. w związku z ukończeniem wsparcia przez klasy IV)

E-mail projektu: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Janowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
  • Weryfikacja: orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia i/lub dokument od pedagoga szkolonego potwierdzający Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
  • Weryfikacja: lista uczniów podpisana przez dyrektora szkoły.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Janowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 30.11.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 62
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 4
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 98

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl

 

 

Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 86-721-60-83
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 305 604,75 zł zł

Projekt „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 81 uczniów (1K, 80M) i 23 nauczycieli (14K, 9M) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 20 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końca VII 2023.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie oraz  90 (2K, 88M) uczniów i 25N (10M,15K) z ZSCKR w Marianowie, którzy uczą się, pracują lub mieszkają na terytorium województwa podlaskiego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Marianowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

Termin naboru: Marzec 2023 r.

E-mail projektu: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Marianowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
 • Uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną +9 pkt,
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
 • Płeć – kobieta +6 pkt.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli biorących udział w szkoleniu dot. pracy z uczniem słabszym):

 • Nauczyciel pracujący w szkole z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/z niepełnosprawnością.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2020 r. – 31.07.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 72
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS:1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 81

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

 Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo
tel. 86-216-66-11
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 439 082,82 zł

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny – Uczeń

Deklaracja uczestnictwa – Uczeń

Formularz rekrutacyjny – Nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa – Nauczyciel

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania z UE: 868 365,19 zł

 Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe w zakresie projektowania uniwersalnego w okresie do końca IX 2023 r.

Oferta projektu:

Powołany w pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół złożony z ekspertów oraz 10 pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji przygotuje szczegółowy zakres poszczególnych modułów
w zakresie projektowania uniwersalnego na 4 kierunkach studiów: pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna II stopnia. Zespół będzie także zaangażowany w prace nad przygotowaniem materiałów (w tym tzw. „wsadów merytorycznych”) do części zajęć, które będą realizowane w formie e-learningowej.  W ramach projektu przewidziano  zadania dotyczące opracowania programu, szkoleń w obszarze projektowania uniwersalnego dla pracowników dydaktycznych, zajęcia obowiązkowe z projektowania uniwersalnego dla studentów Wydziału Nauk o Edukacji.

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi:

a) 1 uczelnia publiczna tj. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, na której w ramach projektu zostaną wprowadzone zmiany w programie studiów, tak aby obejmował kształcenie w zakresie projektowania uniwersalnego.

Zmodyfikowany program zostanie wprowadzony na następujących kierunkach studiów:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne II stopnia.

Łączna liczba kierunków na których zostanie dokonana zmiana programu studiów: 14 kierunków.

b) 368 (335K, 33M) studentów studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

c) 10 (7K, 3M) pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie w przypadku studentów oraz pracowników dydaktycznych będzie miała charakter otwarty i  będzie przeprowadzona w następujących okresach:

a) studenci rok akademicki 2020/2021 – czerwiec – sierpień 2020 r.

b) studenci rok akademicki 2021/2022 – czerwiec – sierpień 2021 r.

c) pracownicy dydaktyczni – czerwiec 2020 r.

Termin naboru:

czerwiec 2020 r. – sierpień 2021 r.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2020.03.02 r. – 2023.09.30 r.

 Kryteria formalne:

Studenci:

 • studenci I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w ramach w ramach studiów I stopnia lub studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz studenci I roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 – kierunków: pedagogika I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) pedagogika II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), praca socjalna I stopnia (stacjonarne), praca socjalna II stopnia (stacjonarne) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracownicy dydaktyczni:

 • pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku lub pracownicy / eksperci zainteresowani prowadzeniem modułów dotyczących uniwersalnego projektowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Kryteria premiujące:

Pracownicy dydaktyczni:

 • Praca na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 3 lata i więcej.

Lider projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Biuro projektu:

Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

 

Projekt “Kompetencje przyszłości pod kontrolą” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu.

Działanie: 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego lub ICT przez minimum 231 osób dorosłych powyżej 25 roku życia które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning)  poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2022 r.

 

 

Oferta projektu:

 • Kursy języka angielskiego:

– poziom zaawansowania – A0/A1 do A2;

– łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin);

– kurs zakończony egzaminem: TOEiC Bridge.

 • Kursy ICT (kurs komputerowy):

– szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass;

– łączny czas trwania kursu: 96 godzin.

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 243 osób (121 Kobiet, 122 Mężczyzn) osób mieszkających, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego, w wieku ponad 25 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

Minimum 30% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.

100% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób 50+ i posiadających niskie kwalifikacje na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie).

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. ul. Fortel 12, 03-166 Warszawa. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od I 2021 r. do XII 2022 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem (adres e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl), poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kompetencjepodkontrola.pl, telefonicznie bądź osobiście.

 

Kryteria formalne:

 • Osoby fizyczne od 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, nieposiadające lub posiadające podstawową znajomość języka angielskiego lub brak umiejętności ICT;
 • Osoba, która dotychczas nie uczestnicząca we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach RPO WM 2014-2020

Kryteria premiujące:

 • Osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie wiejskim;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim);
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Mężczyźni.

Termin naboru:

 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 01.2021-06.2022;
 • Kursy ICT: 07.2021-06.2022.

Efekty projektu:

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 121 kobiet, 122 mężczyzn, łącznie 243.

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób.

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób.

Liczba osób które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego na pełnym poziomie A: 86 kobiet, 87 mężczyzn, łącznie: 173.

Liczba osób, które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji cyfrowych: 11 kobiet, 11 mężczyzn, łącznie: 22.

BIURO PROJEKTU:
Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z. o.o.
ul. Fortel 12,
03-166 Warszawa
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl
BENEFICJENT PROJEKTU:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl
 

Adres strony: www.kompetencjepodkontrola.pl

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w okresie do 31.10.2022 r.

Oferta projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
 3. Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

Grupa docelowa:

 1. 56 jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 162 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282): zatrudnionych w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 3. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w pkt.2 pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego oraz pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Proces udziału w projekcie będzie dotyczył całej jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko jej pracowników. Jednostka samorządu terytorialnego będzie, więc musiała wziąć udział w kompleksowym wsparciu obejmującym zarówno audyt jak i szkolenia dla pracowników.

Podstawową funkcją strony internetowej projektu będzie możliwość rejestracji do projektu pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie, które odbędzie się w danej miejscowości oraz jednostek samorządu terytorialnego na przeprowadzenie audytu dostępności i procedur za pomocą interaktywnego formularzu.

Po rejestracji na szkolenie z potencjalnymi UP skontaktuje się pracownik Lidera/Partnera, poprzez kontakt e-mailowy/telefoniczny – z uwzględnieniem procedur szyfrowania danych (RODO) potwierdzi on spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Uczestnicy na etapie rekrutacji dostarczają jedynie skany dokumentów rekrutacyjnych, a oryginały dostarczają na pierwsze szkolenie/wsparcie i przekazują je dla trenera i/lub pracownika wnioskodawcy/partnera. Dostarczenie dokumentów jest także możliwe osobiście do biura projektu lub korespondencyjnie na adresy wskazane na stronie www.

Kryteria dostępu: zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem minimum 2 pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem.

Termin naboru:

luty 2021 r. – maj 2021 r.

E-mail projektu: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

Kryteria formalne:

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorząd gminny lub powiatowy lub wojewódzki) z terenu województwa podlaskiego weryfikowane poprzez formularz rekrutacyjny podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • brak objęcia wsparciem w innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu Dostępny Samorząd oraz w projekcie Samorząd bez barier, weryfikacja poprzez: oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego o niekorzystaniu przez nią z form wsparcia w ramach innych projektów.

Kryteria premiujące:

Weryfikacja nastąpi za pomocą oświadczenia składanego informacyjnie na etapie rekrutacji:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich (teren wiejski rozumiany jako DEGURBA3) +10 pkt.
 • jednostki samorządu terytorialnego , w której nie był do tej pory przeprowadzany audyt dostępności/procedur +10 pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich +8pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego nie biorący dotychczas udziału w szkoleniach związanych z dostępnością/projektowaniem uniwersalnym +8pkt.

Kryteria  formalne mają charakter obowiązkowy, kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc oraz w przypadku większego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w projekcie. Kryteria premiujące wynikają z przeprowadzonej na etapie konstrukcji wniosku analizy grupy docelowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021 r. – 31.10.2022 r.

Efekty projektu:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 95
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 56
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 51

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

Partner projektu:

Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Wartość dofinansowania z UE:  2 088 000,00 zł

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Projekt „Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu:

„Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 os. (48 Kobiet, 32 Mężczyzn), w tym 50% GD stanowić będą OzN (w tym niepełnosprawnością wzroku) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. Łódzkiego, poprzez udział w przewidzianych w ramach projektu instrumentach aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym w okresie do 31.12.2022 r.

Celem szczegółowym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.”

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.
 2. Coaching indywidualny oraz spotkania z tyflospecjalistą.
 3. Zajęcia tyfloinformatyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Warsztaty mobilności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Warsztaty autoprezentacji oraz dnia codziennego dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku.
 6. Poradnictwo prawne.
 7. Poradnictwo zawodowe.
 8. Mentoring
 9. Pośrednictwo pracy.
 10. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD.
 11. Staże zawodowe zgodne z IPD.

Grupa docelowa:

„Grupę docelową stanowić będzie 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne). 50% stanowić będą osoby z niepełnosprawnością (w tym z niepełnosprawnością wzroku) oraz min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo.

Rekrutacja:

„Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa łódzkiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu:
Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), ul. Wigury 13, 90-302 Łódź i/lub w siedzibie Partnera: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn.

Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem będzie w II-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz
z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: VII 2020 r. – IX 2022 r.

Rekrutacja podzielona jest na III etapy:

Etap I: złożenie wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście.

Etap II: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia.

Etap III: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa, w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

E-mail projektu: lodz@szansadlaniewidomych.org

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego;
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej, tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z min.1 powodu (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np.
  z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika);
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektu realizowanych w ramach Działania 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby dotknięte tzw. wielokrotnym wykluczeniem: +15 pkt. (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika z pouczeniem
  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +8 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi
  (w tym niepełnosprawność intelektualna i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi): +5 pkt (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika),
 • Kobiety: +5 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy uczestnika, wgląd do dowodu osobistego).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

Efekty projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 16K, 13M = 29.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4K, 6M = 10.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 14K, 18M = 32.

 

 

Lider:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel. 48 225 101 099
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Partner:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. 48 426 384 574
e-mail: ron@uml.lodz.pl

Partner:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69,
e-mail: szkolenia@openeducation.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Wigury 13, 90-302 Łódź
tel. 881 946 225
e-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 457 019,37

Strona Facebook projektu

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie PO PŻ

Oświadczenie członka gospodarstwa domowego

Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające bezdomność lub dotknięcie wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie potwierdzające wielokrotne wykluczenie społeczne

Projekt „Kompas aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 120 osób (min 60 Kobiet, maks 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z KC na terenie LGD N.A.R.E.W. poprzez wykorzystanie w toku realizacji projektu instrumentów aktywnej integracji w rozumieniu Wytycznych w zakresie włączenia społecznego w okresie do 31.07.2022 r. Oferta projektu:
 • Diagnoza potencjału społeczno-zatrudnieniowego:
 • Diagnoza wstępna uczestników projektu na etapie rekrutacji,
 • Diagnoza pogłębiona.
 • Warsztaty rozwojowe – aktywizacja społeczna:
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Coaching społeczny.
 • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna:
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe.
 • 3 miesięczny staż zawodowy.
Grupa docelowa: Uczestnikiem Projektu może być osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Narew (gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Lapy, Krypno, Poświetne, Suraż Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady) zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie korzystająca jednocześnie z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, która zgłasza dobrowolną chęć udziału w Projekcie.   Rekrutacja: Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:
 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w I-II miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem. Termin naboru: wrzesień 2020 r. – luty 2022 r. E-mail projektu: kompasaktywności@openeducation.pl Kryteria formalne:
 • zamieszkiwanie na terenie realizacji projektu (weryfikacja: zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryteria premiujące:
 • osoba doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, z powodu więcej niż jednej z przesłanek + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika),
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym: osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie).
 • osoba długotrwale bezrobotna +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba poniżej 35 roku życia +5pkt (weryfikacja oświadczenie),
 • kobieta z obszarów wiejskich +5 pkt (weryfikacja: oświadczenie).
Powyższe punkty sumują się.   Okres realizacji: Projekt realizowany w okresie: 01.09.2020 r. – 31.07.2022 r. Efekty projektu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 24 osoby (12 kobiet, 12 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 32 osoby (16 kobiet, 16 mężczyzn)
Lider projektu/Biuro projektu: Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok tel. 85 869 11 69 e-mail: kompasaktywnoci@openeducation.pl Partner projektu: Fundacja Infolex ul. Simony Kossak 12, 15-197 Białystok tel. 501 368 650 e-mail: fundacjainfolex@e-infolex.pl Wartość dofinansowania z UE:  984 193,90 Załączniki do pobrania: Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań Oświadczenie o POPŻ
Projekt „Postaw na swój sukces” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności dla osób dorosłych Podziałanie: RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 192 osoby dorosłe powyżej 18 roku życia (129 Kobiet, 63 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca VII 2021 r.   Oferta projektu:
 • Kursy językowe (język angielski oraz język niemiecki)
– dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2); – łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin); – Kurs zakończony egzaminem: ILCE
 • Kursy ICT (kurs komputerowy)
– Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL; – Łączny czas trwania kursu: 100 godzin. Grupa docelowa: 274 osoby (184 Kobiety, 90 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane ponoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok. Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura  tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt  w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do VI 2021 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście. Kryteria formalne:
 • Osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).
Kryteria premiujące:
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
 • Osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
Termin naboru:
 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019-04.2021;
 • Kursy ICT: 12.2019-04.2021.
Efekty projektu: Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 184 kobiety, 90 mężczyzn, łącznie: 274. Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 132 kobiety, 60 mężczyzn, łącznie: 192. Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 129 kobiet, 63 mężczyzn, łącznie: 192. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 92 kobiety, 45 mężczyzn, łącznie: 137. Załączniki: Regulamin – Postaw na swój sukces Formularz rekrutacyjny projekt Postaw na swój sukces BIURO PROJEKTU: EC Euro Consulting Sp. z o.o.
 1. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201
10-457 Olsztyn tel. 89 521 00 15 e-mail:projekt@postawnasukces.pl PARTNER PROJEKTU: Open Education Group Sp. z o.o.
 1. Jagienki 4
15-480 Białystok tel. 85 869 11 69 e-mail: projekt@postawnasukces.pl ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Olsztynie
 1. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn tel. 89 526 42 80 e-mail:projekt@postawnasukces.pl

logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca lipca 2021 roku.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:
 • Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.
 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym:
 • Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,
 • Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,
 • Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.
 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,
 • Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,
 • 3-4-miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do III 2021 roku.

Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – III 2021 r.

Termin naboru: IX 2019 r. – III 2021 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,
 • Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,
 • Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,
 • Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 30.09.2021 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Partner:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14

logotyp-flaga-1024x89

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”

Projekt „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet: 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 78 osób (42K, 36M) od 30 roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego w woj. podlaskim przez działania aktywizujące obejmujące poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia zawodowe zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania do końca czerwca 2021 r.

Oferta projektu:

 1. Indywidualny Plan Działania;
 2. Warsztaty z motywacji i komunikacji interpersonalnej;
 3. Szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i preferencji Uczestnika Projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 78 osób (42K, 36M) od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: powiat m. Białystok, białostocki oraz sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości i szans Kobiet i Mężczyzn od stycznia do maja. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech rundach, w I rundzie realizacji (styczeń-marzec) zostaną wybrane I i II grupa (średnio 20 osób), w II rundzie (kwiecień-maj) zostanie wybrana III i IV grupa (20 osób), w III rundzie (maj) zostanie wybrana V grupa (średnio 10 osób).

Ilość utworzonych grup oraz rund przewidzianych w procesie rekrutacji może ulec zmianie w zależności od zainteresowania udziałem w projekcie. Zakłada się utworzenie 14 grup (śr. 4 grupy 10-osobowe, 8 grup 4-osobowych i 2 grupy 3-osobowe.

Termin naboru: 01.2020 r. – 05.2021 r.

E-mail projektu: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 30+,
 • osoby pracujące i/lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego – powiat: m. Białystok, białostocki, sokólski,
 • osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci.

Kryteria premiujące:

 • Osoby powyżej 50 roku życia: +10 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Kobiety: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Osoby tzw. ubogie pracujące: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie o dochodach;
 • branża budowlana: +15 pkt., weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy.

Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa – nieaktualny (obowiązywał od 01.01.2020 r. do 29.11.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.1 – nieaktualny (obowiązywał od 30.11.2020 r. do 16.12.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.2 – nieaktualny (obowiązywał od 17.12.2020 r. do 30.12.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.3  – nieaktualny (obowiązywał od 31.12.2020 do 30.03.2021)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.4 – aktualny (obowiązuje od 31.03.2021 r.)

Formularz rekrutacyjny

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Efekty projektu:

28 Uczestników/czek projektu uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, świadectwem lub innym równoważnym dokumentem.

Minimum 20% Uczestników/czek poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 461 635,00 zł

logotyp-flaga-1024x89 Projekt „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA  SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 135 osób  (85 Kobiety, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca grudnia 2020 r. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie przez minimum 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych w okresie do 31.12.2020 r. Oferta projektu:
 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
  • Ścieżka reintegracji.
 2. Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
  • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 3. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 4. Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych Uczestników/Uczestniczek projektu:
  • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
  • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 5. Wsparcie o charakterze społecznym dla osób z niepełnosprawnością:
  • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 6. Wsparcie prawne:
  • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 7. Poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualny Plan Działania.
 8. Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 9. 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.
 10. Pośrednictwo pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 135 osób (85 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające kary pozbawienia wolności. Rekrutacja: Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:
 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
 • Oddziale Biura projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Białymstoku), ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok.
Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w II-VI miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem. Okres trwania rekrutacji: X 2019 r. – X 2020 r. Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:
 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia) – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.
Termin naboru: październik 2019 r. – październik 2020 r. E-mail projektu: projekt@aktywnosczpasja.pl Kryteria formalne:
 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia,
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.
Kryteria premiujące:
 • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby i/lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby zamieszkałe na terenie Gmin w województwie podlaskim, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średni w województwie podlaskim tj.: Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, m. Białystok, Bielsk Podlaski, Rudka, Grajewo, Rajgród, Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, Kolno, Mały Płock, m. Łomża, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Rutki, Zambrów): +8 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym: osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) + 5 pkt.
Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. Termin realizacji: Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r. Efekty projektu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (85 kobiet, 50 mężczyzn) – 135 osób
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (11 kobiet, 6 mężczyzn) – 17 osób
Lider: Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok tel. 85 869 11 69 e-mail: projekt@aktywnosczpasja.pl Partner: Fundacja Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa tel./fax: 48 225 101 099 e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org Wartość dofinansowania z UE: 1 426 718,74 1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących 3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym 4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej 5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego 6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność 7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań 8. Oświadczenie o POPŻ Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących regulamin-uczestnictwa-2019-2020
 

Logotypy Programu RPO Woj.Podlaskiego 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt „Wsparcie w utrzymaniu działalności gospodarczej Open Education Group Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Planowane efekty:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: wartość: 1

Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: wartość: 3

Wartość projektu: 81 528,87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 81 528,87 PLN (100%)

Celem projektu realizowanego w okresie od 08.09.2020 r. do 31.01.2021 r. jest zakup sprzętu IT na potrzeby stworzenia wewnątrz firmy – interaktywnej sali konferencyjnej.

Dzięki zakupowi ww. sprzętu możliwe będzie prowadzenie zdalnych procesów komunikacji zarówno w ramach podstawowej działalności gospodarczej firmy (działalność szkoleniowa/edukacyjna), ale także przełoży się to na możliwość prowadzenia bardziej efektywnej komunikacji (zdalnej) z partnerami i klientami firmy.

Okres realizacji: 08.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

Grantobiorca (w tym miejsce realizacji projektu)): Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

Grantodawca: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

logo

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ: I. Osoby młode na rynku pracy

DZIAŁANIA: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIA: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca IX 2020 r. grupy 40 os. (min. 18 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego i m. Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo m.in. w opracowaniu/aktualizacji Indywidulanego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

Oferta projektu:

 • Indywidulany Plan Działania,
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 40 osób (min. 18 kobiet) wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej w ramach trybu konkursowego – poddziałania 1.3.1 PO WER. Minimum 75% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo, natomiast około 25% grupy docelowej osoby bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy). Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące wyłącznie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w biurze Open Education Group Sp. z o.o. Rekrutacja ma charakter ciągły prowadzona od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.staz-twojaszansa.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:

 1. status – osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 2. wiek: 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Kryteria premiujące:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3): +10pkt.
 2. zamieszkiwanie na terenie miasta Sokółka: +5 pkt.
 3. byli uczestnicy projektów zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020 (oświadczenie/ew. pomocniczo zaświadczenie od poprzedniego Beneficjenta/Realizatora projektu): + 1pkt.

Termin naboru:

Od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3 kobiety, 7 mężczyzn = 10.
 2. Liczba osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 6.
 3. Liczba osób (z wyłączeniem osób w najtrudniejszej sytuacji), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 12.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4

15–480 Białystok
Tel. 85  869 11 69
email: projekt@staz-twojaszansa.pl

Wartość dofinansowania z UE: 548 625,00 zł

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogramy realizacji wsparć

 

logotyp-flaga-1024x89

„Nowy Początek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA dla działania: 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Cel główny projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ze zdefiniowanym udziałem kobiet i osób niepełnosprawnych z terenu subregionu białostockiego w okresie I 2019 do V 2020.

Oferta projektu:

 1. Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób („Szkolenia ABC przedsiębiorczości”), w tym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne;
 • Warsztaty księgowo-podatkowe;
 • Jak stworzyć dobry biznes plan – warsztaty;
 • Marketing i reklama w działalności gospodarczej;
 • Techniki sprzedaży / negocjacje w biznesie;
 • Handel elektroniczny (e-commerce);
 • Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Wniosek o Jednorazową Dotację Inwestycyjną.
 1. Udzielenie bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe:
 • Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych;
 • Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
 1. Forum wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, powyżej 50 roku życia, biernych zawodowo lub bezrobotnych, z min. średnim wykształceniem, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny).

Rekrutacja:

 1. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go poprzez: e-mail, elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, bądź osobiście do Biura projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • Etap pierwszy dotyczy oceny formularzy rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do etapu drugiego;
 • Etap drugi: rozmowa z komisją rekrutacyjną oraz doradcą zawodowym na podstawie karty oceny rozmowy w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania
  i myślenia analitycznego, sumienność.

Kryteria formalne :

– osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny);

– powyżej 50 roku życia;

– osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo);

Kryteria dodatkowe :

– osoby, które zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej, wpisujące się w inteligentne specjalizacje określone w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020 (+5 pkt);

– kobieta (+3 pkt);

– osoba niepełnosprawna (+2 pkt).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

Termin naboru: styczeń-luty 2019 r.

Efekty projektu:

Przeszkolenie 40 osób, podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności dotyczące otwierania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaktywizowanie 20 kobiet.

Przyznanie 36 dotacji na założenie działalności gospodarczej, z zagwarantowaniem stworzenia
i utrzymania jej na konkurencyjnym rynku.

Wartość dofinansowania z UE: 1 497 884,61 zł

EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTETU INWESTYCYJNEGO 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 15 (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) mieszkańców Gminy Grodzisk (powiat siemiatycki, województwo podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 15.02.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
  • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego 8 godz./osoba (100% uczestników/czek projektu),
  • Doradztwo psychologiczne – coaching indywidualny (6 godz./osoba).
 2. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/czek projektu. Średnio 3 spotkania x 2 godz. każde, 6 godz./osoba.
 1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 1. Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe:
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników/czek projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi biernymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te zamieszkują na obszarze działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku tj. Gmina Grodzisk w województwie podlaskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. W dwóch ostatnich przypadkach – konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do OPS nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kryteria formalne:

 1. zamieszkanie na terenie miejskiej Gminy Grodzisk (zaświadczenie lub oświadczenie),
 2. przynależność do grupy docelowej (wgląd do dokumentacji klienta).

Kryteria pierwszeństwa:

 1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt (oświadczenie),
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 8 pkt (wgląd do dokumentacji klienta),
 3. osoby z wykształceniem do ISCED3: + 4 pkt (oświadczenie).

Termin naboru:

III 2019 r. – VI 2019 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.03.2019 r. – 15.02.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10K, 5M = 15 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby;
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6 osób.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 6

17-315 Grodzisk
Tel. 85  656 81 16
email: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Wartość dofinansowania z UE: 142 855,54 zł

04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie przez minimum 71 (21 kobiet, 50 mężczyzn) nauczycieli praktycznej nauki zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego, kompetencji zawodowych w zakresie metod pracy z uczniem oraz rozwiązań stosowanych w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dualnego systemu kształcenia zawodowego, poprzez udział w zorganizowanych w ramach projektu mobilnościach ponadnarodowych w formie job-shadowingu zorganizowanych w Niemczech przy udziale partnerów ponadnarodowych w okresie do końca III 2020 r.

Oferta projektu:

 • przygotowanie merytoryczne do mobilności ponadnarodowych – realizacja warsztatów omawiających dualny system kształcenia oraz przygotowującym do job shadowingu oraz implementowania wiedzy z wyjazdów w proces nauczania prowadzony w Polsce (wprowadzanie zmian).
 • przygotowanie językowe do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – przeprowadzenie kursu języka angielskiego
 • Mobilność ponadnarodowa – job shadowing. Wyjazdy do Niemiec: Gotz, Potsdam, Lipsk, Schkeuditz bądź Halle.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 78 osób (23 kobiety, 55 mężczyzn) – instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego z czego min. 5% stanowić będą instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu (siedziba Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, Białystok) z największym natężeniem w VI i VII 2019.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i skierowana będzie do instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego.

Kryteria formalne:

 • uczestnik jest instruktorem praktycznej nauki zawodu/nauczycielem praktycznej nauki zawodu,
 • uczestnik pracuje i/lub zamieszkuje na terenie woj. podlaskiego.

Kryteria premiujące:

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu +15 pkt.,
 • osoby zatrudnione w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku/ZSCKR w Janowie, ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim +3 pkt., zatrudnienie w danej placówce 3-4 lata + 5pkt., 5-7 lat +8pkt., powyżej 8 lat + 10pkt.,
 • Kobiety +8 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 2019-06-01 do: 2020-03-01

Termin naboru: 2019-07-31

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 85-869-11-69

e-mail: projekt@ksztalceniezpasja.pl

www.ksztalceniezpasja.pl

 

Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle. 

Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

 • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
 • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
 • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
 • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

Efekty projektu:

 1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
 2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

Załączniki:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL
 2. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ
 3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń
 4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 5. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
 6. Oświadczenie ucznia i rodzica
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Opinia nauczyciela z matematyki

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
tel. 32 610 02 80

E-mail – chechlo2013@wp.pl

www.spchechlo.edu.pl/

Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

 

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

 Oferta projektu:

1) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,

2) Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,

3) Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście.

Termin naboru: 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

ETAP I – osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

ETAP II: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałanie ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

EFEKT: powstanie lista podstawowa – 30osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

KOLEJNOŚĆ WPISYWANIA NA LISTĘ: według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
 • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

Efekty projektu:

 • 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

W ramach projektu powstanie strona internetowa na której będą zamieszczone wszystkie informacje o projektach realizowanych przez Open Education Group Sp z o.o. na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz partnerów sieci z którymi firma współpracuje.

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane będą:

 • krótkie opisy uczestników/czek projektu poszukujących stażu/pracy;
 • informacja o pracodawcach, którzy obecnie poszukują stażysty wraz z opisem stanowiska;

jak również

 • formularz zgłoszeniowy dla uczestnika/czki projektu;
 • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy.

Pliki do pobrania:

1.2.1_Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

Cel główny projektu:

Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Oferta projektu:

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
 • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
– 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
– 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
– 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
  • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
  • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
  • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

Kryteria formalne:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
  • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
  • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

Efekty projektu:

1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Lider:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Biuro projektu:

Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Testy on-line:

W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

Oferta projektu:

1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

 • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

 • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

 • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

4) Kursy SEP:

 • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

 • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
 • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

 • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

 • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
 • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
 • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

Kryteria formalne:

 • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
 • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
 • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

Efekty projektu:

min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Budżet projektu:

1 969 843,30 zł

Lider/Biuro projektu:

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

Partner 1:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Partner 2:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW

Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej

Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

 1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
 2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
 3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
 4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
 5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

 1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
 2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

Kryteria formalne:

W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;

-miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;

– dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);

– dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

W przypadku nauczycieli:

– zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

– zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

– dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

Załączniki:

01. KARTA ZGŁOSZENIOWA In Progres nauczyciel

02. KARTA ZGŁOSZENIOWA_dzieci

03. Oświadczenie o dyskryminacji wielokrotnej

04. Oświadczenie RODO

05. Oświadczenie uczestnika_rodzica

06. Protokół potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności

07. Regulamin

08. Status uczestnika projektu

 

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.10.2019 r.

Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.10.2019 r.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
 • Ścieżka reintegracji.
 • Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:
 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 • Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie prawne:
 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 • Warsztaty i poradnictwo zawodowe:
 • Indywidualny Plan Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
 • Spawacz metodą MIG,
 • Pomoc kuchenna,
 • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK),
 • Kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
 • Staże zawodowe:
 • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
 • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących klauzula_informacyjna_rekrutacja

regulamin uczestnictwa i rekrutacji 1

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Termin naboru:

maj 2018 r. – marzec 2019 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

Kryteria premiujące:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

Lider:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

Partner (Oddział Biura projektu):

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Biuro projektu (Tyflopunkt):

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok
Tel. +48 85 743 65 12
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

www.aktywnaiotwartaintegracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

Oferta projektu:

1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
 • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.
Efekty projektu:

min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

Lider:

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax: (25) 787 37 40
e-mail: drohiczyn@caritas.pl

Partner/Biuro Partnera:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

Oferta projektu:

1) Poradnictwo zawodowe:

 • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

3) Szkolenia zawodowe:

 • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
 • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
 • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
 • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

Kryteria pierwszeństwa:

 • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
 • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
 • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
email: projekt@szkoleniaistaz.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

Oferta projektu:

1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
 • osoby w wieku 50+,
 • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby bezrobotne +15 pkt,
 • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

Efekty projektu:

min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Partner/Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
www.szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca XII 2017 r. grupy 50 osób (min. 28K) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Oferta projektu:

1) Grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów,

2) Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG (zakończony egzaminem państwowym),
 • Pracownik biurowy z modułem rachunkowość i księgowość (zaświadczenie MEN),
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK (zadanie zlecone) zakończone egzaminem,

4) Pośrednictwo pracy – 5 h na każdego uczestnika projektu,

5) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu (28 K, 22 M) odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie utworzonych zostanie 5 grup 10 osobowych. Zrealizowanych zostanie 640 h szkoleń, 80 h poradnictwa zawodowego, 40 h grupowego i 125 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 300 h indywidualnego i 80 h grupowego poradnictwa zawodowego oraz 200 m-cy staży zawodowych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 50 osób (min. 28 kobiet i max. 22 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: bielski, wysokomazowiecki, hajnowski i siemiatycki w rozumieniu przepisów KC biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z def. PO WER),
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

ETAP I- Wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej, która posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

ETAP II- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się w pobliżu miejsca zamieszkania Kandydatów.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat bielski lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat wysokomazowiecki),
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby (K i M) nieposiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż rok +8pkt.
 • osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +5pkt.
 • osoby (K i M) z niepełnosprawnością +4pkt.
 • kobieta +2pkt.
 • osoba (K i M) stanu wolnego +1pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Efekty projektu:

min. 24 osoby (8 kobiet, 16 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 8 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 2 osoby długotrwale bezrobotne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 2 osoby niepełnosprawne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
min. 10 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt@mlode-perspektywy.pl

Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85-876-71-91

Wartość dofinansowania z UE: 595 232,77 zł

Projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem młodszym poprzez objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz rozwijającymi postawę przedsiębiorczą – 96 uczniów (52Dz, 44Ch) oraz poprzez objęcie 25 nauczycieli (23K, 2M) szkoleniami/kursami w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie do końca VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. LOGOPEDIA – INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA UCZNIA MŁODSZEGO:

 • Terapia logopedyczna.

2. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 • Indywidualna terapia integracji sensorycznej dla 10 uczniów.

3. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH” KLASY IV-VI:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI.

4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLASY IV-VI (BEZ UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH”):

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasy IV-VI),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (klasy IV-VI).

5. GIMNASTYKA KOREKCYJNA – ZAJĘCIA DLA UCZNIA MŁODSZEGO (KLASA I SP):

 • Gimnastyka korekcyjna dla klasy I Szkoły Podstawowej.

6. BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY:

 • Przedsiębiorczość – zajęcia dla 100% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.

7. NAUCZYCIEL – WSPARCIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej,
 • Warsztaty dla nauczycieli: „Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawczy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”,
 • Warsztaty psychologiczne dla nauczycieli.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 121 osób, w tym 96 uczniów (52 dziewczynki, 44 chłopców) oraz 25 nauczycieli (22 kobiety, 3 mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Maksymalnie 76 uczniów stanowić będą uczniowie/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI (w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami) tzw. uczniowie słabsi. Minimum 20 uczniów stanowić będą uczniowie klasy I (uczniowie młodsi).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go koordynatorowi szkolnemu osobiście lub do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 • uczeń Szkoły Podstawowej nr 26 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczeń z niepełnosprawnością),
 • uczeń młodszy.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczeń z niepełnosprawnością (+10 pkt.),
 • uczeń cudzoziemski, którego rodzina stara się o kartę stałego pobytu w Polsce (+10 pkt.),
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń młodszy, którego rodzice są w słabej sytuacji materialnej (+8 pkt.).

Kryteria formalne:

 • tj. nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku

Kryteria pierwszeństwa:

 • nauczyciele języka polskiego lub języka angielskiego w klasie IV-VI (+15 pkt.),
 • staż pracy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku powyżej 5 lat: +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

1. 25 nauczycieli objętych wsparciem w programie, w tym 23 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu;
2. 96 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, w tym 90 uczniów uzyska kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

Programy zajęć:

Program gimnastyki korekcyjnej

Program terapii logopedycznej

Programy udostępnione na bazie wolnej licencji CREATIVE COMMONS (z uwzględnieniem 4 warunków licencji CC – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach, bez utworów zależnych).

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: sp26@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.

Oferta projektu:

1. KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY

 • Zajęcia z matematyki dla uczniów z problemami w nauce w klasach I-III w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia matematyczne dla uczniów z problemami w nauce klas IV-VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych klas IV-VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
 • Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów w klasach I-III w SP Turośń Kościelna (30 godzin).

2. KSZTAŁTUJEMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Zajęcia teatralne w języku angielskim (60 godzin),
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty i wsparcie indywidualne (24 godziny),
 • Origami – trening ręki i kreatywności (60 godzin).

3. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Klub młodego przyrodnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej (35 godzin zajęć w szkole + 35 godzin wycieczek).

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową (140 godzin),
 • Zajęcia muzyczne (60 godzin),
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (60 godzin).

5. KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ – ZAJĘCIA DLA 100% UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

 • Kształtujemy kreatywność uczniów (72 godziny).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie SP w Turośni Kościelnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 83 uczniów
(45 dziewczynek, 38 chłopców). 100% uczniów zamieszkuje na terenie wiejskim.
W tej grupie jest 5 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób (8 dziewczynek, 4 chłopców) z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością ruchową.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Dorocie Poślada w terminie do 30.09.2017 r.

Kryteria formalne:

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki;

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt;
 • uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt;
 • uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.09.2017 r. 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 83 uczniów.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt-turosnkoscielna@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 134 648,67 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania RPZP.08.10.00, Priorytetu 10iii.

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie kompetencji językowych (angielski, niemiecki) oraz komputerowych przez minimum 137 os. (79K, 58M) z terenu województwa zachodniopomorskiego (Specjalna Strefa Włączenia) w okresie do końca XII 2017 r.

Oferta projektu:

1. Język angielski drogą do sukcesu zawodowego

W zajęciach językowych udział weźmie 6 grup, a każda zrealizuje po 180h. Szkolenia prowadzone będą maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym. Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC English A2.

2. Język niemiecki – okno na świat w woj. zachodniopomorskim

W zajęciach z języka niemieckiego udział weźmie 5 grup, każda zrealizuje 180h. Szkolenia prowadzone maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym.Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC Deutsch A2.

