Aktualne projekty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych z zakresu projektowania uniwersalnego przez minimum 121 pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez udział w szkoleniach (stacjonarnych/wyjazdowych), wizytach studyjnych, seminarium metodycznym w okresie do końca II 2023r.

Oferta projektu:

Projekt będzie obejmował:

– Szkolenia w obszarze projektowania uniwersalnego – skierowane do 134 pracowników dydaktycznych. Zakłada się przeprowadzenie trzech form szkoleniowych, tj.: 3-dniowe szkolenie wyjazdowe (Kraków), 1-dniowe szkolenie stacjonarne w Białymstoku oraz 3-dniowe szkolenie specjalistyczne w Wilnie.

– Seminarium metodyczne z zakresu projektowania uniwersalnego z udziałem wszystkich uczestników projektu oraz zaproszonych ekspertów, zakończone wydaniem monografii wieloautorskiej.

– Wizyty studyjne dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku (wybranych przedstawicieli Wydziałów i Instytutów UwB, biorących udział  szkoleniach)  do Irlandii oraz Norwegii.

– Platforma internetowa – planuje się utworzenie w ramach projektu specjalnej platformy internetowej, która będzie wspierała pracowników dydaktycznych we wdrażaniu idei projektowania uniwersalnego na poszczególnych Wydziałach i  w  Instytutach Uniwersytetu w Białymstoku.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 134 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczycieli akademickich w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na Uczelni, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego i wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia.

Jednostki Uniwersytetu w Białymstoku, które wyraziły zainteresowanie udziałem w Projekcie:

– Wydział nauk o Edukacji;

– Wydział Biologii;

– Wydział Ekonomii i Finansów;

– Wydział Chemii;

– Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– Wydział Prawa;

– Instytut Socjologii;

– Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku;

– Instytut Studiów Kulturowych;

– Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie;

– Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie dla pracowników dydaktycznych będzie miała charakter zamknięty i będzie prowadzona w okresie listopad – grudzień  r.

Termin naboru:

Listopad 2021 r. – grudzień 2021 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.10.2021 r. – 28.02.2023 r.

Kryteria formalne:

– kadra dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na uczelni;
– zobowiązanie pracownika dydaktycznego do wykorzystania w trakcie realizacji projektu zdobytych kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Kryteria premiujące:

– osoba pracująca w jednostce Uniwersytetu w Białymstoku która wyraziła chęć udziału w projekcie na etapie diagnozy + 15pkt.;
– osoba nieuczestnicząca w innych projektach z zakresu projektowania uniwersalnego +10pkt.

Główne rezultaty:

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparcie EFS w zakresie procesu kształcenia: 134
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 121

Wartość dofinansowania z UE: 1 000 527,51 zł

Lider projektu:
Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Biuro projektu:
Wydział Nauk o Edukacji
Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Partner projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: e.wojtkowska@openeducation.pl

Harmonogram realizacji szkolenia w Krakowie – pdf 

Projekt „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja.

Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Czartajewie tj. podniesienie kompetencji kluczowych wśród m.in. 126 uczniów (58K, 68M) poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach edukacyjnych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym, podniesienie kompetencji przez 14 nauczycieli (12K, 2M) oraz doposażenie sal lekcyjnych: w narzędzia do nauczania przyrody i geografii metodą eksperymentu oraz sprzęt TIK w Sali informatycznej – w okresie do końca VI 2023 r.

Grupa docelowa:

 1. 140 uczniów Szkoły Podstawowej w Czartajewie (Gmina Siemiatycze)
 2. 14 (12K, 2M) nauczycieli, którzy zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów/uczennic oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Koordynatora szkolnego.

Termin naboru:

I tura – wrzesień 2021 r.
II tura – wrzesień 2022 r.

E-mail projektu: budujemykompetencje@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie ze SPE +15 pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie z PPP/opinia pedagoga szkolnego/zestawienie ocen w szkole/ opinia wychowawcy;
 • Uczniowie dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10pkt (ze względu na miejsce zamieszkania, słabą sytuację rodzinną – dochód na osobę jak w przypadku zasiłku rodzinnego w 2019 r., bezrobocie jednego lub obu rodziców lub inny problem społeczny określony w ustawie o pomocy społecznej),
  • Weryfikacja: zaświadczenie z GOPS/OPS, oświadczenie.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele ze stażem w SP w Czartajewie powyżej 5 lat +5pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 14 (12K,2M);
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby]: 126 (58K,68M);
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.): 1;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.): 1.

