Zakończone Przetargi

„JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja grantu dot. przetestowania innowacji społecznej pn. „JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe” w ramach projektu „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (POWR.04.01.00-00-I050/15) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Grantodawcą jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, zwana „Inkubatorem”.

Okres realizacji:

Grant realizowany w okresie: 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

„Szkoła Młodych Inżynierów”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 8 w Białymstoku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Białystok/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w ww. szkole.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia poliglotyczne – język angielski,
 • zajęcia poliglotyczne – język niemiecki,
 • zajęcia wyrównawcze z przyrody,
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych fizyka,
 • zajęcia terapeutyczne – „Jak radzić sobie z emocjami”?,
 • zajęcia terapeutyczne – „Trening zastępowania agresji”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 500 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 07.01.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów dla uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Janów Lubelski.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej, Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej, Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim:

 • zajęcia przyrodnicze ,,Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

4) Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
 • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III,

5) Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim:

 • zajęcia przyrodnicze „Młody Badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1390 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 19.08.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Indywidualizacja z Gminą Sokoły”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokoły.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Sokoły, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Bruszewie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Bruszewie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych,

2) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 570 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 30.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Akademia sukcesu”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z Gminy Suwałki.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w miejscowościach Płociczno Tartak, Stary Folwark i Nowa Wieś.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

2) Szkoła Podstawowa Stary Folwark:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

3) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia Niezwykłe umysły,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 840 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: październik 2013 r. – czerwiec 2014 r.

„Mosty do Wiedzy w Gminie Wyszków”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wyszków, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: informatyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: ekspresja kulturalna – plastyka,
 • zajęcia pozalekcyjne: język polski.

 

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 630 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Łapy, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. II,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. I,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w kl. III,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. I,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. II,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. III.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 326 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Ku rozwojowi dzięki indywidualizacji nauczania”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Dobrzyniewo Duże.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Dobrzyniewo Duże, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Dobrzyniewie Dużym, Nowym Aleksandrowie i Obrubnikach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,

2) Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

3) Szkoła Podstawowa w Obrubnikach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 390 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 22.11.2013 r. – 30.06.2014 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” „SZANSA NA LEPSZY START”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Sobolew, projekt zaś skierowany jest do uczniów kl. I – III szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – Terapia Integracji Sensorycznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • zajęcia plastyczne,

2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Gończycach:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

3) Szkoła Podstawowa w Sokole:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 945 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2013 r. – 20.06.2014 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013 – 2014``

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Zbuczyn.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Zbuczyn, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Zbuczynie, w Krzesku Królowa – Niwa, Dziewulach, Borkach – Kosach, Czuryłach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Zbuczynie:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

2) Szkoła Podstawowa w Krzesku Królowa – Niwa:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

3) Szkoła Podstawowa w Dziewulach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

4) Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

5) Szkoła Podstawowa w Czuryłach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 990 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 10.06.2014 r.

„Równy start w przyszłość”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Sulejówek, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 i 2,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 i 3,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 i 1,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 i 5,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 3,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 i 5,
 • zajęcia wyrównawcze z informatyki dla uczniów klas 4-6,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 5 i 6,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 6 i 4-5,
 • terapia logopedyczna dla uczniów klas 1 i 2,
 • reedukacja uczniów klas 4,
 • reedukacja uczniów klas 5,
 • reedukacja uczniów klas 6,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 1,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 2,
 • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 3,
 • zajęcia z elementami socjoterapii,
 • zajęcia plastyczne – arteterapia,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 4-5,
 • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 5-6,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 1,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 3,
 • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 6,
 • koło matematyczne dla uczniów klas 2 i 3,
 • koło matematyczne dla uczniów klas 3 i 1,
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 1-3 (eko-plastyka),
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 4-5 i 5-6,
 • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 6 i 4,
 • koło informatyczne dla uczniów klas 4-5,
 • koło informatyczne dla uczniów klas 5-6,
 • koło historyczne dla uczniów klas 4-6,
 • koło muzyczne dla uczniów klas 1-3,
 • koło teatralne – grupa recytatorsko-aktorska,
 • koło teatralne – grupa muzyczno-aktorska,
 • koło plastyczne dla uczniów klas 1-2,
 • koło plastyczne dla uczniów klas 2-3,

2) Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 3740 h.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 31.12.2012 r. – 15.05.2014 r.

„Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie oraz Publicznego Gimnazjum w Zakręcie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie:

 • zajęcia pozalekcyjne „Koło historyczne”,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III,
 • zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce w klasach I – III,
 • pozalekcyjne zajęcia taneczno-ruchowe – tańce regionalne,
 • zajęcia pozalekcyjne „Terapia przez plastykę”,
 • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
 • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
 • koło przyrodniczo-ekologiczne – zajęcia pozalekcyjne,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne „Koło języka angielskiego”,
 • pozalekcyjne zajęcia logopedyczne,

2) Publicznego Gimnazjum w Zakręcie:

 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki,
 • koło regionalne,
 • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języków obcych,
 • koło fotograficzne „Przyroda w obiektywie”,
 • zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1122 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.04.2013 r. – 28.02.2014 r.

„Dobry start – lepsze jutro”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych językowo (j. angielski).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Długosiodło, projekt zaś skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia pozalekcyjne – język angielski.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 30.03.2012 r. – 31.12.2013 r.

„Siemiatycze na drodze rozwoju”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń – kurs języka angielskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Powiat Siemiatycki, zaś projekt skierowany jest do 22 osób tj. pracowników Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • kurs języka angielskiego – 22 osoby (3 grupy, na poziomach: beginner, elementary).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 360 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 25.05.2012 r. – 30.11.2013 r.

