Aktualne projekty

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”
logo

„MŁODZI I DYNAMICZNI W PODLASKIM”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ: I. Osoby młode na rynku pracy

DZIAŁANIA: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIA: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca IX 2020 r. grupy 40 os. (min. 18 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego i m. Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo m.in. w opracowaniu/aktualizacji Indywidulanego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

Oferta projektu:

 • Indywidulany Plan Działania,
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 40 osób (min. 18 kobiet) wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej w ramach trybu konkursowego – poddziałania 1.3.1 PO WER. Minimum 75% grupy docelowej stanowić będą osoby bierne zawodowo, natomiast około 25% grupy docelowej osoby bezrobotne (niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy). Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące wyłącznie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością) prowadzona w biurze Open Education Group Sp. z o.o. Rekrutacja ma charakter ciągły prowadzona od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nastąpić może: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.staz-twojaszansa.pl, telefonicznie bądź osobiście.

Kryteria formalne:

 1. status – osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 2. wiek: 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Kryteria premiujące:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3): +10pkt.
 2. zamieszkiwanie na terenie miasta Sokółka: +5 pkt.
 3. byli uczestnicy projektów zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP 2014-2020 (oświadczenie/ew. pomocniczo zaświadczenie od poprzedniego Beneficjenta/Realizatora projektu): + 1pkt.

Termin naboru:

Od 1 kwietnia 2019 do II kwartału 2020 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 3 kobiety, 7 mężczyzn = 10.
 2. Liczba osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 6.
 3. Liczba osób (z wyłączeniem osób w najtrudniejszej sytuacji), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie = 12.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4

15–480 Białystok
Tel. 85  869 11 69
email: projekt@staz-twojaszansa.pl

Wartość dofinansowania z UE: 548 625,00 zł

 

Formularz zgłoszeniowy

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”
EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTETU INWESTYCYJNEGO 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 15 (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) mieszkańców Gminy Grodzisk (powiat siemiatycki, województwo podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 15.02.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
  • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego 8 godz./osoba (100% uczestników/czek projektu),
  • Doradztwo psychologiczne – coaching indywidualny (6 godz./osoba).
 2. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/czek projektu. Średnio 3 spotkania x 2 godz. każde, 6 godz./osoba.
 1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 1. Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe:
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników/czek projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi biernymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te zamieszkują na obszarze działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku tj. Gmina Grodzisk w województwie podlaskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. W dwóch ostatnich przypadkach – konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do OPS nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kryteria formalne:

 1. zamieszkanie na terenie miejskiej Gminy Grodzisk (zaświadczenie lub oświadczenie),
 2. przynależność do grupy docelowej (wgląd do dokumentacji klienta).

Kryteria pierwszeństwa:

 1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt (oświadczenie),
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 8 pkt (wgląd do dokumentacji klienta),
 3. osoby z wykształceniem do ISCED3: + 4 pkt (oświadczenie).

Termin naboru:

III 2019 r. – VI 2019 r.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.03.2019 r. – 15.02.2020 r.

Efekty projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10K, 5M = 15 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby;
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6 osób.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 6

17-315 Grodzisk
Tel. 85  656 81 16
email: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Wartość dofinansowania z UE: 142 855,54 zł

„Nowy Początek”
logotyp-flaga-1024x89

„Nowy Początek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA dla działania: 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

Cel główny projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ze zdefiniowanym udziałem kobiet i osób niepełnosprawnych z terenu subregionu białostockiego w okresie I 2019 do V 2020.

Oferta projektu:

 1. Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób („Szkolenia ABC przedsiębiorczości”), w tym:
 • Prowadzenie działalności gospodarczej – aspekty organizacyjno-prawne;
 • Warsztaty księgowo-podatkowe;
 • Jak stworzyć dobry biznes plan – warsztaty;
 • Marketing i reklama w działalności gospodarczej;
 • Techniki sprzedaży / negocjacje w biznesie;
 • Handel elektroniczny (e-commerce);
 • Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Wniosek o Jednorazową Dotację Inwestycyjną.
 1. Udzielenie bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe:
 • Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci specjalistycznych usług doradczych;
 • Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
 1. Forum wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, powyżej 50 roku życia, biernych zawodowo lub bezrobotnych, z min. średnim wykształceniem, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny).

Rekrutacja:

 1. Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go poprzez: e-mail, elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, bądź osobiście do Biura projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • Etap pierwszy dotyczy oceny formularzy rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana do etapu drugiego;
 • Etap drugi: rozmowa z komisją rekrutacyjną oraz doradcą zawodowym na podstawie karty oceny rozmowy w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania
  i myślenia analitycznego, sumienność.

Kryteria formalne :

– osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego (w gminach Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny);

– powyżej 50 roku życia;

– osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo);

Kryteria dodatkowe :

– osoby, które zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej, wpisujące się w inteligentne specjalizacje określone w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020 (+5 pkt);

– kobieta (+3 pkt);

– osoba niepełnosprawna (+2 pkt).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

Termin naboru: styczeń-luty 2019 r.

Efekty projektu:

Przeszkolenie 40 osób, podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności dotyczące otwierania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaktywizowanie 20 kobiet.

Przyznanie 36 dotacji na założenie działalności gospodarczej, z zagwarantowaniem stworzenia
i utrzymania jej na konkurencyjnym rynku.

 

Wartość dofinansowania z UE: 1 497 884,61 zł

„IN PROGRES – Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne w Siemiatyczach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

Cel szczegółowy projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW

Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej

Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

 1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
 2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
 3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
 4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
 5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
 6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

 1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
 2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

Kryteria formalne:

W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;

-miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;

– dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);

– dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

W przypadku nauczycieli:

– zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

– zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

– dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

„Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!”

Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

Oferta projektu:

Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

Kryteria formalne (dot. uczniów):

 • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle. 

Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

 • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

 • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
 • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
 • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
 • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

Efekty projektu:

 1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
 2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

Załączniki:

 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL
 2. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ
 3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń
 4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 5. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
 6. Oświadczenie ucznia i rodzica
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Opinia nauczyciela z matematyki

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
tel. 32 610 02 80

E-mail – chechlo2013@wp.pl

www.spchechlo.edu.pl/

Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

„STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

 Oferta projektu:

1) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,

2) Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,

3) Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

 • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
 • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

 Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście.

Termin naboru: 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

ETAP I – osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

ETAP II: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałanie ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

EFEKT: powstanie lista podstawowa – 30osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

KOLEJNOŚĆ WPISYWANIA NA LISTĘ: według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
 • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
 • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

Kryteria pierwszeństwa:

 • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
 • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

Efekty projektu:

 • 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;
 • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

W ramach projektu powstanie strona internetowa na której będą zamieszczone wszystkie informacje o projektach realizowanych przez Open Education Group Sp z o.o. na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz partnerów sieci z którymi firma współpracuje.

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane będą:

 • krótkie opisy uczestników/czek projektu poszukujących stażu/pracy;
 • informacja o pracodawcach, którzy obecnie poszukują stażysty wraz z opisem stanowiska;

jak również

 • formularz zgłoszeniowy dla uczestnika/czki projektu;
 • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy.

Pliki do pobrania:

1.2.1_Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

Cel główny projektu:

Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.10.2019 r.

Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.10.2019 r.

Oferta projektu:

 • Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
 • Ścieżka reintegracji.
 • Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
 • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:
 • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
 • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
 • Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:
 • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
 • Wsparcie prawne:
 • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
 • Warsztaty i poradnictwo zawodowe:
 • Indywidualny Plan Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
 • Spawacz metodą MIG,
 • Pomoc kuchenna,
 • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK),
 • Kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
 • Staże zawodowe:
 • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
 • Pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
 • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

 • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
 • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
 • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
 • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

8. Oświadczenie o POPŻ

Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących klauzula_informacyjna_rekrutacja

regulamin uczestnictwa i rekrutacji 1

1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Termin naboru:

maj 2018 r. – marzec 2019 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
 • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

Kryteria premiujące:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
 • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

Lider:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel./fax: 48 225 101 099

Partner (Oddział Biura projektu):

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

Biuro projektu (Tyflopunkt):

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok
Tel. +48 85 743 65 12
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

www.aktywnaiotwartaintegracja.pl

Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

„Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

Cel główny projektu:

Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Oferta projektu:

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
 • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

 • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
 • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
 • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
– 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
– 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
– 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Kryteria formalne:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
  • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
  • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
  • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

Kryteria formalne:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
  • technik mechanizacji rolnictwa,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kryteria pierwszeństwa:

 1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
  • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
  • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

Efekty projektu:

1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Lider:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Biuro projektu:

Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
e-mail: zsrjanow2@wp.pl

Partner:

Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
e-mail: open@openeducation.pl

„Kwalifikacje dla Pomorzan”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

Testy on-line:

W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

Dokumenty dotyczące projektu:

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

Oferta projektu:

1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

 • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

 • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

 • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

4) Kursy SEP:

 • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

 • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
 • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

 • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
 • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

 • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
 • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
 • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

Kryteria formalne:

 • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
 • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
 • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

Efekty projektu:

min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Budżet projektu:

1 969 843,30 zł

Lider/Biuro projektu:

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

Partner 1:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Partner 2:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
e-mail: open@openeducation.pl
www.openeducation.pl

Wielkość tekstu