No Announcement posts

Aktualne Projekty

 • Projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.

  Cel główny projektu:

  Wdrożenie w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem młodszym poprzez objęcie zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz rozwijającymi postawę przedsiębiorczą – 96 uczniów (52Dz, 44Ch) oraz poprzez objęcie 25 nauczycieli (23K, 2M) szkoleniami/kursami w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie do końca VI 2018 r.

  Oferta projektu:

  1. LOGOPEDIA – INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA UCZNIA MŁODSZEGO:

  • Terapia logopedyczna.

  2. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

  • Indywidualna terapia integracji sensorycznej dla 10 uczniów.

  3. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH” KLASY IV-VI:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI,
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów „cudzoziemskich” klasy IV-VI.

  4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLASY IV-VI (BEZ UCZNIÓW „CUDZOZIEMSKICH”):

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (klasy IV-VI),
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasy IV-VI),
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (klasy IV-VI).

  5. GIMNASTYKA KOREKCYJNA – ZAJĘCIA DLA UCZNIA MŁODSZEGO (KLASA I SP):

  • Gimnastyka korekcyjna dla klasy I Szkoły Podstawowej.

  6. BĄDŹMY PRZEDSIĘBIORCZY:

  • Przedsiębiorczość – zajęcia dla 100% uczniów/uczennic biorących udział w projekcie.

  7. NAUCZYCIEL – WSPARCIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:

  • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej,
  • Warsztaty dla nauczycieli: „Jak rozwiązać zaplątane języki? Praca nauczyciela i wychowawczy w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej”,
  • Warsztaty psychologiczne dla nauczycieli.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową projektu stanowi 121 osób, w tym 96 uczniów (52 dziewczynki, 44 chłopców) oraz 25 nauczycieli (22 kobiety, 3 mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Maksymalnie 76 uczniów stanowić będą uczniowie/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI (w tym 4 uczniów z niepełnosprawnościami) tzw. uczniowie słabsi. Minimum 20 uczniów stanowić będą uczniowie klasy I (uczniowie młodsi).

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go koordynatorowi szkolnemu osobiście lub do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

  Kryteria formalne:

  • uczeń Szkoły Podstawowej nr 26 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczeń z niepełnosprawnością),
  • uczeń młodszy.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • uczeń z niepełnosprawnością (+10 pkt.),
  • uczeń cudzoziemski, którego rodzina stara się o kartę stałego pobytu w Polsce (+10 pkt.),
  • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń młodszy, którego rodzice są w słabej sytuacji materialnej (+8 pkt.).

  Kryteria formalne:

  • tj. nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku

  Kryteria pierwszeństwa:

  • nauczyciele języka polskiego lub języka angielskiego w klasie IV-VI (+15 pkt.),
  • staż pracy w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku powyżej 5 lat: +10 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  1. 25 nauczycieli objętych wsparciem w programie, w tym 23 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu;
  2. 96 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie, w tym 90 uczniów uzyska kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
  e-mail: sp26@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

 • Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

  Cel główny projektu:

  Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

  Oferta projektu:

  1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
  • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
  • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
  • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

  3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
  • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
  • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

  4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

  5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

  6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
  – 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
  – 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
  – 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

  Kryteria formalne:

  1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik rolnik,
   • technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Kryteria pierwszeństwa:

  1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
   • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
   • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
   • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

  Kryteria formalne:

  1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik rolnik,
   • technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Kryteria pierwszeństwa:

  1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
   • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
   • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
   • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

  Kryteria pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

  Efekty projektu:

  1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
  2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

  Lider:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
  tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
  e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

  Biuro projektu:

  Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
  ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
  tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
  e-mail: zsrjanow2@wp.pl

  Partner:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
  e-mail: open@openeducation.pl

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
  OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
  DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
  PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
  w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  Dokumenty dotyczące projektu:

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

  Cel szczegółowy projektu:

  Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.