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompetencjewczartajewie@openeducation.pl

Partner projektu:

Gmina Siemiatycze
Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie
Szkolna 4
17-300 Czartajew
spczartajew@list.pl

Wartość dofinansowania z UE: 817 007,58 zł

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Nauczyciel

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt „Szansa w integracji III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ.

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Priorytet: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) jak również zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 70 osób fizycznych (37K, 33M) z Hajnówki, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych działań reintegracji społeczno-zawodowej do 31.07.2023 r.

Grupa docelowa:

70 osób fizycznych (37K, 33M), które ukończyły 18 lat i zamieszkują wyłącznie w Hajnówce w województwie podlaskim, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (zgodnie z art. 7 ust. o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.), w tym:

70 osób (37K, 33M) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym korzystające z PO PŻ oraz bezrobotne zarejesrtowane w PUP lub niezarejestrowane w PUP lub ubogie pracujące.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans Kobiet i Mężczyzn na podstawie Regulaminu i Formularza Rekrutacyjnego pod nadzorem Kierownika projektu.

 

Termin naboru: 01.09.2021 do zakończenia naboru (70 osób).

E-mail: fundacja@onw.org.pl

Kryteria kwalifikujące:

 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • uzyskanie minimalnej dopuszczającej do projektu ilości punktów z Karty oceny motywacji i potrzeb, określonej w Regulaminie rekrutacji.

 

Kryteria premiujące:

 • osoby korzystające z PO PŻ (+5pkt)
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki (+5pkt)
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+1pkt)
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (+1pkt).

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 31.07.2023 r.

Lider projektu/Biuro projektu:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Ciepła 40/15
15-472 Białystok
e-mail: fundacja@onw.org.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
e-mail: open@openeducation.pl

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 492 195,59 zł

Projekt „Horyzont zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca lutego 2023 roku.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy
 • Opieka nad Uczestnikami metodą mentoringu
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) powyżej 18 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja  będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona z największą intensywnością w I-III m-cu realizacji projektu, potrwa do X 2022 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

– spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji

– e-mailem na adres : horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

– dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy

– przesłanie dokumentów Rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru: IX 2021 r. – X 2022 r.

E-mail projektu: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba pow. 18 r.ż. ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
 • osoba/rodzina doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby z wykształceniem do ISCED 3
 • kobiety
 • osoby zamieszkujący tereny wiejskie
 • osoby w wieku 18-30 lat

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2021 r. – 28.02.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu projektu – 20 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Partner:

Spółdzielnia Socjalna Active Go
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 985 775,94 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin:
Regulamin uczestnictwa
Regulamin uczestnictwa (aktualizacja: 23.04.2022)

Projekt „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 98 uczniów (67M, 31K) i 4 nauczycieli (2M, 2K) ZSCKR w Janowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 10 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końce VI 2023.

Grupa docelowa:

 1. ZSCKR w Janowie-Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 2. 130 ucz. ZSCKR w Janowie (45K, 85M).
 3. 4 N ZSCKR (2M, 2K) zatrudnionych w placówce ZSCKR.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Janowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

Termin naboru:

I tura – wrzesień 2021 r.

II tura – wrzesień 2022 r. (w przypadku konieczności, np. w związku z ukończeniem wsparcia przez klasy IV)

E-mail projektu: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Janowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
  • Weryfikacja: orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia i/lub dokument od pedagoga szkolonego potwierdzający Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
  • Weryfikacja: lista uczniów podpisana przez dyrektora szkoły.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Janowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 62
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 4
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 98

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl

 

 

Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 86-721-60-83
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

 

Wartość dofinansowania z UE: 982 812,11 zł

 

Projekt “Kompetencje przyszłości pod kontrolą” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie: 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego lub ICT przez minimum 231 osób dorosłych powyżej 25 roku życia które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning)  poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2022 r.  

