Aktualne projekty

 

Projekt “Kompetencje przyszłości pod kontrolą” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie: 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego lub ICT przez minimum 231 osób dorosłych powyżej 25 roku życia które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning)  poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2022 r.  

Oferta projektu
:
 • Kursy języka angielskiego:
– poziom zaawansowania – A0/A1 do A2; – łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin); – kurs zakończony egzaminem: TOEiC Bridge.
 • Kursy ICT (kurs komputerowy):
– szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass; – łączny czas trwania kursu: 96 godzin.

Grupa docelowa
: Projekt skierowany jest do 243 osób (121 Kobiet, 122 Mężczyzn) osób mieszkających, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego, w wieku ponad 25 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych. Minimum 30% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. 100% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt skierowany jest w szczególności do osób 50+ i posiadających niskie kwalifikacje na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie).

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. ul. Fortel 12, 03-166 Warszawa. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od I 2021 r. do XII 2022 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem (adres e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl), poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kompetencjepodkontrola.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:
 • Osoby fizyczne od 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, nieposiadające lub posiadające podstawową znajomość języka angielskiego lub brak umiejętności ICT;
 • Osoba, która dotychczas nie uczestnicząca we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach RPO WM 2014-2020
Kryteria premiujące:
 • Osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie wiejskim;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim);
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Mężczyźni.
Termin naboru:
 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 01.2021-06.2022;
 • Kursy ICT: 07.2021-06.2022.
Efekty projektu: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 121 kobiet, 122 mężczyzn, łącznie 243. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 50 kobiet i 50 mężczyzn, łącznie 100 osób. Liczba osób które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego na pełnym poziomie A: 86 kobiet, 87 mężczyzn, łącznie: 173. Liczba osób, które uzyskały certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji cyfrowych: 11 kobiet, 11 mężczyzn, łącznie: 22.
BIURO PROJEKTU:
Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z. o.o.
ul. Fortel 12,
03-166 Warszawa
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl

BENEFICJENT PROJEKTU:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@kompetencjepodkontrola.pl  
Adres strony: www.kompetencjepodkontrola.pl

 

Projekt „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 95 pracowników (K/M) jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji min. 51 koordynatorów (K/M) dostępności w zakresie zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 56 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego w okresie do 31.05.2022 r.

 

 

Oferta projektu:

 1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – kompleksowy audyt i przegląd procedur
 3. Wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności

 

Grupa docelowa:

 1. 56 jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 162 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 3. zatrudnionych w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 4. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty z zastrzeżeniem, że będzie skierowana do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego oraz pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

Proces udziału w projekcie będzie dotyczył całej jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko jej pracowników. Jednostka samorządu terytorialnego będzie, więc musiała wziąć udział w kompleksowym wsparciu obejmującym zarówno audyt jak i szkolenia dla pracowników.

 

Podstawową funkcją strony internetowej projektu będzie możliwość rejestracji do projektu pracowników jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie, które odbędzie się w danej miejscowości oraz jednostek samorządu terytorialnego na przeprowadzenie audytu dostępności i procedur za pomocą interaktywnego formularzu.

 

Po rejestracji na szkolenie z potencjalnymi UP skontaktuje się pracownik Lidera/Partnera, poprzez kontakt e-mailowy/telefoniczny – z uwzględnieniem procedur szyfrowania danych (RODO) potwierdzi on spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. Uczestnicy na etapie rekrutacji dostarczają jedynie skany dokumentów rekrutacyjnych, a oryginały dostarczają na pierwsze szkolenie/wsparcie i przekazują je dla trenera i/lub pracownika wnioskodawcy/partnera. Dostarczenie dokumentów jest także możliwe osobiście do biura projektu lub korespondencyjnie na adresy wskazane na stronie www.

Kryteria dostępu: zgłoszenie jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem minimum 2 pracowników, którzy zostaną objęci wsparciem.

 

Termin naboru:

luty 2021 r. – maj 2021 r.

 

E-mail projektu: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

 

Kryteria formalne:

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorząd gminny lub powiatowy lub wojewódzki) z terenu województwa podlaskiego weryfikowane poprzez formularz rekrutacyjny podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • brak objęcia wsparciem w innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu Dostępny Samorząd oraz w projekcie Samorząd bez barier, weryfikacja poprzez: oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki samorządu terytorialnego o niekorzystaniu przez nią z form wsparcia w ramach innych projektów.

 

Kryteria premiujące:

Weryfikacja nastąpi za pomocą oświadczenia składanego informacyjnie na etapie rekrutacji:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich (teren wiejski rozumiany jako DEGURBA3) +10 pkt.
 • jednostki samorządu terytorialnego , w której nie był do tej pory przeprowadzany audyt dostępności/procedur +10 pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich +8pkt.
 • pracownik jednostki samorządu terytorialnego nie biorący dotychczas udziału w szkoleniach związanych z dostępnością/projektowaniem uniwersalnym +8pkt.

 

Kryteria  formalne mają charakter obowiązkowy, kryteria premiujące będą stosowane tylko w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miejscowości) niż planowana liczba miejsc oraz w przypadku większego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w projekcie. Kryteria premiujące wynikają z przeprowadzonej na etapie konstrukcji wniosku analizy grupy docelowej.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.02.2021 r. – 31.05.2022 r.

 

Efekty projektu:

 • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 95
 • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 56
 • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 51

 

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kontakt@dostepnepodlaskie.pl

 

Partner projektu:

Uniwersytet w Białystoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl

 

Wartość dofinansowania z UE:  2 088 000,00 zł

 

 

Projekt „Kompas aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 120 osób (min 60 Kobiet, maks 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z KC na terenie LGD N.A.R.E.W. poprzez wykorzystanie w toku realizacji projektu instrumentów aktywnej integracji w rozumieniu Wytycznych w zakresie włączenia społecznego w okresie do 28.02.2022 r.

Oferta projektu:

 • Diagnoza potencjału społeczno-zatrudnieniowego:
 • Diagnoza wstępna uczestników projektu na etapie rekrutacji,
 • Diagnoza pogłębiona.
 • Warsztaty rozwojowe – aktywizacja społeczna:
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Coaching społeczny.
 • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna:
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe.
 • 3 miesięczny staż zawodowy.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu może być osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Narew (gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Lapy, Krypno, Poświetne, Suraż Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady) zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie korzystająca jednocześnie z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, która zgłasza dobrowolną chęć udziału w Projekcie.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

 

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w I-II miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Termin naboru:

wrzesień 2020 r. – październik 2021 r.

E-mail projektu: kompasaktywności@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie realizacji projektu (weryfikacja: zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, z powodu więcej niż jednej z przesłanek + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika),
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym: osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie).
 • osoba długotrwale bezrobotna +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba poniżej 35 roku życia +5pkt (weryfikacja oświadczenie),
 • kobieta z obszarów wiejskich +5 pkt (weryfikacja: oświadczenie).

 

Powyższe punkty sumują się.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 24 osoby (12 kobiet, 12 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 32 osoby (16 kobiet, 16 mężczyzn)

 

 

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompasaktywnoci@openeducation.pl

 

Partner projektu:

Fundacja Infolex
ul. Simony Kossak 12, 15-197 Białystok
tel. 501 368 650

e-mail: fundacjainfolex@e-infolex.pl

 

Wartość dofinansowania z UE:  984 193,90

 

 

Załączniki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Oświadczenie o POPŻ

 

Projekt „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje.

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Priorytet: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji wśród minimum 140 uczniów (1K, 139M) i 23 nauczycieli (14K, 9M) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie poprzez udział w zajęciach/kursach/szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu, nabycie doświadczenia zawodowego przez 20 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców oraz podniesienie jakości oferowanego przez ZSCKR wsparcia poprzez doposażenie szkoły w koparko-ładowarkę i wózek widłowy w okresie do końca VI 2022.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie oraz 155 uczniów (2K, 153M) i 25 nauczycieli (15K, 10M) z ZSCKR w Marianowie, którzy uczą się, pracują lub mieszkają na terytorium województwa podlaskiego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Rekrutacja:

Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli ZSCKR w Marianowie – ma charakter zamknięty. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do Asystenta Koordynatora projektu.

 

Termin naboru: Wrzesień 2020 r.

E-mail projektu: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • Uczniowie ZSCKR w Marianowie:
  • Weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki.

Kryteria premiujące (dot. uczniów):

 • Uczniowie z niepełnosprawnościami / SPE + 10 pkt,
 • Uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną +9 pkt,
 • Uczniowie z frekwencją powyżej 85% na zajęciach szkolnych +6 pkt,
 • Płeć – kobieta +6 pkt.

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie:
  • Weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kryteria premiujące (dot. nauczycieli biorących udział w szkoleniu dot. pracy z uczniem słabszym):

 • Nauczyciel pracujący w szkole z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/z niepełnosprawnością.

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.
Efekty projektu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 72
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS:1
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 23
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 140

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: specjalistazmarianowa@openeducation.pl

 Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo
tel. 86-216-66-11
e-mail: zsrmari@izd.psl.org.pl

Partner projektu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 09-930 Warszawa
tel. 22-623-10-00
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 439 082,82 zł

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny – Uczeń

Deklaracja uczestnictwa – Uczeń

Formularz rekrutacyjny – Nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa – Nauczyciel

logo

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania z UE: 868 365,19 zł

 Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe w zakresie projektowania uniwersalnego w okresie do końca IX 2023 r.

Oferta projektu:

Powołany w pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół złożony z ekspertów oraz 10 pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji przygotuje szczegółowy zakres poszczególnych modułów
w zakresie projektowania uniwersalnego na 4 kierunkach studiów: pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna II stopnia. Zespół będzie także zaangażowany w prace nad przygotowaniem materiałów (w tym tzw. „wsadów merytorycznych”) do części zajęć, które będą realizowane w formie e-learningowej.  W ramach projektu przewidziano  zadania dotyczące opracowania programu, szkoleń w obszarze projektowania uniwersalnego dla pracowników dydaktycznych, zajęcia obowiązkowe z projektowania uniwersalnego dla studentów Wydziału Nauk o Edukacji.

 Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi:

a) 1 uczelnia publiczna tj. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, na której w ramach projektu zostaną wprowadzone zmiany w programie studiów, tak aby obejmował kształcenie w zakresie projektowania uniwersalnego.

Zmodyfikowany program zostanie wprowadzony na następujących kierunkach studiów:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne I stopnia,
 • Pedagogika – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Praca socjalna – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne II stopnia,
 • Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne II stopnia.

Łączna liczba kierunków na których zostanie dokonana zmiana programu studiów: 14 kierunków.

b) 368 (335K, 33M) studentów studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

c) 10 (7K, 3M) pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 Rekrutacja:

Rekrutacja do udziału w projekcie w przypadku studentów oraz pracowników dydaktycznych będzie miała charakter otwarty i  będzie przeprowadzona w następujących okresach:

a) studenci rok akademicki 2020/2021 – czerwiec – sierpień 2020 r.

b) studenci rok akademicki 2021/2022 – czerwiec – sierpień 2021 r.

c) pracownicy dydaktyczni – czerwiec 2020 r.

Termin naboru:

czerwiec 2020 r. – sierpień 2021 r.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2020.03.02 r. – 2023.09.30 r.

 Kryteria formalne:

Studenci:

 • studenci I roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w ramach w ramach studiów I stopnia lub studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz studenci I roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 – kierunków: pedagogika I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) pedagogika II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne), praca socjalna I stopnia (stacjonarne), praca socjalna II stopnia (stacjonarne) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracownicy dydaktyczni:

 • pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku lub pracownicy / eksperci zainteresowani prowadzeniem modułów dotyczących uniwersalnego projektowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Kryteria premiujące:

Pracownicy dydaktyczni:

 • Praca na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 3 lata i więcej.

 

Lider projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Biuro projektu:

Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20 pok. A15
15‑328 Białystok
tel. 85 745 70 00
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

Partner projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projektowanieuniwersalne@openeducation.pl

 

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Projekt „Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 os. (48 Kobiet, 32 Mężczyzn), w tym 40 os. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok (kod 04-O) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. Łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź) poprzez udział w przewidzianych w ramach projektu instrumentach aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym w okresie do 31.05.2022 r.

Celem szczegółowym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników.
 2. Coaching indywidualny oraz spotkania z tyflospecjalistą.
 3. Zajęcia tyfloinformatyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 4. Warsztaty mobilności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Warsztaty autoprezentacji oraz dnia codziennego dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku.
 6. Poradnictwo prawne.
 7. Poradnictwo zawodowe.
 8. Mentoring
 9. Pośrednictwo pracy.
 10. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD.
 11. Staże zawodowe zgodne z IPD.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn)
w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódz), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne). 50% stanowić będą osoby
z niepełnosprawnością wzroku oraz min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie powiatów – łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu:
Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), ul. Wigury 13, 90-302 Łódź i/lub w siedzibie Partnera: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

 

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem będzie w II-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz
z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

 

Okres trwania rekrutacji: VII 2020 r. – II 2022 r.

 

Rekrutacja podzielona jest na III etapy:

 1. Etap I: złożenie wymaganej dokumentacji na etapie rekrutacji, m.in. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście.
 2. Etap II: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia.
 3. Etap III: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa, w przypadku większej liczby uczestników chętnych do udziału w projekcie.

E-mail projektu: lodz@szansadlaniewidomych.org

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego (powiaty: łódzki wschodni, kutnowski, łowicki, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, m. Łódź);
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej, tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z min.1 powodu (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np.
  z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika);
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektu realizowanych w ramach Działania 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby dotknięte tzw. wielokrotnym wykluczeniem: +15 pkt. (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika z pouczeniem
  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +8 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi
  (w tym niepełnosprawność intelektualna i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi): +5 pkt (weryfikacja: orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika),
 • Kobiety: +5 pkt. (weryfikacja: formularz zgłoszeniowy uczestnika, wgląd do dowodu osobistego).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2020 r. – 31.05.2022 r.

Efekty projektu:

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 16K, 13M = 29.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4K, 6M = 10.

– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje bądź nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 14K, 18M = 32.

 

 

Lider:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel. 48 225 101 099
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Partner:
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. 48 426 384 574
e-mail: ron@uml.lodz.pl

Partner:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69,
e-mail: szkolenia@openeducation.pl

 

Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Wigury 13, 90-302 Łódź
tel. 881 946 225
e-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 457 019,37

Strona Facebook projektu

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie PO PŻ

Oświadczenie członka gospodarstwa domowego

Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające bezdomność lub dotknięcie wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie potwierdzające wielokrotne wykluczenie społeczne

logotyp-flaga-1024x89

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”

Projekt „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet: 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 78 osób (42K, 36M) od 30 roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego w woj. podlaskim przez działania aktywizujące obejmujące poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia zawodowe zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania do końca czerwca 2021 r.

Oferta projektu:

 1. Indywidualny Plan Działania;
 2. Warsztaty z motywacji i komunikacji interpersonalnej;
 3. Szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i preferencji Uczestnika Projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 78 osób (42K, 36M) od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: powiat m. Białystok, białostocki oraz sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości i szans Kobiet i Mężczyzn od stycznia do maja. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech rundach, w I rundzie realizacji (styczeń-marzec) zostaną wybrane I i II grupa (średnio 20 osób), w II rundzie (kwiecień-maj) zostanie wybrana III i IV grupa (20 osób), w III rundzie (maj) zostanie wybrana V grupa (średnio 10 osób).

Ilość utworzonych grup oraz rund przewidzianych w procesie rekrutacji może ulec zmianie w zależności od zainteresowania udziałem w projekcie. Zakłada się utworzenie 14 grup (śr. 4 grupy 10-osobowe, 8 grup 4-osobowych i 2 grupy 3-osobowe.

Termin naboru: 01.2020 r. – 05.2021 r.

E-mail projektu: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 30+,
 • osoby pracujące i/lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego – powiat: m. Białystok, białostocki, sokólski,
 • osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci.

Kryteria premiujące:

 • Osoby powyżej 50 roku życia: +10 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Kobiety: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Osoby tzw. ubogie pracujące: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie o dochodach;
 • branża budowlana: +15 pkt., weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy.

Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa – nieaktualny (obowiązywał od 01.01.2020 r. do 29.11.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.1 – nieaktualny (obowiązywał od 30.11.2020 r. do 16.12.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.2 – nieaktualny (obowiązywał od 17.12.2020 r. do 30.12.2020 r.)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.3  – nieaktualny (obowiązywał od 31.12.2020 do 30.03.2021)

Regulamin uczestnictwa wersja 1.4 – aktualny (obowiązuje od 31.03.2021 r.)

Formularz rekrutacyjny

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Efekty projektu:

28 Uczestników/czek projektu uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, świadectwem lub innym równoważnym dokumentem.

Minimum 20% Uczestników/czek poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 461 635,00 zł

Projekt „Postaw na swój sukces”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności dla osób dorosłych

Podziałanie: RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 192 osoby dorosłe powyżej 18 roku życia (129 Kobiet, 63 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca VII 2021 r.

 

Oferta projektu:

 • Kursy językowe (język angielski oraz język niemiecki)

– dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2);

– łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin);

– Kurs zakończony egzaminem: ILCE

 • Kursy ICT (kurs komputerowy)

– Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL;

– Łączny czas trwania kursu: 100 godzin.

 

Grupa docelowa: 274 osoby (184 Kobiety, 90 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane ponoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT.

100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok.

 

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura  tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt  w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do VI 2021 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście.

 

Kryteria formalne:

 • Osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).

Kryteria premiujące:

 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
 • Osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;

Termin naboru:

 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019-04.2021;
 • Kursy ICT: 12.2019-04.2021.

 

Efekty projektu:

Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 184 kobiety, 90 mężczyzn, łącznie: 274.

Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 132 kobiety, 60 mężczyzn, łącznie: 192.

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 129 kobiet, 63 mężczyzn, łącznie: 192.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 92 kobiety, 45 mężczyzn, łącznie: 137.

Załączniki:

Regulamin – Postaw na swój sukces

Formularz rekrutacyjny projekt Postaw na swój sukces

BIURO PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

 1. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201

10-457 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.

 1. Jagienki 4

15-480 Białystok

tel. 85 869 11 69

e-mail: projekt@postawnasukces.pl

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tyflopunkt w Olsztynie

 1. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

tel. 89 526 42 80

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA  SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 135 osób  (85 Kobiety, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca grudnia

2020 r.

Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie przez minimum 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych w okresie do 31.12.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
  • Ścieżka reintegracji.
 2. Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
  • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 3. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 4. Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych Uczestników/Uczestniczek projektu:
  • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
  • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 5. Wsparcie o charakterze społecznym dla osób z niepełnosprawnością:
  • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 6. Wsparcie prawne:
  • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 7. Poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualny Plan Działania.
 8. Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 9. 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.
 10. Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 135 osób (85 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
 • Oddziale Biura projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Białymstoku), ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w II-VI miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: X 2019 r. – X 2020 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia) – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Termin naboru:

październik 2019 r. – październik 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywnosczpasja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia,
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby i/lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby zamieszkałe na terenie Gmin w województwie podlaskim, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średni w województwie podlaskim tj.: Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, m. Białystok, Bielsk Podlaski, Rudka, Grajewo, Rajgród, Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, Kolno, Mały Płock, m. Łomża, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Rutki, Zambrów): +8 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym: osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) + 5 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Termin realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (85 kobiet, 50 mężczyzn) – 135 osób
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (11 kobiet, 6 mężczyzn) – 17 osób

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywnosczpasja.pl

Partner:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 1 426 718,74

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących

regulamin-uczestnictwa-2019-2020

logotyp-flaga-1024x89

 

Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca lipca 2021 roku.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:
 • Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.
 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym:
 • Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,
 • Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,
 • Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.
 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,
 • Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,
 • 3-4-miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do III 2021 roku.

Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – III 2021 r.

Termin naboru: IX 2019 r. – III 2021 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,
 • Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,
 • Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,
 • Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Partner:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14

Skip to content