Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Zakończone Przetargi

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów właściwych postaw i umiejętności w ramach projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatów kreatywności i innowacyjności oraz warsztatów pracy zespołowej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Technikum Leśne w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-320 Białowieża.

Część 1: Warsztaty kreatywności i innowacyjności

Warsztaty skierowane są do 48 uczniów Technikum Leśnego w Białowieży (3 grupy po 16 uczniów). Każda grupa ma do zrealizowania 16 godzin warsztatów.

Część 2: Warsztaty pracy zespołowej

Warsztaty skierowane są do 48 uczniów Technikum Leśnego w Białowieży (3 grupy po 16 uczniów). Każda grupa ma do zrealizowania 16 godzin warsztatów.

Łączna liczba godzin warsztatów do zrealizowania wynosi: 96.

 

Okres realizacji:

Warsztaty realizowane w okresie od: 22.09.2022 r. do: 30.11.2022 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu: Przeprowadzenie kursu w zakresie pomocy kuchennej oraz kursu pracownik biurowy z elementami kadr i płac dla uczestników projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Szkolenie I: Przeprowadzenie kursu/szkolenia w zakresie pomocy kuchennej dla 6 uczestników projektu. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursantów do wykonywania zadań na stanowisku pomoc kuchenna. Pozwoli zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w kuchni w tym:
 1. techniki sporządzania potraw,
 2. techniki sporządzania napojów,
 3. proces gotowania, pieczenia, smażenia,
 4. organizacja produkcji,
 5. przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji,
 6. prawidłowego postępowania z żywnością i produktami spożywczymi,
 7. obróbka wstępna artykułów spożywczych.
Szkolenie II: Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z elementami kadr i płac dla 2 uczestników projektu. Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej obsługi administracyjno-biurowej. Uczestnicy nauczą się m.in.:
 1. organizowania pracy biurowej,
 2. porządkowania, tworzenia i gromadzenia dokumentacji,
 3. obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego,
 4. zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr (czas pracy, delegacje służbowe, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia pracownicze, wynagrodzenia i odprawy, listy płac itp.).
Łączna liczba do zrealizowania kursu w zakresie pomocy kuchennej oraz pracownika biurowego z elementami kadr i płac to 40 godzin dydaktycznych. Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu: Zamawiającym jest powiat Sokólski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Okres realizacji: Umowa realizowana od 01.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu komputerowego dla uczestników projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie I: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 uczestników, w tym kurs na poziomie:

 • podstawowym dla 1 osoby,
 • zaawansowanym dla 1 osoby

Szkolenie II: Przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECCC dla 1 uczestnika.

Łączna liczba do zrealizowania kursu komputerowego oraz języka angielskiego to 40 godzin dydaktycznych.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:
Zamawiającym jest powiat Sokólski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

Okres realizacji:
Umowa realizowana od 16.08.2022 r. – 31.08.2022 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kompleksowa usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie 2960 godzin szkoleń dla 1540 uczestników projektu „Cyfrowe Podlaskie”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Województwa Podlaskiego. Projekt jest realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2960 godzin szkoleń dla 1540 uczestników/-czek projektu „Cyfrowe Podlaskie”, o następującej tematyce i danej liczbie godzin szkoleniowych:

Szkolenie I:   E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych – szkolenie w trybie blended learning;

Szkolenie II: Obsługa komputera i Internetu od podstaw z elementami e-usług publicznych  i bezpieczeństwa w Internecie (szkolenie oparte na ECDL e-citizen)– 28 godz. szkoleniowych;

Szkolenie III: Social media – 24 godz. szkoleniowych, w tym:

MODUŁ: Social media – 16 godz. szkoleniowych

MODUŁ:  E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych,

Szkolenie IV: Moje hobby i rozwój osobisty online –24 godz. szkoleniowych

MODUŁ:  E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych,

MODUŁ: Moje hobby i rozwój osobisty online – 16 godz. szkoleniowych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane są w okresie od: 04.11.2020 r. do: 31.12.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych (1280 godzin zajęć – po 160 godzin zajęć na każdą z ośmiu grup). Maksymalna liczba uczestników wynosi po 6 osób dla każdej z ośmiu grup, w sumie 48 osób.

Celem kursów jest rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych przez uczestników kursu w języku angielskim na poziomie B2 – C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metoda realizacji: metoda ćwiczeniowa z elementami sytuacyjnymi (case studies, role plays)
i elementami dyskusji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Okres realizacji:

Umowa realizowana od 22.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1+/A2 – B1+ dla 37 funkcjonariuszy służących w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 100.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kwalifikacji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

 • zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
 • słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 • 6 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Kuźnicy, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, szkolenie na poziomie A2,
 • 9 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A2,
 • 6 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane w okresie: 18.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Projekt nr PL/2019/PR/0067 „Szkolenie językowe – podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Specjalistyczne szkolenia dla 35 edukatorów LOWE oraz świadczenie usługi doradztwa dla 5 placówek oświaty w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

 

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Część A:

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych 8-dniowych szkoleń dla 35 edukatorów Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (dalej: LOWE) w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego, w tym przygotowania materiałów, wynajem sali szkoleniowej wraz zapewnieniem cateringu oraz noclegu dla 35 osób.

 1. Zakres tematyczny szkoleń oraz wyznaczona ilość godzin:
 2. Zbudowanie lokalnych koncepcji LOWE we współpracy z biznesem, administracją lokalną, centralną i sektorem pozarządowym – 8 h
 3. Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych odbiorców LOWE – 4 h
 4. Jak zbudować ofertę edukacyjną LOWE dostosowana do potrzeb potencjalnych uczestników – 4 h
 5. Porozumiewanie się w języku obcym – 4 h
 6. Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej – 4 h
 7. Porozumiewanie się w języku ojczystym – 4 h
 8. Rozwijanie świadomości poprzez poznawanie architektury i kultury regionu, nieobecnej w opracowaniach historycznych – 4 h
 9. Kompetencje informatyczne – 4 h
 10. Kompetencje matematyczne i informatyczne – 4 h
 11. Kompetencje społeczne i obywatelskie – 4 h
 12. Umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, techniczne, kompetencje informatyczne – 4 h
 13. Kompetencje uczenia się – 4 h
 14. Kompetencje matematyczne i techniczne, informatyczne – 4 h
 15. Kompetencje uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy – 4 h
 16. Kompetencje interpersonalne do rozwiązywania problemów i konfliktów
  w pracy zawodowej – 4 h

Część B:

Świadczenia łącznie 360 godzin usług doradztwa w zakresie wsparcia 5 placówek oświaty
w: rozwiązywaniu problemów wdrożenia i funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia prawnego w zakresie tworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i jego funkcjonowania w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego.

 1. Usługi doradztwa zawodowego świadczone będą w następującym zakresie:
 2. Doradztwo dla organów/placówek w rozwiązywaniu problemów wdrożenia
  i funkcjonowania LOWE:
 3. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w organie,
 4. odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
  i odbiorców wsparcia,
 5. Doradztwo dla organów/placówek w kwestii wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami:
 6. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w placówce,
 7. odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
  i odbiorców wsparcia,
 8. Doradztwo prawne dla organów/placówek w zakresie tworzenia LOWE i jego funkcjonowania:
 9. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w placówce,

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych.” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Unijnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Klient oraz Beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus w Białymstoku, ul. Brukowa 28/8, 15-889 Białystok.

Edukatorami LOWE będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

Uczestnikami doradztwa będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

Okres realizacji:

01.07.2020 r. – 30.04.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kompleksowa realizacja szkoleń językowych (język angielski) dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kompetencje, na terenie miasta Chełm, Lublin oraz Zamość.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych w wymiarze 60 godzin oraz  egzaminu zewnętrznego dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 77 osób biernych zawodowo (46K i 31M) i poprawa sytuacji na rynku pracy u 19 osób pracujących (11K i 8M) w województwie lubelskim.

Szkolenia skierowane są do młodych ludzi w wieku 15-29, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, którzy pragną podnieść swoje zdolności do zatrudnienia i poprawić swoją sytuację na rynku pracy. W grupie docelowej znajdują się także osoby, które opuściły pieczę zastępczą / młodzieżowe ośrodki wychowawcze / ośrodki socjoterapii, opuściły zakład karny / areszt śledczy / zakład poprawczy / schronisko dla nieletnich, opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / wychowawcze, ukończyły naukę w szkole specjalnej, przebywają w domu samotnej matki lub opuściły zakład pracy chronionej oraz osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest w okresie od 01.07.2020 r. do 31.05.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Objęcie 16 dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne dla uczestników projektu pn. „Wsparcie punktu przedszkolnego Nasze Przedszkole”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Przedszkole „Nasze Przedszkole” Tadeusz Niegowski, ul. Stołeczna 14/38 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest objęcie 16 dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowymi zajęcia wyrównującymi szanse edukacyjne dla uczestników projektu pn. „Wsparcie punktu przedszkolnego Nasze Przedszkole”, w tym:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne. Zajęcia dla 14 dzieci, średnio 7 godzin na tydzień, każde średnio 0,5 godziny tygodniowo. Każdorazowo dostosowywane będą do indywidualnych potrzeb każdego ucznia – łącznie 252 godziny.
 2. Terapeutyczne zajęcia plastyczno-techniczne z elementami motoryki. Zajęcia dla 10 dzieci, średnio 5 godzin tygodniowo, każde po średnio 0,5 godziny tygodniowo – łącznie 180 godzin.
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i teorię umysłu. Zajęcia indywidualne dla 15 dzieci, średnio 10 godzin tygodniowo, średnio po 40 min na każde dziecko – łącznie 360 godzin.
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne – terapia psychologiczna. Zajęcia dla 10 dzieci, średnio 7,5 godziny tygodniowo, średnio po 45 min na każde dziecko – łącznie 270 godzin.
 5. Edukacja Matematyczna systemu Numicon z wykorzystaniem klocków Numicon oraz układanek lewopółkulowych. Zajęcia dla 4 osobowej grupy, po 3 spotkania w tygodniu po 30 min – łącznie 54 godziny.
 6. Trening umiejętności społecznych z elementami treningu zastępowania agresji. Zajęcia dla grupy 4 osobowej, średnio dwa spotkania w tygodniu po 1 godzinie – łącznie 72 godziny.
 7. Terapia ręki. Zajęcia dla 14 dzieci, średnio 7 godzin tygodniowo po 0,5 godziny na uczestnika – łącznie 252 godziny.
 8. Indywidualne zajęcia z komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC). Zajęcia dla 15 dzieci, średnio 10 godzin tygodniowo po 40 min na uczestnika – łącznie 360 godzin.
 9. Zajęcia prowadzone w formie grupowej dla 2 grup, łącznie dla 10 dzieci po 2 godziny na miesiąc w grupie – łącznie 48 godzin oraz w formie indywidualnej 10 godzin tygodniowo dla 10 dzieci – łącznie 360 godzin.
 10. Zajęcia integracji sensorycznej. Zajęcia dla 14 dzieci, 14 godzin tygodniowo, średnio 1 godzina tygodniowo na uczestnika – łącznie 504 godziny.

 

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie od: 01.09.2020 r. do: 31.08.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

Okres realizacji:

Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów / uczennic kierunku technik informatyk, technik organizacji reklamy, fototechnik oraz rozwijające kreatywność:

 • szkolenie „Tworzenie szablonów stron www w programie Photoshop” – zajęcia dla 40 osób podzielonych na 4 grupy, 4 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 32 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Pozycjonowanie stron WWW” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy po 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Nowoczesny marketing w sprzedaży” – dla 10 osób, 8 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 48 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Kreatywna reklama” – dla 10 osób, 6 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 36 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Marketing osobisty” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy x 16 godzin zegarowych,
 • warsztaty „Kreatywne myślenie w pracy z klientem” – dla 80 osób podzielonych na 8 grup x 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Fotografia reklamowa” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 56 godzin zegarowych,
 • zajęcia „Obróbka zdjęć” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 7 godzin, łącznie 49 godzin zegarowych.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Białystok / Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest od 26.03.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1698 godzin z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 556 uczniów/uczennic.

Okres realizacji:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe przeprowadzone zostanie od 27.02.2018 r. do 29.03.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych dla osób zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, obejmujących:

 1. prowadzenie weekendowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
 2. organizację jednodniowych wyjść kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych odbywa się w 10 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku
 • Ośrodek w Czerwonym Borze
 • Ośrodek w Lininie
 • Ośrodek w Grupie
 • Ośrodek w Łukowie
 • Ośrodek w Białymstoku
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów
 • Ośrodek w Bezwoli
 • Ośrodek w Warszawie

 Okres realizacji:

Zamówienie realizowane w okresie od: 06.02.2020 r. do: 31.03.2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Realizacja kursu języka angielskiego na poziomie B2/C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Województwa Podlaskiego działający w imieniu Województwa Podlaskiego. Kurs jest skierowany do ok. 26 pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Łączna liczba godzin: 81 h

Okres realizacji:

09.10.2019 r. – 30.04.2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie 2 kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”  o numerze 2019-1-PL01-KA102-064251 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Trawiastej 20 B, 15-161 Białystok.

W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 2 kursy z języka niemieckiego dla podopiecznych jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku:

 • Hufiec Pracy w Łomży: Łomża – 60 godzin;
 • Hufiec Pracy w Łomży: Jedwabne – 60 godzin.

Kursy przewidują 54 godziny dydaktyczne na zapoznanie się z podstawowymi zwrotami umożliwiającymi komunikację oraz ze słownictwem branżowym z dziedziny gastronomii, a także 6 godzin na przybliżenie podstawowych informacji na temat kultury i tradycji regionu Brandenburgii oraz informacji przydatnych dla osób podróżujących do Niemiec.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w Ochotniczych Hufcach Pracy w okresach:

 • OHP Łomża: Jedwabne – od 29.02.2020 r. do 16.05.2020 r.
 • OHP Łomża: Łomża – od 03.03.2020 r. do 14.05.2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia z języka rosyjskiego, dostosowanego
do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomie A1 dla pracowników
i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki umożliwi, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:

– zdobycie kompetencji językowych w zakresie znajomości gramatyki
i umożliwiających swobodne komunikowanie się;

– rozumienie podstawowych zwrotów grzecznościowych stosowanych
w bezpośrednim kontakcie z podróżnym przekraczającym granicę państwową;

– tworzenie wypowiedzi językowych, zadawanie pytań, odpowiadanie
na pytania, uczestniczenie w krótkich rozmowach;

– czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających podstawy struktur gramatycznych;

– pisanie krótkich tekstów w znacznym stopniu poprawnych gramatycznie
i stylistycznie.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Szkolenie z języka rosyjskiego jest realizowane w następujących grupach:

 1. Placówka Straży Granicznej w Gołdapi, ul. Przytorowa 7, 19-500 Gołdap, szkolenie na poziomie A1, 10 osób;
 2. Placówka Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie A1, 10 osób.

Łączna liczba godzin szkoleń z języka rosyjskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 240 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: 01.10.2019 r. – 31.03.2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego, dostosowanego
do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1-B2 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki umożliwi, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

– zdobycie kompetencji językowych w zakresie znajomości gramatyki
i umożliwiających swobodne komunikowanie się;

– rozumienie podstawowych zwrotów grzecznościowych stosowanych
w bezpośrednim kontakcie z podróżnym przekraczającym granicę państwową;

– tworzenie wypowiedzi językowych, zadawanie pytań, odpowiadanie
na pytania, uczestniczenie w krótkich rozmowach,

– czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających podstawy struktur gramatycznych;

– pisanie krótkich tekstów w znacznym stopniu poprawnych gramatycznie
i stylistycznie.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Szkolenie z języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 1. Komenda Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2, 10 osób;
 2. Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie B2, 10 osób;
 3. Placówka Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B2, 10 osób;
 4. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1, 10 osób;
 5. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A2, 10 osób;
 6. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie B1, 10 osób;
 7. Placówka Straży Granicznej w Gołdapi, 11-500 Braniewo, szkolenie
  na poziomie A1, 10 osób.

