No Announcement posts

 

Aktualne Przetargi

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i rosyjskiego dla 55 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukierunkowanych na podniesienie poziomu znajomości języków obcych w ramach projektu 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  • Szkolenie z języka angielskiego i rosyjskiego dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie, trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 720 godzin). W szkoleniu będą uczestniczyły 3 grupy po 10 pracowników/czek.
  • Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trwające 4 semestry po 60 godzin dydaktycznych (łącznie 1200 godzin). W szkoleniu będzie uczestniczyło 5 grup po 5 pracowników/czek.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem na poziomach zaawansowania od A1 do B2 i zostanie zakończone egzaminem TELC.
  Wzrost odpowiednich kompetencji językowych wzmocni potencjał wiedzy i umiejętności pracowników o obszarze migracji i azylu.

  Okres realizacji:

  Projekt jest realizowany od grudnia 2017 r. do końca czerwca 2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie 116 zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Puszcza i ludzie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Starosta Powiatu Hajnowskiego, projekt skierowany jest do grup dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

  Łącznie zostanie przeszkolonych 2900 osób.

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej realizowane będzie w terminie od 01.11.2017 r. do 20.06.2019 r.
  Łączna suma godzin: 464.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-B2 dla 37 pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Bema 100 kod 15-370 Białystok.
  Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
  Celem kursu językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.
  Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:
  – zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
  – słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  – czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
  Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie kursu językowego to 120 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

  Przeprowadzenie kursu języka rosyjskiego jest realizowane
  w następujących grupach:
  – 22 osoby w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, przy ul. Bema 100, w trzech grupach na poziomach A1, A2 oraz B1/B2,
  – 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, Płaska 80B, w jednej grupie na poziomie A1,
  – 5 osób w Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie, ul. Szkolna 6A,w jednej grupie na poziomie A2.


  Łączna liczba godzin zaplanowanych do realizacji wynosi 600 godzin lekcyjnych.

  Okres realizacji:

  Kurs realizowany w okresie: październik 2017 r. – kwiecień 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie 4 kursów języka niemieckiego dla 25 uczestników (tj. 4 grup kursowych) projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. span>

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok.
  W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 4 kursy z języka niemieckiego dla podopiecznych jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku:

  – Hufiec Pracy w Białymstoku – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – 60 godzin;
  – Hufiec Pracy w Łomży – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (kursy odbywać się będą w Bielsku Podlaskim) – 60 godzin.

  W kursach uwzględnione będzie słownictwo branżowe z dziedziny stolarstwa, budownictwa i gastronomii oraz 6 godzin na grupę na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat kultury i tradycji regionu Brandenburgii oraz informacje przydatne dla osób podróżujących do Niemiec.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w Ochotniczych Hufcach Pracy w okresach:

  – OHP Bielsk Podlaski, Łomża i Wasilków – od 11.2017 r. do 16.02.2018r.;
  – OHP Białystok od 11.2017r. do 09.03.2018r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Usługi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego polegające na prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie w ramach projektu pt. „Panorama sukcesu”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica z siedzibą w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm. Projekt skierowany jest do 60 dzieci i obejmuje:
  1) Doradztwo pedagogiczne – 384 godzin,
  2) Doradztwo psychologiczne – 256 godzin.

  Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 640 godzin.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Edukacyjnego programu ekologicznego pn. „Czyste powietrze w województwie mazowieckim” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
  Projekt skierowany jest do 200 dzieci i młodzieży z 70 placówek oświatowych z terenu następujących gmin województwa mazowieckiego: Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Izabelin, Jabłonna, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Prażmów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice.
  Szkolenia będą realizowane w układzie:
  1) klasa I-III szkoły podstawowej – 2 godziny szkolenia,
  2) klasa IV-VII szkoły podstawowej – 4 godziny szkolenia, 3) klasa II-III gimnazjum – 4 godziny szkolenia.

  Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 2000.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Fundacja DIALOG z siedzibą przy ul. ks. Abramowicza 1 w Białystoku. Projekt skierowany jest do 72 dzieci i młodzieży, korzystających ze świetlic środowiskowych oraz będących w pieczy zastępczej.

  Łączna liczba godzin kursu języka angielskiego we wszystkich grupach wynosi 2304.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: od 23.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkolenia „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku”.
  Podstawowym celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożenia powodziowego, zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczenie jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Szkolenie skierowane jest do 2000 dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w łącznym wymiarze 500 godzin zegarowych wraz zapewnieniem materiałów do prowadzenia szkoleń.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 12.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole w Strawczynie”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Strawczyn z siedzibą przy ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

  a) zadanie nr 1 – logopedia
       – prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
       – prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami mowy, prowadzenie porad i konsultacji.

  b) zadanie nr 4 – plastyka
  – przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat;
  – prowadzenie zajęć plastycznych metodami dostosowanymi do wieku dzieci.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania:

  a) zajęcia logopedyczne – 384 h
  b) zajęcia plastyczne – 480 h

  Okres realizacji:

  Realizacja danego zadania w okresie od dnia 04.10.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czterech Świetlicach Środowiskowych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Miasta Boguszów-Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorce, Plac Odrodzenia 1. Projekt skierowany jest do 134 dzieci i obejmuje:
  1) Zajęcia grupowe socjoterapeutyczne – 640 godzin.
  2) Trening Zastępowania Agresji – 480 godzin.

  Łączna liczba godzin zajęć specjalistycznych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1120.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: październik 2017 r. – czerwiec 2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
  Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

  Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

  Okres realizacji:

  Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kiełczowie w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej przy ul. Szkolnej 3 w Kiełczowie. Projekt skierowany jest do wychowanków Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kiełczowie:
  – język angielski dla 93 dzieci – 144 godziny,
  – rytmikę dla 93 dzieci – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 288.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane są w okresie: wrzesień 2017 r. – marzec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Wykonanie diagnozy potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

  Okres realizacji:
  Od dnia 08.09.2017 r. do dnia 02.10.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego mających na celu przygotowanie do egzaminu FCE i nauczania przedmiotów po angielsku dla 4 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tczewie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 552C. Projekt skierowany jest do 4 nauczycieli.

  Łączna liczba godzin zajęć z języka angielskiego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 115.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Przedszkole Samorządowe przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. Projekt skierowany jest do 50 dzieci i obejmuje:

  1) Zajęcia psychologiczne (zajęcia indywidualne) – 225 godzin.
  2) Gimnastyka korekcyjna (zajęcia grupowe) – 150 godzin.
  3) Arteterapia (zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne) – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 519.

  Okres realizacji:
  Zajęcia realizowane w okresie: lipiec 2017 r. – luty 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług psychologicznych – w zakresie prowadzenia indywidualnych porad psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”)

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Miejska Łeba/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie. Projekt skierowany jest do 13 osób (7 osób w 2017 r. i 6 osób w 2018 r.) i obejmuje:

  1) indywidualne konsultacje uczestnika projektu celem dokonania diagnozy i wydania opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego, pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.
  2) indywidualne spotkania z opiekunem merytorycznym MOPS i Doradcą Zawodowym, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego.
  3) indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 65

  Okres realizacji:

  Część I – rok 2017: czerwiec – listopad
  Część II – rok 2018: marzec – wrzesień

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzinnego kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 36
  (maks. 42) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

  Łączna liczba godzin: 1440 godzin (maks. 1680 godzin, min. 1200 godzin)

  Okres realizacji:

  Kursy są realizowane w okresie od czerwca do 15 grudnia 2017 roku.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

  Okres realizacji:

  marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego
  w wymiarze 720 godzin w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracja i aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

  Łączna liczba godzin: 720 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 28.03.2017 r. – 30.06.2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dotyczących rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami w ramach projektu ,,Szansa w integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Hajnowski. Projekt skierowany jest do osób z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka.

  Łączna liczba godzin: 48 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie 28.03.2017 r. – 31.05.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć dodatkowych z programowania i robotyki dla dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Zamówienie jest współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

  Łączna liczba godzin: 300 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 20.03.2017 r. – 31.08.2017 r..

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Kartuzy, a projekt skierowany jest do grup dzieci w wieku przedszkolnym.

  Łączna liczba godzin zajęć: 3 108

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego będą realizowane w terminie od marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r .

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
  Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz nauczycieli z terenu wiejskiej gminy Wejherowo i obejmuje siedem szkół w ramach następujących części:

  Część 2. Zajęcia informatyczne

  2.1. Zajęcia zakończone egzaminem zew. ECDL.:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

  2.2 Zajęcia wyrównujące:

  1) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  2) SSP Góra Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  2.3 Szkolenie nauczycieli:

  1) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
  2) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  3) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  4) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  5) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
  6) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  7) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 40 godzin.

  Część 3 Zajęcia matematyczne:

  3.1 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

  1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  4) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  5) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  3.2 Zajęcia wyrównujące:

  1) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  2) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) Zajęcia wyrównujące z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 60 godzin.

  Część 4 zajęcia z fizyki oraz koła naukowo-techniczne i matematyczno-astronomiczne:

  4.1 Zajęcia rozwijające z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  4.2 Zajęcia wyrównujące z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) –60 godzin.

  4.3 Koło naukowo – techniczne ,,W świecie eksperymentu”:

  1) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  2) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  4.4 Kółko matematyczno-astronomiczne – SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  Część 5 zajęcia biologiczno-chemiczne – Gimnazjum w Bolszewie:

  5.1 Zajęcia rozwijające z biologii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin,
  5.2 Zajęcia wyrównujące z biologii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  5.3 Zajęcia rozwijające z chemii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin.

  Część 6 zajęcia z geografii oraz kółko matematyczno-przedsiębiorcze – Gimnazjum w Bolszewie:

  6.1 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) –120 godzin,
  6.2 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  6.3 Kółko matematyczno-przedsiębiorcze – (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  Część 7 zajęcia z przyrody oraz kółko przyrodnicze:

  7.1 Zajęcia rozwijające z przyrody:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  7.2 Zajęcia wyrównujące z przyrody – SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin:

  7.3 Kółko przyrodnicze ,,Eksperymentuje i wiem”:

  1) SSP Gościno (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

  Część 9 Zajęcia logopedyczne:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

  Część 10 Terapia pedagogiczna:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  4) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

  Część 11 Zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacja z terapią.

  11.1 Zajęcia rewalidacyjne indywidualne:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 120 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia indywidualne) – 300 godzin.

  11.2 Rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny – SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia indywidualne) – 60 godzin.

  Część 12 Szkolenia dla nauczycieli – specjalne potrzeby edukacyjne:

  12.1 Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  12.2 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  12.3 Przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  5) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  6) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  7) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  Część 13 Zajęcia doradztwa zawodowego – Gimnazjum Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 150 godzin.

  Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 8500.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, projekt skierowany jest zaś do maksymalnie 33 Uczestników/Uczestniczek w zakresie obejmującym m.in. przedmioty:
  1) języka polskiego,
  2) języka angielskiego,
  3) matematyki,
  4) fizyki,
  5) chemii,
  6) biologii,
  7) języka francuskiego,
  8) języka hiszpańskiego.

  Łączna liczba godzin zajęć reedukacyjnych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1320 godz.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – styczeń 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją w trybie pozakonkursowym projektu „Razem, więcej, lepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowiec, a projekt skierowany jest do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Łączna liczba godzin zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia: 80h

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia realizowane w okresie od marca 2017 r. do listopada 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” w następujących szkołach:

  – Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec. Projekt skierowany jest do 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje:
  1) doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne) – 1020 godzin,
  2) doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe) – 280 godzin.

  Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 1300.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: luty 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie zajęć z terapii uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie przy ulicy Moniuszki 5.

  Łączna liczba godzin: 216 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 15.11.2016 r. – 30.06.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej się.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

  1) Hufiec Pracy w Augustowie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  2) Hufiec Pracy w Kolnie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  3) Hufiec Pracy w Suwałkach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 35 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  4) Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  5) Hufiec Pracy w Grajewie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 20 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  6) Hufiec Pracy w Białymstoku:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  7) Hufiec Pracy w Łomży:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  8) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 280 h.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 24.10.2016 r. – 15.08.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych
  dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, warsztaty skierowane są zaś do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 560 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 30.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu „Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Mikołów, zaś kurs językowy oraz kurs metodyczny jest skierowany dla nauczycieli/dyrektorów Szkół Podstawowych/Przedszkoli na terenie miasta Mikołów.

  Łączna liczba godzin kursu językowego wynosi: 360 h
  Łączna liczba godzin w ramach kursu metodycznego wynosi: 10 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług wspierających aktywizację zawodową poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Czerwionce-Leszczyny w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, projekt skierowany jest zaś do 120 Uczestników/Uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.

  Łączna liczba godzin doradztwa przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800 h

  Okres realizacji:

  Doradztwo realizowane w okresie: 29.03.2016 r. – 31.12.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Indywidualne wsparcie dla 360 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa VII – Poprawa spójności społecznej. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10 – 165 Olsztyn.
  Projekt zakłada wsparcie 360 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat. W projekcie wezmą udział uczestnicy z następujących powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, sokólskiego, augustowskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego.

  Oferta szkolenia/zadania:

  Indywidualne wsparcie składa się z następujących zadań:

  Zadanie 1: Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb UP.
  Diagnoza będzie realizowana dla 360 osób poprzez:
  – wywiad psychologiczny w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP);
  – wywiad doradcy zawodowego w wymiarze łącznym 720 godz. (2 godz./UP).

  Zadanie 2: Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu:
  – przez psychologa w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP);
  – przez doradcę zawodowego w wymiarze łącznym 360 godz. (1 godz./UP).

  Zadanie 3: Przeprowadzenie mentoringu w zakresie budowania kapitału społecznego UP:
  – łącznie 2160 godzin (średni 6 godz./UP, min. 3 godz./UP).

  Zadanie 4: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 360 UP:
  – łącznie 1440 godzin (średnio 4 godz./UP, min. 2 godz./UP).


  Okres realizacji:

  Wsparcie indywidualne uczestników projektu zostanie przeprowadzone w terminie od 12.2017 r. do 08.2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego na poziomie A1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.

  Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

  Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
  ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

  Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka rosyjskiego:

  – zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
  – słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  – czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.

  Przeprowadzenie szkolenia języka rosyjskiego jest realizowane w następujących grupach:
  – 10 osób w Placówce Oddziału Straży Granicznej w Gołdapi, przy ul. Przytorowej 7, szkolenie na poziomie A1,
  – 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie A1,
  – 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.


  Łączna liczba godzin szkoleń języka rosyjskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 300 godzin lekcyjnych.

  Okres realizacji:

  Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego, dostosowanego do poziomu znajomości języka odbiorcy na poziomach A1-A2-B1 dla pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stanisława Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie,
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, kod 11-400 Kętrzyn.
  Projekt skierowany jest do pracowników i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

  Celem szkolenia językowego jest podniesienie kompetencji językowych, uzyskanie większej swobody wypowiedzi i łatwości komunikacji,
  ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa.

  Program nauki uwzględni, w zależności od poziomu znajomości przez słuchaczy języka angielskiego:

  – zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów komunikacji i rozwijania umiejętności wypowiedzi,
  – słownictwo branżowe wykorzystywane w kontaktach z cudzoziemcami podczas wykonywania obowiązków służbowych,
  – czytanie oraz pisanie dokumentów zawierających zagadnienia dotyczące słownictwa występującego w aspektach prawa administracyjnego powiązanego z przepisami Straży Granicznej.
  Łączna liczba do zrealizowania na każdym poziomie szkolenia językowego to 100 godzin lekcyjnych, przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

  Przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego jest realizowane
  w następujących grupach:
  – 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A1,
  – 10 osób w Komendzie Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, szkolenie na poziomie A2,
  – 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, szkolenie na poziomie B1,
  – 10 osób w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 11-500 Braniewo, szkolenie na poziomie A1.

  Łączna liczba godzin szkoleń języka angielskiego zaplanowanych do realizacji wynosi 400 godzin lekcyjnych.

  Okres realizacji:

  Szkolenie realizowane w okresie: marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1698 godzin z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 556 uczniów/uczennic.

  Okres realizacji:

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe przeprowadzone zostanie od 27.02.2018 r. do 30.06.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja grantu dot. przetestowania innowacji społecznej pn. „JĘZYK+ platforma wsparcia dla uczniów i studentów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe” w ramach projektu „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (POWR.04.01.00-00-I050/15) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Grantodawcą jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, zwana „Inkubatorem”.

  Okres realizacji:

  Grant realizowany w okresie: 01.10.2017 r. – 31.03.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  – realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ);
  – realizacja szkoleń przygotowujących nauczycieli do korzystania z pracowni szkolnych oraz do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą główną: al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa.
  Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz uczniów gimnazjum z terenu MOF Poznań i obejmuje realizację:

  1. zajęć pozalekcyjnych w 20 gminach MOF Poznań – 37 176 godzin,
  2. popytowego Doradztwa Kariery dla 2400 uczniów z 49 szkół, łącznie 4800 godzin,
  3. popytowego Doradztwa Kariery dla uczniów 49 szkół w formie warsztatów rynku pracy, łącznie 480 godzin,
  4. szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych z 80 szkół, korzystających z pracowni, realizowanych przez opiekunów pracowni, wdrażających standard na poziomie szkoły, łącznie 1280 godzin,
  5. szkoleń dla nauczycieli 80 szkół uczestniczących w WSDZ realizowanych przez szkolnych Koordynatorów WSDZ, łącznie 1280 godzin.

  Okres realizacji:

  W trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018 oraz roku szkolnego 2018/2019.

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies