Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Dostępny Samorząd – Granty

“Dostępny samorząd – granty”

(09 luty 2022 r. – Regulamin naboru został opublikowany na stronach PFRON – dostępny TUTAJ )

Podstawowe informacje

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

W ramach przedmiotowego projektu PFRON udzieli 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000,00 zł oraz 100 grantów
przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej
250 000,00 zł.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2023 r.

Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 84 699 994,87 zł i obejmuje dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 71 385 155,67 zł oraz ze środków budżetu Państwa w kwocie 13 314 839,20 zł.

Kto jest uprawniony do uzyskania grantu?

 • Posiadanie nie później niż w dniu złożenia wniosku o grant wyznaczonej osoby, która pełni w JST funkcje koordynatora do spraw dostępności.
 • Posiadanie opublikowanego na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Wskazanie we wniosku z jakiego wsparcia doradczego JST będą korzystać w trakcie realizacji projektu (kryterium prawdopodobne – nie wskazane w ogłoszeniu znajdującym się na stronie PFRON).

JST będzie mogła złożyć w konkursie tylko jeden wniosek, którym może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, po podpisaniu umowy, termin może zostać wydłużony) i nie może wykraczać poza 30 września 2023 roku.

Katalog kosztów kwalifikowalnych – czyli co może sfinansować jednostka samorządu terytorialnego w ramach grantu?

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
 • zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),
 • obsługa osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
 • koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Co oferujemy?

 • sprawne przygotowanie wniosku o przyznanie grantu, zgodnie z wymaganiami generatora wniosków oraz dokumentacji konkursowej
 • specjalistyczne doradztwo z najlepszymi ekspertami w obszarze dostępności i projektowania uniwersalnego
 • bieżący kontakt i wsparcie zarówno na etapie tworzenia projektu grantowego, jak także całego procesu związanego ze złożeniem wniosku i jego oceną, a także wdrażaniem projektu w Państwa jednostkach

Skontaktuj się z nami!

Monika Czudzinowicz
Młodszy Specjalista w Dziale Funduszy i Rozwoju
tel. 696088554
e-mail:
m.czudzinowicz@openeducation.pl

Mariusz Pruszyński
Dyrektor Działu Funduszy i Rozwoju
tel. 698054552
e-mail: m.pruszynski@openeducation.pl

Skip to content