Łączna liczba godzin szkoleń z języka angielskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 840 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: 01.10.2019 r. – 31.03.2020 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie specjalistycznych usług psychologicznych, z niwelowania wad postawy oraz sensomotorycznych dla uczestników projektu pn. „Wymarzone przedszkole”, współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych, ul. Kościuszki 16/18, Olsztyn.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych usług dla uczestników projektu
pn. „Wymarzone przedszkole”, w tym:

 1. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z psychologiem dla dzieci w wielu przedszkolnym. Zajęcia dla 24 dzieci, średnio średnia ilość godzin dla jednego ucznia z 10 godzin zajęć (forma
  i czas trwania zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci) – łącznie około 240 godzin.
 2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców, przewidywana dla każdego rodzica możliwość skorzystania z konsultacji z wybranymi specjalistami – według rzeczywistego zapotrzebowania w wymiarze maksymalnym nie przekraczającym 270h.
 3. Przeprowadzenie zajęć z niwelowania wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach (grupa 22/23 osoby), każde spotkanie grupowe trwać będzie 1 godzinę, odbędą się 4 spotkania w miesiącu dla każdej grupy, przez okres 12 miesięcy – łącznie około 96 godzin.
 4. Przeprowadzenie zajęć sensomotorycznych dla dzieci w wielu przedszkolnym dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia dla 25 osób prowadzone na podstawie założeń terapii sensorycznej,
  w dwóch grupach (grupa 12/13 osób), każde spotkanie grupowe będzie trwać 1 godzinę,
  4 razy w miesiącu, przez okres 12 miesięcy – łącznie 96 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie od: 23.05.2018 r. do: 31.03.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych dla osób zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, obejmujących:

 1. prowadzenie weekendowych zajęć świetlicowych dla dzieci
  i młodzieży,
 2. organizację jednodniowych wyjść kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
 3. organizację wydarzeń okolicznościowych na terenie ośrodków dla cudzoziemców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
 • Ośrodek w Czerwonym Borze.
 • Ośrodek w Lininie.
 • Ośrodek w Grotnikach.
 • Ośrodek w Grupie.
 • Ośrodek w Łukowie.
 • Ośrodek w Białymstoku.
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
 • Ośrodek w Bezwoli.
 • Ośrodek w Warszawie.

Okres realizacji:

Zamówienie realizowane w okresie od: 19.11.2018 r. do: 20.12.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących koordynację oraz nauczanie języka polskiego, w tym:

 1. nauczanie języka polskiego jako obcego skierowane do dorosłych cudzoziemców,
 2. nauczanie języka polskiego dzieci poprzez:
 • pomoc w odrabianiu lekcji i prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • prowadzenie pilotażowych zajęć przygotowawczo-wyrównawczych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego i kontynuujących ten obowiązek oraz opracowanie w ich trakcie programu nauczania języka polskiego i modelowych rozwiązań metodycznych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (kursu przygotowawczego)

w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
 • Ośrodek w Czerwonym Borze.
 • Ośrodek w Lininie.
 • Ośrodek w Grotnikach.
 • Ośrodek w Grupie.
 • Ośrodek w Łukowie.
 • Ośrodek w Białymstoku.
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
 • Ośrodek w Bezwoli.
 • Ośrodek w Warszawie.

Szacunkowa liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 27 984.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 28.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 55 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukierunkowanych na podniesienie poziomu znajomości języków obcych w ramach projektu 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

• Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie, trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 720 godzin). W szkoleniu będą uczestniczyły 3 grupy po 10 pracowników/czek.
• Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 1200 godzin). W szkoleniu będzie uczestniczyło 5 grup po 5 pracowników/czek.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem na poziomach zaawansowania od A1 do B2 i zostanie zakończone egzaminem TELC.
Wzrost odpowiednich kompetencji językowych wzmocni potencjał wiedzy i umiejętności pracowników o obszarze migracji i azylu.

Okres realizacji:

Projekt jest realizowany od grudnia 2017 r. do końca czerwca 2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Organizacja i przeprowadzenie 116 zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Starosta Powiatu Hajnowskiego, projekt skierowany jest do grup dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

Łącznie zostanie przeszkolonych 2900 osób.

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej realizowane będzie w terminie od 01.11.2017 r. do 20.06.2019 r.
Łączna suma godzin: 464.

logo

 

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kontroli / wizyt monitorujących poprawność inicjatyw realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe, które otrzymały dofinansowanie na ich przeprowadzenie w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok realizujący projekt wspólnie z Fundacją Okno na Wschód ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok.

Okres realizacji:

Kontrole realizowane w okresie: październik 2018 r. – listopad 2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkól prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym w ramach projektu „Dobry Zawód Fajne Życie
– popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu miasta Białystok – około 123 godziny, w tym min. jedna godzina w każdej z 19 określonych placówek terenu miasta Białystok;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego – około 80 godzin,
w tym min. jedna godzina w każdej z 18 określonych placówek powiatu białostockiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego – około 29 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 7 określonych placówek powiatu monieckiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego – około 18 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 5 określonych placówek powiatu sokólskiego;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu Miasta Białystok, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia
– około 2630 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia – około 1600 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 570 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 360 godzin;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu miasta Białystok;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu białostockiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu monieckiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu sokólskiego;

Okres realizacji:

Planowany termin realizacji od 09.2018 r. do 03.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

– realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ);
– realizacja szkoleń przygotowujących nauczycieli do korzystania z pracowni szkolnych oraz do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą główną: al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa.
Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjum z terenu MOF Poznań i obejmuje realizację:

1. zajęć pozalekcyjnych w 20 gminach MOF Poznań – 37 176 godzin,
2. popytowego Doradztwa Kariery dla 2400 uczniów z 49 szkół, łącznie 4800 godzin,
3. popytowego Doradztwa Kariery dla uczniów 49 szkół w formie warsztatów rynku pracy, łącznie 480 godzin,
4. szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych z 80 szkół, korzystających z pracowni, realizowanych przez opiekunów pracowni, wdrażających standard na poziomie szkoły, łącznie 1280 godzin,
5. szkoleń dla nauczycieli 80 szkół uczestniczących w WSDZ realizowanych przez szkolnych Koordynatorów WSDZ, łącznie 1280 godzin.

Okres realizacji:

W trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 do dnia 31.10.2019 roku.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na terenie gminy Siemiatycze (Czartajew, Tołwin, Szerszenie).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35,

17-300 Siemiatycze.

W ramach realizowanego projektu przewiduję się:

 • 189 godzin doradztwa indywidualnego skierowanego do uczniów kl. VII (po 3 godz. zegarowe na ucznia);
 • 108 godzin doradztwa grupowego;
 • 30 spotkań z przedstawicielami zawodów (policjant, strażak, fryzjer, urzędnik, prawnik);
 • 6 konkursów pn. „Mój zawód przyszłości”;

Okres realizacji:

Usługa realizowana jest w okresie od 23.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Usługi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego polegające na prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie w ramach projektu pt. „Panorama sukcesu”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica z siedzibą w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm. Projekt skierowany jest do 60 dzieci i obejmuje:
1) Doradztwo pedagogiczne – 384 godzin,
2) Doradztwo psychologiczne – 256 godzin.

Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 640 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Organizacja i prowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Lubię się uczyć”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest reprezentująca Województwo Mazowieckie  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas III-VI.  Łącznie zostanie przeszkolonych 4008 uczestników,  suma szkoleń wynosi 2319 godzin.

Tematyka warsztatów:

– zajęcia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i rozwiązywania konfliktów – 505 godzin;

– zajęcia techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania – 505 godzin;

– zajęcia odkrywania własnego potencjału, autoprezentacji oraz planowania przyszłej kariery zawodowej – 905 godzin;

– zajęcia efektywnego przeszukiwania Internetu, filtrowania informacji i bezpieczeństwa w sieci – 404 godziny.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w terminie 27.02.2018 r. – 20.06.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Realizacja usługi zorganizowania i przeprowadzeni Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950  Warszawa.

W ramach realizowanego projektu przewiduje się:

 • 120 godzin języka polskiego;
 • 240 godzin matematyki.

Okres realizacji:

Usługa realizowana jest w okresie od 31.12.2018 r. do dnia 17.12.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego
w wymiarze 720 godzin w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracja i aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Łączna liczba godzin: 720 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 28.03.2017 r. – 30.06.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czterech Świetlicach Środowiskowych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miasta Boguszów-Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorce, Plac Odrodzenia 1. Projekt skierowany jest do 134 dzieci i obejmuje:
1) Zajęcia grupowe socjoterapeutyczne – 640 godzin.
2) Trening Zastępowania Agresji – 480 godzin.

Łączna liczba godzin zajęć specjalistycznych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1120.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: październik 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „Edukacja szkolna bez barier- upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś.10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie:

 • integracji sensorycznej w wymiarze 156 godzin,
 • rytmiki w wymiarze 156 godzin.

Łączna liczba godzin przewidziana w ramach zajęć: 312 godz.

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć rozwijających z terapii sensorycznej i z rytmiki będą realizowane w terminie od 19.04.2018 r. do 31.08.2018 r .

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1 dla pracowników
i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.
Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:
– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 100 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 400 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

Szkolenie języka angielskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Fundacja DIALOG z siedzibą przy ul. ks. Abramowicza 1 w Białystoku. Projekt skierowany jest do 72 dzieci i młodzieży, korzystających ze świetlic środowiskowych oraz będących w pieczy zastępczej.

Łączna liczba godzin kursu języka angielskiego we wszystkich grupach wynosi 2304.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: od 23.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

Okres realizacji:

marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług psychologicznych – w zakresie prowadzenia indywidualnych porad psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”)

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miejska Łeba/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie. Projekt skierowany jest do 13 osób (7 osób w 2017 r. i 6 osób w 2018 r.) i obejmuje:

1) indywidualne konsultacje uczestnika projektu celem dokonania diagnozy i wydania opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego, pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.
2) indywidualne spotkania z opiekunem merytorycznym MOPS i Doradcą Zawodowym, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego.
3) indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 65

Okres realizacji:

Część I – rok 2017: czerwiec – listopad
Część II – rok 2018: marzec – wrzesień

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

Okres realizacji:

marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Kartuzy, a projekt skierowany jest do grup dzieci w wieku przedszkolnym.

Łączna liczba godzin zajęć: 3 108

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego będą realizowane w terminie od marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r .

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający – Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz nauczycieli z terenu wiejskiej gminy Wejherowo i obejmuje siedem szkół w ramach następujących części:

Część 2. Zajęcia informatyczne

2.1. Zajęcia zakończone egzaminem zew. ECDL.:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

2.2 Zajęcia wyrównujące:

1) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
2) SSP Góra Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

2.3 Szkolenie nauczycieli:

1) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
2) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
3) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
4) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
5) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
6) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
7) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 40 godzin.

Część 3 Zajęcia matematyczne:

3.1 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
4) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
5) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

3.2 Zajęcia wyrównujące:

1) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
2) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) Zajęcia wyrównujące z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 60 godzin.

Część 4 zajęcia z fizyki oraz koła naukowo-techniczne i matematyczno-astronomiczne:

4.1 Zajęcia rozwijające z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

4.2 Zajęcia wyrównujące z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) –60 godzin.

4.3 Koło naukowo – techniczne ,,W świecie eksperymentu”:

1) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
2) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

4.4 Kółko matematyczno-astronomiczne – SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

Część 5 zajęcia biologiczno-chemiczne – Gimnazjum w Bolszewie:

5.1 Zajęcia rozwijające z biologii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin,
5.2 Zajęcia wyrównujące z biologii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
5.3 Zajęcia rozwijające z chemii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin.

Część 6 zajęcia z geografii oraz kółko matematyczno-przedsiębiorcze – Gimnazjum w Bolszewie:

6.1 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) –120 godzin,
6.2 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
6.3 Kółko matematyczno-przedsiębiorcze – (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

Część 7 zajęcia z przyrody oraz kółko przyrodnicze:

7.1 Zajęcia rozwijające z przyrody:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

7.2 Zajęcia wyrównujące z przyrody – SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin:

7.3 Kółko przyrodnicze ,,Eksperymentuje i wiem”:

1) SSP Gościno (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

Część 9 Zajęcia logopedyczne:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

Część 10 Terapia pedagogiczna:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
4) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

Część 11 Zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacja z terapią.

11.1 Zajęcia rewalidacyjne indywidualne:

1) SSP Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 120 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia indywidualne) – 300 godzin.

11.2 Rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny – SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia indywidualne) – 60 godzin.

Część 12 Szkolenia dla nauczycieli – specjalne potrzeby edukacyjne:

12.1 Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

12.2 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

12.3 Przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
5) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
6) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
7) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

Część 13 Zajęcia doradztwa zawodowego – Gimnazjum Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 150 godzin.

Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 8500.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, projekt skierowany jest zaś do maksymalnie 33 Uczestników/Uczestniczek w zakresie obejmującym m.in. przedmioty:
1) języka polskiego,
2) języka angielskiego,
3) matematyki,
4) fizyki,
5) chemii,
6) biologii,
7) języka francuskiego,
8) języka hiszpańskiego.

Łączna liczba godzin zajęć reedukacyjnych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1320 godz.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Realizacja usługi doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” w następujących szkołach:

– Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec. Projekt skierowany jest do 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje:
1) doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne) – 1020 godzin,
2) doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe) – 280 godzin.

Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 1300.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: luty 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z terapii uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie przy ulicy Moniuszki 5.

Łączna liczba godzin: 216 h

Okres realizacji:

Kursy realizowane w okresie: 15.11.2016 r. – 30.06.2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Indywidualne wsparcie dla 360 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa VII – Poprawa spójności społecznej. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10 – 165 Olsztyn.
Projekt zakłada wsparcie 360 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat. W projekcie wezmą udział uczestnicy z następujących powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, sokólskiego, augustowskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego.

Oferta szkolenia/zadania:

Indywidualne wsparcie składa się z następujących zadań:

Zadanie 1: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb UP.
Diagnoza będzie realizowana dla 360 osób poprzez:
– wywiad psychologiczny w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP);
– wywiad doradcy zawodowego w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP).

Zadanie 2: Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu:
– przez psychologa w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP);
– przez doradcę zawodowego w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP).

Zadanie 3: Przeprowadzenie mentoringu w zakresie budowania kapitału społecznego UP:
– łącznie 2160 godzin (średni 6 godz./UP, min. 3 godz./UP).

Zadanie 4: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 360 UP:
– łącznie 1440 godzin (średnio 4 godz./UP, min. 2 godz./UP).

Okres realizacji:

Wsparcie indywidualne uczestników projektu zostanie przeprowadzone w terminie od 12.2017 r. do 08.2019 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-B2 dla 37 pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Bema 100 kod 15-370 Białystok.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Celem kursu językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.
Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:
– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie kursu językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 22 osoby w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, przy ul. Bema 100, w trzech grupach na poziomach A1, A2 oraz B1/B2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, Płaska 80B, w jednej grupie na poziomie A1,
– 5 osób w Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie, ul. Szkolna 6A,w jednej grupie na poziomie A2.

Łączna liczba godzin zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Kurs realizowany w okresie: październik 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie indywidualnych lekcji z języka angielskiego dla maksymalnie 13 pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć z języka angielskiego na poziomie min. B2 skoncentrowanych, w szczególności na doskonaleniu komunikacji werbalnej wraz
z zapewnieniem niezbędnych materiałów dydaktycznych na rzecz maksymalnie 13 pracowników (kadra zarządzająca) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Łączna maksymalna liczba godzin wynosi 350 godzin zegarowych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1884 godzin w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci w tym:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba dzieci w grupie: do 5. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 13 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po 1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 416 godz.;

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba dzieci w grupie: do 3. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 22 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po 1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 704 godz.;

– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Liczba dzieci w grupie: do 10. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 7 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po
1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 224 godz.;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy tj. gimnastyka korekcyjna oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne organizowane od 4 do 8 godz. w miesiącu/grupa, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci. Liczba dzieci w grupie: do 10. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 7 grup. Łącznie: 420 godz.

