No Announcement posts

Aktualne Projekty

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

  OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

  DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

  PODDZIAŁANIA 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest stworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie m. Siemiatycze oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP (12 dzieci), a także podniesienie kompetencji 7 nauczycieli z OWP w zakresie pedagogiki specjalnej do końca VIII 2019 r.

  Cel szczegółowy projektu:

  Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie OWP (pomoce, place zabaw, sala SI) z zachowaniem zasady uniwersalnego projektowania do końca VIII 2019 r.

  Oferta projektu:

  Zadanie nr 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BUDOWA, WYPOSAŻENIE I MONTAŻ PLACU ZABAW

  Zadanie nr 2: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI

  Zadanie nr 3: Stworzenie Sali do terapii integracji sensorycznej

  Zadanie nr 4: Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla dzieci:

  1. Zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej,
  2. Zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej,
  3. Zajęcia indywidualne z komunikacji alternatywnej,
  4. Zajęcia indywidualne z terapii SI,
  5. Zajęcia grupowe z muzykoterapii,
  6. Zajęcia grupowe z arteterapii.

  Zadanie nr 5: Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli OWP:

  1. Szkolenie ACC – Wspomagające i Alternatywne Metody Porozumiewania się,
  2. Szkolenie PECS – Poziom 1.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową projektu stanowić będzie 19 osób – 12 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 7 nauczycieli zatrudnionych w placówce IN-PROGRES. Projekt skierowany jest do grup docelowych ww., które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w VIII 2018 r. w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego: z zastrzeżeniem konieczności spełniania kryteriów formalnych.

  Termin naboru: 01 sierpień 2018 – 31 sierpień 2018 r.

  Kryteria formalne:

  W przypadku dzieci (dotyczy zarówno tworzenia miejsc przedszkolnych i obecnych dzieci):

  – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie kształcenia specjalnego ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim – weryfikacja: protokół z okazania ww. dokumentów;

  -miejsce zamieszkania/pracy/nauka na terenie woj. podlaskiego, weryfikacja: ankieta rekrutacyjna;

  – dziecko w wieku przedszkolnym określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego);

  – dziecko (4Ch) uczęszczających do przedszkola IN – Progres w roku 2017/2018 – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole i/lub lista dzieci uczęszczających do przedszkola (kryterium ww. nie dotyczy dzieci w ramach nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego)

  W przypadku nauczycieli:

  – zatrudnienie w przedszkolu IN-PROGRES – weryfikacja: zaświadczenie od organu prowadzącego przedszkole

  Kryteria pierwszeństwa (dotyczy wyłącznie nowych miejsc wychowania przedszkolnego):

  – zamieszkiwanie na terenie powiatu siemiatyckiego +15 pkt. Weryfikacja: ankieta rekrutacyjna i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

  – dziecko lub rodzic/opiekun dotknięci dyskryminacją wielokrotną +10 pkt. Weryfikacja: zaświadczenia/orzeczenia/opinie

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie 2018-08-01 do 2019-08-31

 • Projekt „Szkoła w Chechle – uczymy się i rozwijamy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

  Cel główny projektu:

  Wdrożenie w Szkole Podstawowej w Chechle kompleksowego programu wspomagającego szkołę we wzroście kompetencji kluczowych wśród minimum 39 uczniów z minimum 45 (22 Dziewczynek, 23 Chłopców) objętych wsparciem w projekcie oraz nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli (7 Kobiet) ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, wycieczkach edukacyjnych, szkoleniach do 31.07.2019 r.

  Oferta projektu:

  Zadanie 1. Zajęcia logopedyczne

  Zadanie 2. Zajęcia z przedsiębiorczości

  Zadanie 3. Zajęcia z języka angielskiego

  Zadanie 4. Matematyka dla wszystkich – klasy I-VIII

  Zadanie 5. Wycieczki edukacyjne

  Zadanie 6. Zajęcia TIK (uczniowie i nauczyciele)

  Zadanie 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  Zadanie 8. Szkolenia dla nauczycieli – pedagogika specjalna

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby, w tym 45 uczniów (23 dziewczynki, 22 chłopców) oraz 7 nauczycieli (7kobiet) ze Szkoły Podstawowej w Chechle.

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go Koordynatorowi szkolnemu. Formularz uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny. Termin naboru: wrzesień 2018 r.

  Kryteria formalne (dot. uczniów):

  • uczeń Szkoły Podstawowej w Chechle. 

  Kryteria pierwszeństwa (dot. uczniów):

  • uczeń z niskim poziomem ocen z matematyki (+10 pkt.).

  Weryfikacja: opinia nauczyciela i/lub świadectwo

  Kryteria formalne (dot. nauczycieli):

  • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chechle.

  Kryteria pierwszeństwa (dot. nauczycieli):

  • nauczyciel klas I-III (+10 pkt.);
  • nauczyciel przyrody (+10 pkt.);
  • nauczyciel matematyki (+10 pkt.);
  • nauczyciel logopedii (+10 pkt.).

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.08.2018 r.–31.07.2019 r.

  Efekty projektu:

  1. Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej przez 7 nauczycieli.
  2. Wzrost kompetencji kluczowych u minimum 39 uczniów/uczennic.

  Załączniki:

  1. KARTA ZGŁOSZENIOWA NAUCZYCIEL
  2. KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZEŃ
  3. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – uczeń
  4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  5. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
  6. Oświadczenie ucznia i rodzica
  7. Oświadczenie uczestnika projektu
  8. Opinia nauczyciela z matematyki

  Biuro projektu:

  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
  ul. Szkolna 1, 44-172 Chechło
  tel. 32 610 02 80

  E-mail – chechlo2013@wp.pl

  www.spchechlo.edu.pl/

  Wartość dofinansowania z UE: 162 146,09 zł

 • „STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA TWÓJ SUKCES”

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1

  Cel główny projektu:

  Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca V 2019 r. grupy 30 os. (minimum10 kobiet) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: białostockiego, sokólskiego oraz miasto Białystok w województwie podlaskim poprzez uczestnictwo między innymi w opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwie pracy, stażach zawodowych.

   Oferta projektu:

  1) Indywidualne Poradnictwo Zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania,

  2) Pośrednictwo pracy – 10 h na każdego uczestnika projektu,

  3) Staże zawodowe – 30 uczestników i uczestniczek projektu (10 kobiet, 20 mężczyzn) odbędzie 3-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży zgodne z ich kompetencjami/doświadczeniem/zainteresowaniami.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 30 osób (minimum 10 kobiet) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego biernych zawodowo i bezrobotnych w tym:

  • osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
  • osoby wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z definicją PO WER),
  • osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
  • osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

   Rekrutacja:

  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: e-mailem, poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www, telefonicznie lub osobiście.

  Termin naboru: 02.05.2018 r. – 28.02.2019 r.

  ETAP I – osoby będą wypełniały formularze zgłoszeniowe, które posłużą do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym znajdzie się zapytanie o specjalne potrzeby uczestnika/-czki. Zgłoszenie takiej potrzeby zobliguje do zapewnienia odpowiednich warunków. Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku osobistego zgłoszenia będą mogły liczyć na pomoc Rekrutanta w uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Będą miały możliwość stawienia się na rozmowie rekrutacyjnej bez wcześniejszego zgłoszenia z udziałem asystenta lub psa asystenta. Dodatkowo dokumenty zostaną maksymalnie uproszczone, sformułowane prostym językiem, a ich ilość zostanie ograniczona. Przygotowane zostaną w sposób umożliwią przeszukanie treści, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytnika dla osób z dysfunkcją wzroku.

  ETAP II: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy (średnio 1-2 spotkania) służące ocenie motywacji Uczestnika Projektu i przeciwdziałanie ryzyku rezygnacji. Uczestnicy (Kobiety i Mężczyźni) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się najbliżej miejsca zamieszkania Kandydatów.

  EFEKT: powstanie lista podstawowa – 30osób (10 kobiet, 20 mężczyzn) oraz lista rezerwowa na której znajdą się pozostałe osoby, które spełniają kryteria pierwszeństwa ale nie zostały zakwalifikowane na listę podstawową.

  KOLEJNOŚĆ WPISYWANIA NA LISTĘ: według opinii punktowej Komisji dokonanej po przeprowadzeniu rozmów. Na sumę punktów składać się będą: ocena formularza zgłoszeniowego, w tym kryterium premiujące + punkty przyznane po rozmowie (za każdy obszar, tj.: analiza mocnych i słabych stron, planów dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, zainteresowań i determinacji do kształtowania własnej rzeczywistości).

  W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej (zmiana może nastąpić do 9 miesiąca realizacji projektu z uwagi na konieczność przejścia pełnej ścieżki projektowej tj. minimum 3 formy wsparcia).

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatu miasta Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego,
  • status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),
  • osoby, które wypadły z systemu edukacji.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby o niskich kwalifikacjach +10pkt,
  • osoby w wieku 15-24 lat +8pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 02.05.2018 r. – 31.05.2019 r.

  Efekty projektu:

  • 4 osoby o niskich kwalifikacjach uzyskają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych), podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
  • 8 osób o niskich kwalifikacjach, zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej;
  • 9 osób (z wyłączeniem osób: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych) zakończy udział w projekcie w rozumieniu kryterium efektowności zatrudnieniowej.

  W ramach projektu powstanie strona internetowa na której będą zamieszczone wszystkie informacje o projektach realizowanych przez Open Education Group Sp z o.o. na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oraz partnerów sieci z którymi firma współpracuje.

  Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane będą:

  • krótkie opisy uczestników/czek projektu poszukujących stażu/pracy;
  • informacja o pracodawcach, którzy obecnie poszukują stażysty wraz z opisem stanowiska;

  jak również

  • formularz zgłoszeniowy dla uczestnika/czki projektu;
  • formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy.

  Pliki do pobrania:

  1.2.1_Regulamin

  Formularz zgłoszeniowy

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

 • „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

  Projekt „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Reintegracja społeczno-zawodowa 150 os. (92 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. Podlaskiego poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe w okresie do końca 31.08.2019 r.

  Celem szczególnym projektu jest uzyskanie przez min. 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikacji zawodowych – do końca 31.08.2019 r.

  Oferta projektu:

  • Stworzenie ścieżki reintegracji – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników:
  • Ścieżka reintegracji.
  • Wsparcie społeczne – Gospodarowanie budżetem domowym:
  • Warsztaty i doradztwo gospodarowania budżetem domowym.
  • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Doradztwo i warsztaty psychospołeczne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
  • Wsparcie psychologiczne/psychospołeczne dla pełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu:
  • ZNÓW AKTYWNI – warsztaty grupowe,
  • ZNÓW AKTYWNI – coaching indywidualny.
  • Wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością:
  • Kompetencje IT dla osób z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
  • Wsparcie prawne:
  • Indywidualne konsultacje z prawnikiem.
  • Warsztaty i poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualny Plan Działania,
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.
  • Szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Siostra PCK, Spawacz, Pomoc Kuchenna):
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych wraz z językiem rosyjskim,
  • Spawacz metodą MIG,
  • Pomoc kuchenna,
  • Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (tzw. Siostra PCK),
  • Kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
  • Staże zawodowe:
  • Organizacja i realizacja staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
  • Pośrednictwo pracy.

  Grupa docelowa:

   Grupę docelową stanowić będzie 150 osób (w tym min. 15 rodzin) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. 100% grupy docelowej stanowić będą osoby, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki określonej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Minimum 30% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami ze względu na wzrok oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Dopuszcza się sytuację, iż 6-7% osób bezrobotnych stanowić będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku objęcia wsparciem w projekcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (I lub II profil) wsparcie dla nich będzie miało wyłącznie charakter społeczny, edukacyjny, zdrowotny.

   Rekrutacja:

  Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

  • Biurze projektu: Fundacja Szansa dla Niewidomych (Tyflopunkt), Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok,
  • Oddziale Biura projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

          Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. Rekrutacja prowadzona z największym natężeniem prowadzona będzie w III-VII miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

  Okres trwania rekrutacji: III 2018 r. – III 2019 r.

  Rekrutacja podzielona jest na IV etapy:

  • I etap: złożenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenia), w formie elektronicznej (e-mail), fax, pocztą, osobiście,
  • II etap: weryfikacja złożonych dokumentów (przy osobistym zgłoszeniu do projektu – weryfikacja możliwa na bieżąco), ewentualnie uzupełniona/wyjaśniona,
  • III etap: rozmowa z coachem/psychologiem w zakresie motywacji oraz sytuacji społeczno-zawodowej każdego uczestnika projektu, tak aby ograniczyć ewentualne rezygnacje podczas jego realizacji. Osoba która otrzyma 0 pkt. na 5 możliwych nie może wziąć udziału w projekcie,
  • IV etap: powstanie lista uczestników projektu, ewentualnie lista rezerwowa w przypadku większej liczby uczestników projektu chętnych do udziału w projekcie.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  8. Oświadczenie o POPŻ

  Formularz rekrutacyjny 7.1 nowy wzór

  Formularz rekrutacyjny 7.1 wersja dla słabowidzących klauzula_informacyjna_rekrutacja

  regulamin uczestnictwa i rekrutacji 1

  1. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

  3. Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

  4. Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

  5. Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

  6. Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

  7. Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

  Termin naboru:

  maj 2018 r. – marzec 2019 r.

  E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej tj. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (weryfikacja: wgląd do zaświadczenia np. z MOPS/GOPS/orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia/ewentualnie oświadczenie uczestnika).

  Kryteria premiujące:

  • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt. (weryfikacja: zaświadczenie od organizacji partnerskich o których mowa w PO PŻ lub inny dokument o podobnym statusie),
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub oświadczenie uczestnika),
  • osoby lub rodziny ubogie: +8 pkt (weryfikacja: zaświadczenie o dochodach/wgląd do dokumentów potwierdzających lub oświadczenie uczestnika).

  Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się.

   Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

  Efekty projektu:

  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (92 kobiety, 58 mężczyzn) – 150 osób,
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (33 kobiety, 21 mężczyzn) – 54 osoby.

  Lider:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
  tel./fax: 48 225 101 099

  Partner (Oddział Biura projektu):

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
  tel. 85 869 11 69
  e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

  Biuro projektu (Tyflopunkt):

  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  ul. Legionowa 14/16 lok. 203, 15-099 Białystok
  Tel. +48 85 743 65 12
  e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

  www.aktywnaiotwartaintegracja.pl

  Wartość dofinansowania z UE: 1 610 102,02

 • Projekt „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.3.

  Cel główny projektu:

  Wdrożenie do końca IX 2019 r. kompleksowego programu rozwojowego w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie (woj. podlaskie) poprzez realizację m.in. zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, pomocy stypendialnej i staży zawodowych dla 67 uczniów (min. 47M) i 1 nauczyciela (1M) z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

  Oferta projektu:

  1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Słowa na czasie: Język obcy zawodowy. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  2. Nowe kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Kurs pilarz dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  • Kurs prawo jazdy kat. B dla 15 uczniów Technikum Rolniczego i 10 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
  • Kurs na operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
  • Kurs kombajnisty dla 10 uczniów Technikum Rolniczego,
  • Kurs na wózki widłowe dla 5 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  • Kurs baristyczny dla 20 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

  3. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie:

  • Klub matematyków. Zajęcia dla uczniów zdolnych,
  • Klub matematyków. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe,
  • Słowa na czasie: język obcy zawodowy. Zajęcia dla uczniów zdolnych.

  4. Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie dla 14 uczestników/-czek w postaci praktycznej nauki zawodu.

  5. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. 

  6. Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 67 uczniów/uczennic (min. 47 mężczyzn) oraz 1 nauczyciel (1 mężczyzna) z Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym:
  – 17 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa (17 mężczyzn),
  – 35 uczniów/uczennic Technikum Rolniczego (minimum 30 mężczyzn),
  – 15 uczennic Technikum Żywienia i usług gastronomicznych (15 kobiet).

  Rekrutacja:

  Zgłoszenie do projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście, faxem lub e-mail. W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

  Kryteria formalne:

  1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym nauczyciel zawodu:
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik rolnik,
   • technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Kryteria pierwszeństwa:

  1. Tj. nauczyciel Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie span>
   • zamieszkanie na terenie wiejskim (+3pkt);
   • brak szkoleń podnoszących tożsame kwalifikacje w ciągu ostatnich 3 lat (+3pkt);
   • staż pracy, (poniżej 5 lat: +8pkt), (5-10 lat +6pkt), (11-20 +4pkt), (powyżej 20 lat +2pkt).

  Kryteria formalne:

  1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, w tym kierunek kształcenia:
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik rolnik,
   • technik żywienia i usług gastronomicznych.

  Kryteria pierwszeństwa:

  1. Tj. uczeń Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
   • z orzeczeniem o niepełnosprawności (+7 pkt.),
   • średnia ocen powyżej 4,5 (+5 pkt.),
   • z zamieszkaniem na terenie wiejskim (+4 pkt.).

  Kryteria pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.09.2017 r. – 30.09.2019 r.

  Efekty projektu:

  1. minimum 54 uczniów uzyska kompetencje i podniesie kwalifikacje poprzez udział w zajęciach projektowych oraz w stażach realizowanych u lokalnych pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia;
  2. doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

  Lider:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa,
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
  tel. 22-623-10-00, fax 22-623-27-50,
  e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

  Biuro projektu:

  Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,
  ul. Białostocka 22, 16-130 Janów
  tel. 85-721-62-16, fax 85-721-62-16,
  e-mail: zsrjanow2@wp.pl

  Partner:

  Open Education Group Sp. z o.o.,
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70,
  e-mail: open@openeducation.pl

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne.

  Testy on-line:

  W rubryce Instytucja proszę dopisać (oprócz nazwy firmy) sformułowanie „Projekt 5.5”.

  Dokumenty dotyczące projektu:

  Cel główny projektu:

  Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.

  Oferta projektu:

  1) Analiza potrzeb edukacyjnych uczestników projektu:

  • Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu mające na celu analizę potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców – średnio 2 godziny dla każdej z 438 osób.

  2) Kursy z zakresu spawania z egzaminem DNV:

  • Kursy spawania metodą 111 elektrodami otulonymi, MAG (135,136), TIG (141), spawania gazowego blach 311 zakończone egzaminem DNV – 15 grup szkoleniowych po średnio 10 uczestników (150 osób); 12 godzin zajęć teoretycznych i po około 108 godzin szkolenia praktycznego na osobę/grupę, średnio 4 godziny na 1 osobę – egzamin zewnętrzny DNV (1 godzina egzaminu – teoria, 3 godziny egzaminu – praktyka).

  3) Szkolenia z zakresu TIK zakończone egzaminem:

  • Szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 – ECDL Base (informacja + komunikacja + tworzenie treści) – 3 grupy po średnio 12 uczestników/-czek; 72 godziny na grupę. Egzamin zewnętrzny zakończony certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP.

  4) Kursy SEP:

  • Kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP) – Grupa 9 uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP) – Grupa 9-ciu uczestników/-czek; 48 godzin na grupę. Na zakończenie: świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie uprawnień SEP na podstawie zdanego egzaminu, wydane przez komisje kwalifikacyjne zlokalizowane w oddziałach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

  5) Kursy z zakresu CNC zakończone egzaminem:

  • Kurs operator-programista CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 50 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.
  • Kurs Technolog CNC – Grupa 27-iu uczestników/-czek; 38 godzin na grupę. Egzamin zakończony certyfikatem potwierdzonym przez jednostkę certyfikującą TUV.

  6) Szkolenia językowe: angielski i niemiecki

  • Język angielski (72 uczestników/-czek) – 3 grupy po 180 godzin zajęć, 3 grupy powyżej poziomu A1 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny. Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Język niemiecki (72 uczestników/-czek) – 4 grupy poziom A1/A2 po 180 godzin zajęć; 2 grupy poziom B1/B2 po 120 godzin zajęć. Zajęcia realizowane etapowo, 2-3 spotkania w tygodniu po max 4 godziny (po 2 godzinach nastąpi 15 minutowa przerwa). Przyporządkowanie do grup nastąpi na podstawie testu plasującego on-line dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie testu telefonicznego przeprowadzonego przez metodyka Open Education Group Sp. z o.o. Test spełni wymóg indywidualnej diagnozy, określi wartość EX ANTE. Oferta szkoleń (merytorycznie i organizacyjnie) zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb.
  • Egzaminy zewnętrzne – EGZAMIN TOEIC BRIDGE (język angielski) dla 36 uczestników/-czek; WiDaF (język niemiecki) dla 72 uczestników/-czek. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję OEG, który jest Centrum egzaminowania ETS certyfikatu TOEIC/WiDaF, po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia.

  Rekrutacja

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2019 r.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego (129 kobiet, 309 mężczyzn), w tym:

  • 29 osób (19 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej,
  • 351 osób (104 kobiety, 247 mężczyzn) w wieku 25 i więcej,
  • 234 osób o niskich kwalifikacjach (62 kobiet, 172 mężczyzn).

  Kryteria formalne:

  • osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
  • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),
  • pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • osoby w wieku aktywności zawodowej.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.12.2019 r.

  Efekty projektu:

  min. 25 (17 kobiet, 8 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej, uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 299 (90 kobiet, 209 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 199 (54 kobiety, 145 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach uzyskała kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu;
  min. 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 351 (104 kobiety, 247 mężczyzn) osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie;
  min. 234 (62 kobiety, 172 mężczyzn) osoby o niskich kwalifikacjach zostaną objęte wsparciem w programie;
  pracownicy min. 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostaną objęci wsparciem w programie.

  Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy sytuacji 438 osób (129 kobiet, 309 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

  Budżet projektu:

  1 969 843,30 zł

  Lider/Biuro projektu:

  Fundacja Gospodarcza
  ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
  tel. 58 662 42 32, fax. 58 662 59 85
  e-mail: kwalifikacje@fungo.com.pl
  www.fundacjagospodarcza.pl

  Partner 1:

  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
  ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
  tel. 58 555 97 00, fax. 58 555 97 01
  e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
  www.strefa.gda.pl

  Partner 2:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

  Cel główny projektu:

  Celem głównym projektu jest uzyskanie przez minimum 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn) zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórskiego, ziemskiego, lubańskiego, lwóweckiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego w województwie dolnośląskim kwalifikacji w zakresie języka angielskiego oraz ICT poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego oraz ICT zakończonych zewnętrzną walidacją w postaci certyfikowanych egzaminów TOEIC/ITpass.

  Oferta projektu:

  1) Grupowe szkolenia z języka angielskiego (8 grup po 12 uczestników/czek, 180 godzin lekcyjnych na jedną grupę),

  2) Egzamin certyfikacyjny TOEIC BRIDGE dla 98 uczestników/czek szkolenia z języka angielskiego,

  3) Szkolenie ICT dla 24 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze względu na wzrok (3 grupy po 8 uczestników, 104 godziny lekcyjne na jedną grupę),

  4) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A dla 24 uczestników/czek szkolenia z zakresu ICT.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowią 120 osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim na terenie powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. W zakresie kursu języka angielskiego, wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a) lub b):

  a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie wyższe niż średnie) lub;

  b) wiek powyżej 50 lat niezależnie od wykształcenia.

  W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi spełniać minimum jeden warunek określony powyżej ppkt. a) lub b).

  Rekrutacja:

  Rekrutacja będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób. Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r.
  Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.

  Etap I obejmuje złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w formie korespondencyjnej, osobiście w biurze partnera lub mailowo.

  Etap II obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT.

  Etap III obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego ziemskiego, dzierżanowskiego, kłodzkiego,wysokomazowiecki),
  • osoby w wieku 50+,
  • niskie kwalifikacje z zakresu języków obcych/ICT.

  Kryteria pierwszeństwa:

  • osoby bezrobotne +15 pkt,
  • kobiety zamieszkałe na wsi oraz dotknięte dyskryminacją wielokrotną (ze względu na miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, słabą sytuację materialną) +10 pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 95 osób (59 kobiet, 36 mężczyzn ) w wieku 25 lat i więcej uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – wskaźnik wykazuje liczbę osób które zdadzą pozytywie egzamin ITpass (18osób ) i TOEIC BRIDGE(77 osób),
  min. 114 osób (72 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – kompetencje potwierdzone tzw. efektami uczenia się.

  Lider:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
  tel. 85-869-11-69, fax.85-869-11-70
  e-mail: open@openeducation.pl
  www.openeducation.pl

  Partner/Biuro projektu:

  Fundacja Szansa dla Niewidomych
  ul. Rynek 31/32, 50-121 Wrocław
  tel. 22-510-10-99, fax. 22-827-16-18
  e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org
  www.szansadlaniewidomych.org

  Wartość dofinansowania z UE: 294 274, 25 zł

 • Projekt AKTYWNI SAMODZIELNI mieszkańcy województwa podlaskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

  Cel główny projektu:

  Poprawa integracji społecznej 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren województwa podlaskiego przez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VI 2018 roku.

  Oferta projektu:

  1) Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko!

  2) Aktywizacja zawodowa – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

  • Warsztaty grupowe „Znów aktywni”,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz MAG/MIG – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym,
  • Siostra PCK – opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Kurs Barman I i II stopień– zakończony egzaminem zewnętrznym.

  4) Pośrednictwo pracy

  5) Staże zawodowe 60 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

  Łącznie zrealizowanych zostanie 126 h poradnictwa zawodowego (w tym 180 h – poradnictwa indywidualnego), 720 h coachingu, 770 h szkoleń zawodowych oraz 240 miesięcy staży.

  Grupa docelowa:

  Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) z obszaru województwo/województwa podlaskiego W rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
  • Osoby niesamodzielne,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • w ramach Projektu nie przewiduje się objęcia wsparciem osób bezrobotnych, jednak w przypadku, gdy w ramach Grupy Docelowej znajdą się osoby bezrobotne – wsparciem zostaną objęte jedynie osoby wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, w tym osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy i skierowane do objęcia programem aktywizacyjnym. Osoby należące do I lub II profilu – uznane zostaną za niekwalifikowane.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

  E-mail projektu: aktywni-samodzielni@caritas.pl

  Formularz rekrutacyjny – KLIKNIJ I POBIERZ

  Kryteria formalne:

  • zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego,
  • potwierdzenie przynależności do struktury grupy docelowej opisanej wyżej (poprzez np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub oświadczenie uczestnika/czki projektu).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • korzystanie z programu PO PŻ +10 pkt..
  • osoby (K i Mosoby (K i M) doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego +8pkt.
  • osoby (K i M) w wieku 15-30lat +6 pkt.
  • osoby (K i M) zamieszkujące teren wiejski +4 pkt.
  • osoby bez doświadczenia zawodowego + 2 pkt.

  Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r. 
  Efekty projektu:

  min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 34 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracę, uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu zdobędą kwalifikacje, pracę (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).

  Lider:

  CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel./fax: (25) 787 37 40
  e-mail: drohiczyn@caritas.pl

  Partner/Biuro Partnera:

  Open Education Group Sp. z o.o.
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  e-mail: open@openeducation.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o., numer: 11159

  Wartość dofinansowania z UE: 833 525,73 zł

 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

  Cel główny projektu:

  Wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36 kobiet, 34 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

  Oferta projektu:

  1) Poradnictwo zawodowe:

  • Indywidualny Plan Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godz.,
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godz.

  2) Wsparcie psychologiczno-doradcze:

  • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

  3) Szkolenia zawodowe:

  • Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (KUZ) – 40 godz. teoria, 80 godz. praktyka, łącznie 120 godz. na jedną grupę (240 godz. na dwie grupy),
  • Pracownik administracyjno-biurowy (KUZ) 10 spotkań po 6 godz. i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,
  • Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.,
  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK- KKZ – 100 godz.

  4) Staże zawodowe – 4-miesięczny staż zawodowy.

  5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących powiaty: bielskie, siemiatycki, hajnowski, wysokomazowiecki.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2017 r. i obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami do biura lub punktu informacyjnego w wymaganym terminie: osobiście, faxem, pocztą, lub emailem.
  ETAP I – Wypełnienie ankiety i dostarczenie jej wraz z wypełnionymi dokumentami
  ETAP II – Rozmowy z doradcą zawodowym służące ocenie motywacji i przeciwdziałaniu późniejszej rezygnacji. O spotkaniach kandydaci będą informowani telefonicznie.

  Kryteria formalne:

  • osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,
  • osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego,
  • niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym PUP (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

  Kryteria pierwszeństwa:

  • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach +10pkt.
  • osoby długotrwale bezrobotne +10pkt.
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.
  • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.
  • osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

  Efekty projektu:

  min. 20 osób zdobędzie zatrudnienie lub będzie prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu;
  min. 28 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu;
  min. 30% osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 lat uzyska zatrudnienie po opuszczeniu programu.

  Biuro projektu:

  Open Education Group Sp. z o.o. 
  ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok,
  tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70,
  email: projekt@szkoleniaistaz.pl

  Odział terenowy:

  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
  ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk-Podlaski
  tel. 85-876-71-91.

  Wartość dofinansowania z UE: 808 513,84 zł

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies