Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Open Education Group Sp. z o.o.

 

Preambuła

Szkolenia uważane są powszechnie za nieodłączny element mechanizmu nabywania wiedzy. Nauka gwarantuje przede wszystkim samorozwój, a także zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Poprzez samo pojęcie szkoleń należy rozumieć doskonalenie bądź samo nabycie umiejętności i kompetencji w konkretnym zakresie. Ważne jest zatem, aby samo szkolenie zostało przeprowadzone w sposób przemyślanyprofesjonalny, oraz aby oprócz wiedzy dostarczało także motywację do jej wykorzystania w codziennych sytuacjach.

Prowadzący szkolenia powinien nie tylko posiadać wiedzę ekspercką, ale także umiejętność zainspirowania uczestników do wykorzystywania zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce. Samo szkolenie opiera się o nowoczesne, aktywne metody oraz profesjonalne materiały pozyskane przez szkoleniowców.

Cel szkolenia jest oczywisty- prowadzący dzięki stwarzaniu sytuacji, w których każdy z uczestników musi nabyć umiejętność rozwiązywania problemów, włączając w to ich analizę, a także eksperymentowanie, doświadczanie i co najważniejsze- motywowanie się, doprowadza do wyćwiczenia nowych umiejętności.

Zasady postępowania

Wszystkie działania podmiotu Open Education Group są zgodne z obowiązującymi i respektowanymi założeniami Kodeksu Dobrych Praktyk.

 1. Każda z udzielonych informacji przez firmę jest zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Open Education Group działa przy pomocy odpowiedniego wzorca procesu szkoleniowego.
 3. Do każdego rodzaju usługi przedstawiona zostaje adekwatna metodologia działania.
 4. Pracownicy Open Education Group świadczą usługi mając na uwadze najlepiej pojęty interes klientów.
 5. Pracownicy Open Education Group nie praktykują działań mających na celu negatywny wpływ na prywatność, godność, bądź dobre imię drugiego człowieka. Nie są wykorzystywane argumenty bazujące na wszelkich uprzedzeniach, m.in. rasowych, płciowych czy wiekowych.
 6. Pracownicy Open Education Group kierują się znajomością branży oraz nabytą i dostępną wiedzą, a także poszanowaniem norm wartości etycznych.
 7. Pracownicy Open Education Group zapewniają poufność wszystkich informacji pozyskanych na wszystkich etapach współpracy z klientem.
 8. Wszystkie umowy zawierane są na zasadach partnerskich. Przed zawarciem umowy przedstawiane są wszelkie informacje dotyczące wykonania usługi w sposób rzetelny i klarowny przy użyciu zrozumiałego słownictwa.
 9. Prezentacja każdego z trenerów obejmuje jego wykształcenie, kompetencje i doświadczenie.
 10. Po zakończeniu szkoleń wystawiane są certyfikaty zgodne z rzeczywistą usługą.
 11. W myśl zasady win-win, pracownicy Open Education Group nie stawiają klienta w gorszej sytuacji.
 12. Pracownicy Open Education Group nie stosują działań dumpingowych, korupcjogennych, reklamy negatywnej.
 13. Open Education Group przestrzega praw autorskich i nie wykorzystuje know-how, do których nie ma praw.
 14. Pracownicy Open Education Group reagują na wszystkie zastrzeżenia bądź nieprzewidziane sytuacje, wypracowując obopólnie korzystne rozwiązanie.
 15. Każda z umów reguluje zobowiązania wobec dostawców, partnerów, pracowników i odbiorców.
 16. W jednym szkoleniu nie są zawierane procesy uczenia się z selekcją uczestników bądź ocenianiem bez ich wiedzy.
 17. Open Education Group rekomenduje miejsca wykonania usług gwarantując realizację przyjętych celów.
 18. Open Education Group dba o klarowność celów działań.
Skip to content