Aktualne Przetargi

Kurs języka angielskiego dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja kursu języka angielskiego na poziomie B2/C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Województwa Podlaskiego działający w imieniu Województwa Podlaskiego. Kurs jest skierowany do ok. 26 pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Łączna liczba godzin: 81 h

Okres realizacji:

09/10.2019 – 31.04.2020 r.

Kompleksowe kwalifikacje!
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów / uczennic kierunku technik informatyk, technik organizacji reklamy, fototechnik oraz rozwijające kreatywność:

 • szkolenie „Tworzenie szablonów stron www w programie Photoshop” – zajęcia dla 40 osób podzielonych na 4 grupy, 4 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 32 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Pozycjonowanie stron WWW” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy po 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Nowoczesny marketing w sprzedaży” – dla 10 osób, 8 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 48 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Kreatywna reklama” – dla 10 osób, 6 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 36 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Marketing osobisty” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy x 16 godzin zegarowych,
 • warsztaty „Kreatywne myślenie w pracy z klientem” – dla 80 osób podzielonych na 8 grup x 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Fotografia reklamowa” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 56 godzin zegarowych,
 • zajęcia „Obróbka zdjęć” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 7 godzin, łącznie 49 godzin zegarowych.

 

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Białystok / Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest od 26.03.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.

Indywidualne zajęcia reedukacyjne
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi zorganizowania i przeprowadzeni Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950  Warszawa.

W ramach realizowanego projektu przewiduje się:

 • 120 godzin języka polskiego;
 • 240 godzin matematyki.

Okres realizacji:

Usługa realizowana jest w okresie od 31.12.2018 r. do dnia 17.12.2019 r.

Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych dla osób zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, obejmujących:

 1. prowadzenie weekendowych zajęć świetlicowych dla dzieci
  i młodzieży,
 2. organizację jednodniowych wyjść kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
 3. organizację wydarzeń okolicznościowych na terenie ośrodków dla cudzoziemców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
 • Ośrodek w Czerwonym Borze.
 • Ośrodek w Lininie.
 • Ośrodek w Grotnikach.
 • Ośrodek w Grupie.
 • Ośrodek w Łukowie.
 • Ośrodek w Białymstoku.
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
 • Ośrodek w Bezwoli.
 • Ośrodek w Warszawie.

Okres realizacji:

Zamówienie realizowane w okresie od: 19.11.2018 r. do: 20.12.2019 r.

Monitoring inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”
logo

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kontroli / wizyt monitorujących poprawność inicjatyw realizowanych przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe, które otrzymały dofinansowanie na ich przeprowadzenie w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej ul. Łagodna 2/2, 15-757 Białystok realizujący projekt wspólnie z Fundacją Okno na Wschód ul. Ciepła 40, lok. 15, 15-472 Białystok.

Okres realizacji:

Kontrole realizowane w okresie: październik 2018 r. – listopad 2019 r.

Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących koordynację oraz nauczanie języka polskiego, w tym:

 1. nauczanie języka polskiego jako obcego skierowane do dorosłych cudzoziemców,
 2. nauczanie języka polskiego dzieci poprzez:
 • pomoc w odrabianiu lekcji i prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • prowadzenie pilotażowych zajęć przygotowawczo-wyrównawczych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego i kontynuujących ten obowiązek oraz opracowanie w ich trakcie programu nauczania języka polskiego i modelowych rozwiązań metodycznych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (kursu przygotowawczego)

w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
 • Ośrodek w Czerwonym Borze.
 • Ośrodek w Lininie.
 • Ośrodek w Grotnikach.
 • Ośrodek w Grupie.
 • Ośrodek w Łukowie.
 • Ośrodek w Białymstoku.
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
 • Ośrodek w Bezwoli.
 • Ośrodek w Warszawie.

Szacunkowa liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 27 984.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 28.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkól prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym w ramach projektu „Dobry Zawód Fajne Życie
– popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu miasta Białystok – około 123 godziny, w tym min. jedna godzina w każdej z 19 określonych placówek terenu miasta Białystok;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego – około 80 godzin,
w tym min. jedna godzina w każdej z 18 określonych placówek powiatu białostockiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego – około 29 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 7 określonych placówek powiatu monieckiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego – około 18 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 5 określonych placówek powiatu sokólskiego;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu Miasta Białystok, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia
– około 2630 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia – około 1600 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 570 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 360 godzin;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu miasta Białystok;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu białostockiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu monieckiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu sokólskiego;

Okres realizacji:

Planowany termin realizacji od 09.2018 r. do 03.2019 r.

``Żłobek i Przedszkole Marzenie``
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie specjalistycznych usług psychologicznych, z niwelowania wad postawy oraz sensomotorycznych dla uczestników projektu pn. „Wymarzone przedszkole”, współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych, ul. Kościuszki 16/18, Olsztyn.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych usług dla uczestników projektu
pn. „Wymarzone przedszkole”, w tym:

 1. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z psychologiem dla dzieci w wielu przedszkolnym. Zajęcia dla 24 dzieci, średnio średnia ilość godzin dla jednego ucznia z 10 godzin zajęć (forma
  i czas trwania zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci) – łącznie około 240 godzin.
 2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców, przewidywana dla każdego rodzica możliwość skorzystania z konsultacji z wybranymi specjalistami – według rzeczywistego zapotrzebowania w wymiarze maksymalnym nie przekraczającym 270h.
 3. Przeprowadzenie zajęć z niwelowania wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach (grupa 22/23 osoby), każde spotkanie grupowe trwać będzie 1 godzinę, odbędą się 4 spotkania w miesiącu dla każdej grupy, przez okres 12 miesięcy – łącznie około 96 godzin.
 4. Przeprowadzenie zajęć sensomotorycznych dla dzieci w wielu przedszkolnym dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia dla 25 osób prowadzone na podstawie założeń terapii sensorycznej,
  w dwóch grupach (grupa 12/13 osób), każde spotkanie grupowe będzie trwać 1 godzinę,
  4 razy w miesiącu, przez okres 12 miesięcy – łącznie 96 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie od: 23.05.2018 r. do: 31.03.2019 r.

„Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

– realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ);
– realizacja szkoleń przygotowujących nauczycieli do korzystania z pracowni szkolnych oraz do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą główną: al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa.
Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjum z terenu MOF Poznań i obejmuje realizację:

1. zajęć pozalekcyjnych w 20 gminach MOF Poznań – 37 176 godzin,
2. popytowego Doradztwa Kariery dla 2400 uczniów z 49 szkół, łącznie 4800 godzin,
3. popytowego Doradztwa Kariery dla uczniów 49 szkół w formie warsztatów rynku pracy, łącznie 480 godzin,
4. szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych z 80 szkół, korzystających z pracowni, realizowanych przez opiekunów pracowni, wdrażających standard na poziomie szkoły, łącznie 1280 godzin,
5. szkoleń dla nauczycieli 80 szkół uczestniczących w WSDZ realizowanych przez szkolnych Koordynatorów WSDZ, łącznie 1280 godzin.

Okres realizacji:

W trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 do dnia 31.10.2019 roku.

„Lubię się uczyć” cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych``
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Organizacja i prowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Lubię się uczyć”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest reprezentująca Województwo Mazowieckie  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas III-VI.  Łącznie zostanie przeszkolonych 4008 uczestników,  suma szkoleń wynosi 2319 godzin.

Tematyka warsztatów:

– zajęcia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i rozwiązywania konfliktów – 505 godzin;

– zajęcia techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania – 505 godzin;

– zajęcia odkrywania własnego potencjału, autoprezentacji oraz planowania przyszłej kariery zawodowej – 905 godzin;

– zajęcia efektywnego przeszukiwania Internetu, filtrowania informacji i bezpieczeństwa w sieci – 404 godziny.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w terminie 27.02.2018 r. – 20.06.2019 r.

„Równe szanse dla wszystkich”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na terenie gminy Siemiatycze (Czartajew, Tołwin, Szerszenie).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35,

17-300 Siemiatycze.

W ramach realizowanego projektu przewiduję się:

 • 189 godzin doradztwa indywidualnego skierowanego do uczniów kl. VII (po 3 godz. zegarowe na ucznia);
 • 108 godzin doradztwa grupowego;
 • 30 spotkań z przedstawicielami zawodów (policjant, strażak, fryzjer, urzędnik, prawnik);
 • 6 konkursów pn. „Mój zawód przyszłości”;

Okres realizacji:

Usługa realizowana jest w okresie od 23.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 55 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukierunkowanych na podniesienie poziomu znajomości języków obcych w ramach projektu 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

• Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie, trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 720 godzin). W szkoleniu będą uczestniczyły 3 grupy po 10 pracowników/czek.
• Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 1200 godzin). W szkoleniu będzie uczestniczyło 5 grup po 5 pracowników/czek.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem na poziomach zaawansowania od A1 do B2 i zostanie zakończone egzaminem TELC.
Wzrost odpowiednich kompetencji językowych wzmocni potencjał wiedzy i umiejętności pracowników o obszarze migracji i azylu.

Okres realizacji:

Projekt jest realizowany od grudnia 2017 r. do końca czerwca 2019 r.

Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej.
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Organizacja i przeprowadzenie 116 zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Starosta Powiatu Hajnowskiego, projekt skierowany jest do grup dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

Łącznie zostanie przeszkolonych 2900 osób.

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej realizowane będzie w terminie od 01.11.2017 r. do 20.06.2019 r.
Łączna suma godzin: 464.

„Panorama sukcesu” - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Usługi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego polegające na prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie w ramach projektu pt. „Panorama sukcesu”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica z siedzibą w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm. Projekt skierowany jest do 60 dzieci i obejmuje:
1) Doradztwo pedagogiczne – 384 godzin,
2) Doradztwo psychologiczne – 256 godzin.

Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 640 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

Okres realizacji:

Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

Wielkość tekstu