Aktualne Przetargi

Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących koordynację oraz nauczanie języka polskiego, w tym:

 1. nauczanie języka polskiego jako obcego skierowane do dorosłych cudzoziemców,
 2. nauczanie języka polskiego dzieci poprzez:
 • pomoc w odrabianiu lekcji i prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • prowadzenie pilotażowych zajęć przygotowawczo-wyrównawczych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego i kontynuujących ten obowiązek oraz opracowanie w ich trakcie programu nauczania języka polskiego i modelowych rozwiązań metodycznych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (kursu przygotowawczego)

w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych odbywa się w 11 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej.
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku.
 • Ośrodek w Czerwonym Borze.
 • Ośrodek w Lininie.
 • Ośrodek w Grotnikach.
 • Ośrodek w Grupie.
 • Ośrodek w Łukowie.
 • Ośrodek w Białymstoku.
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów.
 • Ośrodek w Bezwoli.
 • Ośrodek w Warszawie.

Szacunkowa liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 27 984.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 28.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach B1, B2, C1 dla 10 pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Projekt skierowany jest do pracowników Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem szkolenia językowego jest podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa dotyczącego polityki spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy).

Szkolenia polegają na poszerzeniu znajomości zastosowania języka fachowego, umiejętności komunikacji w środowisku pracy oraz terminologii dotyczącej aspektów prawnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i terminologii stosowanej w  dokumentach urzędowych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej.

Łączna liczba do zrealizowania – 150 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w terminie: maj 2018 r. – listopad 2018 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkól prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym w ramach projektu „Dobry Zawód Fajne Życie
– popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu miasta Białystok – około 123 godziny, w tym min. jedna godzina w każdej z 19 określonych placówek terenu miasta Białystok;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego – około 80 godzin,
w tym min. jedna godzina w każdej z 18 określonych placówek powiatu białostockiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego – około 29 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 7 określonych placówek powiatu monieckiego;

– grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego – około 18 godzin, w tym min. jedna godzina w każdej z 5 określonych placówek powiatu sokólskiego;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu Miasta Białystok, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia
– około 2630 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu białostockiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla 1 ucznia – około 1600 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu monieckiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 570 godzin;

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym z terenu powiatu sokólskiego, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działań/Planu Edukacyjno-Zawodowego – 2 spotkania każde po jednej godzinie dla
1 ucznia – około 360 godzin;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu miasta Białystok;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu białostockiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu monieckiego;

– seminaria dla uczniów szkół prowadzących kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ich rodziców z terenu powiatu sokólskiego;

Okres realizacji:

Planowany termin realizacji od 09.2018 r. do 03.2019 r.

Kurs języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 70 godzinnego kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 14 pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Łączna liczba godzin do zrealizowania: minimalnie 490h, maksymalnie 980h.

 

Okres realizacji:

Kursy są realizowane w okresie od czerwca do listopada 2018 roku.

``Żłobek i Przedszkole Marzenie``
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie specjalistycznych usług psychologicznych, z niwelowania wad postawy oraz sensomotorycznych dla uczestników projektu pn. „Wymarzone przedszkole”, współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Żłobek i Przedszkole Marzenie Regina Gawrych, ul. Kościuszki 16/18, Olsztyn.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych usług dla uczestników projektu
pn. „Wymarzone przedszkole”, w tym:

 1. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z psychologiem dla dzieci w wielu przedszkolnym. Zajęcia dla 24 dzieci, średnio średnia ilość godzin dla jednego ucznia z 10 godzin zajęć (forma
  i czas trwania zajęć dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dzieci) – łącznie około 240 godzin.
 2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców, przewidywana dla każdego rodzica możliwość skorzystania z konsultacji z wybranymi specjalistami – według rzeczywistego zapotrzebowania w wymiarze maksymalnym nie przekraczającym 270h.
 3. Przeprowadzenie zajęć z niwelowania wad postawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach (grupa 22/23 osoby), każde spotkanie grupowe trwać będzie 1 godzinę, odbędą się 4 spotkania w miesiącu dla każdej grupy, przez okres 12 miesięcy – łącznie około 96 godzin.
 4. Przeprowadzenie zajęć sensomotorycznych dla dzieci w wielu przedszkolnym dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia dla 25 osób prowadzone na podstawie założeń terapii sensorycznej,
  w dwóch grupach (grupa 12/13 osób), każde spotkanie grupowe będzie trwać 1 godzinę,
  4 razy w miesiącu, przez okres 12 miesięcy – łącznie 96 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie od: 23.05.2018 r. do: 31.03.2019 r.

``Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich``
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1884 godzin w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci w tym:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba dzieci w grupie: do 5. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 13 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po 1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 416 godz.;

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba dzieci w grupie: do 3. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 22 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po 1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 704 godz.;

– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Liczba dzieci w grupie: do 10. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 7 grup. Spotkania odbywać się będą w tygodniu średnio po
1 godz. x 32 tygodnie. Łącznie 224 godz.;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy tj. gimnastyka korekcyjna oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne organizowane od 4 do 8 godz. w miesiącu/grupa, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci. Liczba dzieci w grupie: do 10. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 7 grup. Łącznie: 420 godz.

Okres realizacji:

Zajęcia specjalistyczne przeprowadzone zostaną od 10.05.2018 r. do 21.09.2018 r.

„Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

– realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ);
– realizacja szkoleń przygotowujących nauczycieli do korzystania z pracowni szkolnych oraz do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą główną: al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa.
Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjum z terenu MOF Poznań i obejmuje realizację:

1. zajęć pozalekcyjnych w 20 gminach MOF Poznań – 37 176 godzin,
2. popytowego Doradztwa Kariery dla 2400 uczniów z 49 szkół, łącznie 4800 godzin,
3. popytowego Doradztwa Kariery dla uczniów 49 szkół w formie warsztatów rynku pracy, łącznie 480 godzin,
4. szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych z 80 szkół, korzystających z pracowni, realizowanych przez opiekunów pracowni, wdrażających standard na poziomie szkoły, łącznie 1280 godzin,
5. szkoleń dla nauczycieli 80 szkół uczestniczących w WSDZ realizowanych przez szkolnych Koordynatorów WSDZ, łącznie 1280 godzin.

Okres realizacji:

W trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018 oraz roku szkolnego 2018/2019.

Indywidualne lekcje języka angielskiego dla kadry zarządzającej GDOŚ
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie indywidualnych lekcji z języka angielskiego dla maksymalnie 13 pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć z języka angielskiego na poziomie min. B2 skoncentrowanych, w szczególności na doskonaleniu komunikacji werbalnej wraz
z zapewnieniem niezbędnych materiałów dydaktycznych na rzecz maksymalnie 13 pracowników (kadra zarządzająca) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Łączna maksymalna liczba godzin wynosi 350 godzin zegarowych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.

„Edukacja szkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „Edukacja szkolna bez barier- upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś.10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie:

 • integracji sensorycznej w wymiarze 156 godzin,
 • rytmiki w wymiarze 156 godzin.

Łączna liczba godzin przewidziana w ramach zajęć: 312 godz.

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć rozwijających z terapii sensorycznej i z rytmiki będą realizowane w terminie od 19.04.2018 r. do 31.08.2018 r .

„Lubię się uczyć” cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych``
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Organizacja i prowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Lubię się uczyć”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest reprezentująca Województwo Mazowieckie  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas III-VI.  Łącznie zostanie przeszkolonych 4008 uczestników,  suma szkoleń wynosi 2319 godzin.

Tematyka warsztatów:

– zajęcia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i rozwiązywania konfliktów – 505 godzin;

– zajęcia techniki efektywnego uczenia się i szybkiego czytania – 505 godzin;

– zajęcia odkrywania własnego potencjału, autoprezentacji oraz planowania przyszłej kariery zawodowej – 905 godzin;

– zajęcia efektywnego przeszukiwania Internetu, filtrowania informacji i bezpieczeństwa w sieci – 404 godziny.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w terminie 27.02.2018 r. – 20.06.2019 r.

„Równe szanse dla wszystkich”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów kl. VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 na terenie gminy Siemiatycze (Czartajew, Tołwin, Szerszenie).

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35,

17-300 Siemiatycze.

W ramach realizowanego projektu przewiduję się:

 • 189 godzin doradztwa indywidualnego skierowanego do uczniów kl. VII (po 3 godz. zegarowe na ucznia);
 • 108 godzin doradztwa grupowego;
 • 30 spotkań z przedstawicielami zawodów (policjant, strażak, fryzjer, urzędnik, prawnik);
 • 6 konkursów pn. „Mój zawód przyszłości”;

Okres realizacji:

Usługa realizowana jest w okresie od 23.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Język angielski dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1 dla pracowników
i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.
Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:
– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 100 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 400 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

Szkolenie języka angielskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 55 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukierunkowanych na podniesienie poziomu znajomości języków obcych w ramach projektu 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

• Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie, trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 720 godzin). W szkoleniu będą uczestniczyły 3 grupy po 10 pracowników/czek.
• Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 1200 godzin). W szkoleniu będzie uczestniczyło 5 grup po 5 pracowników/czek.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem na poziomach zaawansowania od A1 do B2 i zostanie zakończone egzaminem TELC.
Wzrost odpowiednich kompetencji językowych wzmocni potencjał wiedzy i umiejętności pracowników o obszarze migracji i azylu.

Okres realizacji:

Projekt jest realizowany od grudnia 2017 r. do końca czerwca 2019 r.

Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej.
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Organizacja i przeprowadzenie 116 zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Starosta Powiatu Hajnowskiego, projekt skierowany jest do grup dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

Łącznie zostanie przeszkolonych 2900 osób.

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej realizowane będzie w terminie od 01.11.2017 r. do 20.06.2019 r.
Łączna suma godzin: 464.

Kurs języka rosyjskiego współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” Projekt 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-B2 dla 37 pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Bema 100 kod 15-370 Białystok.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Celem kursu językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.
Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:
– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie kursu językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 22 osoby w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, przy ul. Bema 100, w trzech grupach na poziomach A1, A2 oraz B1/B2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, Płaska 80B, w jednej grupie na poziomie A1,
– 5 osób w Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie, ul. Szkolna 6A,w jednej grupie na poziomie A2.

Łączna liczba godzin zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Kurs realizowany w okresie: październik 2017 r. – kwiecień 2018 r.

„Panorama sukcesu” - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Usługi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego polegające na prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie w ramach projektu pt. „Panorama sukcesu”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica z siedzibą w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm. Projekt skierowany jest do 60 dzieci i obejmuje:
1) Doradztwo pedagogiczne – 384 godzin,
2) Doradztwo psychologiczne – 256 godzin.

Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 640 godzin.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

„Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Fundacja DIALOG z siedzibą przy ul. ks. Abramowicza 1 w Białystoku. Projekt skierowany jest do 72 dzieci i młodzieży, korzystających ze świetlic środowiskowych oraz będących w pieczy zastępczej.

Łączna liczba godzin kursu języka angielskiego we wszystkich grupach wynosi 2304.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: od 23.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

„Bajkowe przedszkole w Strawczynie”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole w Strawczynie”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Strawczyn z siedzibą przy ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

a) zadanie nr 1 – logopedia
– prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
– prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami mowy, prowadzenie porad i konsultacji.

b) zadanie nr 4 – plastyka
– przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat;
– prowadzenie zajęć plastycznych metodami dostosowanymi do wieku dzieci.

Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania:

a) zajęcia logopedyczne – 384 h
b) zajęcia plastyczne – 480 h

Okres realizacji:

Realizacja danego zadania w okresie od dnia 04.10.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

„Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czterech Świetlicach Środowiskowych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miasta Boguszów-Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorce, Plac Odrodzenia 1. Projekt skierowany jest do 134 dzieci i obejmuje:
1) Zajęcia grupowe socjoterapeutyczne – 640 godzin.
2) Trening Zastępowania Agresji – 480 godzin.

Łączna liczba godzin zajęć specjalistycznych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1120.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: październik 2017 r. – czerwiec 2019 r.

„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

Okres realizacji:

Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

„Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

Okres realizacji:

marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

„Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług psychologicznych – w zakresie prowadzenia indywidualnych porad psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”)

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Miejska Łeba/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie. Projekt skierowany jest do 13 osób (7 osób w 2017 r. i 6 osób w 2018 r.) i obejmuje:

1) indywidualne konsultacje uczestnika projektu celem dokonania diagnozy i wydania opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego, pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.
2) indywidualne spotkania z opiekunem merytorycznym MOPS i Doradcą Zawodowym, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego.
3) indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 65

Okres realizacji:

Część I – rok 2017: czerwiec – listopad
Część II – rok 2018: marzec – wrzesień

„Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

Okres realizacji:

marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

„Świetlice centrum wsparcia, integracja i aktywizacja”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego
w wymiarze 720 godzin w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracja i aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Łączna liczba godzin: 720 h

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: 28.03.2017 r. – 30.06.2019 r.

„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Gmina Kartuzy, a projekt skierowany jest do grup dzieci w wieku przedszkolnym.

Łączna liczba godzin zajęć: 3 108

Okres realizacji:

Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego będą realizowane w terminie od marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r .

„Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający – Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz nauczycieli z terenu wiejskiej gminy Wejherowo i obejmuje siedem szkół w ramach następujących części:

Część 2. Zajęcia informatyczne

2.1. Zajęcia zakończone egzaminem zew. ECDL.:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

2.2 Zajęcia wyrównujące:

1) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
2) SSP Góra Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

2.3 Szkolenie nauczycieli:

1) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
2) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
3) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
4) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
5) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
6) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
7) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 40 godzin.

