No Announcement posts

Zakończone Projekty

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
  OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
  DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
  PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  Cel główny projektu:

  Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy wśród 80 uczniów (44Ch,36Dz) Szkoły Podstawowej w Tołczach poprzez udział m.in. w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie do końca VII 2017 r.

  Oferta projektu:

  1. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – INICJATYWNOŚĆ/KREATYWNOŚĆ/PRACA W ZESPOLE

  a) Zakątek wyobraźni – zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się oraz kreatywność (40 godzin).
  b) Tęczowe inspiracje – zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, pracę w grupie, kreatywność (120 godzin).
  c) Kim będę? Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godzin warsztatów grupowych + 44 godziny indywidualnego wsparcia).
  d) Terapia przez ruch i muzykę – zajęcia rozwijające kreatywność i pracę w grupie (80 godzin).
  e) Atelier Twórcy – zajęcia rozwijające inicjatywność oraz pracę zespołową (120 godzin).

  2. KLUCZ TO KOMPETENCJE UCZNIÓW – KOMPETENCJE KLUCZOWE (matematyka, język obcy)

  a) English is cool, English is fun, English is for everyone! – dla klasy IV (40 godzin).
  b) English tradiotions and customs – dla klasy V (80 godzin).
  c) English – successful communication – dla klasy VI (40 godzin).
  d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy II (80 godzin).
  e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV (40 godzin).
  f) Kuźnia talentów – koło matematyczne dla klas V-VI (40 godzin).

  3. KLUCZ TO WYKSZTAŁCENI NAUCZYCIELE

  Szkolenia interaktywne dla nauczycieli:
  a) Efektywna komunikacja w szkole.
  b) Sztuka motywowania uczniów.
  c) Kreatywny nauczyciel

  4. KLUCZ DO PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH TO NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT W DOBRZE WYPOSAŻONEJ SZKOLE

  a) Matematyczna kraina (80 godzin).
  b) Laboratorium przyrodnicze (80 godzin).

  5. KLUCZ DO NAUKI TO TIK I PROGRAMOWANIE

  a) CYBERPRZEMOC – warsztaty dla nauczycieli.
  b) MÓJ PRZYJACIEL ROBOT! (80 godzin).

  6. KLUCZ TO INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

  a) Studia podyplomowe dla nauczycieli:
  – Oligofrenopedagogika.
  – Pedagogika M.Montessori.
  – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  b) Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym matematycznie (32 godziny).
  c) Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabosłyszącego (2 osoby x 80 godzin).
  d) Zajęcia z uczniem wymagającym dostosowania wymagań do jego indywidualnych możliwości (40 godzin).

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 118 osób (K i M) w tym: 80 dzieci (44 Chłopców i 36 Dziewczynek) z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Tołczach –100% uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
  Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych projektem: 2chłopców z niedosłuchem. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 kobiet – nauczycielek w Szkole Podstawowej w Tołczach (pracujących na pełny etat).

  Rekrutacja:

  Odbędzie się w okresie 02.11.2016 r. – 14.11.2016 r.

  Kryteria formalne:

  • uczeń lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tołczach.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • uczniowie z rodzin o niskich dochodach – kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego: +10 pkt.
  • uczniowie niepełnosprawni, objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną: +10 pkt.
  • uczniowie z problemami w nauce: +5 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.11.2016 r. – 31.07.2017 r.

  Efekty projektu:

  Szkoła uzyska doposażenie pracowni przedmiotowej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  min. 65 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
  min. 8 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
  www.OpenEducation.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 181 893, 46 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu XIX, Działania 9.6, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i ICT wśród 108 uczestników i uczestniczek Projektu (81 kobiet i 27 mężczyzn) zamieszkałych na terenie GMINY WOŁOMIN, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych (certyfikaty TOEIC BRIDGE oraz ECDL BASE) w ramach projektu „Budujemy potencjał kadrowy Gminy Wołomin – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-14-175/14.

  Oferta projektu:

  1) Szkolenie z języka angielskiego – 6 grup szkoleniowych: 3 moduły/grupa, na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

  2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE – 72 uczestników i uczestniczek projektu (54K, 18M) przystąpi do egzaminu TOEIC BRIDGE po zakończonych szkoleniach z języka angielskiego.

  3) Szkolenia z ICT – 3 grupy szkoleniowe.

  4) Egzamin certyfikacyjny ECDL BASE – 36 uczestników i uczestniczek projektu przystąpi do egzaminu ECDL BASE po zakończonych szkoleniach z ICT.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1080 h szkolenia z języka angielskiego, 288 h szkolenia z ICT.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 108 Uczestników Projektu zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin i Powiatu Wołomińskiego (81 kobiet i 27 mężczyzn).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy/oświadczeniem o niepełnosprawności, osobiście lub poprzez przesłanie pocztą na adres biura projektu lub e-mailem na kontakt@projektwolomin.pl lub faksem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania z podstrony internetowej projektu www.projektwolomin.pl.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.08.2014 r. – 31.07.2015 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań oraz adaptacja Dobrych Praktyk Unii Europejskiej w zakresie wspierania firm w kryzysie.

  Innowację stanowią dwa modele Outplacementu na poziomie pracownika i pracodawcy, składające się z 3 kroków (produktów finalnych – PF): diagnozy i oceny dostępnych zasobów, budowania strategii rozwoju (zmiany) w oparciu o dostępne zasoby oraz szkoleń wspierających zmianę.

  W projekcie zespół specjalistów ds. zarządzania, doradców biznesowych, doradców personalnych, doradców zawodowych z udziałem pracowników oraz lokalnych pracodawców wypracuje i przetestuje ogólnodostępne narzędzia outaplacementu dla przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz pracowników zagrożonych utratą pracy.

  Oferta projektu:

  1) Dla firm oferujemy:

  • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia umożliwiające samoocenę i diagnozę kompetencji firmy, a w efekcie skuteczną modernizację.

  • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia zarządzania kompetencjami firmy w obliczu zmiany, a w efekcie skuteczne działania strategiczne.

  • Innowacyjne ogólnodostępne narzędzia edukacyjne w modelu wewnętrznego uczenia się i drzewa kompetencji, a w efekcie dalszy rozwój.

  2) Na poziomie pracownika:

  • PF_1: Drzewo Kompetencji – program do diagnozy i oceny kompetencji firmy opracowany w formie komputerowej i zdalnej na potrzeby rekrutacji wewnętrznej – przesuwanie pracowników na nowe stanowiska pracy związane ze zmianą usługi lub produktu.
  • IPF_2: Program do budowania strategii – program komputerowy do przeprowadzenia SWOT usług i produktów z zastosowaniem wyników Drzewa Kompetencji oraz projektowania szkoleń wewnętrznych w formie Intermentoringu.
  • IPF_3: Program szkoleń wewnętrznych – model szkoleniowy dla firmy oparty na autorskiej metodzie Colina Rosa zaadoptowany do organizacji uczącej się umożliwi tanie i dostępne dla firm doskonalenie kadr z zastosowaniem e-Edukacji.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja odbywa się w oparciu o firmy zrzeszone w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku w 14 cechach i powiatach oraz klientów instytucjonalnych Open Education Group Sp. z o. o.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany do szerokiej grupy docelowej: zarówno w aspekcie odbiorców jak i użytkowników każdorazowo z obszaru woj. podlaskiego (osoby fizyczne zamieszkują wg przepisów KC, podmioty z siedzibą, jednostkę organizacyjną)

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.07.2012 r. – 30.06.2015 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Wzrost aktywności zawodowej do końca V 2015r. 60 uczestniczek i uczestników w wieku 50+ (35 K, 25 M) z powiatów hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego i bielskiego w ramach projektu ,,SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ!- aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego” realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-20-419/13.

  Oferta projektu:

  1) Wsparcie psychologiczne i prozdrowotne:

  • Warsztaty grupowe.

  • Indywidualne spotkania z psychologiem – coachem.

  • Spotkania z dietetykiem – specjalistą od żywienia.

  2) Wsparcie doradcze:

  • Poradnictwo grupowe „MOJE PREDYSPOZYCJE” – warsztaty z doradcą zawodowym.

  • Poradnictwo indywidualne „MOJE DOŚWIADCZENIA” – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

  • Poradnictwo indywidualne „RYNEK PRACY XXI W.” – omówione zostaną tendencje rynku pracy w zakresie nowych miejsc pracy z naciskiem na rozwój usług.

  • Poradnictwo indywidualne „IDĘ DO PRACY” – konsultacje z doradcą obejmujące stworzenie Indywidualnego Planu Działania uczestniczki/a projektu.

  3) Szkolenia ogólne i specjalistyczne:

  • Szkolenia językowe – realizowane w formie warsztatowej, mającej na celu przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w stopniu podstawowym.

