Aktualne Przetargi

Język angielski dla funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1+/A2 – B1+ dla 37 funkcjonariuszy służących w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 100.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kwalifikacji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

 • zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
 • słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 • 6 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Szudziałowie, ul. Szkolna 6a, 16-113 Szudziałowo, szkolenie na poziomie A1,
 • 8 osób w Placówce SG w Kuźnicy, ul. Graniczna 1, 16-123 Kuźnica, szkolenie na poziomie A2,
 • 9 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A2,
 • 6 osób w Placówce SG w Bobrownikach, Bobrowniki, 16-040 Gródek, szkolenie na poziomie A1.

Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenia realizowane w okresie: 18.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Projekt nr PL/2019/PR/0067 „Szkolenie językowe – podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

„Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych dla osób zamieszkujących ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, obejmujących:

 1. prowadzenie weekendowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
 2. organizację jednodniowych wyjść kulturalno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się
o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, zaś świadczenie usług edukacyjnych oraz rekreacyjno-kulturalnych odbywa się w 10 ośrodkach na terenie całego kraju:

 • Ośrodek w Białej Podlaskiej
 • Ośrodek w Podkowie Leśnej-Dębaku
 • Ośrodek w Czerwonym Borze
 • Ośrodek w Lininie
 • Ośrodek w Grupie
 • Ośrodek w Łukowie
 • Ośrodek w Białymstoku
 • Ośrodek w Kolonii-Horbów
 • Ośrodek w Bezwoli
 • Ośrodek w Warszawie

 Okres realizacji:

Zamówienie realizowane w okresie od: 06.02.2020 r. do: 31.03.2020 r.

Szkolenie języka angielskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego, dostosowanego
do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1-B2 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki umożliwi, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

– zdobycie kompetencji językowych w zakresie znajomości gramatyki
i umożliwiających swobodne komunikowanie się;

– rozumienie podstawowych zwrotów grzecznościowych stosowanych
w bezpośrednim kontakcie z podróżnym przekraczającym granicę państwową;

– tworzenie wypowiedzi językowych, zadawanie pytań, odpowiadanie
na pytania, uczestniczenie w krótkich rozmowach,

– czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających podstawy struktur gramatycznych;

– pisanie krótkich tekstów w znacznym stopniu poprawnych gramatycznie
i stylistycznie.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Szkolenie z języka angielskiego jest realizowane w następujących grupach:

 1. Komenda Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2, 10 osób;
 2. Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie B2, 10 osób;
 3. Placówka Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B2, 10 osób;
 4. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1, 10 osób;
 5. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A2, 10 osób;
 6. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie B1, 10 osób;
 7. Placówka Straży Granicznej w Gołdapi, 11-500 Braniewo, szkolenie
  na poziomie A1, 10 osób.

Łączna liczba godzin szkoleń z języka angielskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 840 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: 01.10.2019 r. – 31.03.2020 r.

Szkolenie języka rosyjskiego „Bezpieczna przystań projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie szkolenia z języka rosyjskiego, dostosowanego
do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomie A1 dla pracowników
i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
ul.  Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

Program nauki umożliwi, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:

– zdobycie kompetencji językowych w zakresie znajomości gramatyki
i umożliwiających swobodne komunikowanie się;

– rozumienie podstawowych zwrotów grzecznościowych stosowanych
w bezpośrednim kontakcie z podróżnym przekraczającym granicę państwową;

– tworzenie wypowiedzi językowych, zadawanie pytań, odpowiadanie
na pytania, uczestniczenie w krótkich rozmowach;

– czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających podstawy struktur gramatycznych;

– pisanie krótkich tekstów w znacznym stopniu poprawnych gramatycznie
i stylistycznie.

Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego
to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa
45 min.

Szkolenie z języka rosyjskiego jest realizowane w następujących grupach:

 1. Placówka Straży Granicznej w Gołdapi, ul. Przytorowa 7, 19-500 Gołdap, szkolenie na poziomie A1, 10 osób;
 2. Placówka Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie A1, 10 osób.

Łączna liczba godzin szkoleń z języka rosyjskiego zaplanowanych
do realizacji wynosi 240 godzin lekcyjnych.

Okres realizacji:

Szkolenie realizowane w okresie: 01.10.2019 r. – 31.03.2020 r.

Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie 2 kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”  o numerze 2019-1-PL01-KA102-064251 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Trawiastej 20 B, 15-161 Białystok.

W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 2 kursy z języka niemieckiego dla podopiecznych jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku:

 • Hufiec Pracy w Łomży: Łomża – 60 godzin;
 • Hufiec Pracy w Łomży: Jedwabne – 60 godzin.

Kursy przewidują 54 godziny dydaktyczne na zapoznanie się z podstawowymi zwrotami umożliwiającymi komunikację oraz ze słownictwem branżowym z dziedziny gastronomii, a także 6 godzin na przybliżenie podstawowych informacji na temat kultury i tradycji regionu Brandenburgii oraz informacji przydatnych dla osób podróżujących do Niemiec.

 Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w Ochotniczych Hufcach Pracy w okresach:

 • OHP Łomża: Jedwabne – od 29.02.2020 r. do 16.05.2020 r.
 • OHP Łomża: Łomża – od 03.03.2020 r. do 14.05.2020 r.

Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1698 godzin z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 556 uczniów/uczennic.

Okres realizacji:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe przeprowadzone zostanie od 27.02.2018 r. do 30.06.2020 r.

Kurs języka angielskiego dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja kursu języka angielskiego na poziomie B2/C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest Zarząd Województwa Podlaskiego działający w imieniu Województwa Podlaskiego. Kurs jest skierowany do ok. 26 pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Łączna liczba godzin: 81 h

Okres realizacji:

09.10.2019 r. – 30.04.2020 r.

„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

Okres realizacji:

Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

Wielkość tekstu