Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPEN EDUCATION GROUP SP. Z O.O.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, NIP 966 1811272 dalej Open Education Group Sp. z o.o..[1]

2. Regulamin skierowany jest do każdego Uczestnika szkolenia/Organizatora szkolenia, niezależnie od formy prawnej. W rozumieniu przedmiotowego regulaminu:

a) Uczestnik to:

    • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) Organizator to:

    • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
    • osoba prawna,
    • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Zawarcie przez Uczestnika/Organizatora umowy na świadczenie usługi szkoleniowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się przez Uczestnika/Organizatora do Działu Sprzedaży Usług Językowych Open Education Group Sp. z o.o. osobiście lub telefonicznie pod numer 85 869 11 69 lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie openeducation.pl i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@openeducation.pl.

2. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest informacją przesłaną przez Open Education Group Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany w formularzu zgłoszeniowym. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza gwarancji udziału w szkoleniu.

3. W przypadku szkoleń językowych i komputerowych dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie testu plasującego i/lub odbycie rozmowy określającej wyjściowy poziom kompetencji Uczestnika szkolenia lub osób wyznaczonych przez Organizatora szkolenia. W przypadku osób początkujących powyższy wymóg nie ma zastosowania.

III. PŁATNOŚĆ

1. Opłata za szkolenie może być wniesiona jednorazowo za całe szkolenie, w równych miesięcznych ratach lub miesięcznych ratach rozliczanych proporcjonalnie do ilości faktycznie zrealizowanych godzin w danym miesiącu. Wybór systemu płatności ustalany jest indywidualnie z Uczestnikiem lub Organizatorem.

2. Za nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłaty o której mowa w ust.1, chyba że zajęcia zostaną odwołane w dniu poprzednim lub wcześniej, a następnie odrobione nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odwołania zajęć.

IV. ZMIANY W HAROMONOGRAMIE

1. W przypadku zajęć indywidualnych, wszystkie zmiany w harmonogramie szkolenia tj. zmiany godzin, dni, odwoływanie zajęć, powinny być zgłaszane właściwemu Trenerowi lub bezpośrednio do biura Open Education Group Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem telefonu 695 990 135 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@openeducation.pl – nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem szkolenia. W przypadku nieprzestrzegania terminu odwołania zajęć określonego w zdaniu pierwszym, zajęcia zostaną uznane jako odbyte, a uczestnikowi/organizatorowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za szkolenie – analogicznie do zapisów Rozdziału III.

2. W przypadku zajęć grupowych wszystkie zmiany w harmonogramie szkolenia tj. zmiany godzin, dni, odwoływanie zajęć, powinny być ustalane w porozumieniu z grupą i zgłaszane Trenerowi lub bezpośrednio do biura Open Education Group Sp. z o.o. telefonicznie pod numerem telefonu 695 990 135 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@openeducation.pl – nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem szkolenia. W przypadku nieprzestrzegania terminu odwołania zajęć określonego w zdaniu pierwszym, zajęcia zostaną uznane jako odbyte, a uczestnikowi/organizatorowi nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za szkolenie – analogicznie do zapisów Rozdziału III.

V. KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ CERTYFIKAT / ZAŚWIADCZENIE

1. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Uczestnik lub osoby wyznaczone przez Organizatora muszą spełnić łącznie następujące warunki:

a) Frekwencja na poziomie minimum 80% w zajęciach realizowanych w ramach danego szkolenia.

b) Pozytywny wynik na teście końcowym (w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej) i/lub uzyskanie pozytywnej opinii Trenera o podniesieniu kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Przez pozytywny wynik na teście końcowym rozumie się uzyskanie przez Uczestnika lub osobę/osoby wyznaczoną/e przez Organizatora minimum 60% punktów.

2. W przypadku niespełnienia którejś z powyższych przesłanek – Uczestnik/ lub osoby wyznaczone przez Organizatora mają możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

3. W uzasadnionych przypadkach Open Education Group Sp. z o.o. może przekazać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pomimo braku łącznego spełniania warunków określonych w ust.1 ppkt.a)-b).

IV. REZYGNACJA

1. Jeżeli Uczestnik/Organizator chce zrezygnować ze szkolenia z ważnych przyczyn zdrowotnych lub osobistych, może otrzymać zwrot opłaty za pozostałe niewykorzystane do czasu rezygnacji godziny szkolenia.

Procedura rezygnacji:

a) Rezygnacja składana przez Uczestnika/Organizatora powinna być zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

b) Rezygnację należy dostarczyć do Open Education Group Sp. z o.o.:

    • osobiście na adres: ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok;
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezygnacja@openeducation.pl.
 

2. Rezygnacja podlega rozpatrzeniu przez Open Education Group Sp. z o.o. Odpowiedź na rezygnację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania rezygnacji, na adres wskazany przez Uczestnika/Organizatora. Pozytywne rozpatrzenie rezygnacji skutkujące zwrotem opłaty za pozostałe niewykorzystane do czasu rezygnacji godziny szkolenia uwarunkowane jest przedstawieniem ważnych przyczyn o których mowa w ust.1.

3. W sytuacji uiszczenia przez Uczestnika/Organizatora opłaty za kurs, nadpłacona kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym na konto wskazane w rezygnacji. Wysokość zwrotu naliczona zostanie proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających po terminie rezygnacji.

VII. REKLAMACJA

Procedura reklamacji

1. Uczestnik lub Organizator ma prawo wniesienia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej, a w szczególności:

a) Świadczenia usługi szkoleniowej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,

b) Niedotrzymania z winy Open Education Group Sp. z o.o. określonego w umowie terminu realizacji usługi.

2. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności i/lub inne okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja winna być zgodna z załącznikiem nr 2.

4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności – na adres siedziby Open Education Group Sp. z o.o.

5. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji, uczestnikowi przysługuje:

a) Częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,

b) Możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

6. Open Education Group Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na wniesioną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

7. Jeżeli Open Education Group Sp. z o.o. nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie o którym mowa w ust.5 – uważa się, że uznał reklamację.

 

8. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

 

9. Zdarzenia wymagające doraźnej interwencji należy zgłaszać bezpośrednio po ich zaistnieniu, bez zbędnej zwłoki (np. niewłaściwy poziom zaawansowania) Trenerowi i/lub Kierownikowi działu sprzedaży usług językowych (tel. 85 869 11 69). Niezgłoszone w trakcie kursu zastrzeżenia wymagające doraźnej interwencji nie będą mogły być rozpatrywane po zakończeniu kursu.

Uczestnik/Organizator realizowanego przez Open Education Group Sp. z o.o. szkolenia, będący konsumentem w rozumieniu prawa posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Open Education Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn takich jak np.: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1. – Formularz rezygnacji z usługi szkoleniowej

Załącznik nr 2. – Formularz reklamacji usługi szkoleniowej

[1] Przedmiotowy Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Dział Obsługi Szkoleń Open Education Group Sp. z o.o. tj. w szczególności kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektów aktywizacyjno-zawodowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content