  Oferta projektu:

  1. KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY

  • Zajęcia z matematyki dla uczniów z problemami w nauce w klasach I−III w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia matematyczne dla uczniów z problemami w nauce klas IV−VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych klas IV−VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów w klasach I−III w SP Turośń Kościelna (30 godzin).

  2. KSZTAŁTUJEMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Zajęcia teatralne w języku angielskim (60 godzin),
  • Doradztwo edukacyjno−zawodowe − warsztaty i wsparcie indywidualne (24 godziny),
  • Origami − trening ręki i kreatywności (60 godzin).

  3. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Klub młodego przyrodnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej (35 godzin zajęć w szkole + 35 godzin wycieczek).

  INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjno−kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową (140 godzin),
  • Zajęcia muzyczne (60 godzin),
  • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (60 godzin).

  5. KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ – ZAJĘCIA DLA 100% UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

  • Kształtujemy kreatywność uczniów (72 godziny).

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będą uczniowie SP w Turośni Kościelnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 83 uczniów
  (45 dziewczynek, 38 chłopców). 100% uczniów zamieszkuje na terenie wiejskim.
  W tej grupie jest 5 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób (8 dziewczynek, 4 chłopców) z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością ruchową.

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Dorocie Poślada w terminie do 30.09.2017 r.

   

  Kryteria formalne:

  • uczeń Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki;

  Kryteria pierwszeństwa:

  • uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt;
  • uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt;
  • uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie 01.09.2017 r. 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 83 uczniów.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
  e-mail: projekt-turosnkoscielna@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 134 648,67

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

  Testy on-line:

  W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

  Dokumenty dotyczące projektu:

  Cel główny projektu:

  Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

  Oferta projektu:

  1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

  • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

  2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

  • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

  3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

  • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

  4) Kursy SEP:

  • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

  • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
  • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

  6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

  • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

  • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
  • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
  • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

  Kryteria formalne:

  • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
  • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
  • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • osoby w wieku aktywności zawodowej.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

  Efekty projektu:

  min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
  pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

  Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

  Lider/Biuro projektu:

  Fundacja Gospodarcza
  ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
  tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
  e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
  www.fundacjagospodarcza.pl

  Partner 1:

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
  ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
  tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
  e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
  www.strefa.gda.pl

  Partner 2:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

  Oferta projektu:

  1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

  2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

  3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

  4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

  a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

  b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

  W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
  Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

  Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

  Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

  Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
  • osoby w wieku 50+,
  • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby bezrobotne +15 pkt,
  • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
  min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

  Lider:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70

  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Partner/Biuro projektu:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
  tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
  e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
  www.szansadlaniewidomych.org

  Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

 • Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

  Oferta projektu:

  1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

  2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

  4) Pośrednictwo pracy

  5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • Osoby niesamodzielne,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

  E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

  Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
  • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
  • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
  • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
  • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.
  Efekty projektu:

  min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

  Lider:

  CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel./fax: (25) 787 37 40
  e-mail: drohiczyn@caritas.pl

  Partner/Biuro Partnera:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  e-mail: open@openeducation.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

  Cel główny projektu:

  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo zawodowe:

  • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

  2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

  • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
  • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
  • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

  4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

  5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
  ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
  ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

  Kryteria formalne:

  • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
  • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
  • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
  • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
  • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
  • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
  min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  email: projekt@szkoleniaistaz.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:
  OSI PRIORYTETOWEJ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA DZIAŁANIA 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

  Cel główny projektu:

  Nabycie przez minimum 50 osób (39K, 11M) kompetencji zawodowych związanych z pracą z osobami młodymi (w wieku 13-25 lat, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym), które przełożą się na lepsze i bardziej efektywne funkcjonowanie polskich instytucji odpowiadających obszarowi wsparcia poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej (wizyty studyjne, szkolenia, job shadowing) w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii w okresie do końca XI 2017 r.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 55 osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie na terenie województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie pracownicy, którzy bezpośrednio pracują z ww. osobami i posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej, a także przekażą swoim współpracownikom wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą – zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu.

  Rekrutacja:

  Odbędzie się w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. w dwóch formach:

  1. maksymalnie 60% w charakterze zamkniętym – skierowana do pracowników Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.
  2. minimum 40% w charakterze otwartym – w zakresie pozostałych uczestników projektu.

  Kryteria formalne:

  • uczestnik projektu jest zatrudniony (od min. 2 lat) na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie umowy zlecenia
   z instytucjami (państwowe/samorządowe jednostki budżetowe) zajmującymi się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym na terenie woj. podlaskiego – wymagane oświadczenie od uczestnika projektu z podaniem miejsca pracy (w tym danych adresowych w celu zweryfikowania kwalifikowalności do woj. podlaskiego, okresu zatrudnienia, formy zatrudnienia – także w przypadku PWK OHP oraz ZS nr 16);
  • uczestnik projektu bezpośrednio pracuje z osobami młodymi (13-25 lat) wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – oświadczenie jak wyżej;
  • uczestnik projektu posiada zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – weryfikacja: przedstawienie oryginału zgody i rekomendacji od pracodawcy (z zastrzeżeniem, że pracodawca musi spełniać wymogi określone dla grupy docelowej tj. instytucja zajmująca się pracą socjalizacyjną, wychowawczą, terapeutyczną).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby posiadające doświadczenie powyżej 6 lat w pracy w instytucjach określonych w kryteriach formalnych +10 pkt.
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub karty nauczyciela
   +5 pkt.
  • osoby z podstawowym poziomem kompetencji w języku angielskim+5 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 02.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 50 osób (39 kobiet , 11 mężczyzn) nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu;
  min. 40 osób nabędzie kompetencje do porozumiewania się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym poprzez uczestnictwo w przygotowaniu językowym.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 281 766,88 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

  Cel główny projektu:

  Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca XII 2017 r. grupy 50 osób (min. 28K) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

  Oferta projektu:

  1) Grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów,

  2) Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz MAG/MIG (zakończony egzaminem państwowym),
  • Pracownik biurowy z modułem rachunkowość i księgowość (zaświadczenie MEN),
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK (zadanie zlecone) zakończone egzaminem,

  4) Pośrednictwo pracy – 5 h na każdego uczestnika projektu,

  5) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu (28 K, 22 M) odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie utworzonych zostanie 5 grup 10 osobowych. Zrealizowanych zostanie 640 h szkoleń, 80 h poradnictwa zawodowego, 40 h grupowego i 125 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 300 h indywidualnego i 80 h grupowego poradnictwa zawodowego oraz 200 m-cy staży zawodowych.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 50 osób (min. 28 kobiet i max. 22 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: bielski, wysokomazowiecki, hajnowski i siemiatycki w rozumieniu przepisów KC biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

  • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
  • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z def. PO WER),
  • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,
  • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
  • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

  ETAP I- Wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej, która posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

  ETAP II- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się w pobliżu miejsca zamieszkania Kandydatów.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat bielski lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat wysokomazowiecki),
  • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
  • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
  • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby (K i M) nieposiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż rok +8pkt.
  • osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +5pkt.
  • osoby (K i M) z niepełnosprawnością +4pkt.
  • kobieta +2pkt.
  • osoba (K i M) stanu wolnego +1pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 24 osoby (8 kobiet, 16 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 8 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 2 osoby długotrwale bezrobotne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 2 osoby niepełnosprawne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 10 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,

  e-mail: projekt@mlode-perspektywy.pl

  Odział terenowy:
  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski
  tel. 85-876-71-91

  Wartość dofinansowania z UE: 595 232,77 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania RPZP.08.10.00, Priorytetu 10iii.

  Cel główny projektu:

  Nabycie lub podniesienie kompetencji językowych (angielski, niemiecki) oraz komputerowych przez minimum 137 os. (79K, 58M) z terenu województwa zachodniopomorskiego (Specjalna Strefa Włączenia) w okresie do końca XII 2017 r.

