Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Dostępna przestrzeń publiczna

 

“Dostępna przestrzeń publiczna” – zapraszamy do współpracy przy tworzeniu projektów

Podstawowe informacje

Program “Dostępna przestrzeń publiczna” realizowany jest w latach 2023-2027 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Cel projektu

Celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Budżet Programu w latach 2023 – 2027 wynosi: 300.000.000,00 zł.

Moduły i poziomy alokacji

Na moduły przewidziane Programem przewiduje się podział
środków w następujący sposób:

moduł A: 190.000.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych). Moduł dotyczy: likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

moduł B: 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych), Moduł dotyczy: likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe.

moduł C: 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych), Moduł dotyczy: utworzenia dostępnych lub poprawy dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe.

moduł D: 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). Moduł dotyczylikwidacji barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenia w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze posiadające umowy z NFZ.

Okres realizacji projektu

Program realizowany w latach 2023-2027.

Pierwszy nabór w konkursie: od 01.05.2023 r. do 15.07.2023 r.

Wartość projektu

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

  • w przypadku wniosków dotyczących Modułu A: 550.000,00 zł;
  • w przypadku wniosków dotyczących Modułu B: 550.000,00 zł;
  • w przypadku wniosków dotyczących Modułu C: 550.000,00 zł;
  • w przypadku wniosków dotyczących Modułu D: 100.000,00 zł.

Kto jest uprawniony do uzyskania grantu?

1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;

2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;

3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Katalog kosztów kwalifikowalnych – czyli co można sfinansować?

Katalog kosztów ma charakter otwartyDofinansowaniu w ramach projektu podlegają wszelkie koszty związane z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną.

Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych – POBIERZ

Dlaczego my?

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z zakresu dostępności, a także we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Realizowaliśmy projekt z zakresu dostępności pt. „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem było podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. Wszystkie cele zostały osiągnięte.

Zrealizowaliśmy projekty dotyczące dostępności i wdrażania zasad projektowania uniwersalnego we współpracy ze szkołami wyższymi w tym m.in. Uniwersytetem w Białymstoku oraz SGH w Warszawie. 

W ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” świadczyliśmy usługę doradczą podczas przygotowywania oraz pisania wniosków grantowych. Na 22 stworzone przez naszą firmę wnioski 19 z nich otrzymało grant na realizację przedsięwzięcia (3 podmioty nie udzieliły w wymaganym czasie odpowiedzi na wezwanie PFRON przez co ich projekty zostały odrzucone).

Co oferujemy?

  • sprawne przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania, zgodnie z wymaganiami generatora wniosków oraz dokumentacji konkursowej
  • specjalistyczne doradztwo z najlepszymi ekspertami w obszarze dostępności i projektowania uniwersalnego
  • bieżący kontakt i wsparcie zarówno na etapie tworzenia projektu, jak także całego procesu związanego ze złożeniem wniosku i jego oceną, a także wdrażaniem projektu w Państwa jednostkach

Skontaktuj się z nami!

Mariusz Pruszyński
Dyrektor Działu Funduszy i Rozwoju
tel. 698054552
email: m.pruszynski@openeducation.pl

Monika Czudzinowicz
Młodszy Specjalista w Dziale Funduszy i Rozwoju
tel. 
696088554
e-mail: m.czudzinowicz@openeducation.pl

Skip to content