No Announcement posts

 

Zakończone Przetargi

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz publicznych przedszkoli w Tychach.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, zaś zajęcia są skierowane dla dzieci z wadami wymowy w wieku przedszkolnym, uczęszczających do punktów przedszkolnych znajdujących się w Tychach.

  Zajęcia logopedyczne zostaną przeprowadzone na rzecz:

   • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach,
   • Przedszkola nr 6 w Tychach;

  Łączna liczba godzin zajęć logopedycznych wynosi: 494 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług psychologicznych (grupowe warsztaty psychologiczne kształtujące umiejętności osobiste) w wymiarze 12 godzin dla 6 uczestników/uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”; Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Poddziałanie 5.2.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, a projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy.

  Łączna liczba godzin grupowych warsztatów psychologicznych kształtujących umiejętności osobistych: 12 h

  Okres realizacji:

  Świadczenie usług psychologicznych (grupowe warsztaty psychologiczne kształtujące umiejętności osobiste) realizowane w okresie: luty 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług psychologicznych (poradnictwo psychologiczne indywidualne) w wymiarze 4 godzin dla każdego z 2 uczestników/uczestniczek projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”; Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Poddziałanie 5.2.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, a projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy.

  Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego: 8 h

  Okres realizacji:

  Indywidualne poradnictwo psychologiczne realizowane w okresie: styczeń 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych:

  • matematyka,
  • język polski,
  • fizyka,
  • chemia,
  • geografia,
  • język niemiecki,
  • język angielski,

  uczestnikom realizującym projekt „Akcja Aktywizacja-EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POWR. 01.03.01-00-0002/16 z dn. 06.06.2016 r.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Komenda OHP w Białymstoku, warsztaty dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży i Gimnazjum nr 2 w Augustowie.

  Łączna liczba godzin: 950 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 03.11.2016 r. – 15.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów nauki języka angielskiego dla 30 uczestników grupy A1 w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI” wdrażanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Łączna liczba godzin: 360 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 26.10.2016 r. – 16.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie 60-cio godzinnego kursu języka angielskiego dla 10 uczestników, realizujących projekt „Akcja aktywizacja-EFS” w Hufcu Pracy w Kolnie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, zaś kurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15-16 lat, osiągającej słabe wyniki w nauce i wykazującej dużą absencję na zajęciach szkolnych.

  Łączna liczba godzin kursu: 60 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.10.2016 r. – 15.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych dla młodzieży w wieku 15-16 lat z miejscowości Pińczów w ramach projektu „Akcja aktywizacja-YEI”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, zaś warsztaty wyrównawcze obejmować będą przeprowadzenie:

  • 60 h z matematyki dla 3 osób,
  • 60 h z fizyki dla 3 osób,
  • 60 h z fizyki dla 3 osób,
  • 40 h z fizyki dla 2 osób,
  • 60 h z chemii dla 4 osób,,

  Łączna liczba godzin kursu: 280 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 17.10.2016 r. – 15.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pozostającej bez zatrudnienia w wieku 18-24 lata, nieuczących się i nieszkolących się.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

  1) Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  2) Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  3) Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  4) Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  5) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  7) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  8) Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 280 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 26.09.2016 r. – 07.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi obejmującej przeprowadzenie 2-godzinnych warsztatów w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej dla 14 osób niepełnosprawnych oraz 4 opiekunów osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu „POMOST”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, warsztaty skierowane zaś do osób niepełnosprawnych.

  Łączna liczba godzin warsztatów przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 30 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty wyjazdowe realizowane w okresie: wrzesień 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych w tym:

   • kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym;
   • kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
   • kurs języka angielskiego w zakresie przygotowania do egzaminu FCE wraz z egzaminem FCE;
   • kurs języka niemieckiego na poziomie B2;
   • kurs języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym;

  dla uczestników projektu „POMOST” RPMP.09.01.01-12-0032/15-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, kursy skierowane są zaś do osób związanych z pieczą zastępczą.

  Łączna liczba godzin: 150 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 18.08.2016 r. – 30.11.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi obejmującej przeprowadzenie:

   • warsztatów kompetencji społecznych w postaci 10 spotkań grupowych dla 17 osób zawiązanych pieczą zastępczą – łącznie 20 godzin spotkań grupowych, miejsce: Białka Tatrzańska;
   • warsztatów coachingu w postaci 5 grupowych dla 17 osób zawiązanych pieczą zastępczą – łącznie 10 godzin spotkań grupowych, miejsce: Białka Tatrzańska;

  w ramach projektu „POMOST” RPMP.09.01.01-12-0032/15-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, warsztaty skierowane są zaś do osób związanych z pieczą zastępczą.

  Łączna liczba godzin warsztatów przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 30 h

  Okres realizacji:

  Spotkania realizowane w okresie: sierpień 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi psychologicznej obejmującej spotkania grupowe i indywidualne z uczestnikami projektu „POMOST” polegającej na przeprowadzeniu:

   • 20 spotkań grupowych dla 14 osób niepełnosprawnych – łącznie 40 godzin spotkań grupowych, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach;
   • 10 spotkań indywidualnych dla 1 osoby związanej z pieczą zastępczą – łącznie 20 godzin spotkań indywidualnych, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach;

  realizowanych w ramach projektu „POMOST” RPMP.09.01.01-12-0032/15-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 r.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, spotkania skierowane są zaś do osób niepełnosprawnych.

  Łączna liczba godzin spotkań przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 60 h

  Okres realizacji:

  Spotkania realizowane w okresie: lipiec – październik 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie indywidualnych kursów w zakresie języka angielskiego oraz francuskiego dla 20 pracowników Ministerstwa Cyfryzacji – szkolenie współfinansowane z Funduszu Spójności.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie, zaś kurs skierowany jest do pracowników ww. instytucji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów dla uczestników na różnym poziomie językowym.

  W ramach kursu przeszkolonych zostanie:

   • 19 osób z języka angielskiego;
   • 1 osoba z języka francuskiego
   • oraz odbędą się 3 egzaminy TOEIC Listening & Reading.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 750 h.

  Okres realizacji:

  Kurs językowy realizowany w okresie: 31.05.2016 r. – 16.12.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Koordynacja usług edukacyjnych oraz powadzenie warsztatów w zakresie promocji zdrowia dla uczniów szkół podstawowych z terenu przasnyskiego, w tym edukacji antyalkoholowej, antynikotynowej, zasad zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej w kontekście układu krążenia i jego chorób.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Przasnyski, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 26 szkołach podstawowych Powiatu przasnyskiego:

   • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu;
   • Szkoła Podstawowa w Zielonej;
   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem;
   • Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych;
   • Szkoła Podstawowa w Lesznie;
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze;
   • Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej;
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie;
   • Szkoła Podstawowa w Olszewce;
   • Szkoła Podstawowa w Romanach Seborach;
   • Szkoła Podstawowa w Chorzelach;
   • Szkoła Podstawowa w Duczyminie;
   • Szkoła Podstawowa w Obrębie;
   • Szkoła Podstawowa w Bogatych;
   • Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi;
   • Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej;
   • Szkoła Podstawowa w Jednorożcu;
   • Szkoła Podstawowa w Drążdżewie Nowym;
   • Szkoła Podstawowa w Krępej Nowej;
   • Szkoła Podstawowa w Krępej Nowej;
   • Szkoła Podstawowa w Parciakach Żelazna Rządowa;
   • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach;
   • Szkoła Podstawowa w Ulatowie Adamach;
   • Szkoła Podstawowa w Krukowie;
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu;
   • Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie;
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie.

  Łączna liczba godzin: 64 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie: 31.05.2016 r. – 22.06.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Koordynacja usług edukacyjnych oraz nauczanie języka polskiego jako obcego dorosłych oraz nauczanie języka polskiego dzieci będzie realizowane poprzez pomoc w odrabianiu lekcji i prowadzenie zajęć wyrównawczych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

  • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
  • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
  • Ośrodek w Czerwonym Borze.
  • Ośrodek w Lininie.
  • Ośrodek w Grotnikach.
  • Ośrodek w Grupie.
  • Ośrodek w Łukowie.
  • Ośrodek w Białymstoku Zajazd „Budowlani”.
  • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
  • Ośrodek w Bezwoli.
  • Ośrodek w Warszawie.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 11 704 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 14.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-społecznych dla 4 grup uczestników projektu „Aktywny Powiat Pucki” RPPM.06.01.02-22-0002/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Lokalna Grupa Działania Małe Morze, warsztaty skierowane są zaś do 28 uczestników/uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Łączna liczba godzin warsztatów psychologiczno-społecznych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 30 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie: maj, październik 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć przygotowania kulturowego do odbycia stażu zawodowego w Hiszpanii.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w:

  • Zasadniczej Szkole Zawodowej w Elblągu,
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej w Giżycku.

  Łączna liczba godzin: 12 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 09.04.2016 r. – 01.06.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz rekrutacja uczestników.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie.

  W ramach realizowanego zamówienia przewiduje się realizację:

  • 7 szkoleń dwudniowych dotyczących tematu „Wsparcie organizacji pozarządowych ze środków FE w perspektywie 2014-2020 z krajowych programów operacyjnych” dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 112 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 07.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Koordynacja usług edukacyjnych oraz prowadzenie warsztatów w zakresie promocji zdrowia dla uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa) oraz uczniów gimnazjów z terenu ostrołęckiego, w tym edukacji antyalkoholowej, antynarkotykowej, antynikotynowej oraz zasad zdrowego odżywiania.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Ostrołęcki, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 11 szkołach podstawowych i 11 szkołach gimnazjalnych, łącznie 22 szkołach powiatu ostrołęckiego:

  • Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach,
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Olszewie Borkach,
  • Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie,
  • Szkoła Podstawowa w Troszynie,
  • Zespół Szkół w Czarni,
  • Zespół Szkół w Czarni – Gimnazjum,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie,
  • Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie,
  • Zespół Szkół w Lelisie – Szkoła Podstawowa,
  • Zespół Szkół w Lelisie – Gimnazjum,
  • Zespół Szkół Gminnych w Baranowie – Szkoła Podstawowa,
  • Zespół Szkół Gminnych w Baranowie – Gimnazjum,
  • Szkoła Podstawowa w Kadzidle,
  • Publiczne Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „WILKA” w Kadzidle,
  • Zespół Szkół w Myszyńcu – Szkoła Podstawowa,
  • Zespół Szkół w Myszyńcu – Gimnazjum,
  • Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu,
  • Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu,
  • Publiczne Gimnazjum w Łysych,
  • Szkoła Podstawowa w im. Henryka Sienkiewicza w Łysych,
  • Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa,
  • Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie – Gimnazjum.

  Łączna liczba godzin: 44 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie: 08.03.2016 r. – 30.04.2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie i zorganizowanie kursu grupowego nauki języka litewskiego oraz języka rosyjskiego dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, a kursy językowe skierowane są do pracowników ww. placówki medycznej.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi:

  • 320 h język litewski,
  • 320 h język rosyjski.

  Okres realizacji:

  Kursy językowe realizowane w okresie: październik 2015 r. – kwiecień 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Administracja i logistyczna koordynacja 114 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 92 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych w związku z realizowanym projektem „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Ministerstwo Sprawiedliwości, ul. Aleje Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa, a projekt skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Do zadań naszej firmy w ramach realizowanego zamówienia należy:

  • bieżąca współpraca z pracownikami Zamawiającego,
  • bieżąca współpraca z wykonawcą warsztatów wskazanym przez Zamawiającego,
  • bieżąca współpraca z pracownikami Zamawiającego,
  • kontrola warsztatów,
  • zbieranie, weryfikacja i archiwizacja dokumentów potwierdzających zrealizowanie warsztatu,
  • kontrola realizacji harmonogramu warsztatów,
  • miesięczne raportowanie,
  • końcowy raport ewaluacyjny.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego w formie konwersatorium dla grupy pracowników departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 oraz przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski w Białymstoku, zaś kurs skierowany jest do pracowników ww. instytucji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów i native speaker’a dla uczestników na różnym poziomie językowym:

  • grupa 1 – poziom średniozaawansowany,
  • grupa 2 – poziom zaawansowany,
  • grupa 3 – poziom zaawansowany.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 198 h

  Okres realizacji:

  Kurs językowy realizowany w okresie: 17.07.2015 r. – 30.11.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Zakup, dostarczenie i montaż materiałów dydaktycznych związanych z realizacją zamówienia na:

  • „Doposażenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie”
  • „Doposażenie ogródka dydaktycznego oraz ścieżki edukacyjnej w Zespole Szkół w Wyszkowie”
  • „Mini ogródek dydaktyczny w Przedszkolu nr 9 w Wyszkowie”

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest gmina Wyszków, zaś projekt realizowany jest na terenie Przedszkola nr 9 w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Wyszkowie. Wszystkie materiały do ww. placówek edukacyjnych zakupione zostały w ramach projektu „Eko uczniowie! – rozwój edukacyjnej infrastruktury terenowej”.

  Okres realizacji:

  30.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie indywidualnego kursu nauki języka obcego – języka angielskiego dla 13 osób na poziomie A1/A2/B1 w zależności od poziomu uczestnika.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, a projekt skierowany jest do 6 pracowników ww. szkoły.
  W ramach realizowanego projektu przeprowadzony zostanie:

  • indywidualny kurs języka angielskiego – 13 osób, na poziomie A1/A2/B1 w zależności od poziomu uczestnika.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 260 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: Zajęcia realizowane w okresie: maj 2015 r. – lipiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów kształcących się w Szkole Podstawowej nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, projekt skierowany jest zaś do młodzieży kształcącej się w Szkole Podstawowej nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

  Dodatkowo zorganizowane zostaną 2 całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z poradnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 200 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 17.03.2015 r. – 20.10.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Zrealizowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla 2 Spółdzielni Socjalnych wdrażających dotację inwestycyjną poprzez szkolenia zawodowe adekwatne do wdrażanego modelu i doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia wdrożeniowe i doradztwo specjalistyczne dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, zaś projekt skierowany jest do Spółdzielni Socjalnych i Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1) Szkolenia dla Spółdzielni Socjalnej „Jedyneczka” (Suwałki) – usługa szkolenia obejmująca 6 GRUP TEMATYCZNYCH:

  • nauka czytania w języku polskim metodą globalną lub alternatywną,
  • aktywizacja umiejętności matematycznych metodą Domana lub alternatywną,
  • zdobywanie wiedzy o świecie metodą Domana lub alternatywną,
  • inne zajęcia pobudzające inteligencję i kreatywność dziecięcą,
  • nauka czytania w języku w języku angielskim metodą globalną lub alternatywną, – szkolenia z prowadzenia zajęć z nauki czytania w języku angielskim.

  2) Szkolenia i doradztwo dla personelu Instytucji Wsparcia Ekonomi Społecznej – PRYZMAT (Suwałki) – usługa obejmująca 4 GRUPY TEMATYCZNE:

  • szkolenie z zakresu zamówień publicznych,
  • doradztwo zawodowe i coaching kariery nowej generacji,
  • audyt wewnętrzny w organizacji,
  • szkolenia z zakresu księgowości. Kadry i płace.

  3) Szkolenia i doradztwo dla Spółdzielni Socjalnej „Creative Mind” (Suwałki) – usługa szkoleniowa obejmująca 4 GRUPY TEMATYCZNE:

  • szkolenia z zakresu sprzedaży i budowania bazy klientów (poszerzone o pozyskiwanie klienta i negocjacje),
  • szkolenia z zakresu promocji (poszerzone o marketing i społeczności internetowe),
  • szkolenie z obsługi recepcyjnej (poszerzone o obsługę klienta),
  • doradztwo biznesowe.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 144 h szkoleniowych oraz 40 h doradczych.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 13.04.2015 r. – 31.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowych zajęć z zapobiegania agresji i przemocy dla młodzieży OHP w Kolnie, Łomży, Grajewie i Suwałkach.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-16 lat (grupa A), zaniedbującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz do młodzieży w wieku 16-17 lat (grupa B) mającej ukończone gimnazjum, nieaktywnej zawodowo, nie posiadającej w ogóle lub posiadającej niskie kwalifikacje zawodowe.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

  1) Hufiec Pracy w Kolnie:

  • grupowe zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy (grupa A),

  2) Hufiec Pracy w Łomży:

  • grupowe zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy (grupa B),

  3) Hufiec Pracy w Suwałkach:

  • grupowe zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy (grupa B),

  4) Hufiec Pracy w Grajewie:

  • grupowe zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy (grupa B).

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 32 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 23.03.2015 r. – 19.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży OHP w Wasilkowie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pozostającej bez zatrudnienia w wieku 18-24 lata, mającej trudności z nabyciem umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostały:

  1) Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 35 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 09.03.2015 r. – 31.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych pod kątem uzupełnienia wiedzy szkolnej – indywidualne korepetycje dla uczniów kształcących się na poziomie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz gimnazjum.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaś projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • język angielski na poziomie technikum w klasie III,
  • język angielski na poziomie technikum w klasie I,
  • fizyka na poziomie technikum w klasie III,
  • fizyka na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w klasie I,
  • matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego w klasie III,
  • matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego w klasie II,
  • matematyka na poziomie technikum w klasie III,
  • matematyka na poziomie gimnazjum w klasie III,
  • matematyka na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w klasie II,
  • historia na poziomie gimnazjum w klasie III,
  • chemia na poziomie gimnazjum w klasie III,
  • chemia na poziomie technikum w klasie I.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 185 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 20.02.2015 r. – 15.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów kształcących się w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Mieście Stołecznym Warszawa.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, projekt skierowany jest zaś do młodzieży kształcącej się w Szkole Podstawowej nr 195, Publicznym Gimnazjum nr 101, Szkole Podstawowej nr 148 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej nr 51.

  W ramach realizowanego projektu w poszczególnych szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1) Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  2) Publiczne Gimnazjum nr 101 w Warszawie:

  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • geografia,
  • biologia,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  3) Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  4) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51 w Warszawie:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

  Dodatkowo dla każdej ze szkół zostaną zorganizowane po 2 całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z poradnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.02.2015 r. – 30.10.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów kształcących się w Szkołach Podstawowych w Mieście Stołecznym Warszawa.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, projekt skierowany jest zaś do młodzieży kształcącej się w Szkole Podstawowej nr 260 i Szkole Podstawowej nr 76 w Warszawie.

  W ramach realizowanego projektu w poszczególnych szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1) Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda z elementami ekologii,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  2) Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie:

  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe,

  3) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51 w Warszawie:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • przyroda,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

  Dodatkowo dla każdej ze szkół zostaną zorganizowane po 2 całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z poradnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.02.2015 r. – 20.10.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Dąbrowa Górnicza, projekt zaś skierowany jest do uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

  W ramach realizowanego projektu w poszczególnych szkołach przeprowadzone zostaną:

  1) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   • język polski,
   • język angielski,
   • matematyka,
  • zajęcia dodatkowe:
   • język angielski i język angielski w biznesie,
   • zajęcia komputerowe,

  2) Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   • język polski,
   • język angielski,
   • matematyka,
  • zajęcia dodatkowe:
   • język angielski i język angielski w biznesie,
   • zajęcia komputerowe,

  3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   • język polski,
   • język angielski,
   • matematyka,
  • zajęcia dodatkowe:
   • zajęcia komputerowe,

  4) Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   • język angielski,
   • matematyka,
  • zajęcia dodatkowe:
   • zajęcia komputerowe,

  5) Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   • język angielski,
   • matematyka,
  • zajęcia dodatkowe:
   • język angielski i język angielski w biznesie,
   • zajęcia komputerowe.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 560 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: styczeń 2015 r. – luty 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych uczestnikom w/w projektu w Hufiec Pracy w Kolnie i Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną w poszczególnych szkołach:

  1) Hufiec Pracy w Kolnie:

  • zajęcia z matematyki,
  • zajęcia z fizyki,
  • zajęcia z chemii,
  • zajęcia z chemii,

  2) Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z fizyki.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 277 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 28.01.2015 r. – 29.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Dobrzyniewo Duże, zaś projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

   • zajęcia z dziennikarstwa w Gimnazjum,
   • warsztatów związanych z tematyką równości szans w Gimnazjum.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 72 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 14.01.2015 r. – 26.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim, zaś projekt skierowany jest do uczniów z ww. szkół.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną w poszczególnych szkołach:

  1) Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim:

  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
  • zajęcia z ICT,
  • język angielski,
  • język rosyjski,

  2) Zespół Szkół w Krasnosielcu:

  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
  • język angielski,
  • przedsiębiorczość,

  3) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 51 w Warszawie:

  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
  • zajęcia z ICT.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1170 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 29.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Biłgoraju”

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Miasta Biłgoraj, projekt zaś skierowany jest do uczniów SP nr 4 w Biłgoraju.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy matematycznej dla uczniów klas I-III,
  2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy matematycznej dla uczniów klas IV-VI,
  3) zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas I-III,
  4) zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas IV-VI,
  5) zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności historyczne i regionalne.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 315 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 09.12.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Gostynin.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Gostynin, projekt zaś skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Gostynin.

  W ramach projektu w poszczególnych szkołach, zrealizowane zostaną:

  1) SP w Emilianowie:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  2) Gimnazjum w Emilianowie:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – fizyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – chemia,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  3) SP w Zwoleniu:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z języka angielskiego,

  4) SP w Teodorowie:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  5) SP w Lucieniu:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  6) Gimnazjum w Lucieniu:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych –fizyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych –chemia,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych –biologia,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  7) SP w Sokołowie:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  8) SP w Sierakówku:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  9) Gimnazjum w Sierakówku:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – chemia,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – geografia,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  10) SP w Solcu:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – przyroda,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego,

  11) Gimnazjum w Solcu:

  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – chemia,
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – geografia,
  • zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1070 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 19.11.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie, zaś projekt skierowany jest do gimnazjalistów uczęszczających do ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

  • Zajęcia sportowe dla uczniów klas I – II gimnazjum,
  • Zajęcia sportowe dla uczniów klas I – III gimnazjum,
  • Zajęcia sportowe dla uczniów klasy II – III gimnazjum,
  • Warsztaty fotograficzne z obróbką komputerową- uczniowie kl. I-II gimnazjum.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 392 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 30.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z Gimnazjum nr 2 w Rudnie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gimnazjum nr 2 w Rudnie, zaś projekt skierowany jest do gimnazjalistów uczęszczających do ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy III gimnazjum,
  • zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy I – III gimnazjum,
  • Zajęcia sportowe dla uczniów klasy II – III gimnazjum,
  • warsztaty fotograficzne z obróbką komputerową – uczniowie kl. I – II gimnazjum.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 196 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 30.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Tłuszcz.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Tłuszcz, projekt zaś skierowany jest do uczniów poszczególnych szkół z Gminy Tłuszcz.

  W ramach projektu w poszczególnych szkołach, zrealizowane zostaną:

  1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia przyrodnicze,
  • zajęcia matematyczne,
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym,

  2) Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (geografia),
  • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (chemia),
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego,

  3) Szkoła Podstawowa w Stryjkach:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  4) Gimnazjum w Stryjkach:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  5) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kozłach:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  6) Szkoła Podstawowa im. Zofii Solarzowej w Miąsem:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia matematyczne,
  • Zajęcia przyrodnicze,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  7) Gimnazjum w Miąsem:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia geograficzno-biologiczne,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  8) Szkoła Podstawowa im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia matematyczne,
  • Zajęcia przyrodnicze,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  9) Gimnazjum im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia matematyczno-fizyczne,
  • Zajęcia biologiczno-chemiczne,
  • Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

  10) Szkoła Podstawowa im. Jana Kielaka w Postoliskach:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia z przyrody,
  • Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  11) Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego,
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia z geografii,
  • Zajęcia z doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego,

  12) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego,
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze,

  13) Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Jasienicy:

  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego,
  • Zajęcia z matematyki,
  • Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczych (geografia),
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 2600 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 30.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Gimnazjum w Jazgarce.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna”, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Gimnazjum w Jazgarce.

  W ramach projektu, w poszczególnych szkołach zrealizowane zostaną:

  1) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce:

  • koło języka angielskiego,
  • koło języka niemieckiego,
  • koło przyrodnicze,
  • koło matematyczne,
  • zajęcia z orientacji zawodowo-edukacyjnej,

  2) Publiczne Gimnazjum w Jazgarce:

  • koło języka angielskiego,
  • koło języka niemieckiego,
  • koło matematyczne,
  • koło fizyczne,
  • koło biologiczne,
  • koło chemiczne,
  • koło geograficzne,
  • zajęcia z orientacji zawodowo-edukacyjnej.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 02.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów z kształcących się w Gimnazjach z Gminy Myszyniec.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Myszyniec, zaś projekt skierowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu, Publicznego Gimnazjum w Wolkowych, Publicznego Gimnazjum w Wykrocie.

  W ramach projektu, w poszczególnych szkołach zrealizowane zostaną:

  1) Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu:

  • język angielski,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: matematyka,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: biologia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: chemia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: fizyka,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe,

  2) Publiczne Gimnazjum w Wolkowych:

  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: matematyka,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: biologia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: chemia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: fizyka,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe,

  3) Publiczne Gimnazjum w Wykrocie:

  • język angielski,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: matematyka,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: biologia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: chemia,
  • przedmioty matematyczno – przyrodnicze: fizyka,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 600 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 25.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Nadarzyn, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

  W ramach realizowanego projektu w poszczególnych szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody,
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 194 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., projekt zaś skierowany jest do uczniów kształcących się w Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • język angielski zawodowy,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • przedsiębiorczość.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 540 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2014 r. – wrzesień 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Augustowie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół w Augustowie k. Bielska Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Augustowie.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia edukacyjne:

  • UNIWERSYTET ANGLISTYKI,
  • UNIWERSYTET MUZYCZNY,
  • UNIWERSYTET TEATRALNY,
  • UNIWERSYTET SAVOIR-VIVRE,
  • WARSZTATY ORTOGRAFII, WARSZTATY ROZWIJANIA PISANIA I CZYTANIA,
  • UNIWERSYTET MALARSTWA,
  • UNIWERSYTET DZIENNIKARZA,
  • UNIWERSYTET SPORTOWCA,
  • WARSZTATY „Jak nawiązać relacje z rówieśnikami?”,
  • WARSZTATY „Jak radzić sobie ze stresem?” ,
  • WARSZTATY „Jak skutecznie się uczyć?”,
  • UNIWERSYTET MATEMATYKA,
  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI,
  • UNIWERSYTET BIOLOGA, UNIWERSYTET PRZYRODNIKA,
  • UNIWERSYTET FIZYKI,
  • UNIWERSYTET NAUKOWCA,
  • UNIWERSYTET ODKRYWCÓW,
  • UNIWERSYTET GRAFIKI KOMPUTEROWEJ,
  • UNIWERSYTET FILMU I FOTOGRAFII,
  • UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
  • WARSZTATY INFORMATYCZNO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi:1232 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej, zaś projekt skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz szkół w miejscowości Jabłonka Kościelna.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
  • zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych,
  • zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia z matematyki dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów z kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia koła zainteresowań z języka angielskiego rozwijające komunikację w języku angielskim uczniów zdolnych klas IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia koła zainteresowań z matematyki ukierunkowane na rozwój zainteresowań i umiejętności matematycznych ucz. kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia koła zainteresowań – przyrodniczego rozwijające zainteresowania ochrony środowiska naturalnego ucz. kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia koła artystyczno- teatralnego ukierunkowane na rozwój uzdolnień plastycznych, muzycznych, wokalnych i retorycznych ucz. kl. IV – VI Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia koła historycznego zapoznające uczniów kl. IV – VI Szkoły Podstawowej z historią Małej i Dużej Ojczyzny,
  • zajęcia wychowawczo – rewalidacyjne dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia dla uczniów klas I-III Gimnazjum o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych,
  • zajęcia dla uczniów klas I-III Gimnazjum o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ścisłych ukierunkowane na rozwój uzdolnień fizyczno – chemicznych,
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum z trudnościami w komunikowaniu się w języku obcym,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła zainteresowań z języka rosyjskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła zainteresowań z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła zainteresowań z matematyki dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła zainteresowań fizyczno – chemicznych dla uczniów klas I-III Gimnazjum rozwijające umiejętności fizyczno – chemicznych,
  • zajęcia komputerowe dla uczniów klas I-III Gimnazjum,
  • zajęcia koła sportowego dla uczniów klas I-III Gimnazjum.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1838 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Siennica.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Siennica, projekt zaś skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Siennica.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:

  1) ZS w Siennicy:

  • angielski,
  • biologia,
  • matematyka,
  • poradnictwo zawodowe,

  2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żakowie:

  • angielski,
  • matematyka,
  • poradnictwo zawodowe,

  3) Gimnazjum w Żakowie:

  • angielski,
  • matematyka,
  • geografia,
  • poradnictwo zawodowe,

  4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku:

  • angielski (edukacja wczesnoszkolna),
  • matematyczno – przyrodnicze (edukacja wczesnoszkolna),
  • poradnictwo zawodowe (edukacja wczesnoszkolna).

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć dodatkowych (dla dzieci w wieku 3-5 lat), których zadaniem jest profilaktyka i kompensacja deficytów w obszarach: wad postawy, wad wymowy i kompetencji językowych, koncentracji uwagi oraz motoryki małej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Orzysz, zaś uczestnikami projektu jest 58 dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających do Przedszkola Niezapominajka w Orzyszu.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

  • zajęcia dodatkowe – język angielski,
  • zajęcia dodatkowe – tańce,
  • zajęcia dodatkowe – gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia dodatkowe – ogólnorozwojowe,
  • zajęcia dodatkowe – psychologiczne,
  • zajęcia dodatkowe – pedagogiczne,
  • zajęcia dodatkowe – logopedyczne.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 2895 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest – Gminny Zespół ds. Oświaty w Świętajnie, zaś projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • z języka niemieckiego,
  • z informatyki,
  • z informatyki,
  • zajęcia z terapii pedagogicznej,
  • zajęcia z terapii pedagogicznej.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z powiatu przasnyskiego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., projekt zaś skierowany jest do uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Zawidz, w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w powiecie przasnyskim.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1) ZSP w Chorzelach:

  • język angielski,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • przedsiębiorczość,

  2) Technikum w ZSP w Chorzelach:

  • język angielski,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • przedsiębiorczość,

  3) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu:

  • język angielski
  • ICT,
  • nauki matematyczno – przyrodnicze,
  • przedsiębiorczość,

  4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu:

  • język niemiecki,
  • ICT,
  • nauki matematyczno – przyrodnicze,
  • przedsiębiorczość.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 580 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: czerwiec 2014 r. – wrzesień 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Sierpcu.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., projekt zaś skierowany jest do uczniów kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu oraz w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1) Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu:

  • język angielski zawodowy,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • komputerowe wspomaganie CAD,
  • komputerowe wspomaganie CAM,
  • komputerowe wspomaganie kosztorysowania,

  2) Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu:

  • język angielski,
  • zajęcia z ICT.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1660 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: czerwiec 2014 r. – wrzesień 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług dydaktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej na rzecz dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku oraz konsultacji dla ich rodziców.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Przedszkolem Samorządowym nr 22 w Białymstoku, projekt zaś skierowany jest do dzieci 3-6 – letnich, uczęszczających do ww. placówki edukacyjnej.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci w ramach koła „wczesnej nauki czytania”.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 290 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.06.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. I –III, uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Danówku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest – Gmina Grajewo, projekt natomiast skierowany jest do uczniów kl. I – III Publicznego Gimnazjum w Danówku.

  W ramach realizowanego projektu, zrealizowane zostaną następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • doradztwo psychologiczne,
  • zajęcia z nowoczesnych technik komputerowych ICT ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 266 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 20.05.2014 r. – 30.06.2014 r. oraz 01.09.2014 r. -31.05.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć edukacyjnych: logopedycznych, korekcyjno-ruchowych oraz języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w pięciu punktach przedszkolnych z Gminy Barciany.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Barciany, zaś projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnych, uczęszczających do punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Barciany.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1) Zajęcia logopedyczne w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie,

  2) Zajęcia korekcyjno-ruchowe w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie,

  3) Zajęcia języka angielskiego w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 340 h zajęć logopedycznych, 340 h zajęć korekcyjno-ruchowych, 340 h zajęć języka angielskiego.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 05.05.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie, obsługa i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników firmy ZPUH MICHAŁ Krzysztof Targoński w Wysokim Mazowieckim.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński, zaś projekt skierowany jest do pracowników ww. firmy.

  W ramach projektu zrealizowane będą kursy językowe:

  • „Kurs języka angielskiego – poziom elementary”,
  • „Kurs języka angielskiego – poziom pre-intermediate”,
  • „Kurs języka niemieckiego – poziom podstawowy”,
  • „Kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy”,
  • „Kurs języka hiszpańskiego – poziom podstawowy’’.

  Wszystkie kursy językowe kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 510 h

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: kwiecień 2014 r. – luty 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć edukacyjnych: logopedycznych, korekcyjno-ruchowych oraz języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w pięciu punktach przedszkolnych z Gminy Barciany.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Barciany, zaś projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnych, uczęszczających do punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Barciany.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1) Zajęcia logopedyczne w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie,

  2) Zajęcia korekcyjno-ruchowe w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie,

  3) Zajęcia języka angielskiego w punktach przedszkolnych w Gminie Barciany:

  • Punkt przedszkolny „Bajka” w Barcianach,
  • Punkt przedszkolny „Stokrotka” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Słoneczko” w Drogoszach,
  • Punkt przedszkolny „Pajacyk” w Mołtajnach,
  • Punkt przedszkolny „Muchomorek” w Windzie.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 340 h zajęć logopedycznych, 340 h zajęć korekcyjno-ruchowych, 340 h zajęć języka angielskiego.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 05.05.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć edukacyjnych pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii” polegającej na przeprowadzeniu kursu dietetyka oraz kursu barmana.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Choszczeński/Starostwo Powiatowe w Choszcznie, zaś projekt skierowany jest do uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • kurs dietetyka,
  • kurs barmański.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 216 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie 26.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego i matematyki dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi, zaś projekt skierowany do uczniów kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną:

  • Indywidualne konsultacje doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  • Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  • Targi pracy,
  • Wizyty w zakładach pracy,
  • Zajęcia z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 864 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie marzec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, a projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy I-II LO,
  • zajęcia wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki dla kl. III,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. I – II LO,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki przygotowujące do matury dla kl. III,
  • kółko naukowe BIO – ECO przyrodniczo – ekologiczne,
  • kółko naukowe Młodzi Naukowcy biologiczno – chemiczne,
  • kółko naukowe Tranzystor,
  • zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego przygotowujące do matury,
  • kółko naukowe literacko – historyczne,
  • kółko dziennikarskie,
  • kółko „Rozwiń skrzydła”.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1289 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: luty 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, a projekt skierowany jest do uczniów z klas I-IV z ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia wyrównawcze z angielskiego,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 864 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 07.11.2013 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, a projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną zajęcia:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy I-II LO,
  • zajęcia wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki dla kl. III,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. I – II LO,
  • zajęcia pozalekcyjne z matematyki przygotowujące do matury dla kl. III,
  • kółko naukowe BIO – ECO przyrodniczo – ekologiczne,
  • kółko naukowe Młodzi Naukowcy biologiczno – chemiczne,
  • kółko naukowe Tranzystor,
  • zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego przygotowujące do matury,
  • kółko naukowe literacko – historyczne,
  • kółko dziennikarskie,
  • kółko „Rozwiń skrzydła”.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1289 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: luty 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie zdalnej – On- Line przy pomocy komunikatorów internetowych dla 48 grup z klas I – III uczniów gimnazjów.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum.

  W ramach realizowanego projektu, przeprowadzone zostaną zajęcia z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych, dla uczniów z następujących gimnazjów:

  • Publicznego Gimnazjum w Dubinach,
  • Gimnazjum w Kuźnicy,
  • Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku,
  • Gimnazjum w Nowych Piekutach,
  • Gimnazjum im. Dariusa i Girenasa w Puńsku.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 960 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 03.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie indywidualnego kursu z języka obcego- języka angielskiego dla 5 osób na poziomie A1/A2/B1 w zależności od poziomu uczestnika.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, reprezentowane przez Andrzeja Rybnika – Dyrektora szkoły, a projekt skierowany jest do 6 pracowników ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzony zostanie:

  • indywidualny kurs języka angielskiego – 5 osób, na poziomie A1/A2/B1 w zależności od poziomu uczestnika.

  Łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 100 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.11.2014 r. – 25.01.2015 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć z zakresu chemii w laboratorium, podczas których uczniowie będą odkrywać w sobie potencjał naukowca.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miasto Białystok/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w ww. szkole.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono zajęcia:

  • Uniwersytet Naukowca Przyszłości.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 28 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 30.09.2014 r. – 05.12.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu zawodowego „Język Hiszpański zawodowy”, dostosowanego do potrzeb nauczycieli.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, zaś projekt skierowany jest do 3 nauczycieli z ZSZ w Wysokim Mazowieckim.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • Język Hiszpański zawodowy”.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 168 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń grupowych – z języka rosyjskiego dla 4 pracowników ww. firmy.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Firma BIT S.A., a projekt jest skierowany do pracowników ww. firmy.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • szkolenie z języka rosyjskiego (2 moduły),
  • zewnętrzny egzamin certyfikacyjny TELC.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 120 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 12.11.2013 r. – 31.07.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych TOEIC, potwierdzających nabyte kwalifikacje językowe kadr samorządowych.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczestników ww. projektu.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono egzaminy TOEIC Bridge, TOEIC Listening & Reading oraz TOEIC Writing & Speaking z języka angielskiego dla 183 uczestników projektu na terenie województwa podlaskiego: Supraśl, Wasilków, Białystok, Nowogród, Miastkowo, Puńsk, Krasnopol, Lipsk, Brańsk, Tykocin, Grajewo, Korycin, Nowe Piekuty, Ciechanowiec, Mielnik oraz Szczuczyn.

  Okres realizacji:

  Egzaminy TOEIC realizowane w okresie: 02.05.2014 r. – 31.07.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół w Sobolewie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie/Szkoła Podstawowa w Sobolewie – Gimnazjum w Sobolewie, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkół.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie:

  • kurs języka angielskiego dla Gimnazjum innowacyjną metodą nauczania,
  • warsztaty przyrodnicze dla Szkoły Podstawowej,
  • warsztaty Odkrycia i wynalazki robotyka dla Szkoły Podstawowej,
  • warsztaty taneczne z tańca dworskiego dla Szkoły Podstawowej,
  • warsztaty rękodzieła artystycznego dla Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia artystyczne (rytmika) dla uczniów klas „0”,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Szkoły Podstawowej,
  • zajęcia logopedyczne dla klasy „0”,

  2) Gimnazjum w Sobolewie:

  • kurs języka angielskiego dla Gimnazjum innowacyjną metodą nauczania,
  • warsztaty przyrodnicze dla Gimnazjum,
  • koło dziennikarskie dla Gimnazjum,
  • kurs informatyki i grafiki komputerowej dla Gimnazjum,
  • warsztaty Odkrycia i wynalazki robotyka dla Gimnazjum,
  • warsztaty taneczne z tańca dworskiego dla Gimnazjum,
  • warsztaty rękodzieła artystycznego dla Gimnazjum,
  • kurs poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej,
  • kurs poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej – zajęcia indywidualne z trenerem,
  • kurs poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla Gimnazjum,
  • poprowadzenie Festiwalu Nauki.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 826 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.10.2013 r. – 31.07.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z klas I-III, uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Klembów.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Klembów, a projekt skierowany jest zaś do uczniów szkół podstawowych z Gminy Klembów: Szkoła Podstawowa w Dobczynie, Szkoła Podstawowa w Klembowie, Szkoła Podstawowa w Kruszu, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie i Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Dobczynie:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia gimnastyka korekcyjna,

  2) Szkoła Podstawowa w Klembowie:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rozwijające z nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych humanistycznie,

  3) Szkoła Podstawowa w Kruszu:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacje,

  4) Szkoła Podstawowa w Ostrówku:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

  5) Szkoła w Starym Kraszewie:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia Logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  6) Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2271 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miasto Ostrołęka, projekt zaś skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5 w Ostrołęce.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce:

  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

  2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołęce:

  • zajęcia rozwijające z nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia plastyczno-technicznie,
  • zajęcia języka polskiego,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostrołęce:

  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ostrołęce:

  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

  5) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – integracja sensoryczna.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1050 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 17.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Opole Lubelskie – Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia dodatkowe z matematyki dla kas 3 i 6 SP,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 1-2 i 4-5 SP „Chcemy być lepsi z matematyki”,
  • warsztaty matematyczne dla klas 1-5 SP ,,Matematyka – to lubię”,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas 1 – 6 SP,
  • zajęcia w kołach zainteresowań (recytatorskie, teatralne, wokalne),
  • dodatkowe zajęcia sportowe – piłka nożna.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 900 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 14.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych
  dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, warsztaty skierowane są zaś do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 560 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 30.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie 4 kursów języka niemieckiego dla 25 uczestników (tj. 4 grup kursowych) projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. span>

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok.
  W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 4 kursy z języka niemieckiego dla podopiecznych jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku:


  – Hufiec Pracy w Białymstoku – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – 60 godzin;
  – Hufiec Pracy w Łomży – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (kursy odbywać się będą w Bielsku Podlaskim) – 60 godzin.

  W kursach uwzględnione będzie słownictwo branżowe z dziedziny stolarstwa, budownictwa i gastronomii oraz 6 godzin na grupę na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat kultury i tradycji regionu Brandenburgii oraz informacje przydatne dla osób podróżujących do Niemiec.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w Ochotniczych Hufcach Pracy w okresach:

  – OHP Bielsk Podlaski, Łomża i Wasilków – od 11.2017 r. do 16.02.2018r.;
  – OHP Białystok od 11.2017r. do 09.03.2018r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług wspierających aktywizację zawodową poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Czerwionce-Leszczyny w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”.


  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, projekt skierowany jest zaś do 120 Uczestników/Uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.


  Łączna liczba godzin doradztwa przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800 h

  Okres realizacji:

  Doradztwo realizowane w okresie: 29.03.2016 r. – 31.12.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:


  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu „Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:


  Zamawiającym jest Gmina Mikołów, zaś kurs językowy oraz kurs metodyczny jest skierowany dla nauczycieli/dyrektorów Szkół Podstawowych/Przedszkoli na terenie miasta Mikołów.


  Łączna liczba godzin kursu językowego wynosi: 360 h
  Łączna liczba godzin w ramach kursu metodycznego wynosi: 10 h


  Okres realizacji:


  Kursy realizowane w okresie: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej się.


  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:


  1) Hufiec Pracy w Augustowie:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  2) Hufiec Pracy w Kolnie:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  3) Hufiec Pracy w Suwałkach:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 35 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  4) Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  5) Hufiec Pracy w Grajewie:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 20 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  6) Hufiec Pracy w Białymstoku:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  7) Hufiec Pracy w Łomży:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  8) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:

        
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,

  •      
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,


  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 280 h.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 24.10.2016 r. – 15.08.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją w trybie pozakonkursowym projektu „Razem, więcej, lepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowiec, a projekt skierowany jest do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Łączna liczba godzin zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia: 80h

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia realizowane w okresie od marca 2017 r. do listopada 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Przedszkole Samorządowe przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. Projekt skierowany jest do 50 dzieci i obejmuje:

  1) Zajęcia psychologiczne (zajęcia indywidualne) – 225 godzin.
  2) Gimnastyka korekcyjna (zajęcia grupowe) – 150 godzin.
  3) Arteterapia (zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne) – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 519.

  Okres realizacji:
  Zajęcia realizowane w okresie: lipiec 2017 r. – luty 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dotyczących rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami w ramach projektu ,,Szansa w integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Hajnowski. Projekt skierowany jest do osób z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka.

  Łączna liczba godzin: 48 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie 28.03.2017 r. – 31.05.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć dodatkowych z programowania i robotyki dla dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Zamówienie jest współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

  Łączna liczba godzin: 300 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 20.03.2017 r. – 31.08.2017 r..

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzinnego kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 36
  (maks. 42) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

  Łączna liczba godzin: 1440 godzin (maks. 1680 godzin, min. 1200 godzin)

  Okres realizacji:

  Kursy są realizowane w okresie od czerwca do 15 grudnia 2017 roku.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kiełczowie w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej przy ul. Szkolnej 3 w Kiełczowie. Projekt skierowany jest do wychowanków Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kiełczowie:
  – język angielski dla 93 dzieci – 144 godziny,
  – rytmikę dla 93 dzieci – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 288.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane są w okresie: wrzesień 2017 r. – marzec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Edukacyjnego programu ekologicznego pn. „Czyste powietrze w województwie mazowieckim” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
  Projekt skierowany jest do 200 dzieci i młodzieży z 70 placówek oświatowych z terenu następujących gmin województwa mazowieckiego: Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Izabelin, Jabłonna, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Prażmów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice.
  Szkolenia będą realizowane w układzie:
  1) klasa I-III szkoły podstawowej – 2 godziny szkolenia,
  2) klasa IV-VII szkoły podstawowej – 4 godziny szkolenia, 3) klasa II-III gimnazjum – 4 godziny szkolenia.

  Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 2000.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkolenia „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku”.
  Podstawowym celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożenia powodziowego, zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczenie jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Szkolenie skierowane jest do 2000 dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w łącznym wymiarze 500 godzin zegarowych wraz zapewnieniem materiałów do prowadzenia szkoleń.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 12.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Wykonanie diagnozy potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

  Okres realizacji:
  Od dnia 08.09.2017 r. do dnia 02.10.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja grantu dot. przetestowania innowacji społecznej pn. „JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe” w ramach projektu „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (POWR.04.01.00-00-I050/15) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Grantodawcą jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, zwana „Inkubatorem”.

  Okres realizacji:

  Grant realizowany w okresie: 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z Zespołu Szkół nr 8 w Białymstoku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miasto Białystok/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w ww. szkole.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia poliglotyczne – język angielski,
  • zajęcia poliglotyczne – język niemiecki,
  • zajęcia wyrównawcze z przyrody,
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych fizyka,
  • zajęcia terapeutyczne – „Jak radzić sobie z emocjami”?,
  • zajęcia terapeutyczne – „Trening zastępowania agresji”.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 500 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 07.01.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów dla uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Janów Lubelski.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej, Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej, Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim:

  • zajęcia przyrodnicze ,,Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,

  2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych:

  • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
  • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
  • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

  3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej:

  • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
  • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
  • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI,

  4) Publiczne Gimnazjum w Białej Drugiej:

  • zajęcia przyrodnicze „Młody badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • warsztaty j. angielskiego „Czytam, piszę i rozumiem w j. angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z j. angielskiego,
  • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
  • warsztaty matematyczne „Lubię matematykę” dla uczniów kl. III,

  5) Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim:

  • zajęcia przyrodnicze „Młody Badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1390 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 19.08.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sokoły.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Sokoły, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Bruszewie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Bruszewie:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych,

  2) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 570 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 30.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z Gminy Suwałki.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w miejscowościach Płociczno Tartak, Stary Folwark i Nowa Wieś.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak:

  • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia Niezwykłe umysły,
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

  2) Szkoła Podstawowa Stary Folwark:

  • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia Niezwykłe umysły,
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia),
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne j. polski,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne matematyka,

  3) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś:

  • zajęcia gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia Niezwykłe umysły,
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia przyrodnicze (przyroda, chemia, ekologia).

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 840 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: październik 2013 r. – czerwiec 2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Wyszków, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka,
  • zajęcia pozalekcyjne: informatyka,
  • zajęcia pozalekcyjne: ekspresja kulturalna – plastyka,
  • zajęcia pozalekcyjne: język polski.

   

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 630 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Łapy, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,

  2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. II,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. I,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w kl. III,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w kl. III,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. I,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. II,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w kl. III.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 326 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Dobrzyniewo Duże.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Dobrzyniewo Duże, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Dobrzyniewie Dużym, Nowym Aleksandrowie i Obrubnikach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,

  2) Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  3) Szkoła Podstawowa w Obrubnikach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 390 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 22.11.2013 r. – 30.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Sobolew, projekt zaś skierowany jest do uczniów kl. I – III szkół podstawowych z Gminy Sobolew.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – Terapia Integracji Sensorycznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
  • zajęcia plastyczne,

  2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Gończycach:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

  3) Szkoła Podstawowa w Sokole:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,

  4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych,

  5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 945 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2013 r. – 20.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Zbuczyn.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Zbuczyn, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Zbuczynie, w Krzesku Królowa – Niwa, Dziewulach, Borkach – Kosach, Czuryłach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Zbuczynie:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  2) Szkoła Podstawowa w Krzesku Królowa – Niwa:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  3) Szkoła Podstawowa w Dziewulach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  4) Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

  5) Szkoła Podstawowa w Czuryłach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 990 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2013 r. – 10.06.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miasto Sulejówek, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 i 2,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 i 3,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 i 1,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 i 5,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 3,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 i 5,
  • zajęcia wyrównawcze z informatyki dla uczniów klas 4-6,
  • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 5 i 6,
  • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas 6 i 4-5,
  • terapia logopedyczna dla uczniów klas 1 i 2,
  • reedukacja uczniów klas 4,
  • reedukacja uczniów klas 5,
  • reedukacja uczniów klas 6,
  • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 1,
  • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 2,
  • terapia korekcyjno – kompensacyjna uczniów klas 3,
  • zajęcia z elementami socjoterapii,
  • zajęcia plastyczne – arteterapia,
  • zajęcia z pedagogiem,
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
  • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 4-5,
  • zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 5-6,
  • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 1,
  • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 3,
  • koło językowe języka angielskiego dla uczniów klas 6,
  • koło matematyczne dla uczniów klas 2 i 3,
  • koło matematyczne dla uczniów klas 3 i 1,
  • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 1-3 (eko-plastyka),
  • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 4-5 i 5-6,
  • koło przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów klas 6 i 4,
  • koło informatyczne dla uczniów klas 4-5,
  • koło informatyczne dla uczniów klas 5-6,
  • koło historyczne dla uczniów klas 4-6,
  • koło muzyczne dla uczniów klas 1-3,
  • koło teatralne – grupa recytatorsko-aktorska,
  • koło teatralne – grupa muzyczno-aktorska,
  • koło plastyczne dla uczniów klas 1-2,
  • koło plastyczne dla uczniów klas 2-3,

  2) Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 3740 h.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 31.12.2012 r. – 15.05.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie oraz Publicznego Gimnazjum w Zakręcie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie:

  • zajęcia pozalekcyjne „Koło historyczne”,
  • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III,
  • zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce w klasach I – III,
  • pozalekcyjne zajęcia taneczno-ruchowe – tańce regionalne,
  • zajęcia pozalekcyjne „Terapia przez plastykę”,
  • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
  • pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów „Koło matematyczno-informatyczne”,
  • koło przyrodniczo-ekologiczne – zajęcia pozalekcyjne,
  • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  • zajęcia pozalekcyjne „Koło języka angielskiego”,
  • pozalekcyjne zajęcia logopedyczne,

  2) Publicznego Gimnazjum w Zakręcie:

  • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki,
  • koło regionalne,
  • pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języków obcych,
  • koło fotograficzne „Przyroda w obiektywie”,
  • zajęcia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1122 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 03.04.2013 r. – 28.02.2014 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych językowo (j. angielski).