Część 3 Zajęcia matematyczne:

3.1 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
4) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
5) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

3.2 Zajęcia wyrównujące:

1) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
2) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) Zajęcia wyrównujące z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 60 godzin.

Część 4 zajęcia z fizyki oraz koła naukowo-techniczne i matematyczno-astronomiczne:

4.1 Zajęcia rozwijające z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

4.2 Zajęcia wyrównujące z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) –60 godzin.

4.3 Koło naukowo – techniczne ,,W świecie eksperymentu”:

1) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
2) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

4.4 Kółko matematyczno-astronomiczne – SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

Część 5 zajęcia biologiczno-chemiczne – Gimnazjum w Bolszewie:

5.1 Zajęcia rozwijające z biologii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin,
5.2 Zajęcia wyrównujące z biologii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
5.3 Zajęcia rozwijające z chemii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin.

Część 6 zajęcia z geografii oraz kółko matematyczno-przedsiębiorcze – Gimnazjum w Bolszewie:

6.1 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) –120 godzin,
6.2 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
6.3 Kółko matematyczno-przedsiębiorcze – (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

Część 7 zajęcia z przyrody oraz kółko przyrodnicze:

7.1 Zajęcia rozwijające z przyrody:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

7.2 Zajęcia wyrównujące z przyrody – SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin:

7.3 Kółko przyrodnicze ,,Eksperymentuje i wiem”:

1) SSP Gościno (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
2) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

Część 9 Zajęcia logopedyczne:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

Część 10 Terapia pedagogiczna:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
4) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

Część 11 Zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacja z terapią.

11.1 Zajęcia rewalidacyjne indywidualne:

1) SSP Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 120 godzin,
2) SSP Góra (zajęcia indywidualne) – 300 godzin.

11.2 Rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny – SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia indywidualne) – 60 godzin.

Część 12 Szkolenia dla nauczycieli – specjalne potrzeby edukacyjne:

12.1 Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

12.2 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

12.3 Przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
5) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
6) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
7) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

Część 13 Zajęcia doradztwa zawodowego – Gimnazjum Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 150 godzin.

Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 8500.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

„SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, projekt skierowany jest zaś do maksymalnie 33 Uczestników/Uczestniczek w zakresie obejmującym m.in. przedmioty:
1) języka polskiego,
2) języka angielskiego,
3) matematyki,
4) fizyki,
5) chemii,
6) biologii,
7) języka francuskiego,
8) języka hiszpańskiego.

Łączna liczba godzin zajęć reedukacyjnych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1320 godz.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

„Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” w następujących szkołach:

– Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,
– Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec. Projekt skierowany jest do 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje:
1) doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne) – 1020 godzin,
2) doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe) – 280 godzin.

Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 1300.

Okres realizacji:

Zajęcia realizowane w okresie: luty 2017 r. – czerwiec 2018 r.

„Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z terapii uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiający –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie przy ulicy Moniuszki 5.

Łączna liczba godzin: 216 h

Okres realizacji:

Kursy realizowane w okresie: 15.11.2016 r. – 30.06.2018 r.

„Akademia Aktywności”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Indywidualne wsparcie dla 360 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa VII – Poprawa spójności społecznej. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10 – 165 Olsztyn.
Projekt zakłada wsparcie 360 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat. W projekcie wezmą udział uczestnicy z następujących powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, sokólskiego, augustowskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego.

Oferta szkolenia/zadania:

Indywidualne wsparcie składa się z następujących zadań:

Zadanie 1: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb UP.
Diagnoza będzie realizowana dla 360 osób poprzez:
– wywiad psychologiczny w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP);
– wywiad doradcy zawodowego w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP).

Zadanie 2: Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu:
– przez psychologa w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP);
– przez doradcę zawodowego w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP).

Zadanie 3: Przeprowadzenie mentoringu w zakresie budowania kapitału społecznego UP:
– łącznie 2160 godzin (średni 6 godz./UP, min. 3 godz./UP).

Zadanie 4: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 360 UP:
– łącznie 1440 godzin (średnio 4 godz./UP, min. 2 godz./UP).

Okres realizacji:

Wsparcie indywidualne uczestników projektu zostanie przeprowadzone w terminie od 12.2017 r. do 08.2019 r.

”Szkolenie języka rosyjskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego na poziomie A1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:

– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego jest realizowane w następujących grupach:
– 10 osób w Placówce Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi, przy ul. Przytorowej 7, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka rosyjskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 300 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

Szkolenie języka angielskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

– zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
– słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
– czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 100 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane
w następujących grupach:
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A1,
– 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B1,
– 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 400 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

„Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1698 godzin z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 556 uczniów/uczennic.

Okres realizacji:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe przeprowadzone zostanie od 27.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

Wielkość tekstu