  Oferta projektu:

  1. Język angielski drogą do sukcesu zawodowego

  W zajęciach językowych udział weźmie 6 grup, a każda zrealizuje po 180h. Szkolenia prowadzone będą maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym. Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

  W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
  Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC English A2.

  2. Język niemiecki – okno na świat w woj. zachodniopomorskim

  W zajęciach z języka niemieckiego udział weźmie 5 grup, każda zrealizuje 180h. Szkolenia prowadzone maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym.Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

  W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
  Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC Deutsch A2.

  3. Szkolenia z ICT dla osób niepełnosprawnych ze względu na wzrok

  Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
  Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

  4. Egzamin certyfikacyjny ICT – Itpass

  Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
  Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

  Szkolenia ICT organizowane są wyłącznie dla osób z niepełno sprawnościami ze względu na wzrok.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będą osoby fizyczne w wieku 18 lat i więcej, łącznie 148 osób (85 kobiet, 63 mężczyzn) zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształcenia kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Grupę docelową zgodnie z art. 25KC stanowić będą osoby z terenu woj. zachodniopomorskiego (100% osób z terenu SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA). Uczestnicy podzieleni będą według 2 grup:
  – o niskich kwalifikacjach (maksymalnie 65%),
  – w wieku 50+ (minimalnie 35%).
  16 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok (symbol O4-0).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie realizowana w kilku etapach:
  Etap 1: złożenie ankiety rekrutacyjnej w biurze projektu w formie korespondencyjnej, osobiście, mailowo bądź faxem.
  Etap 2: przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowej oraz znajomości z zakresu ICT uczestników projeku – test będzie przeprowadzony w kilku wariantach, tak aby jego formę dostosować do poziomu zdrowotnego, sytuacji zawodowej, wieku, miejsca zamieszkania uczestników. Testy przeprowadzone zostaną: w formie badania on-line, pisemnie, telefonicznie (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
  Etap 3: ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie zgodnie z art.25 KC na terenie województwa zachodniopomorskiego (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, oświadczenia/zaświadczenia itd.),
  • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej (ISCED3-oświadczenie, wgląd do dokumentu, osoby 50+ – weryfikacja po nr PESEL), w przypadku osób z niepełnosprawnościami – wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności/oświadczenia.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby bezrobotne – 15pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Drawno, Krzęcin – 20 pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Recz, Bierzwnik – 10 pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Pełczyce, Choszczno – 5 pkt.,
  • zamieszkiwanie na terenie wiejskim -20 pkt. (weryfikacja dowód osobisty lub zaświadczenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne dotknięte DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słaba sytuacja materialna) – 10 pkt. (wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z GOPS/MOPS, oświadczenie UP),
  • osoby zatrudnione w branżach rolniczych, leśnictwo, łowiectwo, handel, budownictwo (zaświadczenie o zatrudnieniu, porównanie PKD firmy) – 10 pkt.

  Kryteria pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 137 dorosłych osób (79 kobiet, 58 mężczyzn) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 119 osób (69 kobiet, 50 mężczyzn) powyżej 25 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) powyżej 50 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
  min. 89 osób (51 kobiet, 38 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych,
  ul. Powstańców Wielkopolskich 33, pok. 12,
  70-111 Szczecin
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
  e-mail: projekt@zachodniopomorskienastart.pl
  www.ZachodniopomorskieNaStart.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 370 122,25 zł

  Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń językowych:

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Reintegracja zawodowa i społeczna 60 osób (min. 26 kobiet i max. 34 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca IX 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe.

  2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,

  4) Pośrednictwo pracy

  5) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • Osoby niesamodzielne,
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu www.aktywna-integracja.pl.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.
  • osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
  • osoby (K i M) powyżej 50 roku życia +6 pkt.
  • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

  KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ I POBIERZ

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyskają pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
  min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu uzyskają kwalifikacje oraz pracę.

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
  www.aktywna-integracja.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 774 282,85 zł

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies