fbpx

Aktualne Przetargi

„Postaw na Praktykę”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kompleksowa realizacja szkoleń językowych (język angielski) dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę” wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kompetencje, na terenie miasta Chełm, Lublin oraz Zamość.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych w wymiarze 60 godzin oraz  egzaminu zewnętrznego dla 5 grup Uczestników Projektu „Postaw na Praktykę”, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 77 osób biernych zawodowo (46K i 31M) i poprawa sytuacji na rynku pracy u 19 osób pracujących (11K i 8M) w województwie lubelskim.

Szkolenia skierowane są do młodych ludzi w wieku 15-29, pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji, którzy pragną podnieść swoje zdolności do zatrudnienia i poprawić swoją sytuację na rynku pracy. W grupie docelowej znajdują się także osoby, które opuściły pieczę zastępczą / młodzieżowe ośrodki wychowawcze / ośrodki socjoterapii, opuściły zakład karny / areszt śledczy / zakład poprawczy / schronisko dla nieletnich, opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / wychowawcze, ukończyły naukę w szkole specjalnej, przebywają w domu samotnej matki lub opuściły zakład pracy chronionej oraz osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

„Przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursów z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych (1280 godzin zajęć – po 160 godzin zajęć na każdą z ośmiu grup). Maksymalna liczba uczestników wynosi po 6 osób dla każdej z ośmiu grup, w sumie 48 osób.

Celem kursów jest rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych przez uczestników kursu w języku angielskim na poziomie B2 – C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metoda realizacji: metoda ćwiczeniowa z elementami sytuacyjnymi (case studies, role plays)
i elementami dyskusji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Okres realizacji:

Umowa realizowana od 22.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Specjalistyczne szkolenia dla 35 edukatorów LOWE oraz świadczenie usługi doradztwa dla 5 placówek oświaty w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Część A:

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych 8-dniowych szkoleń dla 35 edukatorów Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (dalej: LOWE) w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego, w tym przygotowania materiałów, wynajem sali szkoleniowej wraz zapewnieniem cateringu oraz noclegu dla 35 osób.

Zakres tematyczny szkoleń oraz wyznaczona ilość godzin:

 1. Zbudowanie lokalnych koncepcji LOWE we współpracy z biznesem, administracją lokalną, centralną i sektorem pozarządowym – 8 h
 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych odbiorców LOWE – 4 h
 3. Jak zbudować ofertę edukacyjną LOWE dostosowana do potrzeb potencjalnych uczestników – 4 h
 4. Porozumiewanie się w języku obcym – 4 h
 5. Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej – 4 h
 6. Porozumiewanie się w języku ojczystym – 4 h
 7. Rozwijanie świadomości poprzez poznawanie architektury i kultury regionu, nieobecnej w opracowaniach historycznych – 4 h
 8. Kompetencje informatyczne – 4 h
 9. Kompetencje matematyczne i informatyczne – 4 h
 10. Kompetencje społeczne i obywatelskie – 4 h
 11. Umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, techniczne, kompetencje informatyczne – 4 h
 12. Kompetencje uczenia się – 4 h
 13. Kompetencje matematyczne i techniczne, informatyczne – 4 h
 14. Kompetencje uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy – 4 h
 15. Kompetencje interpersonalne do rozwiązywania problemów i konfliktów
  w pracy zawodowej – 4 h

Część B:

Świadczenia łącznie 360 godzin usług doradztwa w zakresie wsparcia 5 placówek oświaty
w: rozwiązywaniu problemów wdrożenia i funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia prawnego w zakresie tworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i jego funkcjonowania w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. na terenie województwa podlaskiego.

Usługi doradztwa zawodowego świadczone będą w następującym zakresie:

 1. Doradztwo dla organów/placówek w rozwiązywaniu problemów wdrożenia
  i funkcjonowania LOWE:

  • zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
   w organie,
  • odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
   i odbiorców wsparcia,
 2. Doradztwo dla organów/placówek w kwestii wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami:

  • zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
   w placówce,
  • odbywającego się osobiście lub zdalnie za zgodą Zamawiającego
   i odbiorców wsparcia,
 3. Doradztwo prawne dla organów/placówek w zakresie tworzenia LOWE i jego funkcjonowania:
  • zrealizowanie 120 h doradztwa indywidualnego i/lub grupowego
   w placówce,

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych.” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Unijnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus w Białymstoku, ul. Brukowa 28/8, 15-889 Białystok.

Edukatorami LOWE będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

Uczestnikami doradztwa będą przedstawiciele placówek prowadzących LOWE oraz przedstawiciele organów prowadzących placówki, które prowadzą LOWE.

Okres realizacji:

01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Język angielski dla funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1+/A2 – B1+ dla 37 funkcjonariuszy służących w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 100.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kwalifikacji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

 • zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
 • słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 • 6 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Kuźnicy, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, szkolenie na poziomie A2,
 • 9 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A2,
 • 6 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane w okresie: 18.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Projekt nr PL/2019/PR/0067 „Szkolenie językowe – podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Kompleksowe kwalifikacje!
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów / uczennic kierunku technik informatyk, technik organizacji reklamy, fototechnik oraz rozwijające kreatywność:

 • szkolenie „Tworzenie szablonów stron www w programie Photoshop” – zajęcia dla 40 osób podzielonych na 4 grupy, 4 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 32 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Pozycjonowanie stron WWW” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy po 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Nowoczesny marketing w sprzedaży” – dla 10 osób, 8 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 48 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Kreatywna reklama” – dla 10 osób, 6 dni zajęć po 6 godzin, łącznie 36 godziny zegarowe,
 • szkolenie „Marketing osobisty” – dla 40 osób podzielonych na 4 grupy x 16 godzin zegarowych,
 • warsztaty „Kreatywne myślenie w pracy z klientem” – dla 80 osób podzielonych na 8 grup x 16 godzin zegarowych,
 • szkolenie „Fotografia reklamowa” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 8 godzin, łącznie 56 godzin zegarowych,
 • zajęcia „Obróbka zdjęć” – dla 10 osób, 7 dni zajęć po 7 godzin, łącznie 49 godzin zegarowych.

 

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Miasto Białystok / Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

Okres realizacji:

Umowa realizowana jest od 26.03.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.

Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1698 godzin z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 556 uczniów/uczennic.

Okres realizacji:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe przeprowadzone zostanie od 27.02.2018 r. do 30.06.2020 r.

„Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych dla osób zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, obejmujących:

 1. prowadzenie weekendowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
 2. organizację jednodniowych wyjść kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych odbywa się w 10 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku
 • Ośrodek w Czerwonym Borze
 • Ośrodek w Lininie
 • Ośrodek w Grupie
 • Ośrodek w Łukowie
 • Ośrodek w Białymstoku
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów
 • Ośrodek w Bezwoli
 • Ośrodek w Warszawie

 Okres realizacji:

Zamówienie realizowane w okresie od: 06.02.2020 r. do: 31.03.2020 r.

„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

Okres realizacji:

Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

Wielkość tekstu