3. Szkolenia z ICT dla osób niepełnosprawnych ze względu na wzrok

Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

4. Egzamin certyfikacyjny ICT – Itpass

Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

Szkolenia ICT organizowane są wyłącznie dla osób z niepełno sprawnościami ze względu na wzrok.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby fizyczne w wieku 18 lat i więcej, łącznie 148 osób (85 kobiet, 63 mężczyzn) zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształcenia kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Grupę docelową zgodnie z art. 25KC stanowić będą osoby z terenu woj. zachodniopomorskiego (100% osób z terenu SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA). Uczestnicy podzieleni będą według 2 grup:
– o niskich kwalifikacjach (maksymalnie 65%),
– w wieku 50+ (minimalnie 35%).
16 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok (symbol O4-0).

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie realizowana w kilku etapach:
Etap 1: złożenie ankiety rekrutacyjnej w biurze projektu w formie korespondencyjnej, osobiście, mailowo bądź faxem.
Etap 2: przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowej oraz znajomości z zakresu ICT uczestników projeku – test będzie przeprowadzony w kilku wariantach, tak aby jego formę dostosować do poziomu zdrowotnego, sytuacji zawodowej, wieku, miejsca zamieszkania uczestników. Testy przeprowadzone zostaną: w formie badania on-line, pisemnie, telefonicznie (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
Etap 3: ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie zgodnie z art.25 KC na terenie województwa zachodniopomorskiego (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, oświadczenia/zaświadczenia itd.),
 • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej (ISCED3-oświadczenie, wgląd do dokumentu, osoby 50+ – weryfikacja po nr PESEL), w przypadku osób z niepełnosprawnościami – wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności/oświadczenia.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby bezrobotne – 15pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Drawno, Krzęcin – 20 pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Recz, Bierzwnik – 10 pkt.,
 • osoby zamieszkujące Gminę Pełczyce, Choszczno – 5 pkt.,
 • zamieszkiwanie na terenie wiejskim -20 pkt. (weryfikacja dowód osobisty lub zaświadczenie),
 • osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne dotknięte DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słaba sytuacja materialna) – 10 pkt. (wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z GOPS/MOPS, oświadczenie UP),
 • osoby zatrudnione w branżach rolniczych, leśnictwo, łowiectwo, handel, budownictwo (zaświadczenie o zatrudnieniu, porównanie PKD firmy) – 10 pkt.

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

Efekty projektu:

min. 137 dorosłych osób (79 kobiet, 58 mężczyzn) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 119 osób (69 kobiet, 50 mężczyzn) powyżej 25 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) powyżej 50 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
min. 89 osób (51 kobiet, 38 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych,
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, pok. 12,
70-111 Szczecin
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
e-mail: projekt@zachodniopomorskienastart.pl
www.ZachodniopomorskieNaStart.pl

Wartość dofinansowania z UE: 370 122,25 zł

Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń językowych:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:
OSI PRIORYTETOWEJ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA DZIAŁANIA 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Cel główny projektu:

Nabycie przez minimum 50 osób (39K, 11M) kompetencji zawodowych związanych z pracą z osobami młodymi (w wieku 13-25 lat, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym), które przełożą się na lepsze i bardziej efektywne funkcjonowanie polskich instytucji odpowiadających obszarowi wsparcia poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej (wizyty studyjne, szkolenia, job shadowing) w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii w okresie do końca XI 2017 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 55 osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie na terenie województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie pracownicy, którzy bezpośrednio pracują z ww. osobami i posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej, a także przekażą swoim współpracownikom wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą – zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu.

Rekrutacja:

Odbędzie się w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. w dwóch formach:

1. maksymalnie 60% w charakterze zamkniętym – skierowana do pracowników Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.
2. minimum 40% w charakterze otwartym – w zakresie pozostałych uczestników projektu.

Kryteria formalne:

 • uczestnik projektu jest zatrudniony (od min. 2 lat) na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie umowy zlecenia
  z instytucjami (państwowe/samorządowe jednostki budżetowe) zajmującymi się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym na terenie woj. podlaskiego – wymagane oświadczenie od uczestnika projektu z podaniem miejsca pracy (w tym danych adresowych w celu zweryfikowania kwalifikowalności do woj. podlaskiego, okresu zatrudnienia, formy zatrudnienia – także w przypadku PWK OHP oraz ZS nr 16);
 • uczestnik projektu bezpośrednio pracuje z osobami młodymi (13-25 lat) wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – oświadczenie jak wyżej;
 • uczestnik projektu posiada zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – weryfikacja: przedstawienie oryginału zgody i rekomendacji od pracodawcy (z zastrzeżeniem, że pracodawca musi spełniać wymogi określone dla grupy docelowej tj. instytucja zajmująca się pracą socjalizacyjną, wychowawczą, terapeutyczną).

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby posiadające doświadczenie powyżej 6 lat w pracy w instytucjach określonych w kryteriach formalnych +10 pkt.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub karty nauczyciela
  +5 pkt.
 • osoby z podstawowym poziomem kompetencji w języku angielskim+5 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

Efekty projektu:

min. 50 osób (39 kobiet , 11 mężczyzn) nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu;
min. 40 osób nabędzie kompetencje do porozumiewania się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym poprzez uczestnictwo w przygotowaniu językowym.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 281 766,88 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 osób (min. 26 kobiet i max. 34 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca IX 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

Oferta projektu:

1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe.

2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

3) Szkolenia zawodowe:

 • Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu www.aktywna-integracja.pl.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.
 • osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) powyżej 50 roku życia +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ I POBIERZ

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Efekty projektu:

min. 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyskają pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu uzyskają kwalifikacje oraz pracę.

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
www.aktywna-integracja.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 774 282,85 zł

Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel główny projektu:

Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy wśród 80 uczniów (44Ch,36Dz) Szkoły Podstawowej w Tołczach poprzez udział m.in. w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie do końca VII 2017 r.

Oferta projektu:

1. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – INICJATYWNOŚĆ/KREATYWNOŚĆ/PRACA W ZESPOLE

a) Zakątek wyobraźni – zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz kreatywność (40 godzin).
b) Tęczowe inspiracje – zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, pracę w grupie, kreatywność (120 godzin).
c) Kim będę? Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godzin warsztatów grupowych + 44 godziny indywidualnego wsparcia).
d) Terapia przez ruch i muzykę – zajęcia rozwijające kreatywność i pracę w grupie (80 godzin).
e) Atelier Twórcy – zajęcia rozwijające inicjatywność oraz pracę zespołową (120 godzin).

2. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – KOMPETENCJE KLUCZOWE (matematyka, język obcy)

a) English is cool, English is fun, English is for everyone! – dla klasy IV (40 godzin).
b) English tradiotions and customs – dla klasy V (80 godzin).
c) English – successful communication – dla klasy VI (40 godzin).
d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II (80 godzin).
e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV (40 godzin).
f) Kuźnia talentów – koło matematyczne dla klas V-VI (40 godzin).

3. KLUCZ TO WYKSZTAŁCENI NAUCZYCIELE

Szkolenia interaktywne dla nauczycieli:
a) Efektywna komunikacja w szkole.
b) Sztuka motywowania uczniów.
c) Kreatywny nauczyciel

4. KLUCZ DO PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH TO NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT W DOBRZE WYPOSAŻONEJ SZKOLE

a) Matematyczna kraina (80 godzin).
b) Laboratorium przyrodnicze (80 godzin).

5. KLUCZ DO NAUKI TO TIK I PROGRAMOWANIE

a) CYBERPRZEMOC – warsztaty dla nauczycieli.
b) MÓJ PRZYJACIEL ROBOT! (80 godzin).

6. KLUCZ TO INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

a) Studia podyplomowe dla nauczycieli:
– Oligofrenopedagogika.
– Pedagogika M.Montessori.
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
b) Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym matematycznie (32 godziny).
c) Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabosłyszącego (2 osoby x 80 godzin).
d) Zajęcia z uczniem wymagającym dostosowania wymagań do jego indywidualnych możliwości (40 godzin).

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 118 osób (K i M) w tym: 80 dzieci (44 Chłopców i 36 Dziewczynek) z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Tołczach –100% uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych projektem: 2chłopców z niedosłuchem. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 kobiet – nauczycielek w Szkole Podstawowej w Tołczach (pracujących na pełny etat).

Rekrutacja:

Odbędzie się w okresie 02.11.2016 r. – 14.11.2016 r.

Kryteria formalne:

 • uczeń lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tołczach.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczniowie z rodzin o niskich dochodach – kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego: +10 pkt.
 • uczniowie niepełnosprawni, objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną: +10 pkt.
 • uczniowie z problemami w nauce: +5 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2016 r. – 31.07.2017 r.

Efekty projektu:

Szkoła uzyska doposażenie pracowni przedmiotowej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
min. 65 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
min. 8 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
www.OpenEducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 181 893, 46 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu XIX, Działania 9.6, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i ICT wśród 108 uczestników i uczestniczek Projektu (81 kobiet i 27 mężczyzn) zamieszkałych na terenie GMINY WOŁOMIN, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych (certyfikaty TOEIC BRIDGE oraz ECDL BASE) w ramach projektu „Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-14-175/14.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – 6 grup szkoleniowych: 3 moduły/grupa, na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE – 72 uczestników i uczestniczek projektu (54K, 18M) przystąpi do egzaminu TOEIC BRIDGE po zakończonych szkoleniach z języka angielskiego.

3) Szkolenia z ICT – 3 grupy szkoleniowe.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL BASE – 36 uczestników i uczestniczek projektu przystąpi do egzaminu ECDL BASE po zakończonych szkoleniach z ICT.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1080 h szkolenia z języka angielskiego, 288 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 108 Uczestników Projektu zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego (81 kobiet i 27 mężczyzn).

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy/oświadczeniem o niepełnosprawności, osobiście lub poprzez przesłanie pocztą na adres biura projektu lub e-mailem na kontakt@projektwolomin.pl lub faksem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania z podstrony internetowej projektu www.projektwolomin.pl.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2014 r. – 31.07.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań oraz adaptacja Dobrych Praktyk Unii Europejskiej w zakresie wspierania firm w kryzysie.

Innowację stanowią dwa modele Outplacementu na poziomie pracownika i pracodawcy, składające się z 3 kroków (produktów finalnych – PF): diagnozy i oceny dostępnych zasobów, budowania strategii rozwoju (zmiany) w oparciu o dostępne zasoby oraz szkoleń wspierających zmianę.

W projekcie zespół specjalistów ds. zarządzania, doradców biznesowych, doradców personalnych, doradców zawodowych z udziałem pracowników oraz lokalnych pracodawców wypracuje i przetestuje ogólnodostępne narzędzia outaplacementu dla przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz pracowników zagrożonych utratą pracy.

Oferta projektu:

1) Dla firm oferujemy:

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia umożliwiające samoocenę i diagnozę kompetencji firmy, a w efekcie skuteczną modernizację.

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia zarządzania kompetencjami firmy w obliczu zmiany, a w efekcie skuteczne działania strategiczne.

 • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia edukacyjne w modelu wewnętrznego uczenia się i drzewa kompetencji, a w efekcie dalszy rozwój.

2) Na poziomie pracownika:

 • PF_1: Drzewo Kompetencji – program do diagnozy i oceny kompetencji firmy opracowany w formie komputerowej i zdalnej na potrzeby rekrutacji wewnętrznej – przesuwanie pracowników na nowe stanowiska pracy związane ze zmianą usługi lub produktu.
 • IPF_2: Program do budowania strategii – program komputerowy do przeprowadzenia SWOT usług i produktów z zastosowaniem wyników Drzewa Kompetencji oraz projektowania szkoleń wewnętrznych w formie Intermentoringu.
 • IPF_3: Program szkoleń wewnętrznych – model szkoleniowy dla firmy oparty na autorskiej metodzie Colina Rosa zaadoptowany do organizacji uczącej się umożliwi tanie i dostępne dla firm doskonalenie kadr z zastosowaniem e-Edukacji.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się w oparciu o firmy zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku w 14 cechach i powiatach oraz klientów instytucjonalnych Open Education Group Sp. z o. o.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany do szerokiej grupy docelowej: zarówno w aspekcie odbiorców jak i użytkowników każdorazowo z obszaru woj. podlaskiego (osoby fizyczne zamieszkują wg przepisów KC, podmioty z siedzibą, jednostkę organizacyjną)

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2012 r. – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności zawodowej do końca V 2015r. 60 uczestniczek i uczestników w wieku 50+ (35 K, 25 M) z powiatów hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego i bielskiego w ramach projektu ,,SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ!- aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego” realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-20-419/13.

Oferta projektu:

1) Wsparcie psychologiczne i prozdrowotne:

 • Warsztaty grupowe.

 • Indywidualne spotkania z psychologiem – coachem.

 • Spotkania z dietetykiem – specjalistą od żywienia.

2) Wsparcie doradcze:

 • Poradnictwo grupowe „MOJE PREDYSPOZYCJE” – warsztaty z doradcą zawodowym.

 • Poradnictwo indywidualne „MOJE DOŚWIADCZENIA” – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

 • Poradnictwo indywidualne „RYNEK PRACY XXI W.” – omówione zostaną tendencje rynku pracy w zakresie nowych miejsc pracy z naciskiem na rozwój usług.

 • Poradnictwo indywidualne „IDĘ DO PRACY” – konsultacje z doradcą obejmujące stworzenie Indywidualnego Planu Działania uczestniczki/a projektu.

3) Szkolenia ogólne i specjalistyczne:

 • Szkolenia językowe – realizowane w formie warsztatowej, mającej na celu przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w stopniu podstawowym.

 • Szkolenia ogólne: Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości.

 • Szkolenia specjalistyczne – 60 osób uczestniczyć będzie w szkoleniach: „Pracownik obsługi biurowej”, „Pomoc kuchenna”, „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

4) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 390 h doradztwa (w tym 360 h – poradnictwo indywidualne), 320 h szkoleń ogólnych, 240 h szkoleń językowych, 600 h szkoleń specjalistycznych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 50+ niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: hajnowski, białostocki, siemiatycki, bielski.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika/uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej: osobiste lub za pośrednictwem poczty lub członka zespołu pracowników ds. rekrutacji do: Biura Projektu bądź siedziby Partnerów Projektu.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2014 r. – 31.05.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Aktywizacja zawodowa 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia poprzez doradztwo, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Oferta projektu:

1) Doradztwo zawodowe.

2) Szkolenia zawodowe z modułem językowym:

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
 • Pracownik biurowy z obsługą programów kadr-płac.
 • Grafik komputerowy.
 • Pracownik biura rachunkowego.
 • Spawacz metodą.
 • Przedstawiciel handlowy.
 • Prawo jazdy kat. C.
 • Technolog robót wykończeniowych.
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

Szkolenia realizowane są w 2 modułach: podstawowym – szkolenie zawodowe oraz uzupełniającym – szkolenie językowe.

3) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 3-miesięczny płatny staż zawodowy w zawodach, w których dana osoba nabyła kompetencje podczas szkolenia.

4) Pośrednictwo pracy – 100 osób uczestniczyć będzie w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą personalnym.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, 1171 h zajęć moduł podstawowy – szkolenia zawodowe i 480 h zajęć modułu uzupełniającego – szkolenie językowe, 400 h pośrednictwa pracy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w Biurze Projektu oraz w siedzibach Partnerów Projektu na zasadzie otwartego naboru. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem, faksem i osobiście. Doradcy zawodowi zaangażowani w proces rekrutacji dokonają analizy predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do predyspozycji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL – 09.06.02-28-036/13-00.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpią wszyscy uczestnicy projektu na poziomie A2.

3) Szkolenie ICT.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników/czek projektu.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (min. 90% osoby niedowidzące i słabo widzące, max.10% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości j. angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika i uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej do Biura Projektu.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.03.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-32-056/12-00.

Oferta projektu:

1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu na poziomie A2.

3) Szkolenie ICT.

4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 480 h szkolenia z j. angielskiego, 480 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (max. 75% osoby niedowidzące i słabo widzące, min. 25% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości języka angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Cel główny projektu:

Nabycie nowych i aktualizacja istniejących kwalifikacji ogólnych oraz komputerowych i językowych wśród kadry zarządzającej i pracowników Fabryka Talentów J. Maciejewicz.

Oferta projektu:

1) Certyfikowane szkolenia sprzedażowe:

 • E-COMMERCE – 9 uczestników (5K, 4M), 1 grupa,  w tym szkolenie z przedstawicielami E-Biznes Menedżer Sp. z o. o.
 • E-LOGISTYKA (w tym wykorzystanie e-narzędzi) – 9 uczestników (5K, 4M), w tym kurs e-learningowy, kurs zakończony egzaminem i certyfikatem.
 • NLP – 1 grupa (5K, 4M), zakończone egzaminem zewnętrznym.
 • SKUTECZNY HANDLOWIEC – techniki sprzedaży – 6 uczestników (4K, 2M), dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym.

2) Certyfikowane szkolenia komputerowe – 1 grupa (2M, 3K), zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL START.

3) Certyfikowane szkolenia językowe – 1 grupa, 9 osób (5K, 4M), 1 moduł: A2/B1, 2 moduł: B1:

 • Zewnętrzny egzamin certyfikujący TOEIC BRIDGE – 9 osób (5k, 4M).

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy i pracownice firmy Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz, w tym 4K i 5M.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez wypełnienie ankiety aktualizacyjnej przez pracownika/pracownicę firmy Fabryka Talentów J. Maciejewicz i przekazanie jej: osobiście lub za pomocą poczty (e-mail, faks) do Biura Projektu.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.05.2014 r. – 30.11.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.0801.02-20-050/12.

Cel główny projektu:

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia dla 86 osób (w tym 40K).

Oferta projektu:

1) Kurs opiekun/ka dziecięca + j. angielski:

 • Kurs opiekun/ka dziecięca (kod zawodu: 325905) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

2) Kurs bukieciarz + j. angielski:

 • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

3) Kurs pracownika biurowego + j. angielski:

 • Kurs pracownika biurowego (kod zawodu: 411090) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

4) Kurs kierowcy zawodowego + język angielski:

 • Kurs kierowcy zawodowego – kategoria C + kurs na przewóz rzeczy (KZ: 833203).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

5) Kurs kierowcy komunikacji zbiorowej + język angielski:

 • Kurs prawa jazdy kat. D + kurs na przewóz osób) (KZ: 833101) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 3 grupy.
 • Indywidualne Plany Działań – specjalistyczne doradztwo zawodowe.

Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1544 h szkoleń zawodowych, 480 h szkoleń językowych i 344 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa – 86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46M) ubezpieczonych w KRUS, posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rekrutacja:

86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46 mężczyzn) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.08.01.02-20-036/11.

Cel główny projektu:

Reorientacja zawodowa do końca 2012 roku 72 osób (38M, 34K) wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu woj. podlaskiego.

Oferta projektu:

1) Szkolenia „ZIELONE MIEJSCA PRACY”- transport + język angielski – 24 osoby:

 • Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 grupa (kod zawodu: 432103).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

2)Szkolenia z zakresu GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ + język angielski – 12 osób:

 • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
 • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

3) Szkolenia z zakresu OBSŁUGI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ + język angielski – 36 osób:

 • Kurs Pracownika Biurowego – 2 grupy (kod zawodu: 411090).
 • Kurs Obsługi Sekretariatu – 1 grupa (kod zawodu: 412001).
 • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

4) INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ  – 72 osoby:

 • Warsztaty Rynku Pracy – dla 72osób, łącznie 6 warsztatów.
 • Wybór zawodu – indywidualne wsparcie trenera zawodu doradcę zawodowego dla 72 osób.
 • Wejście na rynek pracy i elastyczne formy pracy – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla 72 osób.

Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1732 h szkoleń zawodowych, 360 h szkoleń językowych, 288 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Grupa docelowa:

72 rolników i domowników (w tym co najmniej 34 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

Rekrutacja:

Podstawowa rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 2 do 10 m-ca realizacji projektu i realizowana będzie we współpracy z Urzędami Gmin i NGO. Dokumenty dostarczać można będzie osobiście do biura projektu, przesyłać pocztą, faxem (85 869 11 70) bądź e-mailem (nowyplan2@openeducation.pl). Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów osoba zostanie zarejestrowana na Liście Rekrutacyjnej. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą wpisywane wg kolejności zgłoszeń oraz wielkości posiadanego gospodarstwa (priorytetowo do 20 ha) do wyczerpania planowanego limitu osób. Osoby które nie zakwalifikowały się na Listę Uczestnictwa będą wpisane na LISTĘ REZERWOWĄ również wg kolejności zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie do końca 2010 roku 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

Oferta projektu:

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę usług świadczonych na rzecz turystów zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej: Szkolenia tradycyjne „Turysta” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Turysta” realizowane w okresie wakacyjnym.

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę związanych z rynkiem pracy z usługami na rzecz pracodawców i pracowników zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Szkolenia tradycyjne „Pracodawca i pracownik” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Pracodawca i pracownik” realizowane w okresie wakacyjnym.

 • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę obsługi inwestora zagranicznego dla 14 pracowników i 14 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Konwersatoria tradycyjne „Inwestor” dedykowane dla kadry kierowniczej prowadzone będą innowacyjną techniką „open conversation” – zdalna nauka języka obcego poprzez ogólnodostępne, opensourcowe komunikatory typu np. Skype, GG, TLEN oraz za pomocą programu Netviwier, umożliwiające prowadzenie rozmowy, moderowane przez doświadczonych lektorów języka obcego. Na potrzeby działania każdy uczestnik otrzyma zestaw słuchawek z mikrofonem plus kamerę internetową. Konwersatoria odbywać się będą w formie indywidualnej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestnika i w dogodnych terminach. Szkolenie e-learningowe „Inwestor” realizowane w okresie wakacyjnym mają wspomagać konwersatoria poprzez oddanie do dyspozycji każdego uczestnika dodatkowego narzędzia kontaktu z językiem, szczególnie do pracy nad gramatyką.

Grupa docelowa:

168 osób, w tym 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Skip to content