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Długosiodło, projekt zaś skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia pozalekcyjne – język angielski.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 30.03.2012 r. – 31.12.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń – kurs języka angielskiego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Siemiatycki, zaś projekt skierowany jest do 22 osób tj. pracowników Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • kurs języka angielskiego – 22 osoby (3 grupy, na poziomach: beginner, elementary).

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 360 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 25.05.2012 r. – 30.11.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i z języka włoskiego dla pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Certes Sp. z o.o, zaś projekt skierowany jest do pracowników Gminy Barczewo i Gminy Stawiguda.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono w poszczególnych gminach:

  1) Gmina Barczewo:

  • język angielski,

  2) Gmina Stawiguda:

  • język angielski,
  • język włoski.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 600 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane: 14.05.2012 r. – 31.08.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w szkołach z terenu Gminy Olszewo-Borki.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Olszewo-Borki, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, Szkoły Podstawowej w Przystani, Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2340 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 18.12.2012 r. – 31.07.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników Condohotels Management Sp. z o.o.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do pracowników Condohotels Management Sp. z o. o.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono szkolenie językowe:

  • Moduł 17 JĘZYK ANGIELSKI – nauka metodą Colina Rose,
  • Moduł 18 JĘZYK NIEMIECKI,
  • Moduł 19 JĘZYK ROSYJSKI.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 15.05.2013 r. – 07.07.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zaś projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia z języka angielskiego w formie zdalnej – On-line przy pomocy komunikatorów internetowych.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 264 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 10.12.2012 r. – 30.06.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Myszyniec.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Myszyniec, zaś projekt skierowany jest do uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wykrocie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu:

  • zajęcia ICT,
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
  • zajęcia z języków obcych,
  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
  • zajęcia sportowo – wychowawcze,

  2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie:

  • zajęcia ICT,
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
  • zajęcia z języków obcych,
  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
  • zajęcia sportowo – wychowawcze,

  3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach:

  • zajęcia ICT,
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
  • zajęcia z języków obcych,
  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
  • zajęcia sportowo – wychowawcze.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 800 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.11.2012 r. – 30.06.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych we Włodawie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Miejska Włodawa, zaś projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym,

  2) Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • warsztaty psychoedukacyjne,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (arteterapia).

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 2328 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 16.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Grudusk.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Grudusk, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w Grudusku i Humięcinie.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa w Grudusku:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

  2) Szkoła Podstawowa w Humięcinie:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 420 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 10.10.2012 r. – 28.06.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie szkoleń językowych – z języka angielskiego i języka angielskiego technicznego dla pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, zaś projekt skierowany jest do pracowników z oddziałów Stora Enso Poland S.A.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Mosinie (woj. wielkopolskie),
  • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie),
  • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Tychach (woj. śląskie),
  • szkolenia z języka angielskiego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Łodzi (woj. łódzkie),
  • szkolenia z języka angielskiego technicznego w siedzibie oddziału Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce (woj. mazowieckie).

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 5373 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 26.09.2011 r. – 31.05.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Wąsosz, zaś projekt skierowany jest do uczniów z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Wąsosz.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

  2) Szkoła Podstawowa w Kędziorowie:

  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

  3) Szkoła Podstawowa w Sulewie Kownatach:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

  4) Szkoła Podstawowa w Żebrach:

  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  5) Szkoła Podstawowa w Ławsku:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,

  6) Szkoła Podstawowa w Niecikach:

  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1200 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 02.05.2012 r. – 30.04.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników PSS Społem.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest EC Euro Consulting Sp. z o. o., zaś projekt skierowany jest do 15 pracowników działu handlowego PSS „Społem”.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • szkolenie z języka angielskiego.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 96 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 11.02.2013 r. – 15.03.2013 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia psychoedukacyjne,
  • zajęcia fotograficzne,
  • decoupage,
  • zajęcia z języka angielskiego,
  • grafika komputerowa.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 608 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 03.11.2011 r. – 31.12.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć „Kurs stylizacji sylwetki” w ramach zadania 2 „działania dla kierunku Technik hotelarz” dla uczestników ww. projektu.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku/Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, zaś projekt skierowany jest do uczniów w/w szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • „Kurs stylizacji sylwetki”.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 60 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2012 r. – grudzień 2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z języka rosyjskiego,
  • zajęcia z matematyki.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 330 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.09.2012 r. – 30.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III w trzynastu szkołach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, zaś projekt skierowany jest do uczniów ze szkół na terenie Gminy ostrów Mazowiecka.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia logopedyczne,

  2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

  3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

  4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkch:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

  5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

  6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

  7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozikach:

  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • zajęcia językowe,

  8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie:

  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),

  9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

  10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,

  11) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Osuchowej:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych),
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

  12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia wokalno – taneczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych,

  13) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie:

  • zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu edukacji matematycznej,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
  • zajęcia specjalistyczne (muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych).

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 1945 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 14.03.2012 r. – 30.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest WebEFS Panasewicz Zubrycki Sp. j., zaś projekt skierowany jest do małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W ramach projektu zrealizowano:

  1) zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i pracowników przez nich delegowanych, z terenu całej Polski,

  2) przeprowadzenie doradztwa dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 02.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest WebEFS Panasewicz Zubrycki Sp. j., zaś projekt skierowany jest do małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W ramach projektu zrealizowano:

  1) zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i pracowników przez nich delegowanych, z terenu całej Polski,

  2) przeprowadzenie doradztwa dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 02.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zaś projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z języka rosyjskiego,
  • zajęcia z matematyki,
  • zajęcia z chemii i fizyki,
  • zajęcia z biologii.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 285 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 03.10.2011 r. – 30.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku/IX LO w Białymstoku, zaś projekt skierowany jest do 100 uczniów ww. szkoły.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  • zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
  • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego,
  • zajęcia dodatkowe z matematyki,
  • zajęcia dodatkowe z fotografiki,
  • wyznaczanie szlaku turystycznego.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 728 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 28.10.2011 r. – 29.06.2012 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie cyklu szkoleń z języka angielskiego dla uczestników ww. projektu w miejscowościach: Andrzejewo (woj. mazowieckie), Stara Ruskołęka (woj. mazowieckie) i Glina (woj. mazowieckie).

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Biuro doradczo – szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski, zaś projekt skierowany jest do uczestników projektu „Turystyka wiejska sposobem na rozwój”.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzono:

  • „Kurs podstawowy języka angielskiego”.

  Łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach tego projektu wyniosła: 270 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: grudzień 2011 r. – maj 2012 r.

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies