Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Aktualne projekty

logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społeczno–zawodowej przez 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. powiat białostocki (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiat moniecki (gmina Jasionówka, Knyszyn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. mentoring, szkolenia zawodowe, staże) w ramach PAL do 31.03.2023 r.

Opis projektu:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Diagnoza wstępna – stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu:
  • stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji,
 3. Ścieżka społeczna – wsparcie społeczne:
  • warsztaty kreatywnego myślenia,
  • wsparcie psychologiczne oraz trening umiejętności społecznych,
 4. Ścieżka społeczna – wsparcie zdrowotno-społeczne:
  • indywidualna terapia manualna i plastykoterapia,
  • wsparcie dietetyka,
 5. Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze społecznym:
  • mentoring – opieka nad uczestnikami projektu,
  • coaching indywidualny,
 6. Ścieżka społeczno-zawodowa – aktywna integracja o charakterze zawodowym:
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
 7. Ścieżka społeczno-zawodowa – staże zawodowe
  • 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 13 osób (8 kobiet, 5 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia uczących się lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. na terenie powiatu białostockiego (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny) lub powiatu monieckiego (gmina Jasionówka, Knyszyn), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu
o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja potrwa do końca listopada 2022 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wykonawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • e-mail na adres: aktywnaintegracja@openeducation.pl
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru:
– I etap: do IX 2022 r.
– II etap: do XI 2022 r.

e-mail projektu: aktywnaintegracja@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba powyżej 18 roku życia ucząca się lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Puszcza Knyszyńska tj. w powiecie białostockim (gmina Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny), w powiecie monieckim (gmina Jasionówka, Knyszyn),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba bezrobotna poniżej 29 roku życia,
 • osoba powyżej 60 roku życia,
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski,
 • osoba zamieszkująca obszar Gminy Supraśl.

Okres realizacji

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2022 r. – 31.03.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 6 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2 osoby
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 2 osoby

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: aktywnaintegracja@openeducation.pl

Partnerzy:

 1. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku
  Jagienki 4, 15-480 Białystok
  tel. 85 667 12 82
  e-mail: biuro@activego.pl
 2. Fundacja Cukrzyca a Zdrowie
  Dolna 2A
  15-521 Zaścianki
  e-mail: cukrzycaazdrowie-fundacja@wp.pl

Wartość dofinansowania z UE: 262 862,21 zł

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające potrzebę wsparcia

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające wielokrotne wykluczenie

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

8. Oświadczenie o POPŻ

9. Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej

Oświadczenie o niekorzystaniu z 9.1

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Uczestnictwa

Projekt „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Cel główny projektu:

Przygotowanie kadry 3795 osób (3170 kobiet, 625 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca XII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Oferta projektu:

 1. Zadanie 1 – Szkolenia województwo warmińsko-mazurskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 582 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, minimum 37 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.
 1. Zadanie 2 – Szkolenia województwo mazowieckie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 1894 osób z województwa mazowieckiego, minimum 128 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę
 1. Zadanie 3 – Szkolenia województwo łódzkie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 890 osób z województwa łódzkiego, minimum 61 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.
 1. Zadanie 4 – Szkolenia województwo podlaskie:
  Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 429 osób z województwa podlaskiego, minimum 30 grup (1 grupa średnio 13-18 osób). Szkolenie dla 1 grupy trwać będzie 3 dni szkoleniowe, łącznie 20 godzin zegarowych na grupę.

Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie. Grupę docelową stanowi minimum 3795 osób.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie.

Będzie prowadzona w trybie ciągłym od 2 do 19 miesiąca trwania projektu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 • Etap 1: Zgłoszenie Uczestnika/czki poprzez wypełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej: kompetencjedladoradcow.pl, www.kompetencjedladoradcow.eu wraz ze złożeniem wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. oświadczenie potwierdzone przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej, gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków. Projektodawca dopuszcza także możliwość złożenia Formularza rekrutacyjnego papierowo w siedzibie Biura projektu bądź Oddziału Biura bądź korespondencyjnie.
 • Etap 2: Weryfikacja zgłoszenia, ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia – telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia po dokonaniu wstępnej weryfikacji.
 • Etap 3: Potwierdzenie przyjęcia – oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w projekcie.
 • Etap 4: Potwierdzenie/ustalenie terminów działań w projekcie.
 • Etap 5: Stworzenie listy Uczestników Projektu, ewentualnie listy rezerwowej
  w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

 Termin naboru:

Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od 04.2022 r. do 12.2023 r.

e-mail projektu: kontakt@kompetencjedlanauczycieli.pl

strona internetowa projektu:

www.kompetencjedlanauczycieli.pl

www.kompetencjedladoradcow.eu

 

Kryteria formalne:

 • wykonywanie obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych i/lub liceach ogólnokształcących i/lub technikach i/lub branżowych szkołach I stopnia.
 • wykonywanie ww. obowiązków na terenie makroregionu nr 2 (tj. na terenie: woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego).

Kryteria premiujące:

 • osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego powyżej 5 lat w danej placówce edukacyjnej: + 10 pkt.
 • osoba wykonująca pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach (SOR): + 8 pkt.
 • osoba z niepełnosprawnościami: + 5 pkt
 • kobieta: + 5 pkt.

Kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc, ewentualnie

w przypadku znacznie większego zainteresowania Projektem.

Okres realizacji:

 Projekt realizowany w okresie: 01.03.2022 r. do  31.12.2023 r.

Efekt projektu:

 • Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 50%.
 • Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu: 3795.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@kompetencjedlanauczycieli.pl

Partnerzy:

 1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29
  90-142 Łódź
  tel. 42 678 33 78
  e-mail: kontakt@lcdnikp.elodz.edu.pl
 1. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
  ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9
  00-697 Warszawa
  tel. 12 633 08 53
  e-mail: nfdk.kr@nfdk.pl
 1. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A
  19-300 Ełk
  tel. 87 621 10 71
  e-mail: modn@modn.elk.pl

Wartość projektu: 5 230 164,35 zł

Wartość dofinansowania z UE: 5 230 164,35 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych z zakresu projektowania uniwersalnego przez minimum 121 pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez udział w szkoleniach (stacjonarnych/wyjazdowych), wizytach studyjnych w okresie do końca II 2023r.

Oferta projektu:

Projekt będzie obejmował:

– Szkolenia w obszarze projektowania uniwersalnego – skierowane do 134 pracowników dydaktycznych. Zakłada się przeprowadzenie trzech form szkoleniowych, tj.: 3-dniowe szkolenie wyjazdowe (Kraków), 1-dniowe szkolenie stacjonarne w Białymstoku oraz 3-dniowe szkolenie specjalistyczne w Wilnie.

– Wydanie monografii wieloautorskiej.

– Wizyty studyjne dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku (wybranych przedstawicieli Wydziałów i Instytutów UwB, biorących udział  szkoleniach)  do Irlandii oraz Norwegii.

– Platforma internetowa – planuje się utworzenie w ramach projektu specjalnej platformy internetowej, która będzie wspierała pracowników dydaktycznych we wdrażaniu idei projektowania uniwersalnego na poszczególnych Wydziałach i  w  Instytutach Uniwersytetu w Białymstoku.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 134 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczycieli akademickich w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na Uczelni, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego i wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia.

Jednostki Uniwersytetu w Białymstoku, które wyraziły zainteresowanie udziałem w Projekcie:

– Wydział nauk o Edukacji;

– Wydział Biologii;

– Wydział Ekonomii i Finansów;

– Wydział Chemii;

– Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– Wydział Prawa;

– Instytut Socjologii;

– Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku;

– Instytut Studiów Kulturowych;

– Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie;

– Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie dla pracowników dydaktycznych będzie miała charakter zamknięty i będzie prowadzona w okresie listopad – grudzień 2021 r.

Termin naboru:

Listopad 2021 r. – grudzień 2021 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.10.2021 r. – 28.02.2023 r.

Kryteria formalne:

– kadra dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku tj. nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 114 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę na uczelni;
– zobowiązanie pracownika dydaktycznego do wykorzystania w trakcie realizacji projektu zdobytych kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Kryteria premiujące:

– osoba pracująca w jednostce Uniwersytetu w Białymstoku, która wyraziła chęć udziału w projekcie na etapie diagnozy + 15pkt.;
– osoba nieuczestnicząca w innych projektach z zakresu projektowania uniwersalnego +10pkt.

Główne rezultaty:

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparcie EFS w zakresie procesu kształcenia: 134
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 121

Wartość dofinansowania z UE: 1 000 527,51 zł

Lider projektu:
Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Biuro projektu:
Wydział Nauk o Edukacji
Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

Partner projektu:
Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: e.wojtkowska@openeducation.pl

Harmonogram realizacji szkolenia w Krakowie – pdf 

Harmonogram realizacji wizyty studyjnej w Norwegii – pdf

Harmonogram realizacji wizyty studyjnej w Dublinie – pdf

Projekt „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja.

Poddziałanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Czartajewie tj. podniesienie kompetencji kluczowych wśród m.in. 126 uczniów (58K, 68M) poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach edukacyjnych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym, podniesienie kompetencji przez 14 nauczycieli (12K, 2M) oraz doposażenie sal lekcyjnych: w narzędzia do nauczania przyrody i geografii metodą eksperymentu oraz sprzęt TIK w Sali informatycznej – w okresie do końca VI 2023 r.

Grupa docelowa:

 1. 140 uczniów Szkoły Podstawowej w Czartajewie (Gmina Siemiatycze)
 2. 14 (12K, 2M) nauczycieli, którzy zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów/uczennic oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Koordynatora szkolnego.

Termin naboru:

I tura – wrzesień 2021 r.
II tura – wrzesień 2022 r.

E-mail projektu: budujemykompetencje@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie ze SPE +15 pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie z PPP/opinia pedagoga szkolnego/zestawienie ocen w szkole/ opinia wychowawcy;
 • Uczniowie dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10pkt (ze względu na miejsce zamieszkania, słabą sytuację rodzinną – dochód na osobę jak w przypadku zasiłku rodzinnego w 2019 r., bezrobocie jednego lub obu rodziców lub inny problem społeczny określony w ustawie o pomocy społecznej),
  • Weryfikacja: zaświadczenie z GOPS/OPS, oświadczenie.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w SP w Czartajewie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele ze stażem w SP w Czartajewie powyżej 5 lat +5pkt,
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez dyrektora szkoły.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 14 (12K,2M);
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby]: 126 (58K,68M);
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.): 1;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.): 1.

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompetencjewczartajewie@openeducation.pl

Partner projektu:

Gmina Siemiatycze
Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Realizator projektu:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie
Szkolna 4
17-300 Czartajew
spczartajew@list.pl

Wartość dofinansowania z UE: 817 007,58 zł

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Nauczyciel

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt „Szansa w integracji III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ.

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Priorytet: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) jak również zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 70 osób fizycznych (37K, 33M) z Hajnówki, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych działań reintegracji społeczno-zawodowej do 31.12.2023 r.

Grupa docelowa:

70 osób fizycznych (37K, 33M), które ukończyły 18 lat i zamieszkują wyłącznie w Hajnówce w województwie podlaskim, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (zgodnie z art. 7 ust. o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.), w tym:

70 osób (37K, 33M) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym korzystające z PO PŻ oraz bezrobotne zarejesrtowane w PUP lub niezarejestrowane w PUP lub ubogie pracujące.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans Kobiet i Mężczyzn na podstawie Regulaminu i Formularza Rekrutacyjnego pod nadzorem Kierownika projektu.

Termin naboru: 01.09.2021 do zakończenia naboru (70 osób).

E-mail: fundacja@onw.org.pl

Kryteria kwalifikujące:

 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • uzyskanie minimalnej dopuszczającej do projektu ilości punktów z Karty oceny motywacji i potrzeb, określonej w Regulaminie rekrutacji.

Kryteria premiujące:

 • osoby korzystające z PO PŻ (+5pkt)
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki (+5pkt)
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+1pkt)
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (+1pkt).

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 31.12.2023 r.

Lider projektu/Biuro projektu:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Ciepła 40/15
15-472 Białystok
e-mail: fundacja@onw.org.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
Jagienki 4
15-480 Białystok
e-mail: open@openeducation.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 492 195,59 zł

Projekt „Horyzont zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca grudnia 2023 roku.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki wsparcia dla Uczestnika Projektu
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Indywidualne Doradztwo Zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy
 • Opieka nad Uczestnikami metodą mentoringu
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) powyżej 18 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja  będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona z największą intensywnością w I-III m-cu realizacji projektu, potrwa do X 2023 r.

Aplikowanie do projektu możliwe przez następujące formy:

– spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji

– e-mailem na adres : horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

– dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy

– przesłanie dokumentów Rekrutacyjnych pocztą.

Termin naboru: IX 2021 r. – X 2023 r.

E-mail projektu: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoba pow. 18 r.ż. ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
 • osoba/rodzina doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby z wykształceniem do ISCED 3
 • kobiety
 • osoby zamieszkujący tereny wiejskie
 • osoby w wieku 18-30 lat

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2021 r. – 31.12.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu projektu – 20 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Open Education Group Sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia wpisaną w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod nr 11159.

Partner:

Spółdzielnia Socjalna Active Go
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: horyzontzatrudnienia@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 985 775,94 zł

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin:
Regulamin uczestnictwa – niekatualny
Regulamin uczestnictwa (aktualizacja: 23.04.2022) – nieaktualny
Regulamin uczestnictwa (aktualizacja: 29.05.2023 r.) – aktualny

Projekt „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje. Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 98 uczniów (67M, 31K) i 4 nauczycieli (2M, 2K) ZSCKR w Janowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 10 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końce XI 2023. Grupa docelowa:
 1. ZSCKR w Janowie-Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 2. 130 ucz. ZSCKR w Janowie (45K, 85M).
 3. 4 N ZSCKR (2M, 2K) zatrudnionych w placówce ZSCKR.
Rekrutacja: Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Janowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu. Termin naboru: I tura – wrzesień 2021 r. II tura – wrzesień 2022 r. (w przypadku konieczności, np. w związku z ukończeniem wsparcia przez klasy IV) E-mail projektu: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl Kryteria formalne (dot. uczniów):
 • Uczniowie ZSCKR w Janowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.
Kryteria premiujące (dot. uczniów):
 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
  • Weryfikacja: orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia i/lub dokument od pedagoga szkolonego potwierdzający Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
  • Weryfikacja: lista uczniów podpisana przez dyrektora szkoły.
Kryteria formalne (dot. nauczycieli):
 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.
Okres realizacji: Okres trwania projektu: 01.08.2021 r. – 30.11.2023 r. Efekty projektu:
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 62
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 4
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 98
Lider projektu/Biuro projektu: Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok tel. 85 869 11 69 e-mail: kuzniaspecjalistow@openeducation.pl     Realizator projektu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów tel. 86-721-60-83 e-mail: zsrjanow2@wp.pl Partner projektu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa tel. 22-623-10-00 e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl Wartość dofinansowania z UE: 1 305 604,75 zł zł

Projekt „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 81 uczniów (1K, 80M) i 23 nauczycieli (14K, 9M) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 20 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końca VII 2023.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie oraz  90 (2K, 88M) uczniów i 25N (10M,15K) z ZSCKR w Marianowie, którzy uczą się, pracują lub mieszkają na terytorium województwa podlaskiego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Marianowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

Termin naboru: Marzec 2023 r.

E-mail projektu: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Marianowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
 • Uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną +9 pkt,
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
 • Płeć – kobieta +6 pkt.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli biorących udział w szkoleniu dot. pracy z uczniem słabszym):

 • Nauczyciel pracujący w szkole z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/z niepełnosprawnością.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2020 r. – 31.07.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 72
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS:1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 81

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

 Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo
tel. 86-216-66-11
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 439 082,82 zł

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny – Uczeń

Deklaracja uczestnictwa – Uczeń

Formularz rekrutacyjny – Nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa – Nauczyciel

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania z UE: 868 365,19 zł

 Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe w zakresie projektowania uniwersalnego w okresie do końca IX 2023 r.

Oferta projektu:

Powołany w pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół złożony z ekspertów oraz 10 pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji przygotuje szczegółowy zakres poszczególnych modułów
w zakresie projektowania uniwersalnego na 4 kierunkach studiów: pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna II stopnia. Zespół będzie także zaangażowany w prace nad przygotowaniem materiałów (w tym tzw. „wsadów merytorycznych”) do części zajęć, które będą realizowane w formie e-learningowej.  W ramach projektu przewidziano  zadania dotyczące opracowania programu, szkoleń w obszarze projektowania uniwersalnego dla pracowników dydaktycznych, zajęcia obowiązkowe z projektowania uniwersalnego dla studentów Wydziału Nauk o Edukacji.

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi:

a) 1 uczelnia publiczna tj. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, na której w ramach projektu zostaną wprowadzone zmiany w programie studiów, tak aby obejmował kształcenie w zakresie projektowania uniwersalnego.

Zmodyfikowany program zostanie wprowadzony na następujących kierunkach studiów:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne II stopnia.

Łączna liczba kierunków na których zostanie dokonana zmiana programu studiów: 14 kierunków.

b) 368 (335K, 33M) studentów studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

c) 10 (7K, 3M) pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie w przypadku studentów oraz pracowników dydaktycznych będzie miała charakter otwarty i  będzie przeprowadzona w następujących okresach:

a) studenci rok akademicki 2020/2021 – czerwiec – sierpień 2020 r.

b) studenci rok akademicki 2021/2022 – czerwiec – sierpień 2021 r.

c) pracownicy dydaktyczni – czerwiec 2020 r.

Termin naboru:

czerwiec 2020 r. – sierpień 2021 r.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2020.03.02 r. – 2023.09.30 r.

 Kryteria formalne:

Studenci:

 • studenci I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w ramach w ramach studiów I stopnia lub studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz studenci I roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 – kierunków: pedagogika I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) pedagogika II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), praca socjalna I stopnia (stacjonarne), praca socjalna II stopnia (stacjonarne) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracownicy dydaktyczni:

 • pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku lub pracownicy / eksperci zainteresowani prowadzeniem modułów dotyczących uniwersalnego projektowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Kryteria premiujące:

Pracownicy dydaktyczni:

 • Praca na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 3 lata i więcej.

Lider projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Biuro projektu:

Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Skip to content