  • Szkolenia ogólne: Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości.

  • Szkolenia specjalistyczne – 60 osób uczestniczyć będzie w szkoleniach: „Pracownik obsługi biurowej”, „Pomoc kuchenna”, „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

  4) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 390 h doradztwa (w tym 360 h – poradnictwo indywidualne), 320 h szkoleń ogólnych, 240 h szkoleń językowych, 600 h szkoleń specjalistycznych oraz 240 m-cy staży.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 50+ niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: hajnowski, białostocki, siemiatycki, bielski.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika/uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej: osobiste lub za pośrednictwem poczty lub członka zespołu pracowników ds. rekrutacji do: Biura Projektu bądź siedziby Partnerów Projektu.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.02.2014 r. – 31.05.2015 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Aktywizacja zawodowa 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia poprzez doradztwo, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

  Oferta projektu:

  1) Doradztwo zawodowe.

  2) Szkolenia zawodowe z modułem językowym:

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
  • Pracownik biurowy z obsługą programów kadr-płac.
  • Grafik komputerowy.
  • Pracownik biura rachunkowego.
  • Spawacz metodą.
  • Przedstawiciel handlowy.
  • Prawo jazdy kat. C.
  • Technolog robót wykończeniowych.
  • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

  Szkolenia realizowane są w 2 modułach: podstawowym – szkolenie zawodowe oraz uzupełniającym – szkolenie językowe.

  3) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 3-miesięczny płatny staż zawodowy w zawodach, w których dana osoba nabyła kompetencje podczas szkolenia.

  4) Pośrednictwo pracy – 100 osób uczestniczyć będzie w dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą personalnym.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 400 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, 1171 h zajęć moduł podstawowy – szkolenia zawodowe i 480 h zajęć modułu uzupełniającego – szkolenie językowe, 400 h pośrednictwa pracy.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 100 osób młodych w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w Biurze Projektu oraz w siedzibach Partnerów Projektu na zasadzie otwartego naboru. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem, faksem i osobiście. Doradcy zawodowi zaangażowani w proces rekrutacji dokonają analizy predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu oraz dostosowania tematyki szkoleń do predyspozycji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.05.2015 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL – 09.06.02-28-036/13-00.

  Oferta projektu:

  1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

  2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpią wszyscy uczestnicy projektu na poziomie A2.

  3) Szkolenie ICT.

  4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników/czek projektu.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (min. 90% osoby niedowidzące i słabo widzące, max.10% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości j. angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez uczestnika i uczestniczkę karty zgłoszeniowej i przekazanie jej do Biura Projektu.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 r. – 31.03.2015 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Podniesienie kompetencji z języka angielskiego i ICT oraz potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednio certyfikatem TELC i ECDL START przez 48 osób niepełnosprawnych (25K, 23M) z województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.06.02-32-056/12-00.

  Oferta projektu:

  1) Szkolenie z języka angielskiego – szkolenie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2).

  2) Egzamin certyfikacyjny TELC – po zakończonych szkoleniach językowych do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu na poziomie A2.

  3) Szkolenie ICT.

  4) Egzamin certyfikacyjny ECDL START – po zakończonych szkoleniach ICT do egzaminu przystąpi 48 uczestników i uczestniczek projektu.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 480 h szkolenia z j. angielskiego, 480 h szkolenia z ICT.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 48 ON z dysfunkcją wzroku (max. 75% osoby niedowidzące i słabo widzące, min. 25% niewidomych) o niskiej lub zerowej znajomości języka angielskiego i umiejętności w zakresie ICT, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

  Cel główny projektu:

  Nabycie nowych i aktualizacja istniejących kwalifikacji ogólnych oraz komputerowych i językowych wśród kadry zarządzającej i pracowników Fabryka Talentów J. Maciejewicz.

  Oferta projektu:

  1) Certyfikowane szkolenia sprzedażowe:

  • E-COMMERCE – 9 uczestników (5K, 4M), 1 grupa,  w tym szkolenie z przedstawicielami E-Biznes Menedżer Sp. z o. o.
  • E-LOGISTYKA (w tym wykorzystanie e-narzędzi) – 9 uczestników (5K, 4M), w tym kurs e-learningowy, kurs zakończony egzaminem i certyfikatem.
  • NLP – 1 grupa (5K, 4M), zakończone egzaminem zewnętrznym.
  • SKUTECZNY HANDLOWIEC – techniki sprzedaży – 6 uczestników (4K, 2M), dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym.