„Sprawne samorządy Warmii i Mazur”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i z języka włoskiego dla pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Certes Sp. z o.o, zaś projekt skierowany jest do pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono w poszczególnych gminach:

1) Gmina Barczewo:

 • język angielski,

2) Gmina Stawiguda:

 • język angielski,
 • język włoski.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 600 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane: 14.05.2012 r. – 31.08.2013 r.

„INDYWIDUALIZACJA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY OLSZEWO–BORKI KLUCZEM DO SUKCESU”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w szkołach z terenu Gminy Olszewo-Borki.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Olszewo-Borki, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, Szkoły Podstawowej w Przystani, Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2340 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 18.12.2012 r. – 31.07.2013 r.

„Profesjonalizacja kadr hoteli Condohotels Management Sp. z o.o. ”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników Condohotels Management Sp. z o.o.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do pracowników Condohotels Management Sp. z o. o.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono szkolenie językowe:

 • Moduł 17 JĘZYK ANGIELSKI – nauka metodą Colina Rose,
 • Moduł 18 JĘZYK NIEMIECKI,
 • Moduł 19 JĘZYK ROSYJSKI.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 15.05.2013 r. – 07.07.2013 r.

„Edukacja nowych szans w Gminie Płaska”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 264 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.12.2012 r. – 30.06.2013 r.

„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Myszyniec.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Myszyniec, zaś projekt skierowany jest do uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wykrocie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach:

 • zajęcia ICT,
 • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
 • zajęcia z języków obcych,
 • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 • zajęcia sportowo – wychowawcze.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 800 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 26.11.2012 r. – 30.06.2013 r.

„Przyjazna szkoła – wsparcie dla uczniów klas I – III szkół podstawowych we Włodawie”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych we Włodawie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miejska Włodawa, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (arteterapia).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2328 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 16.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych z terenu gminy Grudusk”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Grudusk.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Grudusk, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Grudusku i Humięcinie.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa w Grudusku:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

2) Szkoła Podstawowa w Humięcinie:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 420 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2012 r. – 28.06.2013 r.

„Nowe technologie kierunkiem rozwoju pracowników i firmy”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie szkoleń językowych – z języka angielskiego i języka angielskiego technicznego dla pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, zaś projekt skierowany jest do pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Mosinie (woj. wielkopolskie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Tychach (woj. śląskie),
 • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Łodzi (woj. łódzkie),
 • szkolenia z języka angielskiego technicznego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 5373 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 26.09.2011 r. – 31.05.2013 r.

„Przez zabawę uczymy się i rozwijamy”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wąsosz, zaś projekt skierowany jest do uczniów z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

2) Szkoła Podstawowa w Kędziorowie:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

3) Szkoła Podstawowa w Sulewie Kownatach:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

4) Szkoła Podstawowa w Żebrach:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

5) Szkoła Podstawowa w Ławsku:

 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

6) Szkoła Podstawowa w Niecikach:

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1200 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 02.05.2012 r. – 30.04.2013 r.

„Przyspieszamy! Szkolenie dla SPOŁEM PSS w Elblągu”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników PSS Społem.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do 15 pracowników działu handlowego PSS „Społem”.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • szkolenie z języka angielskiego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 11.02.2013 r. – 15.03.2013 r.

„Szkoła z pasją – po stronie integracji”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia fotograficzne,
 • decoupage,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • grafika komputerowa.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 608 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.11.2011 r. – 31.12.2012 r.

„ZSTiO – szkoła zawodowców z pasją”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć „Kurs stylizacji sylwetki” w ramach zadania 2 „działania dla kierunku Technik hotelarz” dla uczestników ww. projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów w/w szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • „Kurs stylizacji sylwetki”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2012 r. – grudzień 2012 r.

„Profesjonalny pracownik gastronomii”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z języka niemieckiego,
 • zajęcia z języka rosyjskiego,
 • zajęcia z matematyki.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 330 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2012 r. – 30.06.2012 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III w trzynastu szkołach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół na terenie Gminy ostrów Mazowiecka.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkch:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozikach:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia językowe,

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie:

 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),

9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

11) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Osuchowej:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia wokalno – taneczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

13) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie:

 • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych).

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1945 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 14.03.2012 r. – 30.06.2012 r.

„Usługa szkoleniowo-doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest WebEFS Panasewicz Zubrycki Sp. j., zaś projekt skierowany jest do małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach projektu zrealizowano:

1) zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i pracowników przez nich delegowanych, z terenu całej Polski,

2) przeprowadzenie doradztwa dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 02.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

„Profesjonalny pracownik gastronomii”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z języka niemieckiego,
 • zajęcia z języka rosyjskiego,
 • zajęcia z matematyki,
 • zajęcia z chemii i fizyki,
 • zajęcia z biologii.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 285 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2011 r. – 30.06.2012 r.

„Szkoła nowych możliwości – rozwijamy pasje i talenty”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do 100 uczniów ww. szkoły.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego,
 • zajęcia dodatkowe z matematyki,
 • zajęcia dodatkowe z fotografiki,
 • wyznaczanie szlaku turystycznego.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 728 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 28.10.2011 r. – 29.06.2012 r.

„Turystyka wiejska sposobem na rozwój”

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z języka angielskiego dla uczestników ww. projektu w miejscowościach: Andrzejewo (woj. mazowieckie), Stara Ruskołęka (woj. mazowieckie) i Glina (woj. mazowieckie).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski, zaś projekt skierowany jest do uczestników projektu „Turystyka wiejska sposobem na rozwój”.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

 • „Kurs podstawowy języka angielskiego”.

Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 270 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: grudzień 2011 r. – maj 2012 r.

Wielkość tekstu