Oferta projektu
:
 • Kursy języka angielskiego:
– poziom zaawansowania – A0/A1 do A2; – łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin); – kurs zakończony egzaminem: TOEiC Bridge.
 • Kursy ICT (kurs komputerowy):
– szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass; – łączny czas trwania kursu: 96 godzin.

Grupa docelowa
: Projekt skierowany jest do 243 osób (121 Kobiet, 122 Mężczyzn) osób mieszkających, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego, w wieku ponad 25 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych. Minimum 30% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. 100% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt skierowany jest w szczególności do osób 50+ i posiadających niskie kwalifikacje na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie).

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. ul. Fortel 12, 03-166 Warszawa. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od I 2021 r. do XII 2022 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem (adres e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl), poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kompetencjepodkontrola.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:
 • Osoby fizyczne od 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, nieposiadające lub posiadające podstawową znajomość języka angielskiego lub brak umiejętności ICT;
 • Osoba, która dotychczas nie uczestnicząca we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach RPO WM 2014-2020
Kryteria premiujące:
 • Osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie wiejskim;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim);
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Mężczyźni.
Termin naboru:
 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 01.2021-06.2022;
 • Kursy ICT: 07.2021-06.2022.
Efekty projektu: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 121 kobiet, 122 mężczyzn, łącznie 243. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób. Liczba osób które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego na pełnym poziomie A: 86 kobiet, 87 mężczyzn, łącznie: 173. Liczba osób, które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji cyfrowych: 11 kobiet, 11 mężczyzn, łącznie: 22.
BIURO PROJEKTU:
Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z. o.o.
ul. Fortel 12,
03-166 Warszawa
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl

BENEFICJENT PROJEKTU:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl  
Adres strony: www.kompetencjepodkontrola.pl

 

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w okresie do 31.05.2022 r.

 

 

Oferta projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
 3. Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

 

Grupa docelowa:

 1. 56 jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 162 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 3. zatrudnionych w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 4. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego oraz pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Proces udziału w projekcie będzie dotyczył całej jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko jej pracowników. Jednostka samorządu terytorialnego będzie, więc musiała wziąć udział w kompleksowym wsparciu obejmującym zarówno audyt jak i szkolenia dla pracowników.

 

Podstawową funkcją strony internetowej projektu będzie możliwość rejestracji do projektu pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie, które odbędzie się w danej miejscowości oraz jednostek samorządu terytorialnego na przeprowadzenie audytu dostępności i procedur za pomocą interaktywnego formularzu.

 

Po rejestracji na szkolenie z potencjalnymi UP skontaktuje się pracownik Lidera/Partnera, poprzez kontakt e-mailowy/telefoniczny – z uwzględnieniem procedur szyfrowania danych (RODO) potwierdzi on spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Uczestnicy na etapie rekrutacji dostarczają jedynie skany dokumentów rekrutacyjnych, a oryginały dostarczają na pierwsze szkolenie/wsparcie i przekazują je dla trenera i/lub pracownika wnioskodawcy/partnera. Dostarczenie dokumentów jest także możliwe osobiście do biura projektu lub korespondencyjnie na adresy wskazane na stronie www.

Kryteria dostępu: zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem minimum 2 pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem.

 

Termin naboru:

luty 2021 r. – maj 2021 r.

 

E-mail projektu: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

 

Kryteria formalne:

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorząd gminny lub powiatowy lub wojewódzki) z terenu województwa podlaskiego weryfikowane poprzez formularz rekrutacyjny podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • brak objęcia wsparciem w innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu Dostępny Samorząd oraz w projekcie Samorząd bez barier, weryfikacja poprzez: oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego o niekorzystaniu przez nią z form wsparcia w ramach innych projektów.

 

Kryteria premiujące:

Weryfikacja nastąpi za pomocą oświadczenia składanego informacyjnie na etapie rekrutacji:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich (teren wiejski rozumiany jako DEGURBA3) +10 pkt.
 • jednostki samorządu terytorialnego , w której nie był do tej pory przeprowadzany audyt dostępności/procedur +10 pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich +8pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego nie biorący dotychczas udziału w szkoleniach związanych z dostępnością/projektowaniem uniwersalnym +8pkt.

 

Kryteria  formalne mają charakter obowiązkowy, kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc oraz w przypadku większego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w projekcie. Kryteria premiujące wynikają z przeprowadzonej na etapie konstrukcji wniosku analizy grupy docelowej.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021 r. – 31.05.2022 r.

 

Efekty projektu:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 95
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 56
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 51

 

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

Partner projektu:

Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

 

Wartość dofinansowania z UE:  2 088 000,00 zł

 

Projekt „Kompas aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 120 osób (min 60 Kobiet, maks 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z KC na terenie LGD N.A.R.E.W. poprzez wykorzystanie w toku realizacji projektu instrumentów aktywnej integracji w rozumieniu Wytycznych w zakresie włączenia społecznego w okresie do 30.06.2022 r.

Oferta projektu:

 • Diagnoza potencjału społeczno-zatrudnieniowego:
 • Diagnoza wstępna uczestników projektu na etapie rekrutacji,
 • Diagnoza pogłębiona.
 • Warsztaty rozwojowe – aktywizacja społeczna:
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Coaching społeczny.
 • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna:
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe.
 • 3 miesięczny staż zawodowy.

Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu może być osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Narew (gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Lapy, Krypno, Poświetne, Suraż Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady) zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie korzystająca jednocześnie z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, która zgłasza dobrowolną chęć udziału w Projekcie.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w I-II miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Termin naboru:

wrzesień 2020 r. – luty 2022 r.

E-mail projektu: kompasaktywności@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie realizacji projektu (weryfikacja: zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, z powodu więcej niż jednej z przesłanek + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika),
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym: osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie).
 • osoba długotrwale bezrobotna +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba poniżej 35 roku życia +5pkt (weryfikacja oświadczenie),
 • kobieta z obszarów wiejskich +5 pkt (weryfikacja: oświadczenie).

Powyższe punkty sumują się.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 24 osoby (12 kobiet, 12 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 32 osoby (16 kobiet, 16 mężczyzn)

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompasaktywnoci@openeducation.pl

Partner projektu:

Fundacja Infolex
ul. Simony Kossak 12, 15-197 Białystok
tel. 501 368 650

e-mail: fundacjainfolex@e-infolex.pl

Wartość dofinansowania z UE:  984 193,90

Załączniki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Oświadczenie o POPŻ

Projekt „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 140 uczniów (1K, 139M) i 23 nauczycieli (14K, 9M) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 20 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końca VI 2022.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie oraz 155 uczniów (2K, 153M) i 25 nauczycieli (15K, 10M) z ZSCKR w Marianowie, którzy uczą się, pracują lub mieszkają na terytorium województwa podlaskiego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Marianowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

Termin naboru: Wrzesień 2020 r.

E-mail projektu: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Marianowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
 • Uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną +9 pkt,
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
 • Płeć – kobieta +6 pkt.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli biorących udział w szkoleniu dot. pracy z uczniem słabszym):

 • Nauczyciel pracujący w szkole z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/z niepełnosprawnością.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.
Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 72
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS:1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 140

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

 Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo
tel. 86-216-66-11
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 439 082,82 zł

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny – Uczeń

Deklaracja uczestnictwa – Uczeń

Formularz rekrutacyjny – Nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa – Nauczyciel

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania z UE: 868 365,19 zł

 Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe w zakresie projektowania uniwersalnego w okresie do końca IX 2023 r.

Oferta projektu:

Powołany w pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół złożony z ekspertów oraz 10 pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji przygotuje szczegółowy zakres poszczególnych modułów
w zakresie projektowania uniwersalnego na 4 kierunkach studiów: pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna II stopnia. Zespół będzie także zaangażowany w prace nad przygotowaniem materiałów (w tym tzw. „wsadów merytorycznych”) do części zajęć, które będą realizowane w formie e-learningowej.  W ramach projektu przewidziano  zadania dotyczące opracowania programu, szkoleń w obszarze projektowania uniwersalnego dla pracowników dydaktycznych, zajęcia obowiązkowe z projektowania uniwersalnego dla studentów Wydziału Nauk o Edukacji.

