Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Aktualne Przetargi

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie dla pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie szkoleń bazowo-uwrażliwiających i specjalistycznych dotyczących dostępności Uczelni w ramach projektu „Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenia podzielone zostały na III części:

Część I: przeprowadzenie 32 szkoleń bazowo-uwrażliwiających dla 640 pracowników SGH w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla każdego szkolenia:

  1. a) 3 szkolenia bazowo-uwrażliwiające dla kadry zarządzającej, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych;
  2. b) 6 szkoleń bazowo-uwrażliwiających dla pracowników administracyjnych, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych;
  3. c) 23 szkolenia bazowo-uwrażliwiające dla nauczycieli akademickich, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych.

Część II: przeprowadzenie 26 szkoleń specjalistycznych z zakresu dostępności cyfrowej dla 520 pracowników SGH w wymiarze 6 godzin dydaktycznych dla każdego szkolenia:

  1. a) 3 szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej dla pracowników administracyjnych, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych;
  2. b) 23 szkolenia specjalistyczne z zakresu dostępności cyfrowej dla nauczycieli akademickich, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych.

Część III: przeprowadzenie 21 szkoleń specjalistycznych z zakresu metodyki nauczania OzN dla 460 pracowników SGH w wymiarze 6 godzin dydaktycznych dla każdego szkolenia:

  1. a) 21 szkoleń specjalistycznych z zakresu metodyki nauczania OzN dla nauczycieli akademickich, a także przygotowanie programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych;

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

Okres realizacji:

Okres realizacji umowy: 12.01.2023 r. do: 31.07.2023 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia pn. „Innowacyjne rozwiązania ekologiczne, błękitna i zielona infrastruktura, rozwiązania techniczne i technologiczne służące ochronie środowiska” dla łącznie ok. 37 pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

Podczas szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

  • innowacyjne rozwiązania ekologiczne,
  • błękitna, zielona infrastruktura, błękitno-zielona infrastruktura,
  • rozwiązania techniczne i technologiczne służące ochronie środowiska,
  • przykłady dobrych i złych praktyk w Polsce i na świecie.

Łączna liczba godzin szkolenia do zrealizowania wynosi: 7,5 godzin zegarowych.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Województwo Podlaskie – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

 Okres realizacji:

Szkolenie zrealizowane będzie w okresie od: 02.12.2022 r. do: 02.03.2023 r.

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu „niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku”.

 Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidulanych Planów Działań (IPD) i realizację doradztwa/poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podniesienia/uzupełnienia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych w ramach projektu pn. „niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku” dla min. 100 Uczestników Projektu w wymiarze średnio 8 godzin na 1 Uczestnika Projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa. Projekt skierowany jest do 100 osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością wzroku, zamieszkałych na terenie całej Polski.

Łączna liczba godzin doradztwa zawodowego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800.

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest w okresie od 04.03.2022 r. do 30.06.2023 r.

Skip to content