Aktualne Przetargi

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kompleksowa usługa szkoleniowa obejmująca przeprowadzenie 2960 godzin szkoleń dla 1540 uczestników projektu „Cyfrowe Podlaskie”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Województwa Podlaskiego. Projekt jest realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2960 godzin szkoleń dla 1540 uczestników/-czek projektu „Cyfrowe Podlaskie”, o następującej tematyce i danej liczbie godzin szkoleniowych:

Szkolenie I:   E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych – szkolenie w trybie blended learning;

Szkolenie II: Obsługa komputera i Internetu od podstaw z elementami e-usług publicznych  i bezpieczeństwa w Internecie (szkolenie oparte na ECDL e-citizen)– 28 godz. szkoleniowych;

Szkolenie III: Social media – 24 godz. szkoleniowych, w tym:

MODUŁ: Social media – 16 godz. szkoleniowych

MODUŁ:  E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych,

Szkolenie IV: Moje hobby i rozwój osobisty online –24 godz. szkoleniowych

MODUŁ:  E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – 8  godz. szkoleniowych,

MODUŁ: Moje hobby i rozwój osobisty online – 16 godz. szkoleniowych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane są w okresie od: 04.11.2020 r. do: 31.12.2021 r.

 

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kompleksowa realizacja szkoleń językowych (język angielski) dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kompetencje, na terenie miasta Chełm, Lublin oraz Zamość.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych w wymiarze 60 godzin oraz  egzaminu zewnętrznego dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 77 osób biernych zawodowo (46K i 31M) i poprawa sytuacji na rynku pracy u 19 osób pracujących (11K i 8M) w województwie lubelskim.

Szkolenia skierowane są do młodych ludzi w wieku 15-29, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, którzy pragną podnieść swoje zdolności do zatrudnienia i poprawić swoją sytuację na rynku pracy. W grupie docelowej znajdują się także osoby, które opuściły pieczę zastępczą / młodzieżowe ośrodki wychowawcze / ośrodki socjoterapii, opuściły zakład karny / areszt śledczy / zakład poprawczy / schronisko dla nieletnich, opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / wychowawcze, ukończyły naukę w szkole specjalnej, przebywają w domu samotnej matki lub opuściły zakład pracy chronionej oraz osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest w okresie od 01.07.2020 r. do 31.05.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych (1280 godzin zajęć – po 160 godzin zajęć na każdą z ośmiu grup). Maksymalna liczba uczestników wynosi po 6 osób dla każdej z ośmiu grup, w sumie 48 osób.

Celem kursów jest rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych przez uczestników kursu w języku angielskim na poziomie B2 – C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metoda realizacji: metoda ćwiczeniowa z elementami sytuacyjnymi (case studies, role plays)
i elementami dyskusji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Okres realizacji:

Umowa realizowana od 22.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Specjalistyczne szkolenia dla 35 edukatorów LOWE oraz świadczenie usługi doradztwa dla 5 placówek oświaty w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

 

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Część A:

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych 8-dniowych szkoleń dla 35 edukatorów Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (dalej: LOWE) w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego, w tym przygotowania materiałów, wynajem sali szkoleniowej wraz zapewnieniem cateringu oraz noclegu dla 35 osób.

 1. Zakres tematyczny szkoleń oraz wyznaczona ilość godzin:
 2. Zbudowanie lokalnych koncepcji LOWE we współpracy z biznesem, administracją lokalną, centralną i sektorem pozarządowym – 8 h
 3. Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych odbiorców LOWE – 4 h
 4. Jak zbudować ofertę edukacyjną LOWE dostosowana do potrzeb potencjalnych uczestników – 4 h
 5. Porozumiewanie się w języku obcym – 4 h
 6. Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej – 4 h
 7. Porozumiewanie się w języku ojczystym – 4 h
 8. Rozwijanie świadomości poprzez poznawanie architektury i kultury regionu, nieobecnej w opracowaniach historycznych – 4 h
 9. Kompetencje informatyczne – 4 h
 10. Kompetencje matematyczne i informatyczne – 4 h
 11. Kompetencje społeczne i obywatelskie – 4 h
 12. Umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, techniczne, kompetencje informatyczne – 4 h
 13. Kompetencje uczenia się – 4 h
 14. Kompetencje matematyczne i techniczne, informatyczne – 4 h
 15. Kompetencje uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy – 4 h
 16. Kompetencje interpersonalne do rozwiązywania problemów i konfliktów
  w pracy zawodowej – 4 h

Część B:

Świadczenia łącznie 360 godzin usług doradztwa w zakresie wsparcia 5 placówek oświaty
w: rozwiązywaniu problemów wdrożenia i funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia prawnego w zakresie tworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i jego funkcjonowania w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego.

 1. Usługi doradztwa zawodowego świadczone będą w następującym zakresie:
 2. Doradztwo dla organów/placówek w rozwiązywaniu problemów wdrożenia
  i funkcjonowania LOWE:
 3. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w organie,
 4. odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
  i odbiorców wsparcia,
 5. Doradztwo dla organów/placówek w kwestii wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami:
 6. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w placówce,
 7. odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
  i odbiorców wsparcia,
 8. Doradztwo prawne dla organów/placówek w zakresie tworzenia LOWE i jego funkcjonowania:
 9. zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
  w placówce,

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych.” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Unijnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Klient oraz Beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus w Białymstoku, ul. Brukowa 28/8, 15-889 Białystok.

Edukatorami LOWE będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

Uczestnikami doradztwa będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

 

Okres realizacji:

01.07.2020 r. – 30.04.2021 r.

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

 

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1+/A2 – B1+ dla 37 funkcjonariuszy służących w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 100.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kwalifikacji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

 • zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
 • słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 • 6 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Kuźnicy, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, szkolenie na poziomie A2,
 • 9 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A2,
 • 6 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane w okresie: 18.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Projekt nr PL/2019/PR/0067 „Szkolenie językowe – podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Skip to content