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi:

a) 1 uczelnia publiczna tj. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, na której w ramach projektu zostaną wprowadzone zmiany w programie studiów, tak aby obejmował kształcenie w zakresie projektowania uniwersalnego.

Zmodyfikowany program zostanie wprowadzony na następujących kierunkach studiów:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne II stopnia.

Łączna liczba kierunków na których zostanie dokonana zmiana programu studiów: 14 kierunków.

b) 368 (335K, 33M) studentów studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

c) 10 (7K, 3M) pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie w przypadku studentów oraz pracowników dydaktycznych będzie miała charakter otwarty i  będzie przeprowadzona w następujących okresach:

a) studenci rok akademicki 2020/2021 – czerwiec – sierpień 2020 r.

b) studenci rok akademicki 2021/2022 – czerwiec – sierpień 2021 r.

c) pracownicy dydaktyczni – czerwiec 2020 r.

Termin naboru:

czerwiec 2020 r. – sierpień 2021 r.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2020.03.02 r. – 2023.09.30 r.

 Kryteria formalne:

Studenci:

 • studenci I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w ramach w ramach studiów I stopnia lub studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz studenci I roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 – kierunków: pedagogika I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) pedagogika II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), praca socjalna I stopnia (stacjonarne), praca socjalna II stopnia (stacjonarne) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracownicy dydaktyczni:

 • pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku lub pracownicy / eksperci zainteresowani prowadzeniem modułów dotyczących uniwersalnego projektowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Kryteria premiujące:

Pracownicy dydaktyczni:

 • Praca na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 3 lata i więcej.

Lider projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Biuro projektu:

Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Projekt „Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 os. (48 Kobiet, 32 Mężczyzn), w tym 40 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok (kod 04-O) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. Łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź) poprzez udział w przewidzianych w ramach projektu instrumentach aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym w okresie do 31.05.2022 r.

Celem szczegółowym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.
 2. Coaching indywidualny oraz spotkania z tyflospecjalistą.
 3. Zajęcia tyfloinformatyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Warsztaty mobilności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Warsztaty autoprezentacji oraz dnia codziennego dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku.
 6. Poradnictwo prawne.
 7. Poradnictwo zawodowe.
 8. Mentoring
 9. Pośrednictwo pracy.
 10. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD.
 11. Staże zawodowe zgodne z IPD.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn)
w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódz), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne). 50% stanowić będą osoby
z niepełnosprawnością wzroku oraz min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie powiatów – łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu:
Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), ul. Wigury 13, 90-302 Łódź i/lub w siedzibie Partnera: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem będzie w II-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz
z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: VII 2020 r. – II 2022 r.

Rekrutacja podzielona jest na III etapy:

 1. Etap I: złożenie wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście.
 2. Etap II: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia.
 3. Etap III: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa, w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

E-mail projektu: lodz@szansadlaniewidomych.org

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź);
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej, tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z min.1 powodu (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np.
  z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika);
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektu realizowanych w ramach Działania 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby dotknięte tzw. wielokrotnym wykluczeniem: +15 pkt. (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika z pouczeniem
  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +8 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi
  (w tym niepełnosprawność intelektualna i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi): +5 pkt (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika),
 • Kobiety: +5 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy uczestnika, wgląd do dowodu osobistego).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 31.05.2022 r.

Efekty projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 16K, 13M = 29.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4K, 6M = 10.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 14K, 18M = 32.

 

 

Lider:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel. 48 225 101 099
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Partner:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. 48 426 384 574
e-mail: ron@uml.lodz.pl

Partner:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69,
e-mail: szkolenia@openeducation.pl

Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Wigury 13, 90-302 Łódź
tel. 881 946 225
e-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 457 019,37

Strona Facebook projektu

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie PO PŻ

Oświadczenie członka gospodarstwa domowego

Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające bezdomność lub dotknięcie wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie potwierdzające wielokrotne wykluczenie społeczne

Skip to content