  2) Certyfikowane szkolenia komputerowe – 1 grupa (2M, 3K), zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL START.

  3) Certyfikowane szkolenia językowe – 1 grupa, 9 osób (5K, 4M), 1 moduł: A2/B1, 2 moduł: B1:

  • Zewnętrzny egzamin certyfikujący TOEIC BRIDGE – 9 osób (5k, 4M).

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 720 h szkoleń językowych, 384 h szkolenia z ICT.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią pracownicy i pracownice firmy Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz, w tym 4K i 5M.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez wypełnienie ankiety aktualizacyjnej przez pracownika/pracownicę firmy Fabryka Talentów J. Maciejewicz i przekazanie jej: osobiście lub za pomocą poczty (e-mail, faks) do Biura Projektu.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.05.2014 r. – 30.11.2014 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.0801.02-20-050/12.

  Cel główny projektu:

  W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia dla 86 osób (w tym 40K).

  Oferta projektu:

  1) Kurs opiekun/ka dziecięca + j. angielski:

  • Kurs opiekun/ka dziecięca (kod zawodu: 325905) – 1 grupa.
  • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

  2) Kurs bukieciarz + j. angielski:

  • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
  • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

  3) Kurs pracownika biurowego + j. angielski:

  • Kurs pracownika biurowego (kod zawodu: 411090) – 1 grupa.
  • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

  4) Kurs kierowcy zawodowego + język angielski:

  • Kurs kierowcy zawodowego – kategoria C + kurs na przewóz rzeczy (KZ: 833203).
  • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

  5) Kurs kierowcy komunikacji zbiorowej + język angielski:

  • Kurs prawa jazdy kat. D + kurs na przewóz osób) (KZ: 833101) – 1 grupa.
  • Szkolenie z języka angielskiego – 3 grupy.
  • Indywidualne Plany Działań – specjalistyczne doradztwo zawodowe.

  Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1544 h szkoleń zawodowych, 480 h szkoleń językowych i 344 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa – 86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46M) ubezpieczonych w KRUS, posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Rekrutacja:

  86 rolników i domowników (w tym co najmniej 46 mężczyzn) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich lub miastach poniżej 25 tys. mieszkańców woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Projekt realizowany w oparciu o wniosek o dofinansowanie o nr WND-POKL.08.01.02-20-036/11.

  Cel główny projektu:

  Reorientacja zawodowa do końca 2012 roku 72 osób (38M, 34K) wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu woj. podlaskiego.

  Oferta projektu:

  1) Szkolenia „ZIELONE MIEJSCA PRACY”- transport + język angielski – 24 osoby:

  • Nowoczesny Magazynier z obsługą wózków jezdniowych – 1 grupa (kod zawodu: 432103).
  • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

  2)Szkolenia z zakresu GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ + język angielski – 12 osób:

  • Kurs bukieciarz (kod zawodu: 524901) – 1 grupa.
  • Szkolenie z języka angielskiego – 1 grupa.

  3) Szkolenia z zakresu OBSŁUGI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ + język angielski – 36 osób:

  • Kurs Pracownika Biurowego – 2 grupy (kod zawodu: 411090).
  • Kurs Obsługi Sekretariatu – 1 grupa (kod zawodu: 412001).
  • Szkolenie z języka angielskiego – 2 grupy.

  4) INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ  – 72 osoby:

  • Warsztaty Rynku Pracy – dla 72osób, łącznie 6 warsztatów.
  • Wybór zawodu – indywidualne wsparcie trenera zawodu doradcę zawodowego dla 72 osób.
  • Wejście na rynek pracy i elastyczne formy pracy – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla 72 osób.

  Łączna ilość godzin zrealizowanych w ramach tego projektu: 1732 h szkoleń zawodowych, 360 h szkoleń językowych, 288 h specjalistycznego doradztwa zawodowego.

  Grupa docelowa:

  72 rolników i domowników (w tym co najmniej 34 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenach wiejskich woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

  Rekrutacja:

  Podstawowa rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 2 do 10 m-ca realizacji projektu i realizowana będzie we współpracy z Urzędami Gmin i NGO. Dokumenty dostarczać można będzie osobiście do biura projektu, przesyłać pocztą, faxem (85 869 11 70) bądź e-mailem (nowyplan2@openeducation.pl). Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów osoba zostanie zarejestrowana na Liście Rekrutacyjnej. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą wpisywane wg kolejności zgłoszeń oraz wielkości posiadanego gospodarstwa (priorytetowo do 20 ha) do wyczerpania planowanego limitu osób. Osoby które nie zakwalifikowały się na Listę Uczestnictwa będą wpisane na LISTĘ REZERWOWĄ również wg kolejności zgłoszeń.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Celem projektu jest wsparcie do końca 2010 roku 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

  Oferta projektu:

  • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę usług świadczonych na rzecz turystów zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej: Szkolenia tradycyjne „Turysta” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Turysta” realizowane w okresie wakacyjnym.

  • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę związanych z rynkiem pracy z usługami na rzecz pracodawców i pracowników zagranicznych dla 40 pracowników i 30 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Szkolenia tradycyjne „Pracodawca i pracownik” realizowane metodą trenerską w 10-osobowych grupach w formie 7 edycji po 96 godzin każda. Szkolenie e-learningowe „Pracodawca i pracownik” realizowane w okresie wakacyjnym.

  • Specjalistyczne szkolenia obejmujące tematykę obsługi inwestora zagranicznego dla 14 pracowników i 14 pracowniczek realizowane będą w formie tradycyjnej i e-learningowej. Konwersatoria tradycyjne „Inwestor” dedykowane dla kadry kierowniczej prowadzone będą innowacyjną techniką „open conversation” – zdalna nauka języka obcego poprzez ogólnodostępne, opensourcowe komunikatory typu np. Skype, GG, TLEN oraz za pomocą programu Netviwier, umożliwiające prowadzenie rozmowy, moderowane przez doświadczonych lektorów języka obcego. Na potrzeby działania każdy uczestnik otrzyma zestaw słuchawek z mikrofonem plus kamerę internetową. Konwersatoria odbywać się będą w formie indywidualnej, dostosowanej do poziomu zaawansowania uczestnika i w dogodnych terminach. Szkolenie e-learningowe „Inwestor” realizowane w okresie wakacyjnym mają wspomagać konwersatoria poprzez oddanie do dyspozycji każdego uczestnika dodatkowego narzędzia kontaktu z językiem, szczególnie do pracy nad gramatyką.

  Grupa docelowa:

  168 osób, w tym 94 mężczyzn i 74 kobiet – pracowników instytucji publicznych, którzy zamieszkują na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz z własnej woli wyrażają chęć podniesienia umiejętności zawodowych w jednym z trzech zakresów przewidzianych w projekcie.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Cel główny projektu:

  Celem projektu jest reorientacja zawodowa do końca 2010 roku 185 osób wyrażających chęć odejścia z rolnictwa (rolników i ich domowników) z terenu województwa podlaskiego.

  Oferta projektu:

  W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

  • Specjalistyczne szkolenia z języka angielskiego w 10-osobowych grupach.

  • Specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu – organizacja szkoleń (50 osób):

   1. Prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy (300 godzin).

   2. Prawo jazdy kat. C + E (45 godzin).

   3. Prawo jazdy D + przewóz osób (340 godzin).

  • Specjalistyczne szkolenia z zakresu handlu i gospodarki magazynowej (75 osób):

   1. Nowoczesny sprzedawca (32 godziny) wraz z modułem do wyboru (32 godziny) dla 45 osób: obsługa kasy i drukarki fiskalnej, telemarketer, przedstawiciel handlowy.

   2. Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych (100 godzin) dla 30 osób.

  • Specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi biurowo-administracyjnej (60 osób):

   1. Kurs pracownika biurowego (64 godziny) dla 30 osób.

   2. Kurs obsługi sekretariatu (64 godziny) dla 30 osób.

  • Indywidualne plany działań (185 osób) – specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób planujących odejście z rolnictwa realizowane w dwóch formach:

   1. Warsztaty rynku pracy (8 godzin) dla 185 osób.

   2. Poradnictwo indywidualne IPD (2 godziny) dla 185 osób.

  Grupa docelowa:

  185 osób, w tym 85 mężczyzn i 100 kobiet – ubezpieczonych w KRUS (ustawa z 20.12.1990 o ubezp. społ. rolników) posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gminie wiejskiej, miej-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Priorytetowo będą traktowane osoby z gospodarstw o powierzchni do 20 ha, ze względu na ich potencjalnie niski poziom dochodów.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies