No Announcement posts

Aktualne Projekty

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
  OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
  DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja
  PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
  w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 83 uczniów (45 dziewczynek, 38 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych i kulturalnych do końca VI 2018 roku.

  Cel szczegółowy projektu:

  Celem szczegółowym jest doposażenie szkolnych pracowni przyrody w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć metodą eksperymentu do końca VI 2018 r.

  Oferta projektu:

  1. KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY

  • Zajęcia z matematyki dla uczniów z problemami w nauce w klasach I−III w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia matematyczne dla uczniów z problemami w nauce klas IV−VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych klas IV−VI w SP Turośń Kościelna (30 godzin),
  • Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów w klasach I−III w SP Turośń Kościelna (30 godzin).

  2. KSZTAŁTUJEMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Zajęcia teatralne w języku angielskim (60 godzin),
  • Doradztwo edukacyjno−zawodowe − warsztaty i wsparcie indywidualne (24 godziny),
  • Origami − trening ręki i kreatywności (60 godzin).

  3. EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Klub młodego przyrodnika dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej (35 godzin zajęć w szkole + 35 godzin wycieczek).

  INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjno−kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością ruchową (140 godzin),
  • Zajęcia muzyczne (60 godzin),
  • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne (60 godzin).

  5. KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ – ZAJĘCIA DLA 100% UCZNIÓW SP W TUROŚNI KOŚCIELNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

  • Kształtujemy kreatywność uczniów (72 godziny).

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będą uczniowie SP w Turośni Kościelnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 83 uczniów
  (45 dziewczynek, 38 chłopców). 100% uczniów zamieszkuje na terenie wiejskim.
  W tej grupie jest 5 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz 12 osób (8 dziewczynek, 4 chłopców) z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością ruchową.

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Dorocie Poślada w terminie do 30.09.2017 r.

   

  Kryteria formalne:

  • uczeń Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki;

  Kryteria pierwszeństwa:

  • uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt;
  • uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt;
  • uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie 01.09.2017 r. 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 83 uczniów.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
  e-mail: projekt-turosnkoscielna@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 134 648,67

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

  Testy on-line:

  W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

  Dokumenty dotyczące projektu:

  Cel główny projektu:

  Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

  Oferta projektu:

  1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

  • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

  2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

  • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

  3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

  • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

  4) Kursy SEP:

  • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

  • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
  • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

  6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

  • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

  • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
  • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
  • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

  Kryteria formalne:

  • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
  • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
  • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • osoby w wieku aktywności zawodowej.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

  Efekty projektu:

  min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
  pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

  Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

  Lider/Biuro projektu:

  Fundacja Gospodarcza
  ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
  tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
  e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
  www.fundacjagospodarcza.pl

  Partner 1:

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
  ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
  tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
  e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
  www.strefa.gda.pl

  Partner 2:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

 • Projekt w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Cel główny projektu:

  Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca grudnia 2017 r. grupy 50 osób w wieku 15-29 lat bezrobotnych lub biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo psychologiczne

  • Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 8 godzin na jedną grupę),
  • Indywidualne (25 uczestników/-czek; średnio 5 godzin na osobę).

  2) Poradnictwo zawodowe

  • Grupowe (5 grup po 10 uczestników/-czek; 24 godziny na jedną grupę),
  • Indywidualne (50 uczestników/-czek; średnio 2 spotkania po 3 godziny na osobę).

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Konserwator(ka) budynków z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (30 osób; 96 godzin na grupę),
  • Spawanie metodą TIG 141 (10 osób; 122 godziny na grupę),
  • Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska (5 osób; 140 godzin na grupę),
  • Krawiec(owa) z modułem projektowania odzieży (5 osób; 150 godzin na grupę).

  4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

  5) Pośrednictwo pracy

  Polegać będzie w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy. Pośrednictwo będzie realizowane przez Open Education Group Sp. z o.o., które jest agencją zatrudnienia posiadającą wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 15-29 lat, które są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), łącznie 50 osób (26 mężczyzn, 24 kobiet) z terenu powiatu legionowskiego, woj. mazowieckiego.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od maja do września 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego i/lub oświadczenia potwierdzającego kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.
  ETAP I: Wypełnianie formularza rekrutacyjnego, który posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.
  ETAP II: Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym (średnio 5 spotkań). Uczestnik/-czka będzie o nich powiadamiany/-a telefonicznie lub e-mailowo a spotkania będą odbywać się w powiecie legionowskim, najbliżej miejsca zamieszkania Kandydata.

  Kryteria formalne:

  • osoby zamieszkałe na terenie powiatu legionowskiego;
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • osoby, które wypadły z systemu edukacji;
  • osoby nie kwalifikujące się dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby (kobiety i mężczyźni) z wykształceniem średnim lub niższym +5 pkt;
  • płeć (kobiety) +8 pkt;
  • osoby (kobiety i mężczyźni) dotknięte dyskryminacją wielokrotną (np. ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną, niepełnosprawność) + 5 pkt.

  Kryteria pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 25 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 44 osoby (21 kobiet, 23 mężczyzn) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczne w zakresie automotywacji do działania i wytrwałości w podjętych działaniach;
  min. 44 osoby (21 kobiet, 23 mężczyzn) poniżej 30 lat nabędą kompetencje społeczno-zawodowe w zakresie sprawnego poruszania się po rynku pracy;
  min. 8 osób (3 kobiet, 5 mężczyzn) poniżej 30 lat nabędzie kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach;
  min. 22% osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu;
  min. 40% osób poniżej 30 lat, długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu;
  min. 53% osób poniżej 30 lat, o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu;
  min. 48% osób poniżej 30 lat, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja
  ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo
  tel. 22-774-50-80, fax. 22-774-50-80,
  e-mail: spp-nadzieja@wp.pl
  www.spp-nadzieja.slaskdatacenter.pl

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

  Oferta projektu:

  1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

  2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

  3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

  4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

  a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

  b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

  W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
  Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

  Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

  Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

  Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
  • osoby w wieku 50+,
  • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby bezrobotne +15 pkt,
  • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
  min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

  Lider:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70

  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Partner/Biuro projektu:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
  tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
  e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
  www.szansadlaniewidomych.org

  Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

 • Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki, bielski i wysokomazowiecki w województwie podlaskim przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca III 2018 roku.

  Oferta projektu:

  1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

  2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

  4) Pośrednictwo pracy

  5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki, bielski i wysokomazowiecki w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • Osoby niesamodzielne,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

  E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

  Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski lub powiat wysokomazowiecki),
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
  • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
  • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
  • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
  • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 31.03.2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

  Lider:

  CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel./fax: (25) 787 37 40
  e-mail: drohiczyn@caritas.pl

  Partner/Biuro Partnera:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  e-mail: open@openeducation.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

  Cel główny projektu:

  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo zawodowe:

  • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

  2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

  • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
  • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
  • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

  4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

  5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
  ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
  ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

  Kryteria formalne:

  • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
  • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
  • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
  • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
  • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
  • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
  min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:
  OSI PRIORYTETOWEJ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA DZIAŁANIA 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

  Cel główny projektu:

  Nabycie przez minimum 50 osób (39K, 11M) kompetencji zawodowych związanych z pracą z osobami młodymi (w wieku 13-25 lat, wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym), które przełożą się na lepsze i bardziej efektywne funkcjonowanie polskich instytucji odpowiadających obszarowi wsparcia poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej (wizyty studyjne, szkolenia, job shadowing) w Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii w okresie do końca XI 2017 r.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 55 osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie na terenie województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie pracownicy, którzy bezpośrednio pracują z ww. osobami i posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej, a także przekażą swoim współpracownikom wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą – zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu.

  Rekrutacja:

  Odbędzie się w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. w dwóch formach:

  1. maksymalnie 60% w charakterze zamkniętym – skierowana do pracowników Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku oraz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku.
  2. minimum 40% w charakterze otwartym – w zakresie pozostałych uczestników projektu.

  Kryteria formalne:

  • uczestnik projektu jest zatrudniony (od min. 2 lat) na podstawie umowy o pracę lub współpracuje na podstawie umowy zlecenia
   z instytucjami (państwowe/samorządowe jednostki budżetowe) zajmującymi się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym na terenie woj. podlaskiego – wymagane oświadczenie od uczestnika projektu z podaniem miejsca pracy (w tym danych adresowych w celu zweryfikowania kwalifikowalności do woj. podlaskiego, okresu zatrudnienia, formy zatrudnienia – także w przypadku PWK OHP oraz ZS nr 16);
  • uczestnik projektu bezpośrednio pracuje z osobami młodymi (13-25 lat) wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym – oświadczenie jak wyżej;
  • uczestnik projektu posiada zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej – weryfikacja: przedstawienie oryginału zgody i rekomendacji od pracodawcy (z zastrzeżeniem, że pracodawca musi spełniać wymogi określone dla grupy docelowej tj. instytucja zajmująca się pracą socjalizacyjną, wychowawczą, terapeutyczną).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby posiadające doświadczenie powyżej 6 lat w pracy w instytucjach określonych w kryteriach formalnych +10 pkt.
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub karty nauczyciela
   +5 pkt.
  • osoby z podstawowym poziomem kompetencji w języku angielskim+5 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 02.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 50 osób (39 kobiet , 11 mężczyzn) nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu;
  min. 40 osób nabędzie kompetencje do porozumiewania się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym poprzez uczestnictwo w przygotowaniu językowym.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70, e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 281 766,88 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

  Cel główny projektu:

  Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca XII 2017 r. grupy 50 osób (min. 28K) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

  Oferta projektu:

  1) Grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów,

  2) Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz MAG/MIG (zakończony egzaminem państwowym),
  • Pracownik biurowy z modułem rachunkowość i księgowość (zaświadczenie MEN),
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK (zadanie zlecone) zakończone egzaminem,

  4) Pośrednictwo pracy – 5 h na każdego uczestnika projektu,

  5) Staże zawodowe – 50 uczestników i uczestniczek projektu (28 K, 22 M) odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie utworzonych zostanie 5 grup 10 osobowych. Zrealizowanych zostanie 640 h szkoleń, 80 h poradnictwa zawodowego, 40 h grupowego i 125 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 300 h indywidualnego i 80 h grupowego poradnictwa zawodowego oraz 200 m-cy staży zawodowych.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 50 osób (min. 28 kobiet i max. 22 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: bielski, wysokomazowiecki, hajnowski i siemiatycki w rozumieniu przepisów KC biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

  • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
  • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z def. PO WER),
  • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,
  • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
  • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

  ETAP I- Wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej, która posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

  ETAP II- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się w pobliżu miejsca zamieszkania Kandydatów.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat bielski lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat wysokomazowiecki),
  • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,
  • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
  • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby (K i M) nieposiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż rok +8pkt.
  • osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +5pkt.
  • osoby (K i M) z niepełnosprawnością +4pkt.
  • kobieta +2pkt.
  • osoba (K i M) stanu wolnego +1pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 24 osoby (8 kobiet, 16 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 8 osób o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 2 osoby długotrwale bezrobotne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 2 osoby niepełnosprawne uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  min. 10 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,

  e-mail: projekt@mlode-perspektywy.pl

  Odział terenowy:
  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski
  tel. 85-876-71-91

  Wartość dofinansowania z UE: 595 232,77 zł

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania RPZP.08.10.00, Priorytetu 10iii.

  Cel główny projektu:

  Nabycie lub podniesienie kompetencji językowych (angielski, niemiecki) oraz komputerowych przez minimum 137 os. (79K, 58M) z terenu województwa zachodniopomorskiego (Specjalna Strefa Włączenia) w okresie do końca XII 2017 r.

  Oferta projektu:

  1. Język angielski drogą do sukcesu zawodowego

  W zajęciach językowych udział weźmie 6 grup, a każda zrealizuje po 180h. Szkolenia prowadzone będą maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym. Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

  W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
  Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC English A2.

  2. Język niemiecki – okno na świat w woj. zachodniopomorskim

  W zajęciach z języka niemieckiego udział weźmie 5 grup, każda zrealizuje 180h. Szkolenia prowadzone maksymalnie na 2 poziomach zaawansowania (A1, A2), w sytuacji wyjątkowej przewiduje się możliwość stworzenia grupy na poziomie wyższym.Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2-3 spotkań w tygodniu po maksymalnie 4h lekcyjne. Start pierwszej grupy przewidziano na XI 2016, ostatniej na VI 2017.

  W ramach szkoleń językowych każdy uczestnik/czka otrzyma na własność podręcznik.
  Osoba która otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (wydawane w przypadku 80% frekwencji oraz osiągnięcia założonych efektów uczenia się) otrzyma skierowanie na egzamin TELC Deutsch A2.

  3. Szkolenia z ICT dla osób niepełnosprawnych ze względu na wzrok

  Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
  Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

  4. Egzamin certyfikacyjny ICT – Itpass

  Zrealizowanych zostanie 104h zajęć na grupę, łącznie 2 grupy w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie realizowane będzie etapowo, ich celem jest przygotowanie uczestników projektu do zdania egzaminu ITpass poziom A.
  Zajęcia realizowane będą etapowo w systemie 2 spotkań w tygodniu po 4h. Start pierwszej grupy przewidziano na I 2017, drugiej grupy na IV 2017. Czas trwania kursu dla jednej grupy to około 3 miesiące.

  Szkolenia ICT organizowane są wyłącznie dla osób z niepełno sprawnościami ze względu na wzrok.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będą osoby fizyczne w wieku 18 lat i więcej, łącznie 148 osób (85 kobiet, 63 mężczyzn) zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształcenia kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Grupę docelową zgodnie z art. 25KC stanowić będą osoby z terenu woj. zachodniopomorskiego (100% osób z terenu SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA). Uczestnicy podzieleni będą według 2 grup:
  – o niskich kwalifikacjach (maksymalnie 65%),
  – w wieku 50+ (minimalnie 35%).
  16 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok (symbol O4-0).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie realizowana w kilku etapach:
  Etap 1: złożenie ankiety rekrutacyjnej w biurze projektu w formie korespondencyjnej, osobiście, mailowo bądź faxem.
  Etap 2: przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowej oraz znajomości z zakresu ICT uczestników projeku – test będzie przeprowadzony w kilku wariantach, tak aby jego formę dostosować do poziomu zdrowotnego, sytuacji zawodowej, wieku, miejsca zamieszkania uczestników. Testy przeprowadzone zostaną: w formie badania on-line, pisemnie, telefonicznie (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
  Etap 3: ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie zgodnie z art.25 KC na terenie województwa zachodniopomorskiego (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, oświadczenia/zaświadczenia itd.),
  • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej (ISCED3-oświadczenie, wgląd do dokumentu, osoby 50+ – weryfikacja po nr PESEL), w przypadku osób z niepełnosprawnościami – wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności/oświadczenia.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby bezrobotne – 15pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Drawno, Krzęcin – 20 pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Recz, Bierzwnik – 10 pkt.,
  • osoby zamieszkujące Gminę Pełczyce, Choszczno – 5 pkt.,
  • zamieszkiwanie na terenie wiejskim -20 pkt. (weryfikacja dowód osobisty lub zaświadczenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne dotknięte DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słaba sytuacja materialna) – 10 pkt. (wgląd do orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z GOPS/MOPS, oświadczenie UP),
  • osoby zatrudnione w branżach rolniczych, leśnictwo, łowiectwo, handel, budownictwo (zaświadczenie o zatrudnieniu, porównanie PKD firmy) – 10 pkt.

  Kryteria pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 137 dorosłych osób (79 kobiet, 58 mężczyzn) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 119 osób (69 kobiet, 50 mężczyzn) powyżej 25 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) powyżej 50 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
  min. 89 osób (51 kobiet, 38 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych,
  ul. Powstańców Wielkopolskich 33, pok. 12,
  70-111 Szczecin
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70,
  e-mail: projekt@zachodniopomorskienastart.pl
  www.ZachodniopomorskieNaStart.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 370 122,25 zł

  Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń językowych:

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Reintegracja zawodowa i społeczna 60 osób (min. 26 kobiet i max. 34 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca IX 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe.

  2) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Robotnik gospodarczy z modułem obsługa wózków jezdniowych – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Robotnik gospodarczy z modułem uprawnienia elektryczne do 1 kV – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe– zakończony egzaminem zewnętrznym,

  4) Pośrednictwo pracy

  5) Staże zawodowe – 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 306 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 720 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • Osoby niesamodzielne,
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem. Dokumentacja rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej projektu www.aktywna-integracja.pl.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat białostocki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt.
  • osoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
  • osoby (K i M) powyżej 50 roku życia +6 pkt.
  • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.

  KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY – KLIKNIJ I POBIERZ

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

  Efekty projektu:

  min. 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyskają pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
  min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu uzyskają kwalifikacje oraz pracę.

  Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl
  www.aktywna-integracja.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 774 282,85 zł

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies