Aktualne projekty

„Postaw na swój sukces”

Projekt „Postaw na swój sukces”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności dla osób dorosłych

Podziałanie: RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 175 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (105 Kobiet, 70 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2020 r.

 

Oferta projektu:

 • Kursy językowe (język angielski oraz język niemiecki)

– dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2);

– łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin);

– Kurs zakończony egzaminem: TELC lub TOEiC lub WiDaF.

 • Kursy ICT (kurs komputerowy)

– Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL;

– Łączny czas trwania kursu: 100 godzin.

 

Grupa docelowa: 250 osób (150 Kobiet, 100 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane ponoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT.

100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok.

 

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura  tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt  w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do XII 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście.

 

Kryteria formalne:

 • Osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).

Kryteria premiujące:

 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
 • Osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;

Termin naboru:

 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019-10.2020;
 • Kursy ICT: 12.2019-12.2020.

 

Efekty projektu:

Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 150 kobiet, 100 mężczyzn, łącznie: 250.

Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 100 kobiet, 68 mężczyzn, łącznie: 168.

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 105 kobiet, 70 mężczyzn, łącznie: 175.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 70 kobiet, 55 mężczyzn, łącznie: 125.

 

Załączniki:

Regulamin – Postaw na swój sukces

Formularz rekrutacyjny projekt Postaw na swój sukces

 

BIURO PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201

10-457 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

 

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Jagienki 4

15-480 Białystok

tel. 85 869 11 69

e-mail: projekt@postawnasukces.pl

 

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tyflopunkt w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

tel. 89 526 42 80

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

„Praktycznie i z pasją - DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”
04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie przez minimum 71 (21 kobiet, 50 mężczyzn) nauczycieli praktycznej nauki zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego, kompetencji zawodowych w zakresie metod pracy z uczniem oraz rozwiązań stosowanych w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dualnego systemu kształcenia zawodowego, poprzez udział w zorganizowanych w ramach projektu mobilnościach ponadnarodowych w formie job-shadowingu zorganizowanych w Niemczech przy udziale partnerów ponadnarodowych w okresie do końca III 2020 r.

Oferta projektu:

 • przygotowanie merytoryczne do mobilności ponadnarodowych – realizacja warsztatów omawiających dualny system kształcenia oraz przygotowującym do job shadowingu oraz implementowania wiedzy z wyjazdów w proces nauczania prowadzony w Polsce (wprowadzanie zmian).
 • przygotowanie językowe do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – przeprowadzenie kursu języka angielskiego
 • Mobilność ponadnarodowa – job shadowing. Wyjazdy do Niemiec: Gotz, Potsdam, Lipsk, Schkeuditz bądź Halle.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 78 osób (23 kobiety, 55 mężczyzn) – instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego z czego min. 5% stanowić będą instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu (siedziba Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, Białystok) z największym natężeniem w VI i VII 2019.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i skierowana będzie do instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego.

Kryteria formalne:

 • uczestnik jest instruktorem praktycznej nauki zawodu/nauczycielem praktycznej nauki zawodu,
 • uczestnik pracuje i/lub zamieszkuje na terenie woj. podlaskiego.

Kryteria premiujące:

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu +15 pkt.,
 • osoby zatrudnione w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku/ZSCKR w Janowie, ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim +3 pkt., zatrudnienie w danej placówce 3-4 lata + 5pkt., 5-7 lat +8pkt., powyżej 8 lat + 10pkt.,
 • Kobiety +8 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 2019-06-01 do: 2020-03-01

Termin naboru: 2019-07-31

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 85-869-11-69

e-mail: projekt@ksztalceniezpasja.pl

www.ksztalceniezpasja.pl

„Aktywność z pasją!”
logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 135 osób  (85 Kobiety, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca grudnia

2020 r.

Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie przez minimum 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych w okresie do 31.12.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
  • Ścieżka reintegracji.
 2. Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
  • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 3. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 4. Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych Uczestników/Uczestniczek projektu:
  • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
  • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 5. Wsparcie o charakterze społecznym dla osób z niepełnosprawnością:
  • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 6. Wsparcie prawne:
  • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 7. Poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualny Plan Działania.
 8. Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 9. 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.
 10. Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 135 osób (85 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
 • Oddziale Biura projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Białymstoku), ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w II-VI miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: X 2019 r. – X 2020 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia) – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Termin naboru:

październik 2019 r. – październik 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywnosczpasja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia,
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby i/lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby zamieszkałe na terenie Gmin w województwie podlaskim, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średni w województwie podlaskim tj.: Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, m. Białystok, Bielsk Podlaski, Rudka, Grajewo, Rajgród, Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, Kolno, Mały Płock, m. Łomża, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Rutki, Zambrów): +8 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym: osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) + 5 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (85 kobiet, 50 mężczyzn) – 135 osób
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (11 kobiet, 6 mężczyzn) – 17 osób

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywnosczpasja.pl

Partner:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 1 426 718,74

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących

regulamin-uczestnictwa-2019-2020

„Kompas zatrudnienia”
logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca maja 2021 roku.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:
 • Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.
 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym:
 • Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,
 • Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,
 • Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.
 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,
 • Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do XII 2020 roku.

Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – XII 2020 r.

Termin naboru: IX 2019 r. – XII 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,
 • Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,
 • Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,
 • Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Partner:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”
logo

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ: I. Osoby młode na rynku pracy

DZIAŁANIA: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIA: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca IX 2020 r. grupy 40 os. (min. 18 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego i m. Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo m.in. w opracowaniu/aktualizacji Indywidulanego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

Oferta projektu:

 • Indywidulany Plan Działania,
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 40 osób (min. 18 kobiet) wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej w ramach trybu konkursowego – poddziałania 1.3.1 PO WER. Minimum 75% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo, natomiast około 25% grupy docelowej osoby bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy). Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące wyłącznie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w biurze Open Education Group Sp. z o.o. Rekrutacja ma charakter ciągły prowadzona od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.staz-twojaszansa.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:

 1. status – osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 2. wiek: 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Kryteria premiujące:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3): +10pkt.
 2. zamieszkiwanie na terenie miasta Sokółka: +5 pkt.
 3. byli uczestnicy projektów zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020 (oświadczenie/ew. pomocniczo zaświadczenie od poprzedniego Beneficjenta/Realizatora projektu): + 1pkt.

Termin naboru:

Od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3 kobiety, 7 mężczyzn = 10.
 2. Liczba osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 6.
 3. Liczba osób (z wyłączeniem osób w najtrudniejszej sytuacji), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 12.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4

15–480 Białystok
Tel. 85  869 11 69
email: projekt@staz-twojaszansa.pl

Wartość dofinansowania z UE: 548 625,00 zł

 

Formularz zgłoszeniowy

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”
EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTETU INWESTYCYJNEGO 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 15 (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) mieszkańców Gminy Grodzisk (powiat siemiatycki, województwo podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 15.02.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
  • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego 8 godz./osoba (100% uczestników/czek projektu),
  • Doradztwo psychologiczne – coaching indywidualny (6 godz./osoba).
 2. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/czek projektu. Średnio 3 spotkania x 2 godz. każde, 6 godz./osoba.
 1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 1. Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe:
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników/czek projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi biernymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te zamieszkują na obszarze działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku tj. Gmina Grodzisk w województwie podlaskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. W dwóch ostatnich przypadkach – konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do OPS nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kryteria formalne:

 1. zamieszkanie na terenie miejskiej Gminy Grodzisk (zaświadczenie lub oświadczenie),
 2. przynależność do grupy docelowej (wgląd do dokumentacji klienta).

Kryteria pierwszeństwa:

 1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt (oświadczenie),
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 8 pkt (wgląd do dokumentacji klienta),
 3. osoby z wykształceniem do ISCED3: + 4 pkt (oświadczenie).

Termin naboru:

III 2019 r. – VI 2019 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.03.2019 r. – 15.02.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10K, 5M = 15 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby;
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6 osób.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 6

17-315 Grodzisk
Tel. 85  656 81 16
email: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Wartość dofinansowania z UE: 142 855,54 zł

„Nowy Początek”
logotyp-flaga-1024x89

„Nowy Początek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA dla działania: 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

Cel główny projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ze zdefiniowanym udziałem kobiet i osób niepełnosprawnych z terenu subregionu białostockiego w okresie I 2019 do V 2020.

Oferta projektu:

 1. Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób („Szkolenia ABC przedsiębiorczości”), w tym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne;
 • Warsztaty księgowo-podatkowe;
 • Jak stworzyć dobry biznes plan – warsztaty;
 • Marketing i reklama w działalności gospodarczej;
 • Techniki sprzedaży / negocjacje w biznesie;
 • Handel elektroniczny (e-commerce);
 • Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Wniosek o Jednorazową Dotację Inwestycyjną.
 1. Udzielenie bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe:
 • Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych;
 • Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
 1. Forum wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, powyżej 50 roku życia, biernych zawodowo lub bezrobotnych, z min. średnim wykształceniem, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny).

Rekrutacja:

 1. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go poprzez: e-mail, elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, bądź osobiście do Biura projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • Etap pierwszy dotyczy oceny formularzy rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do etapu drugiego;
 • Etap drugi: rozmowa z komisją rekrutacyjną oraz doradcą zawodowym na podstawie karty oceny rozmowy w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania
  i myślenia analitycznego, sumienność.

Kryteria formalne :

– osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny);

– powyżej 50 roku życia;

– osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo);

Kryteria dodatkowe :

– osoby, które zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej, wpisujące się w inteligentne specjalizacje określone w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020 (+5 pkt);

– kobieta (+3 pkt);

– osoba niepełnosprawna (+2 pkt).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

Termin naboru: styczeń-luty 2019 r.

Efekty projektu:

Przeszkolenie 40 osób, podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności dotyczące otwierania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaktywizowanie 20 kobiet.

Przyznanie 36 dotacji na założenie działalności gospodarczej, z zagwarantowaniem stworzenia
i utrzymania jej na konkurencyjnym rynku.

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 497 884,61 zł

„IN PROGRES – Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne w Siemiatyczach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW

Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej

Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

 1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
 2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
 3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
 4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
 5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

 1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
 2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

Kryteria formalne:

W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;

-miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;

– dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);

– dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

W przypadku nauczycieli:

– zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

– zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

– dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

Załączniki:

01. KARTA ZGŁOSZENIOWA In Progres nauczyciel

02. KARTA ZGŁOSZENIOWA_dzieci

03. Oświadczenie o dyskryminacji wielokrotnej

04. Oświadczenie RODO

05. Oświadczenie uczestnika_rodzica

06. Protokół potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności

07. Regulamin

08. Status uczestnika projektu

 

„Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!”

Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle. 

Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

 • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
 • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
 • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
 • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

Efekty projektu:

 1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
 2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

Załączniki:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL
 2. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ
 3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń
 4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 5. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
 6. Oświadczenie ucznia i rodzica
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Opinia nauczyciela z matematyki

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
tel. 32 610 02 80

E-mail – chechlo2013@wp.pl

www.spchechlo.edu.pl/

Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

 Oferta projektu:

1) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,

2) Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,

3) Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście.

Termin naboru: 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

ETAP I – osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

ETAP II: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałanie ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

EFEKT: powstanie lista podstawowa – 30osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

KOLEJNOŚĆ WPISYWANIA NA LISTĘ: według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
 • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

Efekty projektu:

 • 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

W ramach projektu powstanie strona internetowa na której będą zamieszczone wszystkie informacje o projektach realizowanych przez Open Education Group Sp z o.o. na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz partnerów sieci z którymi firma współpracuje.

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane będą:

 • krótkie opisy uczestników/czek projektu poszukujących stażu/pracy;
 • informacja o pracodawcach, którzy obecnie poszukują stażysty wraz z opisem stanowiska;

jak również

 • formularz zgłoszeniowy dla uczestnika/czki projektu;
 • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy.

Pliki do pobrania:

1.2.1_Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.10.2019 r.

Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.10.2019 r.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
 • Ścieżka reintegracji.
 • Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:
 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 • Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie prawne:
 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 • Warsztaty i poradnictwo zawodowe:
 • Indywidualny Plan Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
 • Spawacz metodą MIG,
 • Pomoc kuchenna,
 • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK),
 • Kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
 • Staże zawodowe:
 • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
 • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących klauzula_informacyjna_rekrutacja

regulamin uczestnictwa i rekrutacji 1

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Termin naboru:

maj 2018 r. – marzec 2019 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

Kryteria premiujące:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

Lider:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

Partner (Oddział Biura projektu):

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Biuro projektu (Tyflopunkt):

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok
Tel. +48 85 743 65 12
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

www.aktywnaiotwartaintegracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

„Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

Cel główny projektu:

Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Oferta projektu:

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
 • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
– 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
– 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
– 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
  • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
  • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
  • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

Kryteria formalne:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
  • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
  • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

Efekty projektu:

1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Lider:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Biuro projektu:

Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

„Kwalifikacje dla Pomorzan”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Testy on-line:

W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

Oferta projektu:

1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

 • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

 • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

 • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

4) Kursy SEP:

 • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

 • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
 • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

 • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

 • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
 • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
 • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

Kryteria formalne:

 • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
 • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
 • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

Efekty projektu:

min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Budżet projektu:

1 969 843,30 zł

Lider/Biuro projektu:

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

Partner 1:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Partner 2:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wielkość tekstu