Okres realizacji:

Zajęcia specjalistyczne przeprowadzone zostaną od 10.05.2018 r. do 21.09.2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 70 godzinnego kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 14 pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Łączna liczba godzin do zrealizowania: minimalnie 490h, maksymalnie 980h.

Okres realizacji:

Kursy są realizowane w okresie od czerwca do listopada 2018 roku.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach B1, B2, C1 dla 10 pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Projekt skierowany jest do pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem szkolenia językowego jest podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa dotyczącego polityki spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy).

Szkolenia polegają na poszerzeniu znajomości zastosowania języka fachowego, umiejętności komunikacji w środowisku pracy oraz terminologii dotyczącej aspektów prawnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i terminologii stosowanej w  dokumentach urzędowych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej.

Łączna liczba do zrealizowania – 150 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w terminie: maj 2018 r. – listopad 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole w Strawczynie”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Strawczyn z siedzibą przy ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

a) zadanie nr 1 – logopedia
– prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
– prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami mowy, prowadzenie porad i konsultacji.

b) zadanie nr 4 – plastyka
– przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat;
– prowadzenie zajęć plastycznych metodami dostosowanymi do wieku dzieci.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania:

a) zajęcia logopedyczne – 384 h
b) zajęcia plastyczne – 480 h

Okres realizacji:

Realizacja danego zadania w okresie od dnia 04.10.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego na poziomie A1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:

– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego jest realizowane w następujących grupach:
– 10 osób w Placówce Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi, przy ul. Przytorowej 7, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka rosyjskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 300 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 100 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 400 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Realizacja grantu dot. przetestowania innowacji społecznej pn. „JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe” w ramach projektu „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (POWR.04.01.00-00-I050/15) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Grantodawcą jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, zwana „Inkubatorem”.

Okres realizacji:

Grant realizowany w okresie: 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 8 w Białymstoku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Białystok/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w ww. szkole.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia poliglotyczne – język angielski,
 • zajęcia poliglotyczne – język niemiecki,
 • zajęcia wyrównawcze z przyrody,
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych fizyka,
 • zajęcia terapeutyczne – „Jak radzić sobie z emocjami”?,
 • zajęcia terapeutyczne – „Trening zastępowania agresji”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 500 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 07.01.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów dla uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Janów Lubelski.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej, Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej, Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim:

 • zajęcia przyrodnicze ,,Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

4) Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III,

5) Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody Badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1390 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 19.08.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokoły.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Sokoły, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Bruszewie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Bruszewie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych,

2) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 570 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 30.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z Gminy Suwałki.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w miejscowościach Płociczno Tartak, Stary Folwark i Nowa Wieś.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

2) Szkoła Podstawowa Stary Folwark:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

3) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 840 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: październik 2013 r. – czerwiec 2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wyszków, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: informatyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: ekspresja kulturalna – plastyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: język polski.

 

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 630 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Łapy, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. II,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. I,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w kl. III,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. I,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. II,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. III.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 326 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Dobrzyniewo Duże.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Dobrzyniewo Duże, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Dobrzyniewie Dużym, Nowym Aleksandrowie i Obrubnikach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,

2) Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

3) Szkoła Podstawowa w Obrubnikach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 390 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 22.11.2013 r. – 30.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Sobolew, projekt zaś skierowany jest do uczniów kl. I – III szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – Terapia Integracji Sensorycznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • zajęcia plastyczne,

2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Gończycach:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

3) Szkoła Podstawowa w Sokole:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 945 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2013 r. – 20.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Zbuczyn.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Zbuczyn, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Zbuczynie, w Krzesku Królowa – Niwa, Dziewulach, Borkach – Kosach, Czuryłach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Zbuczynie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

2) Szkoła Podstawowa w Krzesku Królowa – Niwa:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

3) Szkoła Podstawowa w Dziewulach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

4) Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

5) Szkoła Podstawowa w Czuryłach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 990 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 10.06.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Sulejówek, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 i 2,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 i 3,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 i 1,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 i 5,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 3,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 i 5,
 • zajęcia wyrównawcze z informatyki dla uczniów klas 4-6,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 5 i 6,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 6 i 4-5,
 • terapia logopedyczna dla uczniów klas 1 i 2,
 • reedukacja uczniów klas 4,
 • reedukacja uczniów klas 5,
 • reedukacja uczniów klas 6,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 1,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 2,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 3,
 • zajęcia z elementami socjoterapii,
 • zajęcia plastyczne – arteterapia,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 4-5,
 • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 5-6,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 1,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 3,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 6,
 • koło matematyczne dla uczniów klas 2 i 3,
 • koło matematyczne dla uczniów klas 3 i 1,
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 1-3 (eko-plastyka),
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 4-5 i 5-6,
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 6 i 4,
 • koło informatyczne dla uczniów klas 4-5,
 • koło informatyczne dla uczniów klas 5-6,
 • koło historyczne dla uczniów klas 4-6,
 • koło muzyczne dla uczniów klas 1-3,
 • koło teatralne – grupa recytatorsko-aktorska,
 • koło teatralne – grupa muzyczno-aktorska,
 • koło plastyczne dla uczniów klas 1-2,
 • koło plastyczne dla uczniów klas 2-3,

2) Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 3740 h.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 31.12.2012 r. – 15.05.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie oraz Publicznego Gimnazjum w Zakręcie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie:

 • zajęcia pozalekcyjne „Koło historyczne”,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III,
 • zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce w klasach I – III,
 • pozalekcyjne zajęcia taneczno-ruchowe – tańce regionalne,
 • zajęcia pozalekcyjne „Terapia przez plastykę”,
 • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
 • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
 • koło przyrodniczo-ekologiczne – zajęcia pozalekcyjne,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne „Koło języka angielskiego”,
 • pozalekcyjne zajęcia logopedyczne,

2) Publicznego Gimnazjum w Zakręcie:

 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki,
 • koło regionalne,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języków obcych,
 • koło fotograficzne „Przyroda w obiektywie”,
 • zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1122 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.04.2013 r. – 28.02.2014 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych językowo (j. angielski).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Długosiodło, projekt zaś skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 30.03.2012 r. – 31.12.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń – kurs języka angielskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Powiat Siemiatycki, zaś projekt skierowany jest do 22 osób tj. pracowników Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • kurs języka angielskiego – 22 osoby (3 grupy, na poziomach: beginner, elementary).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 360 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 25.05.2012 r. – 30.11.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i z języka włoskiego dla pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Certes Sp. z o.o, zaś projekt skierowany jest do pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono w poszczególnych gminach:

1) Gmina Barczewo:

 • język angielski,

2) Gmina Stawiguda:

 • język angielski,
 • język włoski.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 600 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane: 14.05.2012 r. – 31.08.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w szkołach z terenu Gminy Olszewo-Borki.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Olszewo-Borki, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, Szkoły Podstawowej w Przystani, Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2340 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 18.12.2012 r. – 31.07.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników Condohotels Management Sp. z o.o.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do pracowników Condohotels Management Sp. z o. o.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono szkolenie językowe:

 • Moduł 17 JĘZYK ANGIELSKI – nauka metodą Colina Rose,
 • Moduł 18 JĘZYK NIEMIECKI,
 • Moduł 19 JĘZYK ROSYJSKI.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 15.05.2013 r. – 07.07.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 264 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.12.2012 r. – 30.06.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Myszyniec.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Myszyniec, zaś projekt skierowany jest do uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wykrocie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 800 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 26.11.2012 r. – 30.06.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych we Włodawie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miejska Włodawa, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (arteterapia).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2328 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 16.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Grudusk.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Grudusk, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Grudusku i Humięcinie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Grudusku:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

2) Szkoła Podstawowa w Humięcinie:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 420 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2012 r. – 28.06.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie szkoleń językowych – z języka angielskiego i języka angielskiego technicznego dla pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, zaś projekt skierowany jest do pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Mosinie (woj. wielkopolskie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Tychach (woj. śląskie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Łodzi (woj. łódzkie),
 • szkolenia z języka angielskiego technicznego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 5373 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 26.09.2011 r. – 31.05.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wąsosz, zaś projekt skierowany jest do uczniów z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

2) Szkoła Podstawowa w Kędziorowie:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

3) Szkoła Podstawowa w Sulewie Kownatach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

4) Szkoła Podstawowa w Żebrach:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

5) Szkoła Podstawowa w Ławsku:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

6) Szkoła Podstawowa w Niecikach:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1200 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 02.05.2012 r. – 30.04.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników PSS Społem.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do 15 pracowników działu handlowego PSS „Społem”.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • szkolenie z języka angielskiego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 11.02.2013 r. – 15.03.2013 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia fotograficzne,
 • decoupage,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • grafika komputerowa.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 608 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.11.2011 r. – 31.12.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć „Kurs stylizacji sylwetki” w ramach zadania 2 „działania dla kierunku Technik hotelarz” dla uczestników ww. projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów w/w szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • „Kurs stylizacji sylwetki”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2012 r. – grudzień 2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z języka niemieckiego,
 • zajęcia z języka rosyjskiego,
 • zajęcia z matematyki.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 330 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2012 r. – 30.06.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III w trzynastu szkołach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół na terenie Gminy ostrów Mazowiecka.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkch:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozikach:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia językowe,

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie:

 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),

9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

11) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Osuchowej:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia wokalno – taneczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

13) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1945 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 14.03.2012 r. – 30.06.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest WebEFS Panasewicz Zubrycki Sp. j., zaś projekt skierowany jest do małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach projektu zrealizowano:

1) zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i pracowników przez nich delegowanych, z terenu całej Polski,

2) przeprowadzenie doradztwa dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 02.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z języka niemieckiego,
 • zajęcia z języka rosyjskiego,
 • zajęcia z matematyki,
 • zajęcia z chemii i fizyki,
 • zajęcia z biologii.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 285 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2011 r. – 30.06.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do 100 uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego,
 • zajęcia dodatkowe z matematyki,
 • zajęcia dodatkowe z fotografiki,
 • wyznaczanie szlaku turystycznego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 728 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 28.10.2011 r. – 29.06.2012 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z języka angielskiego dla uczestników ww. projektu w miejscowościach: Andrzejewo (woj. mazowieckie), Stara Ruskołęka (woj. mazowieckie) i Glina (woj. mazowieckie).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski, zaś projekt skierowany jest do uczestników projektu „Turystyka wiejska sposobem na rozwój”.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • „Kurs podstawowy języka angielskiego”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 270 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: grudzień 2011 r. – maj 2012 r.

Skip to content