Aktualne projekty

„IN PROGRES – Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne w Siemiatyczach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW

Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej

Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

 1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
 2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
 3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
 4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
 5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

 1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
 2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

Kryteria formalne:

W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;

-miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;

– dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);

– dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

W przypadku nauczycieli:

– zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

– zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

– dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

„Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!”

Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle. 

Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

 • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
 • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
 • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
 • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

Efekty projektu:

 1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
 2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

Załączniki:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL
 2. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ
 3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń
 4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 5. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
 6. Oświadczenie ucznia i rodzica
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Opinia nauczyciela z matematyki

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
tel. 32 610 02 80

E-mail – chechlo2013@wp.pl

www.spchechlo.edu.pl/

Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

 Oferta projektu:

1) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,

2) Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,

3) Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście.

Termin naboru: 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

ETAP I – osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

ETAP II: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałanie ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

EFEKT: powstanie lista podstawowa – 30osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

KOLEJNOŚĆ WPISYWANIA NA LISTĘ: według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
 • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

Efekty projektu:

 • 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

W ramach projektu powstanie strona internetowa na której będą zamieszczone wszystkie informacje o projektach realizowanych przez Open Education Group Sp z o.o. na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz partnerów sieci z którymi firma współpracuje.

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane będą:

 • krótkie opisy uczestników/czek projektu poszukujących stażu/pracy;
 • informacja o pracodawcach, którzy obecnie poszukują stażysty wraz z opisem stanowiska;

jak również

 • formularz zgłoszeniowy dla uczestnika/czki projektu;
 • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy.

Pliki do pobrania:

1.2.1_Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.08.2019 r.

Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.08.2019 r.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
 • Ścieżka reintegracji.
 • Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:
 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 • Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie prawne:
 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 • Warsztaty i poradnictwo zawodowe:
 • Indywidualny Plan Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
 • Spawacz metodą MIG,
 • Pomoc kuchenna,
 • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK),
 • Kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
 • Staże zawodowe:
 • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
 • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących klauzula_informacyjna_rekrutacja

regulamin uczestnictwa i rekrutacji 1

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Termin naboru:

maj 2018 r. – marzec 2019 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

Kryteria premiujące:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

Lider:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

Partner (Oddział Biura projektu):

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Biuro projektu (Tyflopunkt):

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok
Tel. +48 85 743 65 12
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

www.aktywnaiotwartaintegracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

„Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

Cel główny projektu:

Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Oferta projektu:

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
 • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
– 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
– 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
– 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
  • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
  • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
  • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

Kryteria formalne:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
  • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
  • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

Efekty projektu:

1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Lider:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Biuro projektu:

Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

„Kwalifikacje dla Pomorzan”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Testy on-line:

W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

Oferta projektu:

1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

 • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

 • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

 • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

4) Kursy SEP:

 • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

 • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
 • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

 • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

 • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
 • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
 • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

Kryteria formalne:

 • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
 • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
 • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

Efekty projektu:

min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Budżet projektu:

1 969 843,30 zł

Lider/Biuro projektu:

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

Partner 1:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Partner 2:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

„Język i komputery - DOLNOŚLĄSKIE STERY!”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

Oferta projektu:

1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
 • osoby w wieku 50+,
 • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby bezrobotne +15 pkt,
 • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

Efekty projektu:

min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Partner/Biuro projektu:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
www.szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

„AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego”

Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

Oferta projektu:

1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

 • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

3) Szkolenia zawodowe:

 • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
 • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

4) Pośrednictwo pracy

5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
 • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
 • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
 • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.
Efekty projektu:

min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

Lider:

CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax: (25) 787 37 40
e-mail: drohiczyn@caritas.pl

Partner/Biuro Partnera:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

„SZKOLENIA, STAŻ I PRACĘ MASZ - 2 edycja``

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

Oferta projektu:

1) Poradnictwo zawodowe:

 • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

3) Szkolenia zawodowe:

 • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
 • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
 • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
 • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

Kryteria pierwszeństwa:

 • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
 • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
 • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Efekty projektu:

min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
email: projekt@szkoleniaistaz.pl

Odział terenowy:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91.

Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

Wielkość tekstu