Aktualne projekty

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”

logotyp-flaga-1024x89

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”

Projekt „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, Priorytet: 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób (30K, 20M) od 30 roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego w woj. podlaskim przez działania aktywizujące obejmujące poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia zawodowe zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania do końca grudnia 2020 r.

Oferta projektu:

 1. Indywidualny Plan Działania;
 2. Warsztaty z motywacji i komunikacji interpersonalnej;
 3. Szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i preferencji Uczestnika Projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 50 osób (30K, 20M) od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: powiat m. Białystok, białostocki oraz sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości i szans Kobiet i Mężczyzn od stycznia do maja. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech rundach, w I rundzie realizacji (styczeń-marzec) zostaną wybrane I i II grupa (średnio 20 osób), w II rundzie (kwiecień-maj) zostanie wybrana III i IV grupa (20 osób), w III rundzie (maj) zostanie wybrana V grupa (średnio 10 osób).

Termin naboru: 01.2020 r. – 05.2020 r.

E-mail projektu: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • osoby w wieku 30+,
 • osoby pracujące i/lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego – powiat: m. Białystok, białostocki, sokólski,
 • osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym polskiego pochodzenia) i reemigranci.

Kryteria premiujące:

 • Osoby powyżej 50 roku życia: +10 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Kobiety: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie;
 • Osoby tzw. ubogie pracujące: +5 pkt., weryfikacja: oświadczenie o dochodach;
 • branża budowlana: +15 pkt., weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy.

Dokumenty:

1. Regulamin uczestnictwa

2. Formularz rekrutacyjny

Okres realizacji:

Okres trwania projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Efekty projektu:

18 Uczestników/czek projektu uzyska kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, świadectwem lub innym równoważnym dokumentem.

Minimum 20% Uczestników/czek poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: nowekwalifikacje@openeducation.pl

Wartość dofinansowania z UE: 461 635,00 zł

 

„Postaw na swój sukces”

Projekt „Postaw na swój sukces”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności dla osób dorosłych

Podziałanie: RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Cel główny projektu: Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT przez minimum 175 osób dorosłych powyżej 18 roku życia (105 Kobiet, 70 Mężczyzn), należących do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – poprzez udział w szkoleniach językowych lub ICT zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi w okresie do końca XII 2020 r.

 

Oferta projektu:

 • Kursy językowe (język angielski oraz język niemiecki)

– dwa poziomy zaawansowania (A0/A1 do A2 lub A2/B1 do B2);

– łączny czas trwania kursu: 180 godzin (3 moduły po 60 godzin) lub 120 godzin (2 moduły po 60 godzin);

– Kurs zakończony egzaminem: TELC lub TOEiC lub WiDaF.

 • Kursy ICT (kurs komputerowy)

– Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji – kończące się egzaminem: ITpass, ECDL;

– Łączny czas trwania kursu: 100 godzin.

 

Grupa docelowa: 250 osób (150 Kobiet, 100 Mężczyzn) dorosłych (powyżej 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane ponoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT.

100% grupy docelowej stanowić będą osoby z grup defaworyzowanych tj. osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. Minimum 32 osoby stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok.

 

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w Biurze Projektu tj. EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – w Oddziale Biura  tj. Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt  w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn. Rekrutacja ma charakter ciągły, prowadzona od XII 2019 r. do XII 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.postawnasukces.pl, telefonicznie bądź osobiście.

 

Kryteria formalne:

 • Osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych oraz ICT, a także nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim).

Kryteria premiujące:

 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby posiadające poziom podstawowy lub brak kompetencji w zakresie kompetencji językowych oraz ICT (weryfikacja poprzez test wiedzy online);
 • Osoby, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie tożsamym z oferowanym w projekcie w ramach środków EFS;
 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;

Termin naboru:

 • Kursy językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji: 12.2019-10.2020;
 • Kursy ICT: 12.2019-12.2020.

 

Efekty projektu:

Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie: 150 kobiet, 100 mężczyzn, łącznie: 250.

Liczba osób uczestniczących w kursach/szkoleniach z zakresu języków obcych: 100 kobiet, 68 mężczyzn, łącznie: 168.

Liczba osób z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 105 kobiet, 70 mężczyzn, łącznie: 175.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach projektu: 70 kobiet, 55 mężczyzn, łącznie: 125.

 

Załączniki:

Regulamin – Postaw na swój sukces

Formularz rekrutacyjny projekt Postaw na swój sukces

 

BIURO PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201

10-457 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

 

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Jagienki 4

15-480 Białystok

tel. 85 869 11 69

e-mail: projekt@postawnasukces.pl

 

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tyflopunkt w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

tel. 89 526 42 80

e-mail:projekt@postawnasukces.pl

„Praktycznie i z pasją - DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”
04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Cel główny projektu:

Nabycie lub podniesienie przez minimum 71 (21 kobiet, 50 mężczyzn) nauczycieli praktycznej nauki zawodu/instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego, kompetencji zawodowych w zakresie metod pracy z uczniem oraz rozwiązań stosowanych w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dualnego systemu kształcenia zawodowego, poprzez udział w zorganizowanych w ramach projektu mobilnościach ponadnarodowych w formie job-shadowingu zorganizowanych w Niemczech przy udziale partnerów ponadnarodowych w okresie do końca III 2020 r.

Oferta projektu:

 • przygotowanie merytoryczne do mobilności ponadnarodowych – realizacja warsztatów omawiających dualny system kształcenia oraz przygotowującym do job shadowingu oraz implementowania wiedzy z wyjazdów w proces nauczania prowadzony w Polsce (wprowadzanie zmian).
 • przygotowanie językowe do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – przeprowadzenie kursu języka angielskiego
 • Mobilność ponadnarodowa – job shadowing. Wyjazdy do Niemiec: Gotz, Potsdam, Lipsk, Schkeuditz bądź Halle.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 78 osób (23 kobiety, 55 mężczyzn) – instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego z czego min. 5% stanowić będą instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu (siedziba Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, Białystok) z największym natężeniem w VI i VII 2019.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i skierowana będzie do instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu z terenu woj. podlaskiego.

Kryteria formalne:

 • uczestnik jest instruktorem praktycznej nauki zawodu/nauczycielem praktycznej nauki zawodu,
 • uczestnik pracuje i/lub zamieszkuje na terenie woj. podlaskiego.

Kryteria premiujące:

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu +15 pkt.,
 • osoby zatrudnione w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku/ZSCKR w Janowie, ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim +3 pkt., zatrudnienie w danej placówce 3-4 lata + 5pkt., 5-7 lat +8pkt., powyżej 8 lat + 10pkt.,
 • Kobiety +8 pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 2019-06-01 do: 2020-03-01

Termin naboru: 2019-07-31

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 85-869-11-69

e-mail: projekt@ksztalceniezpasja.pl

www.ksztalceniezpasja.pl

„Aktywność z pasją!”
logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Aktywność z pasją!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 135 osób  (85 Kobiety, 50 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca grudnia

2020 r.

Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie przez minimum 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych w okresie do 31.12.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
  • Ścieżka reintegracji.
 2. Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
  • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 3. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 4. Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych Uczestników/Uczestniczek projektu:
  • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
  • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 5. Wsparcie o charakterze społecznym dla osób z niepełnosprawnością:
  • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 6. Wsparcie prawne:
  • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 7. Poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualny Plan Działania.
 8. Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 9. 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.
 10. Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 135 osób (85 Kobiet, 50 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.
 • Oddziale Biura projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt w Białymstoku), ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w II-VI miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: X 2019 r. – X 2020 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia) – w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełnienia/wyjaśnienia,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Termin naboru:

październik 2019 r. – październik 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywnosczpasja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do dowodów osobistych, w przypadku nowych dowodów – zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z minimum 1 powodu wykluczenia,
 • oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym niekorzystaniu takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

Kryteria premiujące:

 • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika, z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby i/lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających i/lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby zamieszkałe na terenie Gmin w województwie podlaskim, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średni w województwie podlaskim tj.: Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, m. Białystok, Bielsk Podlaski, Rudka, Grajewo, Rajgród, Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, Kolno, Mały Płock, m. Łomża, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Rutki, Zambrów): +8 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym: osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) + 5 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (85 kobiet, 50 mężczyzn) – 135 osób
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (11 kobiet, 6 mężczyzn) – 17 osób

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywnosczpasja.pl

Partner:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

Wartość dofinansowania z UE: 1 426 718,74

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących

regulamin-uczestnictwa-2019-2020

„Kompas zatrudnienia”
logotyp-flaga-1024x89

Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca maja 2021 roku.

Oferta projektu:

 1. Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:
 • Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.
 1. Aktywna integracja o charakterze społecznym:
 • Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,
 • Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,
 • Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.
 1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,
 • Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do XII 2020 roku.

Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

 • spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,
 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – XII 2020 r.

Termin naboru: IX 2019 r. – XII 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,
 • Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,
 • Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,
 • Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Partner:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”
logo

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ: I. Osoby młode na rynku pracy

DZIAŁANIA: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIA: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca IX 2020 r. grupy 40 os. (min. 18 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego i m. Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo m.in. w opracowaniu/aktualizacji Indywidulanego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

Oferta projektu:

 • Indywidulany Plan Działania,
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 40 osób (min. 18 kobiet) wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej w ramach trybu konkursowego – poddziałania 1.3.1 PO WER. Minimum 75% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo, natomiast około 25% grupy docelowej osoby bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy). Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące wyłącznie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w biurze Open Education Group Sp. z o.o. Rekrutacja ma charakter ciągły prowadzona od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.staz-twojaszansa.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:

 1. status – osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 2. wiek: 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Kryteria premiujące:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3): +10pkt.
 2. zamieszkiwanie na terenie miasta Sokółka: +5 pkt.
 3. byli uczestnicy projektów zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020 (oświadczenie/ew. pomocniczo zaświadczenie od poprzedniego Beneficjenta/Realizatora projektu): + 1pkt.

Termin naboru:

Od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3 kobiety, 7 mężczyzn = 10.
 2. Liczba osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 6.
 3. Liczba osób (z wyłączeniem osób w najtrudniejszej sytuacji), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 12.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4

15–480 Białystok
Tel. 85  869 11 69
email: projekt@staz-twojaszansa.pl

Wartość dofinansowania z UE: 548 625,00 zł

 

Formularz zgłoszeniowy

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”
EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTETU INWESTYCYJNEGO 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 15 (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) mieszkańców Gminy Grodzisk (powiat siemiatycki, województwo podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 15.02.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
  • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego 8 godz./osoba (100% uczestników/czek projektu),
  • Doradztwo psychologiczne – coaching indywidualny (6 godz./osoba).
 2. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/czek projektu. Średnio 3 spotkania x 2 godz. każde, 6 godz./osoba.
 1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 1. Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe:
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników/czek projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi biernymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te zamieszkują na obszarze działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku tj. Gmina Grodzisk w województwie podlaskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. W dwóch ostatnich przypadkach – konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do OPS nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kryteria formalne:

 1. zamieszkanie na terenie miejskiej Gminy Grodzisk (zaświadczenie lub oświadczenie),
 2. przynależność do grupy docelowej (wgląd do dokumentacji klienta).

Kryteria pierwszeństwa:

 1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt (oświadczenie),
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 8 pkt (wgląd do dokumentacji klienta),
 3. osoby z wykształceniem do ISCED3: + 4 pkt (oświadczenie).

Termin naboru:

III 2019 r. – VI 2019 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.03.2019 r. – 15.02.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10K, 5M = 15 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby;
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6 osób.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 6

17-315 Grodzisk
Tel. 85  656 81 16
email: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Wartość dofinansowania z UE: 142 855,54 zł

„Nowy Początek”
logotyp-flaga-1024x89

„Nowy Początek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA dla działania: 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

Cel główny projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ze zdefiniowanym udziałem kobiet i osób niepełnosprawnych z terenu subregionu białostockiego w okresie I 2019 do V 2020.

Oferta projektu:

 1. Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób („Szkolenia ABC przedsiębiorczości”), w tym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne;
 • Warsztaty księgowo-podatkowe;
 • Jak stworzyć dobry biznes plan – warsztaty;
 • Marketing i reklama w działalności gospodarczej;
 • Techniki sprzedaży / negocjacje w biznesie;
 • Handel elektroniczny (e-commerce);
 • Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Wniosek o Jednorazową Dotację Inwestycyjną.
 1. Udzielenie bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe:
 • Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych;
 • Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
 1. Forum wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, powyżej 50 roku życia, biernych zawodowo lub bezrobotnych, z min. średnim wykształceniem, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny).

Rekrutacja:

 1. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go poprzez: e-mail, elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, bądź osobiście do Biura projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • Etap pierwszy dotyczy oceny formularzy rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do etapu drugiego;
 • Etap drugi: rozmowa z komisją rekrutacyjną oraz doradcą zawodowym na podstawie karty oceny rozmowy w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania
  i myślenia analitycznego, sumienność.

Kryteria formalne :

– osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny);

– powyżej 50 roku życia;

– osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo);

Kryteria dodatkowe :

– osoby, które zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej, wpisujące się w inteligentne specjalizacje określone w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020 (+5 pkt);

– kobieta (+3 pkt);

– osoba niepełnosprawna (+2 pkt).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

Termin naboru: styczeń-luty 2019 r.

Efekty projektu:

Przeszkolenie 40 osób, podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności dotyczące otwierania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaktywizowanie 20 kobiet.

Przyznanie 36 dotacji na założenie działalności gospodarczej, z zagwarantowaniem stworzenia
i utrzymania jej na konkurencyjnym rynku.

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 497 884,61 zł

Wielkość tekstu